Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΚΡΟΥΜΙΤΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΚΡΟΥΜΙΤΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΚΡΟΥΜΙΤΣ ΑΝΤΖΑ ΠΑΡΙΑΡΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ

2 Νομισματική Πολιτική στην ΕΕ  Η νομισματική πολιτική στην ΕΕ πέρασε από διάφορα στάδια μέχρι να φτάσει στη σημερινή της μορφή:  Το 1978 δημιουργείται το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα στην ΕΟΚ.  Το 1991 δημιουργείται η Οικονομική και Νομισματική Ένωση στην ΕΕ.  Όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ανήκουν στην ΟΝΕ, ανεξάρτητα από το αν είναι μέλη ή όχι της Ευρωζώνης. Στόχοι της ΟΝΕ:  Οικονομική συνεργασία  Προώθηση απασχόλησης  Οικονομική ανάπτυξη  Η νομισματική πολιτική εντός ευρωζώνης βασίζεται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ).  ΕΚΤ  Εθνικές κεντρικές τράπεζες όλων των κρατών μελών της ΕΕ

3  Πρωταρχικός στόχος του ΕΣΚΤ: διατήρηση της σταθερότητας των τιμών.  Για να επιτύχει αυτόν τον πρωταρχικό στόχο, το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ βασίζει τις αποφάσεις του σε μια νομισματική πολιτική δύο πυλώνων και τις θέτει σε εφαρμογή χρησιμοποιώντας συμβατικά και μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής.  Τα σημαντικότερα από αυτά είναι: A. Συμβατικά μέσα νομισματικής πολιτικής :  Πράξεις ανοιχτής αγοράς  Πάγιες διευκολύνσεις  Διατήρηση ελάχιστου ορίου αποθεματικών. B. Μη συμβατικά μέσα νομισματικής πολιτικής :  Αγορά περιουσιακών στοιχείων  Αγορά κρατικών ομολόγων στη δευτερογενή αγορά  Στόχος η διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών και της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής.

4 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ, European Central Bank, ECB) είναι η κεντρική τράπεζα για το ευρώ και διαχειρίζεται τη νομισματική πολιτική της Ευρωζώνης.  Είναι ένα από τα επτά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που αναφέρονται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Οι ιδιοκτήτες και οι μέτοχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι οι κεντρικές τράπεζες των 28 κρατών-μελών της ΕΕ.  Η ΕΚΤ έχει τρία όργανα λήψης αποφάσεων: 1.το Διοικητικό Συμβούλιο 2.την Εκτελεστική Επιτροπή 3.το Γενικό Συμβούλιο  Η νομισματική πολιτική της Ευρωζώνης ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με επικεφαλή τον πρόεδρο αυτού.  Η ΕΚΤ έχει τις εξής αρμοδιότητες: I.Χάραξη και εφαρμογή της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής. II.Καθορισμός του ύψους των επιτοκίων. III.Διαχείριση του Ευρώ (€). IV.Διενέργεια πράξεων σε συνάλλαγμα και εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του συστήματος πληρωμών. V.Διατήρηση της σταθερότητας των τιμών στην ζώνη του ευρώ.

5 Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις  Διεθνές Νομισματικό Σύστημα είναι κανόνες που διέπουν τις διεθνείς νομισματικές σχέσεις ή το διεθνές σύστημα πληρωμών ή τις σχέσεις ανταλλαγής των νομισμάτων μεταξύ τους.  Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα για να φτάσει στη σημερινή του μορφή πέρασε από διάφορα στάδια, τα οποία είναι:  Κλασικός Κανόνας Χρυσού (1870-1914): κράτη συνδέουν τα νομίσματά τους με το χρυσό – σταθερή ισοτιμία.  Μεσοπόλεμος (1918-1944): συναλλαγματικός κανόνας χρυσού – σταθερές ισοτιμίες (αποθέματα σε χρυσό και βρετανική λίρα).  Καθεστώς Bretton Woods (1944): σύνδεση με χρυσό μέσω αμερικάνικου δολαρίου.  Κατάρρευση Bretton Woods (1971/3) και Καθεστώς Κυμαινόμενων Συναλλαγματικών Ισοτιμιών.

