Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 Ανελαστικό όργανο λήψης τουριστικών αποφάσεων  Συνεχής ενημέρωση και παρακολούθηση 1. Ψηφίζοντας ή τροποποιώντας νόμους 2. Επικυρώνοντας διεθνείς.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " Ανελαστικό όργανο λήψης τουριστικών αποφάσεων  Συνεχής ενημέρωση και παρακολούθηση 1. Ψηφίζοντας ή τροποποιώντας νόμους 2. Επικυρώνοντας διεθνείς."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2

3  Ανελαστικό όργανο λήψης τουριστικών αποφάσεων  Συνεχής ενημέρωση και παρακολούθηση 1. Ψηφίζοντας ή τροποποιώντας νόμους 2. Επικυρώνοντας διεθνείς τουριστικές συμβάσεις 3. Προϋπολογισμός του κράτους 4. Ασκώντας κοινοβουλευτικό έλεγχο.

4  Πλεονεκτήματα αποτελεσματικότητα της άσκησης τουριστικής πολιτικής  Μειονεκτήματα υποκατάσταση των διοικητικών διαδικασιών από κυβερνητικές ή διοικητικές αποφάσεις

5  Σημαντικός φορέας της τουριστικής πολιτικής  Δεν διαμορφώνει πάντα την τουριστική πολιτική ενός κράτους.  Εξωκυβερνητικοί παράγοντες με την ανοχή της πολιτικής εξουσίας.

6  Δημόσιες υπηρεσίες, κεντρική τράπεζα, αυτόνομοι δημόσιοι οργανισμοί  Οι δυνατότητες εξαρτώνται από διοικητικό και πολιτικό σύστημα του κράτους, από τον έλεγχο που ασκείται

7  Συνήθως περιορισμένος και ασήμαντος ρόλο  Βαθμός συγκέντρωσης η αποκέντρωσης των εξουσιών  Οικονομική αυτοτέλεια ανύπαρκτη

8  Προστασία τουριστικών δικαιωμάτων  Συνδικαλιστικά δικαιώματα  Προστασία περιβάλλοντος

9  Φορείς της κοινής γνώμης  Αντιπολίτευση - πίεση

10  Σημαντική πίεση  Διαμόρφωση τουριστικής πολιτικής  Σύλλογοι - συνδικάτα, συνεταιρισμοί  Περιορίζει την απόλυτη κρατική εξουσία

11  Εξειδικευμένες γνώσεις, επιστημονικό κύρος  Εξειδικευμένα θέματα οικονομικά και τεχνικά του κλάδου

12  Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού ( Π. Ο. Τ.)  Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών  Ε. Ο. Κ.  Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως

13  Συνεχή και δυναμική εξέλιξη Έλεγχος και επηρεασμός της οικονομικής συμπεριφοράς Μελλοντικές εξελίξεις Ενιαίο σύστημα αρχών Ευημερία Ευμετάβλητη πολιτική

14  Οι φορείς της τουριστικής πολιτικής Καθορίζουν τους στόχους και τα μέτρα επίτευξης  Οι στόχοι της τουριστικής πολιτικής δεν είναι πάντα κοινωνικά αποδεκτοί, επιθυμητοί  Τα μέτρα τουριστικής πολιτικής  Το πρόγραμμα Συνδυασμός μέτρων, στόχων αποφάσεων

15  Είναι μια οντότητα με λογική συνοχή λόγω της αλληλεξάρτησης των φαινομένων του τουρισμού Ενιαίο σύστημα με επιδράσεις σε όλο το σύστημα  Ανάλογα με τον αριθμό των στόχων και των μέτρων που λαμβάνει Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός αυτός τόσος μεγαλύτερη είναι και η έκταση της πολιτικής  Το θεωρητικό πλαίσιο της τουριστικής πολιτικής στηρίζεται σε κανόνες υπεροικονομικής ορθολογικότητας, συνέπειας και αποτελεσματικότητας.

