Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Για την μεταφορά πιστώσεων που δεν αφορούν κωδικούς έργων ακολουθούνται οι διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Για την μεταφορά πιστώσεων που δεν αφορούν κωδικούς έργων ακολουθούνται οι διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2 Αναμόρφωση προϋπολογισμού Για την μεταφορά πιστώσεων που δεν αφορούν κωδικούς έργων ακολουθούνται οι διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/1959 τεύχος Α‘) Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτωνάρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/1959 τεύχος Α‘) Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων

3 Αναμόρφωση προϋπολογισμού Λόγοι αναμόρφωσης Οι λόγοι αναμόρφωσης είναι οι εξής: Μεταφορά πίστωσης ως εκπληρωμένου του σκοπού ή ότι κατέστη ανέφικτος προς επαύξηση άλλης πίστωσης που αναγράφεται στον προϋπολογισμό του ίδιου ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων για έκτακτες και επείγουσες ανάγκες μη προβλεπόμενες στον προϋπολογισμό. (παρ 2 άρθρο 8 Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') Μεταφορά από το «Αποθεματικό» (παρ 4 άρθρο 8 Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')). Για την εγγραφή έκτακτων εσόδων που δεν προβλέπονταν στον προϋπολογισμό, είτε προβλέπονταν και έχει γίνει σημαντική υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων. Λόγω υποχρεωτικών αναμορφώσεων που προκύπτουν από θεσμοθετημένους ελέγχους των εποπτικών αρχών.

4 Αναμόρφωση προϋπολογισμού Τι περιλαμβάνει η απόφαση Η απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου είναι ειδική Οι αποφάσεις πρέπει να κατονομάζουν: α. Τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξηση των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά β. ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, τα οποία πρέπει να δημιουργηθούν όταν πρόκειται για απρόοπτη δαπάνη. (παρ 3 άρθρο 8 Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'))παρ 3 άρθρο 8 Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') Η μεταφορά γίνεται πάντα μέσω του αποθεματικού (παρ 5 άρθρο 8 Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'))παρ 5 άρθρο 8 Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')

5 Αναμόρφωση προϋπολογισμού Ακολουθούμενη Διαδικασία Με την παρ. 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07, απαιτείται και εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών η οποία πρέπει να συνοδεύει υποχρεωτικά την απόφαση αναμόρφωσης.παρ. 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ' ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Συνεπώς, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό. (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012).ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Συνεπώς, σε σχέση με την ακολουθούμενη έως σήμερα διαδικασία, πρέπει να λαμβάνεται και απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, προς το Δημοτικού Συμβούλιο.

6 Αναμόρφωση προϋπολογισμού Βήματα αναμόρφωσης 1. Εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας για την αναμόρφωση του προϋπολογισμούΕισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας 2. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού (δεν απαιτείται για την αναμόρφωση γνώμη της εκτελεστικής επιτροπής και της επιτροπής διαβούλευσης) 3. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την αναμόρφωση του προϋπολογισμούΑπόφαση Οικονομικής ΕπιτροπήςΑπόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 4. Υποβολή της σχετικής απόφασης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή (παρ 6 άρθ. 77 ν. 4172/2013) παρ 6 άρθ. 77 ν. 4172/2013 5. Αμέσως μετά την επικύρωση, γίνεται ενσωμάτωση της αναμόρφωσης στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών. (παρ 6 άρθ. 77 ν. 4172/2013)παρ 6 άρθ. 77 ν. 4172/2013

7 Αναμόρφωση προϋπολογισμού Τρόπος υποβολής της αναμόρφωσης στον ελεγκτή νομιμότητας Σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή υποβάλλεται στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή ο προϋπολογισμός, όπως διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ως αποτέλεσμα αναμορφώσεων (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου excel) ο ψηφισμένος προϋπολογισμό ς - ομοίως και ο προϋπολογισμό ς όπως διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια του έτους ως αποτέλεσμα αναμορφώσεων.

