Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους(Άρθρο 24) Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα: Τα κέρδη από την επιμέτρηση των ακινήτων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους(Άρθρο 24) Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα: Τα κέρδη από την επιμέτρηση των ακινήτων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους(Άρθρο 24) Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα: Τα κέρδη από την επιμέτρηση των ακινήτων αυτών αναγνωρίζονται ως διαφορά στην καθαρή θέση στην περίοδο που προκύπτουν. Οι ζημίες από την επιμέρτηση των ακινήτων αυτών πρώτα συμψιφίζουν τυχόν θετική υπάρχουσα διαφορά εύλογης αξίας της καθαρής κατά περιουσιακό στοιχείο και το υπόλοιπο ποσό αναγνωρίζεται ως ζημία απομείωσης στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν.

2 2 Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους(Άρθρο 24) Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα: Η εύλογη αξία ενός στοιχείου επανεκτιμάται τουάχιστον ανά τετραετία και σε κάθε περίπτωση όταν οι συνθήκες της αγοράς υποδηλώνουν ότι η λιγιστική αξία του στοιχείου διαφέρει σημαντικά από την εύλογη αξία του. Η εύλογη αξία των ακινήτων αυτών εκτιμάται κανονικά από επαγγελματία εκτιμητή που διθέτει τα κατάλληλα προσόντα, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της αγοράς και σύμφωνα με τις αρχές των προτύπων του κλάδου της εκτιμητικής. Τα ακίνητα που παρακολουθούνται σε εύλογες αξίες υπόκεινται σε απόσβεση όταν έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή. Η απόσβεση αυτή υπολογίζεται με βάση την αναπροσαρμοσμένη αξία.

3 3 Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους(Άρθρο 24) Επενδυτικά ακίνητα: Οι διαφορές από την επιμέτρηση των ακινήτων αυτών αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα χρήσης της περιόδου στην οποία προκύπτουν. Η εύλογη αξία των ακινήτων αυτών προσδιορίζεται τουλάχιστον ανά διετία και σε κάθε περίπτωση όταν οι συνθήκες της αγοράς υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία του στοιχείου διαφέρει σημαντικά από την εύλογη αξία του.

4 4 Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους(Άρθρο 24) Επενδυτικά ακίνητα: Η εύλογη αξία των ακινήτων αυτών εκτιμάται κανονικά από επαγγελματία εκτιμητή που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα, λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα της αγοράς και σύμφωνα με τις αρχές των προτύπων του κλαδου της εκτιμητικής. Όταν ακίνητα αυτά επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους δεν υπόκεινται σε απόσβεση.

5 5 Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους(Άρθρο 24) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία: Πρόκειται για χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού (μετοχές) που έχει στο χαρτοφυλάκιο της η επιχείρηση και τα προορίζει για πώληση, στην συνήθη πορεία των εργασιών της. Συνιστούν βραχυπρόθεσμη επένδυση. Στο τέλος της χρήσης, τα διαθέσιμα προς πώληση αποτιμούνται στην τρέχουσα (εύλογη) αξία τους, η οποία είναι δυνατόν να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από το κόστος κτήσης. Η θετική ή αρνητική διαφορά επιμέρτησης δεν καταχωρείται σε λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, αλλά σε λογαριασμό καθαρής.

6 6 Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους(Άρθρο 24) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία: Η θετική ή αρνητική διαφορά επιμέρτησης δεν καταχωρείται σε λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, αλλά σε λογαριασμό καθαρής –π.χ. αποθεματικό απότιμησης στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση Οταν πωληθεί ο τίτλος η διαφορά αυτή θα μεταφερθεί σε λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης μαζί με τα κέρδη (ζημίες) που θα προκύψουν από την πώληση του τίτλου.

7 7 Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους(Άρθρο 24) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του εμπορικού χαρτοφυλακίου: Πρόκειται για μετοχές που αγοράζουν οι επιχειρήσεις για εμπορικούς σκοπούς και Προσδοκούν ότι θα αποκομίσουν κέρδη από τις συχνές αγοραπωλησίες τους, εκμεταλλευόμενες τις συνεχείς διαφοροποιήσεις στις τιμές τους.

8 8 Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους(Άρθρο 24) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του εμπορικού χαρτοφυλακίου: Η επιμέτρηση των μετοχών αυτών γίνεται στην εύλογη αξία τους, όπως αυτή διαμορφώνεται στο χρηματιστήριο. Η θετική ή αρνητική διαφορά επιμέτρησης παρουσιάζεται σε λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης –π.χ. διαφορές αποτίμησης στοιχείων για εμπορικούς σκοπούς


Κατέβασμα ppt "1 Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους(Άρθρο 24) Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα: Τα κέρδη από την επιμέτρηση των ακινήτων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google