16  Τον πρακτικά απεριόριστο αριθμό των τουριστικών αναγκών ή επιθυμιών που έχουν οι άνθρωποι σε συνδυασμό με το πρόβλημα της ιεράρχησης  Τους περιορισμένους ή σπάνιους τουριστικούς πόρους για την ικανοποίηση απεριόριστος αναγκών και επιθυμιών

17  Αποτελεσματικότητας ή άριστης κατανομής ή χρησιμοποίησης των περιορισμένων διαθέσιμων τουριστικών πόρων  Της διατήρησης της σταθερότητας της τουριστικής οικονομίας  Ανάπτυξης ή μεγέθυνσης της τουριστικής οικονομίας  Το πρόβλημα της δίκαιης διανομής του τουριστικού εισόδήματος

18  Αδυναμία επίτευξης της αποτελεσματικότητας ή άριστης κατανομής των πόρων  Αδυναμία εξασφάλισης της σταθερότητας  Αδυναμία επίτευξης της μεγαλύτερης δυνατής ανάπτυξης  Δίκαιης διανομής του τουριστικού εισοδήματος και πλούτου

19  Γενική περιγραφική ανάλυση των στόχων ή μέτρων  Διατύπωση ποιοτικών γενικών προτάσεων  Χρησιμοποίησε ελάχιστου βαθμού ποσοτικών δεδομένων

20  Λεπτομερειακή, αναλυτική, σαφή διατύπωση  Ακριβή προσδιορισμό κανόνων, μεγεθών, χρονικό ορίζοντα,

21  Βραχυχρόνιο ορίζοντα ( κρατικό προϋπολογισμό ή τα ετήσια κλαδικά προγράμματα  Μεσοχρόνιο ορίζοντα (5 έτη ) 5 ετή προγράμματα ανάπτυξης ή μεγένθυσης  Σε μακροχρόνιο ορίζοντα ( πάνω από 10 έτη ) μακροχρόνια ανάπτυξη ή μεγέθυνση

22  Εξετάζει τη συστηματική και εσκεμμένη ρυθμιστική επέμβαση του κράτους στην οικονομική συμπεριφορά μικροτουριστικών μεγεθών της τουριστικής κατάστασης  - Μικροτουρίστας, καταναλωτής

23  Η εσκεμμένη ρυθμιστική παρέμβαση στην αγορά των διάφορων τουριστικών αγαθών κ υπηρεσιών  Η εσκεμμένη ρυθμιστική επέμβαση του κράτους σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ ιδιωτικού και κοινωνικού συμφέροντος  Η εσκεμμένη ρυθμιστική επέμβαση του κράτους για την υποστήριξη παραγωγών η και πωλητών τουριστικών αγαθών κ υπηρεσιών

24  Η παρακμή εκ μέρους του κράτους ιδιαίτερων αγαθών συλλογικής φύσης προς τους τουρίστες  Οι σχέσεις του κράτους με τις τουριστικές επιχειρήσεις σαν πηγές φορολογίας

25  Εξετάζει τη συστηματική και εσκεμμένη ρυθμιστική επέμβαση του κράτους στην οικονομική συμπεριφορά των ομαδοποιημένων ( μακροτουριστικών ) μεγεθών ή μεταβλητών της τουριστικής οικονομίας.  - επίπεδο συνολικής απασχόλησης, γενικό επίπεδο τιμών, γενική οικονομική δραστηριότητα

26  Τα προβλήματα που σχετίζονται με τα μεγέθη των διαθέσιμων βασικών πόρων της τουριστικής οικονομίας  Με την κατανομή των διαθέσιμων πόρων  Με το γενικό επίπεδο τιμών  Με το γενικό επίπεδο των μισθών και ημερομισθίων  Με τον έλεγχο και τη ρύθμιση του γενικού επιπέδου της οικονομικής δραστηριότητας  Με τον εσωτερικό και εξωτερικό τουρισμό

27  Η διάκριση εξαρτάται από τους σκοπούς ανάλυσης και της έρευνας  Η μια συμπληρώνει την άλλη  Η μικορτουριστική πολιτική προβλέπει την οικονομική συμπεριφορά του κάθε ένα τουρίστα ενώ η μακροτουρισιτικήτο σύνολο  Σύνοψη των στοιχειών και από τις δυο πλευρές για ορθολογικές αποφάσεις

28  Ποσοτικοί στόχοι της τουριστικής πολιτικής με βάση τα σταθερά μεγέθη που δεν μεταβάλλονται στη διάρκεια του χρόνου από διάφορους παράγοντες  Σταθερός στόχος  Ορισμένο χρόνο και κάτω από δεδομένες συνθήκες στην τουριστική οικονομία