8 Αναμόρφωση προϋπολογισμού Στο ηλεκτρονικό αρχείο που θα αποστέλλεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση έπειτα από αναμορφώσεις του προϋπολογισμού, θα απεικονίζονται σε ξεχωριστές στήλες τα ποσά: του προϋπολογισμού έτσι όπως έχει ήδη διαμορφωθεί (μετά και την έγκριση της τελευταίας/πιο πρόσφατης απόφασης τροποποίησης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση) της μεταβολής των ΚΑΕ που αναμορφώνονται (σε περίπτωση μείωσης σημειώνεται αρνητικό ποσό) του προϋπολογισμού όπως αυτός θα διαμορφωθεί μετά και την αναμόρφωση Σχετικό υπόδειγμα παρατίθεται στο παράρτημα Γ της ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 8/ οικ.17515/29.04.2013παράρτημα Γ της ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 8/ οικ.17515/29.04.2013 http://www.dimosnet.gr/images/nodes/2/20147_pararthma_g_.pdf

9 Δαπάνες χωρίς προϋπολογισμό Δαπάνες κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, στην περίπτωση που δεν έχει ψηφιστεί ο προϋπολογισμός Σύμφωνα με το άρθρο 160 του ΔΚΚ - ν. 3463/2011, ορίζονται τα εξής:άρθρο 160 του ΔΚΚ - ν. 3463/2011 1. Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισμός, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει, μόνον ως προς την πληρωμή: α) Των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158.παρ. 1 τουάρθρου 158 β) Των δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς, βάσει διάταξης νόμου, κατόπιν αποφάσεων χρηματοδότησης από την Κρατική Διοίκηση, καθώς και αυτών που γίνονται στο πλαίσιο της υλοποίησης εγκεκριμένων έργων ή δράσεων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

10 Δαπάνες χωρίς προϋπολογισμό 2. Μετά την πάροδο του τριμήνου απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη με βάση τον προϋπολογισμό του περασμένου έτους, πλην αυτών που αφορούν τις αποδοχές προσωπικού και την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών». Oι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 160 του ΚΔΚ, περί διάρκειας ισχύος του προϋπολογισμού, εφαρμόζονται για πληρωμή δαπανών, μόνο μέχρι την 31η Ιανουαρίου. (άρθρο 3 ΚΥΑ οικ.47490/18.12.2012 (ΦΕΚ 3390/18.12.2012 τεύχος Β'))άρθρο 3 ΚΥΑ οικ.47490/18.12.2012 (ΦΕΚ 3390/18.12.2012 τεύχος Β'

11 Δαπάνες χωρίς προϋπολογισμό Υποχρεωτικές δαπάνες είναι: α) Τα έξοδα παράστασης, η αποζημίωση των συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και της οικονομικής επιτροπής, καθώς και τα έξοδα κίνησης των προέδρων των τοπικών συμβουλίων. β) Οι κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού, περιλαμβανομένων και των κατ' αποκοπή εξόδων κίνησης. γ) Οι παροχές σε είδος για την προστασία των εργαζομένων. δ) Η γραφική ύλη, τα έντυπα και τα βιβλία των υπηρεσιών, η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου και ύδρευσης, καθώς και τα τέλη ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και κάθε είδους καύσιμο και ελαιολιπαντικά.

12 Δαπάνες χωρίς προϋπολογισμό ε) Τα μισθώματα των ακινήτων που χρησιμοποιούνται για τις δημοτικές υπηρεσίες. στ) Τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης. ζ) Τα τοκοχρεολύσια των δανείων. η) Τα έξοδα υποχρεωτικής από το νόμο ασφάλισης οχημάτων. θ) Οι ετήσιες εισφορές υπέρ των συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων. ι) Οι δαπάνες υλοποίησης των συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας και των προγραμματικών συμβάσεων. ια) Οι επιχορηγήσεις των ιδρυμάτων και νομικών προσώπων που ιδρύει κάθε Δήμος, ως προς το ποσό που αναγράφεται στην οικεία συστατική πράξη.

