Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ημερίδα ενημέρωσης και διάδοσης αποτελεσμάτων για το Πρόγραμμα ERASMUS 29 Νοεμβρίου 2011 Aθήνα, “Athens Park Hotel” «Το Πρόγραμμα ERASMUS μετά το 2013»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ημερίδα ενημέρωσης και διάδοσης αποτελεσμάτων για το Πρόγραμμα ERASMUS 29 Νοεμβρίου 2011 Aθήνα, “Athens Park Hotel” «Το Πρόγραμμα ERASMUS μετά το 2013»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ημερίδα ενημέρωσης και διάδοσης αποτελεσμάτων για το Πρόγραμμα ERASMUS 29 Νοεμβρίου 2011 Aθήνα, “Athens Park Hotel” «Το Πρόγραμμα ERASMUS μετά το 2013» Ελίνα Μαυρογιώργου Υπεύθυνη Erasmus

2 Το νέο Πρόγραμμα 2014-2020 Βασικά στοιχεία:  Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση : βάση για προσαρμογή και καινοτομία  Ευρωπαϊκή Προστιθέμενη αξία  Ποιότητα, Καινοτομία, Διεθνοποίηση  Απλοποίηση των διαδικασιών  Συνάφεια : μεταξύ πολιτικών & προγραμμάτων  Αντίκτυπος : σε ατομικό, ιδρυματικό, συστημικό (πολιτικές) επίπεδο  Ειδικά για το Πρόγραμμα ERASMUS:  Έμφαση στην ποιότητα  Αναγνώριση, γλωσσική προετοιμασία, ποιότητα οργανισμών υποδοχής  Ευελιξία-Πολλαπλές περίοδοι κινητικότητας

3 Πρόγραμμα Νεολαία σε κίνηση Εκπαιδευτικά Προγράμματα Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink Erasmus Grundtvig Leonardo Comenius Πρόγραμμα δια Βίου Μάθηση: Ένα ενιαίο πρόγραμμα ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Το νέο Πρόγραμμα 2014-2020 (Erasmus for all) ERASMUS FOR ALL 1. Εκπαι δευτική κινητικότη- τα 3. Υποστήριξη εκπαιδευτι κών πολιτικών 2. Συνεργασία Μεταξύ ιδρυμάτων Πρόγραμμα «Preparatory Sport» Προϋπολογισμός: 15.2 δις € για 7 χρόνια => αύξηση 73% + επιπλέον χρηματοδότηση για τη διεθνή διάσταση

4 4 To νέο Πρόγραμμα 2014-2010 Πιθανές δράσεις ΕRASMUS Οριζόντια Κινητικότητα (ERASMUS + ERASMUS MUNDUS) Κάθετη κινητικότητα (πλήρης κύκλος σπουδών) Erasmus Masters Συνεργασία Erasmus Intensive Partnerships (μακροχρόνια κινητικότητα προσωπικού, εικονική κινητικότητα, Εντατικά Προγράμματα επιμόρφωσης προσωπικού, Εντατικά Προγράμματα Σπουδών) Knowledge Alliances (συνεργασία μεταξύ Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και επιχειρήσεων) Συνεργασία με όμορες χώρες (ένταξη του TEMPUS) Συνεργασία με περιφέρειες εκτός Ε.Ε. Υποστήριξη εκπαιδευτικών πολιτικών

5 Το νέο πρόγραμμα 2014-2020 Πιθανές δράσεις (2)  Global credit mobility (κινητικότητα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) : Ένταξη της διεθνούς διάστασης (Erasmus Mundus) Αύξηση κινητικότητας φοιτητών από και προς χώρες εκτός Ε.Ε. Βελτίωση της ακαδημαϊκής ποιότητας, ευελιξία προγραμμάτων σπουδών, ηλεκτρονικά εργαλεία για την εκμάθηση ξένων γλωσσών Έμφαση στην πρακτική άσκηση Κινητικό- τητα φοιτη- τών και προσωπι -κού

6 Νέο Πρόγραμμα 2014-2020 Πιθανές δράσεις (3) Πλήρης κύκλος σπουδών (degree mobility) στο πλαίσιο κοινών προγραμμάτων σπουδών (MA) Προώθηση κινητικότητας για πλήρη κύκλο σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην Ε.Ε. μέσω ειδικών μορφών δανειοδότησης

7 Νέο πρόγραμμα 2014-2020 Πιθανές δράσεις (4)  Ενίσχυση συνεργασίας : Μεταξύ ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης: Στρατηγικές εταιρικές σχέσεις Erasmus Με επιχειρήσεις: ανάπτυξη-εκσυγχρονισμός προγραμμάτων σπουδών, επιχειρηματικό πνεύμα => «Συμμαχίες γνώσης» Knowlegde Alliances Eξωτερική διάσταση: συνεργασία μεταξύ όμορων χωρών και χωρών εκτός Ε.Ε. Υποστήριξη πολιτικών