6 Εκπροσώπηση της ΕΕ σε Διεθνείς Οργανισμούς  Η παρουσία της ΕΕ σε Διεθνείς Οργανισμούς γίνεται μέσω της συμμετοχής των κρατών-μελών μεμονωμένα σε αυτούς και όχι μέσω μίας συλλογικής εκπροσώπησης.  Με την υιοθέτηση του ευρώ η ΕΕ έχει νομισματική παρουσία ανάλογη με τον οικονομικό και εμπορικό της ρόλο στην παγκόσμια οικονομία.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ρυθμίσεις για την εξωτερική εκπροσώπηση της Ευρωζώνης, μετατρέποντάς την σε ενιαία, με στόχο την αποτελεσματικότητα των διεθνών συζητήσεων και την πιο σαφή θέση της ΕΕ.  Η πρόταση καλύπτει διεθνείς συνεδριάσεις σε οργανισμούς όπως ο ΟΟΣΑ, G10, το ΔΝΤ και λοιπά.  Έτσι, κρίνονται απαραίτητες οι μεταβατικές ρυθμίσεις σε οργανισμούς που το καταστατικό τους δεν είναι συμβατό με την ενιαία εκπροσώπηση της ΕΕ, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του ΔΝΤ.  Σύμφωνα με το Α.138 της ΣΛΕΕ το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, εκδίδει απόφαση, η οποία προσδιορίζει τις κοινές θέσεις και τα μέτρα που εξασφαλίζουν την ενιαία εκπροσώπηση που αφορούν τους Διεθνείς Οικονομικούς Οργανισμούς.  Το Συμβούλιο αποφασίζει, αφού έχει προηγηθεί διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

7 Διεθνές Νομισματικό Ταμείο  Το ΔΝΤ δημιουργήθηκε για σταθεροποιεί τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και να παρέχει στα κράτη- μέλη βραχυπρόθεσμα δάνεια για προσωρινά προβλήματα στο ισοζύγιο πληρωμών.  Ίδρυση: 27 Δεκεμβρίου 1945  Είδος: Διεθνής Οικονομικός Οργανισμός  Έδρα: Ουάσινγκτον D.C., Ηνωμένες Πολιτείες  Μέλη: 29 χώρες (ιδρυτικά μέλη) και 188 χώρες μέλη (σήμερα)  Επίσημη γλώσσα: Αγγλικά, Αραβικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Κινεζικά, Ρωσικά,  Γενική Διευθύντρια η Κριστίν Λαγκάρντ  Σιωπηρή συμφωνία: ο Γενικός Διευθυντής του ΔΝΤ είναι πάντα Ευρωπαίος, ενώ ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας Αμερικανός.

8 Τρόπος Λειτουργίας του ΔΝΤ  Σύμφωνα με τα Άρθρα της Συμφωνίας τα κράτη-μέλη έπρεπε να εξαρτήσουν τα νομίσματά τους από το χρυσό ή το αμερικανικό δολάριο.  Τα μέλη συνεισέφεραν επίσης σε έναν κοινό λογαριασμό εθνικών νομισμάτων, ο οποίος είχε ως σκοπό να χρησιμοποιηθεί για δάνεια σε χώρες με οικονομίες σε ύφεση.  Οι ποσοστώσεις των κρατών-μελών του ΔΝΤ δόθηκαν βάσει της σχετικής οικονομικής τους θέσης.  Οι προϋποθέσεις εξασφαλίζουν ότι οι δανειζόμενοι θα ακολουθήσουν συγκεκριμένες οικονομικές πολιτικές σε αντάλλαγμα τη χρηματοδότηση.  Όσο περισσότερο δανείζεται ένα κράτος-μέλος τόσο πιο αυστηρές γίνονται οι προϋποθέσεις.  Οι αξιωματούχοι του ΔΝΤ συχνά απαιτούν από τους δανειζόμενους να υιοθετήσουν αντιφατικές νομισματικές και δημοσιονομικές πολιτικές, με σκοπό να διορθώσουν τα προβλήματα στο ισοζύγιο πληρωμών τους.

9 Τρόπος Διοίκησης ΔΝΤ  Ανώτερο όργανο λήψης των αποφάσεων είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών-μελών. Η ισχύς του κάθε συμβούλου εξαρτάται από το σταθμισμένο σύστημα ψηφοφοριών.  Οι συνεδριάσεις γίνονται μία φορά το χρόνο στην Ετήσια Συνεδρία του ΔΝΤ-Παγκόσμιας Τράπεζας.  Αυτές αναθέτουν περισσότερες εργασίες στο Εκτελεστικό Συμβούλιο /Συμβούλιο των Εκτελεστικών Διοικητών.  Ο Γενικός Διευθυντής του ΔΝΤ είναι το κορυφαίο διοικητικό στέλεχος που διορίζει το προσωπικό και προεδρεύει στο Εκτελεστικό Συμβούλιο.  Για τις υποθέσεις του ΔΝΤ όπως είναι η οικονομική βοήθεια ή η προώθηση των πολιτικών υπεύθυνο είναι το Εκτελεστικό Συμβούλιο.  Υπεύθυνη για να παρέχει συμβουλές στο Διοικητικό Συμβούλιο και στο Εκτελεστικό Συμβούλιο είναι η Διεθνής Νομισματική και Χρηματοοικονομική Επιτροπή.  Η Επιτροπή Ανάπτυξης- κοινή με την Παγκόσμια Τράπεζα- εξυπηρετεί την συναίνεση των κυβερνήσεων σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη.