13 Δαπάνες χωρίς προϋπολογισμό ιβ) Οι δαπάνες για την εκτέλεση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και για την εξόφληση των εκκαθαρισμένων, σύμφωνα με το διατακτικό τους, οφειλών. ιγ) Οι εισφορές που επιβάλλονται με ειδικούς νόμους. ιδ) Τα ποσά για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων και η προμήθεια υλικών και τροφίμων για την άσκηση της αρμοδιότητας κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης. ιε) Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση των διετών προγραμμάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων. ιστ) Οι δαπάνες που απορρέουν από συμβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης έργων, εργασιών, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών.

14 Δαπάνες χωρίς προϋπολογισμό Κυριότερα σημεία 1.Ο προϋπολογισμός του προηγούμενου έτους ισχύει πλασματικά για το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους και μόνο για τις υποχρεωτικές δαπάνες όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 158 παρ 1. 2. Λαμβάνεται υπόψη το ύψος των πιστώσεων των κωδικών του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους, όπως είχε διαμορφωθεί τελικά και έπειτα από τυχόν αναμορφώσεις στις 31/12. 3. Δαπάνες για τις οποίες δεν είχε εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους, δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν. Εφόσον όμως είχαν εγγραφεί πιστώσεις, δεν εξετάζεται αν αυτές είχαν αναλωθεί μέσα στο προηγούμενο έτος και αν έχει ή όχι απομείνει υπόλοιπο κατά τη λήξη του έτους.

15 Δαπάνες χωρίς προϋπολογισμό 4.Τα έξοδα που θα αποφασισθούν και θα πραγματοποιηθούν με τη διαδικασία αυτή, θα είναι έξοδα του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους και όχι του προηγούμενου έτους. Ο προϋπολογισμός του προηγούμενου έτους θεωρείται ως προσωρινός προϋπολογισμός του νέου έτους. 5.Aν πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158 του ΚΔΚ, που διατίθενται χωρίς απόφαση οποιουδήποτε οργάνου (αποδοχές, έξοδα παράστασης, μισθώματα, υποχρεωτικές εισφορές κ.λ.π.), μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. 6.Οι αναλήψεις υποχρεώσεων και οι αποφάσεις διάθεσης και έγκρισης των πιστώσεων πρέπει να γίνονται σε βάρος των κωδικών του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους. Πρέπει όμως να αναγράφεται επί αυτών, ότι γίνονται με βάσει τις διατάξεις του άρθρου 160 του ΔΚΚ.

16 Δαπάνες χωρίς προϋπολογισμό 7.Στις υποχρεωτικές δαπάνες προστέθηκαν με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 2 του Ν.4038/12 (ΦΕΚ 14 τεύχος Α') οι δαπάνες που απορρέουν από συμβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης έργων, εργασιών, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών. Στα ΠΟΕ υπάρχουν ανεξόφλητες δαπάνες που απορρέουν από συμβάσεις. Ο νόμος δεν διακρίνει δαπάνες από συμβάσεις που «τρέχουν» και από συμβάσεις που τελείωσαν, αλλά θεωρεί υποχρεωτικές όλες ανεξαιρέτως τις δαπάνες που απορρέουν γενικά από συμβάσεις. Συνεπώς και οι δαπάνες στα ΠΟΕ θεωρούνται υποχρεωτικές με την έννοια αυτή. 8.Τα χρηματικά εντάλματα αυτή εκδίδονται σε βάρος των πιστώσεων του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού και δεν σχετίζονται με τη διαχείριση του περασμένου χρόνου