8 Νέο πρόγραμμα 2014-2020 Χρονοδιάγραμα Περίοδος διαβούλευσης 2009 Πράσινη Βίβλος για την Κινητικότητας 2010 ηλεκτρονική διαβούλευση για τα νέα προγράμματα Έγκριση του προταθέντος προϋπολογισμού για την περίοδο 2014- 2020 29 Ιουνίου 2011 Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 23 Νοεμβρίου 2011 Απόφαση του Συμβουλίου και του Ε. Κοινοβουλίου Μέσα στο 2012 Πιθανή ημερομηνία έγκρισης Τέλος 2012 – αρχές 2013 Έναρξη Νέου Προγράμματος Ιανουάριος 2014 8

9 Πανεπιστημιακός χάρτης για τα ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης μετά το 2013 Εργαλείο διασφάλισης ποιότητας: δέσμευση ιδρυμάτων σε μια ευρύτερη στρατηγική διεθνοποίησης Απλοποίηση διαδικασιών: απλή αίτηση-μακρόχρονη διάρκεια χάρτη

10 Χαρακτηριστικά του Ευρωπαϊκού Χάρτη ΕRASMUS μετά το 2013 Απόφαση επιλεξιμότητας : Eθνική ΑρχήΕνιαίος τύπος Χάρτη, καλύπτει όλες τις δράσεις (κεντρικές και αποκεντρωμένες)Ισχύει για όλη τη διάρκεια του ΠρογράμματοςΕργαλείο για τον έλεγχο της ποιότητας της κινητικότηταςΌμιλοι κινητικότητας Παρόμοιοι με τους ομίλους Πρακτικής άσκησης για ιδρύματα που γειτνιάζουν γεωγραφικά

11 EUC Πρόσκληση ενδιαφέροντος 2013  Ο νέος Χάρτης θα συμπεριλαμβάνει όλες τις βασικές αρχές που θα πρέπει να σέβονται τα ιδρύματα  Απαιτείται τα ιδρύματα να υποβάλουν εκ νέου αίτηση  Δύο διαδικασίες αξιολόγησης in 2013: απλοποιημένη /πλήρης διαδικασία  Απλοποιημένη διαδικασία:για επιλεγμένα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης με βάση: Ποσοτικό κριτήριο: αποδεδειγμένη συμμετοχή στην κινητικότητα φοιτητών Ποιοτικό κριτήριο:εάν δεν έχουν παρουσιαστεί προβλήματα στην μέχρι τώρα λειτουργία του προγράμματος, εάν οι βασικές αρχές του προγράμματος είναι σεβαστές, εάν υπάρχει πιθανή εσωτερική αξιολόγηση της διαχείρισης του προγράμματος  Οι Εθνικές Μονάδες αποφασίζουν ποια ιδρύματα είναι επιλέξιμα για την απλοποιημένη διαδικασία αίτησης

12 Προτεινόμενη διαδικασία για την υποβολή Ευρωπαϊκού Χάρτη ERASMUS to 2013 (EUC Πρόσκληση ενδιαφέροντος για το 2014) LLP 20112012 2013 EUC Πρόσκλη- ση (1 η Απριλίου) EUC Πρόσκληση ενδιαφέροντος – Απλή και Κανονική διαδικασία (Απρίλιος) Εθνικές Μονάδες επιλέγουν ποια ιδρύματα θα κάνουν απλή διαδικασία (Ιανουάριος) Νέο Πρόγραμμα Απόφαση (10 Νοεμβρίου) Πρόσκλη ση ενδιαφέρ οντος EUC Πρόσκληση Απόφαση (Νοέμβριος) 2014

13 Νέο Πρόγραμμα 2013-2020 βελτίωση ποιότητας Αναθεώρηση εγγράφων  Πανεπιστημιακός Χάρτης ERASMUS  Πιστοποιητικό Ομίλου Πρακτικής Άσκησης  Φοιτητικός Χάρτης Erasmus  Διμερής συμφωνία μεταξύ ιδρυμάτων (μεταξύ χωρών της Ε.Ε. και μεταξύ χωρών της Ε.Ε. και τρίτων χωρών)  Συμφωνία Σπουδών/ Πρακτικής Άσκησης  Πρόγραμμα διδασκαλίας/ επιμόρφωσης Βελτίωσης της ποιότητας της κινητικότητας ( έμφαση στη διαδικασία επιλογής/ υποχρεωτικός αριθμός ECTS;) Bελτίωση της διαφάνειας (όσον αφορά τη χρηματοδότηση, τις προσφερόμενες υπηρεσίες)

14 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "Ημερίδα ενημέρωσης και διάδοσης αποτελεσμάτων για το Πρόγραμμα ERASMUS 29 Νοεμβρίου 2011 Aθήνα, “Athens Park Hotel” «Το Πρόγραμμα ERASMUS μετά το 2013»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google