29  Διαμορφώνεται στη διάρκεια του χρόνου  Ποσοτικοί στόχοι που μεταβάλλονται στη διάρκεια του χρόνου κάτω από την επίδραση διαφόρων παραγόντων  Αναφέρεται σε συνθήκες που χρονικά διαρκώς μεταβάλλονται στην τουριστική οικονομία

30  Εκφράζεται σε μαθηματικούς όρους  Μεταβολή της τιμής  Λιγότερη φιλόδοξη αλλά αυτή που χρησιμοποιείται περισσότερο

31  Μελετά τα ποιοτικά στοιχεία  Επιλεγμένα δείγματα  Μεταβολή των μέτρων που χρησιμοποιεί η πολιτική εξουσία για την επίτευξη των στόχων της

32  Μια μεταβολή μπορεί να θεωρηθεί τόσο ποιοτική όσο και ποσοτική  Αν καταργηθούν τα δίδακτρα σε σχολές και υπάρχει δωρεάν προχή, η πολιτική μπορεί να θεωρηθεί τόσο ποιοτική όσο και ποσοτική.

33  Επιδιώξεις της πολιτικής εξουσίας  Κατά κανόνα γενικής φύσεως  Μακροχρόνιου χαρακτήρα  Γενικής αποδοχής  Αποτελούν μεταβλητές που συνιστούν τη συνάρτηση του γενικού καλού, που η πολιτική εξουσία επιδιώκει με διάφορα μέσα για να μεγιστοποιήσει προς όφελος τόσο των παραγόντων της τουριστικής ζήτησης όσο κ της τουριστικής προσφοράς

34  Η διατύπωση σε συγκεκριμένη ποσοτική ή αριθμητική αξία ενός σκοπού  Ο καθορισμός των σκοπών με αριθμητικά κριτίρια  Αποτελούν ενδογενείς μεταβλητές, προσδιορίζονται από τη λειτουργία του μηχανισμού της τουριστικής οικονομίας κ όχι από την πολιτική εξουσία  Πρώτα πρέπει να καθοριστούν οι σκοποί  Ο καθορισμός στόχων δεν καθορίζει αυτομάτως σκοπούς ή γενικές επιδιώξεις

35  Σκοποί αποτελούν έκφραση των γενικών επιδιώξεων της πολιτικής εξουσίας που μπορούν να ποσοτικοποιηθούν, να πάρουν μια συγκεκριμένη αριθμητική αξία  Οι σκοποί έχουν μακροχρόνιου χαρακτήρα  Οι σκοποί είναι γενικής αποδοχής ενώ οι στόχοι της συνήθως προσαρμόζονται προς τα πάνω ή προς τα κάτω ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν

36  Οι σκοποί δεν καθορίζονται με βάση τη θετική ανάλυση της τουριστικής οικονομίας  Αλλά με βάση ορισμένα γενικά αποδεκτά αξιολογικά κριτήρια

37  Η πρωτοβουλία και η ευθύνη του καθορισμού των σκοπών της τουριστικής πολιτικής ανήκει αποκλειστικά στην πολιτική εξουσία κ καθορίζει σκοπούς :  Από τις ανάγκες ή επιθυμίες των αγοραστών τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών σε μια συγκεκριμένη περίοδο  Τους διάφορους περιορισμούς - οικονομικούς, κοινωνικούς, νομικούς, πολιτικούς, που υπάρχουν σε μια ορισμένη χρονική περίοδο και τις δυνατότητες να ξεπεραστούν αυτοί στη διάρκεια του χρόνου

38 Ιεράρχηση σκοπών και στόχων  Στη στενότητα των διαθέσιμων τουριστικών πόρων και την κατανομή τους  Στις διάφορες ανάγκες ή επιθυμίες όλων εκείνων που με οποιοδήποτε τρόπο ακούν τις διάφορες οικονομικές λειτουργίες  Στην ανάγκη επίτευξη ορισμένων σκοπών / στόχων της τουριστικής πολιτικής  Στην πιεστική κατάσταση ου δημιουργείται από την ανάγκη αποτελεσματικής αντιμετώπισης των αυξανόμενων και επειγουσών τουριστικών αναγκών και επιθυμιών.