10 Τρόπος Λήψης Αποφάσεων ΔΝΤ  Η λήψη αποφάσεων στο ΔΝΤ έχει σχεδιαστεί για να αντανακλά τις σχετικές θέσεις των χωρών-μελών του στην παγκόσμια οικονομία, εκχωρώντας τους μια ποσόστωση βασισμένη στη θέση αυτή.  Η ποσόστωση μιας χώρας-μέλους καθορίζει τη μέγιστη οικονομική δέσμευση της προς το ΔΝΤ, τα δικαιώματα ψήφου και την πρόσβαση της στη χρηματοδότηση του ΔΝΤ.  Οι χώρες της G5 (Ηνωμένες Πολιτείες, Ιαπωνία, Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία) είναι αυτές που κατέχουν τις περισσότερες ψήφους στα όργανα διοίκησης του ΔΝΤ και έχουν αρκετές ψήφους για να διορίζουν τους δικούς τους Εκτελεστικούς Συμβούλους.  Οι συνασπισμοί των υπόλοιπων κρατών-μελών εκλέγουν τους δικούς τους Εκτελεστικούς Συμβούλους κάθε δύο χρόνια. Η Σαουδική Αραβία η Κίνα και η Ρωσία, επίσης, εκλέγουν τους δικούς τους Εκτελεστικούς Συμβούλους.  Οι αποφάσεις λαμβάνονται επισήμως με πλειοψηφία των ψηφισάντων, εκτός από κάποιες σημαντικές αποφάσεις που απαιτείται πλειοψηφία σε ποσοστό 70% και 85%.  Ωστόσο, οι περισσότερες αποφάσεις βασίζονται και λαμβάνονται μετά από συναίνεση.  Οι ψηφοφορίες τις ειδικής πλειοψηφίας προσφέρουν τη δυνατότητα άσκησης βέτο στις ΗΠΑ., στην ΕΕ και στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες.  Έτσι, το σύστημα σταθμισμένων ψηφοφοριών ευνοεί τα συμφέροντα των χωρών του Βορρά.

11

12

13 Η παρουσία του ΔΝΤ στην Ευρώπη  Το ΔΝΤ δραστηριοποιείται έντονα στην Ευρώπη, ιδιαίτερα μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 2008.  Η παρουσία του γίνεται αισθητή με τέσσερις τρόπους:  Σύμβουλος Οικονομικής Πολιτικής σε χώρες με διάφορα οικονομικά προβλήματα  Αξιολόγηση των δημοσιονομικών μεγεθών της Ευρωζώνης  Αξιολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα όσον αφορά τη σταθερότητα  Υποστήριξη τεχνικής φύσεως  Παραδείγματα χωρών που έχει παρέμβει το ΔΝΤ:  Ισλανδία  Ισπανία  Ελλάδα  Πορτογαλία  Ιρλανδία

14 Η εκπροσώπηση της ΕΕ  Δεδομένου ότι μόνο κράτη είναι μέλη στο ΔΝΤ, η ΕΕ εκπροσωπείται σε αυτό από τα μέλη της.  Ωστόσο, ο Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων συμμετέχει στις συνεδριάσεις των οργάνων του Bretton Woods για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Επί του παρόντος, τα κράτη μέλη της ΕΕ συντονίζουν τις θέσεις τους στο ΔΝΤ, στις Βρυξέλλες, στις συνεδριάσεις της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής. Επίσης στην Ουάσινγκτον, η ομάδα των εκπροσώπων της ΕΕ στο ΔΝΤ (το λεγόμενο EURIMF) συνέρχεται τακτικά ώστε να συντονίσουν τις απόψεις τους. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις ο συντονισμός παραμένει ανεπαρκής.  Περαιτέρω βελτίωση του συντονισμού έγινε με την εκλογή του προέδρου του EURIMF με δύο χρόνια θητεία (διορίστηκε για πρώτη φορά το 2007) και τον προβλεπόμενο διορισμό ενός υπαλλήλου της Επιτροπής στο γραφείο ενός εκ των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων της Ζώνης του Ευρώ οδηγεί σε μια ισχυρότερη και πιο ισχυρή φωνή για την Ευρώπη στο πλαίσιο του ΔΝΤ.


Κατέβασμα ppt "ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΚΡΟΥΜΙΤΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google