17 Δαπάνες χωρίς προϋπολογισμό Μπορεί ο Δήμος να ξεκινήσει διαδικασίες ανάθεσης προμηθειών, υπηρεσιών, έργων κλπ, πριν την ψήφιση του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους; Τι ισχύει για τις αναθέσεις που εκτ ε ίνονται πέραν του τρέχοντος έτους; α. Δεν είναι νόμιμη η έναρξη των διαδικασιών ανάθεσης προμηθειών, υπηρεσιών, έργων κλπ, πριν την ψήφιση του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους π.χ. του 2012, για προμήθειες, υπηρεσίες, έργα κλπ που αφορούν το έτος 2012. β. Αντίθετα μπορεί να επεκτείνεται μία σύμβαση και πέραν του τρέχοντος οικονομικού έτους. Στις περιπτώσεις τμηματικής πραγματοποίησης που εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη στην ανάληψη υποχρέωσης περιλαμβάνονται το ύψος της απαιτούμενης συνολικής δαπάνης (αριθμητικώς και ολογράφως) και, αν πρόκειται για πολυετείς υποχρεώσεις, η κατανομή της στο τρέχον και στα επόμενα οικονομικά έτη. (βλ. και Z΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΑΞΗ 111/ 2012)Z΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΑΞΗ 111/ 2012

18 Δαπάνες χωρίς προϋπολογισμό Παράδειγμα …………. Τη δέσμευση πίστωσης ύψους συνολικού ποσού πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 € ),για........ (π.χ. την προμήθεια καυσίμων), το οποίο κατανέμεται στα έτη 2012, 2013 και 2014 ως εξής: - Στο τρέχον έτος 2012 τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000 € ) σε βάρος του ΚΑ --- του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 - στο έτος 2013 ποσό διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000 € ) - στο έτος 2014 ποσό εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000 € ) Σημείωση: Προφανώς ο έλεγχος του προϊσταμένου και η βεβαίωση θα αφορούν το τρέχον έτος, διότι ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους θα προβλέπει μόνο το ποσό που αφορά το έτος αυτό και όχι των επόμενων ετών.

19 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

20 Α. Από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Β. Έκθεση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Γ. Κατάρτιση ΟΠΔ Δ. Παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ε. Πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α. Από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Β. Έκθεση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Γ. Κατάρτιση ΟΠΔ Δ. Παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ε. Πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού

21 Α. Από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο προϋπολογισμός, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, η εισηγητική έκθεση της οικονομικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Αν διαπιστωθούν κατά τον έλεγχο παρεκκλίσεις, ο Ελεγκτής Νομιμότητας καλεί το δημοτικό συμβούλιο να αναμορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισμό μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.

22 Α. Από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Συνοδευτικά στοιχεία του προϋπολογισμού που αποστέλλεται σε έντυπη μορφή αποτελούν: Η Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οι οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών Η αιτιολογική έκθεση της οικονομικής επιτροπής Στατιστικά δελτία με τις υπογραφές του στατιστικού ανταποκριτή και του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας ή του αρμόδιου για τα οικονομικά Οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών Το τεχνικό πρόγραμμα

23 Α. Από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Προκειμένου να διευκολύνεται ο έλεγχος: τα πρακτικά της Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης πριν τη σύνταξη του προσχέδιου του προϋπολογισμού ο πίνακας οφειλών ΠΟΕ η βεβαίωση υπολοίπου ταμείου και καταθέσεων της ταμειακής υπηρεσίας

24 Β. Έκθεση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011.Παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 Περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10.Περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών».Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»

25 Β. Έκθεση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Βήματα που απαιτούνται μετά την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών: 1. Εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών Εισήγηση του υπευθύνου 2. Απόφαση οικονομικής επιτροπής για τη σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνοΑπόφαση οικονομικής επιτροπής για τη σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης 3. Υποβολή της έκθεσης στο Δημοτικό Συμβούλιο εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών (πλέον 30 ημερών) από τη λήξη κάθε τριμήνου 4. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου 5. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την αναμόρφωση προϋπολογισμού έπειτα από διαπίστωση υπερεκτίμησης των εσόδων (παρ 4 άρθρο 43 ν. 3979/2011)Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την αναμόρφωση προϋπολογισμού 6. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο

26 Β. Έκθεση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Προσοχή!! Με το νέο νομοσχέδιο γίνονται οι εξής μεταβολές: 1.Η προθεσμία υποβολής της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή στο δημοτικό/περιφερειακό συμβούλιο επιμηκύνεται κατά δέκα (10) ημέρες, ώστε να παρέχεται επαρκής χρόνος για τη σύνταξή της. 2.Προστίθεται η υποχρέωση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και έπειτα από την υποβολή στο συμβούλιο της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης και του προϋπολογισμού του τρίτου τριμήνου - και όχι μόνο του δεύτερου, όπως ορίζεται από τις ήδη ισχύουσες διατάξεις. 3.Επίσης, προβλέπεται ρητά ότι ακόμα και σε περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα δεδομένα της προαναφερόμενης έκθεσης, αυτό θα πρέπει να διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο, το οποίο δύναται τελικώς να αποφασίσει την αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο, δηλαδή λόγω εγγραφής σε αυτόν υπερεκτιμημένων εσόδων ή εσόδων που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν.

27 Β. Έκθεση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 4.Παράλληλα προβλέπεται η γνωστοποίηση στον Ελεγκτή Νομιμότητας των αριθμών διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) που λαμβάνουν οι εκθέσεις και οι αποφάσεις των συμβουλίων, γεγονός που καθιστά ευχερέστερη την παρακολούθηση από αυτόν της εφαρμογής από τους ΟΤΑ των σχετικών διαδικασιών. 5.Επιπλέον προβλέπεται η γνωστοποίηση του ΑΔΑ στην οικεία υπηρεσία επιτρόπου (στο πλαίσιο του ελέγχου είσπραξης των εσόδων του άρθρου 277 του ν.3852/2010).

28 Γ. Κατάρτιση ΟΠΔ Οικ. Έτους 2014 και μετά Με την παράγραφο 2 του άρθρου 76 του Ν.4172/2013, αντικαταστάθηκε η παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν.4111/2013.παράγραφο 2 του άρθρου 76 του Ν.4172/2013 Απλοποιείται το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης του Ο.Π.Δ., καθώς το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης δεν αποτελούν μέρη του. Παράλληλα, μνημονεύονται ρητά πλέον οι απλήρωτες υποχρεώσεις και το οικονομικό αποτέλεσμα (ισοζύγιο) ως στοιχεία που πρέπει να αποτυπώνονται στο Ο.Π.Δ.. Ο καθορισμός του «πλήρους» περιεχομένου του Ο.Π.Δ. ορίζεται, ρητά πλέον, ότι αποτελεί αντικείμενο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αναφέρεται στην παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, όπως τροποποιείται με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

29 Γ. Κατάρτιση ΟΠΔ Οικ. Έτους 2014 και μετά ΚΥΑ 41273/15.10.2013 (ΦΕΚ 2676/21.10.2013 τεύχος Β') με την οποία τροποποιούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ 7261/22.02.2013 (ΦΕΚ 450/26.02.2013 τεύχος Β'): «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013».ΚΥΑ 41273/15.10.2013 (ΦΕΚ 2676/21.10.2013 τεύχος Β')ΚΥΑ 7261/22.02.2013 (ΦΕΚ 450/26.02.2013 τεύχος Β'): «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» Αφαιρείται από το περιεχόμενο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης. Καταργούνται οι πίνακες συνοπτικής αποτύπωσης αυτών. Οι πίνακες στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου αντικαθίστανται από τους πίνακες 5.Α και 5.Β που επισυνάπτονται στη δημοσιευθείσα ΚΥΑ.5.Α5.Β

30 Γ. Κατάρτιση ΟΠΔ Οικ. Έτους 2014 και μετά Τι περιλαμβάνει το ΟΠΔ Το ΟΠΔ συνοψίζει πλέον μόνο τον ετήσιο προϋπολογισμό (π/υ) και τη στοχοθεσία του φορέα. Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του ΟΤΑ συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ). http://www.statistics.grhttp://www.statistics.gr Στατιστικά Θέματα» Μητρώα» Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

31 Γ. Κατάρτιση ΟΠΔ Οικ. Έτους 2014 και μετά Ποια νομικά πρόσωπα περιλαμβάνονται στο ΟΠΔ Στο ΟΠΔ κάθε ΟΤΑ περιλαμβάνονται μόνο εκείνα τα νομικά του πρόσωπα τα οποία είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ). Υποχρέωση αναμόρφωσης του ΟΠΔ του ΟΤΑ εντός προθεσμίας δύο μηνών από την αρχή του μήνα τροποποίησης του ΜΦΓΚ και σε κάθε περίπτωση από την έναρξη του ημερολογιακού τριμήνου που έπεται της προθεσμίας αυτής.