39

40  1-3 χρόνια  Διατήρηση σταθερότητας τιμών, μείωση ελλείμματος, ημιαπασχόληση

41  4-9 χρόνια

42  Πάνω από 10 χρόνια  Επιθυμητές διαρθρωτικές μεταβολές στον πλούτο, εισόδημα

43  Η επίτευξη τους μετατοπίζεται στο μέλλον  Δεν έχουν επείγοντα χαρακτήρα  Οργάνωση εκδηλώσεων  Μείωση του ωραρίου εργασίας

44  Η επίτευξη τους κρίνεται απαραίτητη  Υψηλή προτεραιότητα  Αύξηση εισοδήματος, πλούτου, έργων, παιδείας

45  Δεν αλληλοεπηρεάζονται  Η επίτευξη του ενός δεν επιδρά στον άλλων  Η αύξηση κατανάλωσης λαχανικών στη διατροφή τουριστών δεν έχουν καμία σχέση με την αύξηση των τουριστικών σχολών

46  Η επίτευξη του ενός ενισχύει ανταποδοτικά την επίτευξη του άλλου :  Ρυθμός αύξησης τουριστικού εισοδήματος - αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης

47  Καθορίζονται εκ των προτέρων σε ένα σταθερό μέγεθος  Αύξηση του τουριστικού εισοδήματος κατά 5%  Ανελαστικοί Δεν καθορίζονται εκ των προτέρων με ακρίβεια : Ύψος μισθών, τουριστικές επενδύσεις

48  Αναγκαίοι σκοποί στόχοι  Κεφάλαιο, εργατικό δυναμικό, επενδύσεις

49  Δεν υπάρχουν απαραίτητες προϋποθέσεις  Εφικτοί στόχοι :  Αύξηση τουριστικού εισοδήματος, παροχής υπηρεσιών

50  Η εφαρμογή ενός προγράμματος τουριστικής πολιτικής  Η επίτευξή τους εξασφαλίζει απαραίτητες προϋποθέσεις  αύξηση των πιστοποιημένων εργαζομένων - αύξηση των τουριστικών σχολών

51  Γενικά προβλήματα :  Τουριστική ανάπτυξη, εκσυγχρονισμός, μεταβολές στην τουριστική οικονομία  Ειδικοί : αύξηση του ποσοστού διανυκτερεύσεων, κατασκευή παραθαλάσσιων ξενοδοχείων

52  Μέγιστο επίπεδο επιτυχίας καθορίζεται από την πολιτική εξουσία  Ελάχιστο επίπεδο το καθορίζει η πολιτική εξουσία

53 Καθορισμός της δυναμικής φιλοξενίας ενός τόπου - αριθμών κλινών Ποιότητα των τουριστικών προϊόντων με βάση τα διεθνή πρότυπα

54  Εθνικά μεγέθη  Περιφερειακή - κατασκευή ξενοδοχείων σε αποκεντρωμένες περιοχές  Τοπικές ρυθμός αύξησης του ξενοδοχειακού δυναμικού μιας πόλης

55 Κυριότεροι Σκο π οί και στόχοι τουριστικής π ολιτικής Πλήρης α π ασχόλησης Σταθερότητα τιμών Αύξηση π αραγωγής τουριστικών π ροϊόντων Α π οτελεσματική κατανομή τουριστικών π όρων Δίκαιη διανομή εισοδήματος

56 Κυριότεροι Σκο π οί και στόχοι τουριστικής π ολιτικής Εξασφάλιση ε π άρκειας τουριστικών π ροϊόντων Βελτίωση σύνθεσης κατανάλωσης / χρήσης τουριστικών π ροϊόντων Αύξηση π αραγωγής τουριστικών π ροϊόντων Βελτίωση τουριστικού ισοζυγίου π ληρωμών Ικανο π οίηση αναγκών

57

58  Περιόδους οικονομικής ύφεσης  Σημαντικότερα προβλήματα της οικονομίας

59  Μεταβολή αναγκών και επιθυμιών των ανθρώπων  Διάρκειας 10 χρόνων

60  Κακή λειτουργία του μηχανισμού πληροφοριών με την προσφορά εργασίας  Εξειδικευμένα γραφεία εύρεση εργασίας

61

62  Υποαπασχόληση : λιγότερες ώρες  Ετεροαπασχόληση : εργασία σε διαφορετικές δουλειές από αυτές που σπούδασαν


Κατέβασμα ppt " Ανελαστικό όργανο λήψης τουριστικών αποφάσεων  Συνεχής ενημέρωση και παρακολούθηση 1. Ψηφίζοντας ή τροποποιώντας νόμους 2. Επικυρώνοντας διεθνείς."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google