Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

EE : Διαχείριση κινδύνων Ενσωμάτωση σε διάφορες πολιτικές –Πολιτική συνοχής –Μεταφορές & ενέργεια –περιβάλλον –Προστασία Κρίσιμων υποδομών –ΒΑΜΕ –Διαχείριση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "EE : Διαχείριση κινδύνων Ενσωμάτωση σε διάφορες πολιτικές –Πολιτική συνοχής –Μεταφορές & ενέργεια –περιβάλλον –Προστασία Κρίσιμων υποδομών –ΒΑΜΕ –Διαχείριση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 EE : Διαχείριση κινδύνων Ενσωμάτωση σε διάφορες πολιτικές –Πολιτική συνοχής –Μεταφορές & ενέργεια –περιβάλλον –Προστασία Κρίσιμων υποδομών –ΒΑΜΕ –Διαχείριση υδάτων και Πλημμύρες –Έρευνα & καινοτομία –…… Εκπαιδευτική Σειρά ΚΓ’, Β’ ΕΦ Σπουδών, Μάθημα: Διαχείριση κινδύνων και πολιτική προστασία (ΕΔ-Μ20) Διδάσκοντες/ουσες: Χρ.Γκουντρομίχου, Π.Κατσικόπουλος

2 ΕΣΔΔΑ05/2015 EE : Διαχείριση κινδύνων Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Περί Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης 2013/1313/ΕΕ της 17 Δεκ 2013 Οδηγία 2012/18/ΕΕ (Σεβέζο ΙΙΙ) Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης (ΒΑΜΕ) Οδηγία 2007/60/ΕΚ πλημμύρες Ανάλυση & Αξιολόγηση κινδύνων (τέλος 2015) Παρακολούθηση πλαισίου δράσης Hyogo Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης (EU Solidarity Fund) ……

3 ΕΣΔΔΑ05/2015 ΒΑΜΕ - ΣΕΒΕΖΟ ΙΙΙ ΟΔΗΓΙΑ 2012/18/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου

4 ΕΣΔΔΑ05/2015 θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες και τον περιορισμό των συνεπειών τους στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, με στόχο να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας σε όλη την Ένωση με συνεπή και αποτελεσματικό τρόπο Πεδίο εφαρμογής σε βιομηχανικές μονάδες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια: είδος μονάδας, επικίνδυνες ουσίες, ποσότητες  –μονάδα ανώτερης βαθμίδας –μονάδα κατώτερης βαθμίδας –Εκτός πεδίου εφαρμογής

5 ΕΣΔΔΑ05/2015 Υποχρεώσεις Φορέα εκμετάλλευσης – Αρμοδίων Αρχών Κοινοποίηση Πολιτική πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων Πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα (domino effect) Έκθεση ασφαλείας και σύστημα διαχείρισης ασφαλείας Σχέδια έκτακτης ανάγκης (εσωτερικά & εξωτερικά) Σχεδιασμός χρήσεων γης Ενημέρωση του κοινού Δημόσια διαβούλευση και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων

6 ΕΣΔΔΑ05/2015 Υποχρεώσεις Φορέα εκμετάλλευσης – Αρμοδίων Αρχών Πληροφορίες που παρέχει ο φορέας εκμετάλλευσης και μέτρα που πρέπει να ληφθούν μετά από μεγάλο ατύχημα Ενέργειες που πρέπει να αναλάβει η αρμόδια αρχή μετά από μεγάλο ατύχημα Πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη μετά από μεγάλο ατύχημα Απαγόρευση λειτουργίας Επιθεωρήσεις Σύστημα και ανταλλαγές πληροφοριών

7 ΕΣΔΔΑ05/2015 Πλημμύρες Αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2007/60/ΕΚ «για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 [Αριθμ. H.Π. 31822/1542/Ε103/20.07.2010, ΦΕΚ 1108/Β΄/2010]

8 ΕΣΔΔΑ05/2015 Υποχρεώσεις Προκαταρκτική αξιολόγηση (αρθ. 4) Χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και χάρτες κινδύνων πλημμύρας (αρθ. 5) Σχέδια διαχείρισης (αρθ. 6) Σχέδια διαχείρισης σε διεθνείς περιοχές λεκανών απορροής ποταμών (αρθ. 7) Συντονισμός με ρυθμίσεις του Π.Δ.51/2007 (αρθ. 8) Ενημέρωση−Συμμετοχή του κοινού (αρθ.9) …

9 ΕΣΔΔΑ05/2015 Ολοκληρώθηκε ο Προσδιορισμός των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας στα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας Υποβλήθηκε στην ΕΕ επικαιροποίηση της έκθεσης Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (22-11-2012). Σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας (μέχρι τέλος 2015)


Κατέβασμα ppt "EE : Διαχείριση κινδύνων Ενσωμάτωση σε διάφορες πολιτικές –Πολιτική συνοχής –Μεταφορές & ενέργεια –περιβάλλον –Προστασία Κρίσιμων υποδομών –ΒΑΜΕ –Διαχείριση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google