32 Γ. Κατάρτιση ΟΠΔ Οικ. Έτους 2014 και μετά Πίνακες στοχοθεσίας 1. ΟΤΑ και νομικά πρ ό σ ω πα δημοσίου δικαίου Πίνακας 5.Α. – Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων των δήμων και νπδδ Πίνακας 5.Α. – Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων των δήμων και νπδδ Πίνακας 5Α: Παράδειγμα ορθής συμπλήρωσης πίνακα. Πίνακας 5Α: Παράδειγμα ορθής συμπλήρωσης πίνακα Για την κατάρτιση του προγράμματος αυτού λαμβάνεται υπόψη η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να αξιοποιηθεί από τον ΟΤΑ, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Ο ΟΤΑ αποτυπώνει στον πίνακα στοχοθεσίας το επίπεδο των υποχρεώσεων του κατά την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους και θέτει ως στόχο το μέσο επίπεδο αυτών που προκύπτει κάθε τρίμηνο (μέσος όρος μηνιαίων υποχρεώσεων) να εμφανίζεται μειωμένο έναντι του επιπέδου τους κατά την 31/12.

33 Γ. Κατάρτιση ΟΠΔ Οικ. Έτους 2014 και μετά 2. Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των ΟΤΑ Πίνακας 5Γ - Στοχοθεσία Οικονομικών αποτελεσμάτων ΝΠΙΔ ΟΤΑ. (άρθρο 1 ΚΥΑ 7261/22.02.2013 (ΦΕΚ 450/26.02.2013 τεύχος Β'), όπως τροποποιείται από την ΚΥΑ 41273/15.10.2013 (ΦΕΚ 2676/21.10.2013 τεύχος Β'))άρθρο 1 ΚΥΑ 7261/22.02.2013 (ΦΕΚ 450/26.02.2013 τεύχος Β'ΚΥΑ 41273/15.10.2013 (ΦΕΚ 2676/21.10.2013 τεύχος Β'

34 Δ. Παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Διαδικασία Ελέγχου Το Παρατηρητήριο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων που παρουσιάζουν οι Ο.Τ.Α. στον προϋπολογισμό τους και στο Ο.Π.Δ. διατυπώνει προτάσεις τροποποίησής τους, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο και ιδίως όταν τα έσοδα εμφανίζονται υπερεκτιμημένα και μη ρεαλιστικά. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση: άνω του δέκα τοις εκατό (10%), το Παρατηρητήριο ενημερώνει εντός ενός μηνός από τη λήξη του τριμήνου: τον Ο.Τ.Α., την αρμόδια για την εποπτεία του Αρχή, το Υπουργείο Εσωτερικών, παρέχει οδηγίες και εισηγείται μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης.

35 Δ. Παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Παράμετροι για τον έλεγχο Η ισοσκέλιση του προϋπολογισμού και της εκτέλεσής του Η πορεία είσπραξης των υπο-ομάδων εσόδων των γραμμών 3, 4 και 5 του πίνακα στοχοθεσίας (Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις, Ίδια έσοδα - Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις προηγούμενων οικονομικών ετών (ΚΑΕ 32-ΚΑΕ 85) και το επίπεδο των εξόδων των γραμμών 1, 4, 5, 6 και 7 του πίνακα (Κόστος προσωπικού, Δαπάνες για επενδύσεις, Πληρωμές ΠΟΕ, Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπές λειτουργικές δαπάνες) Η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων του ΟΤΑ έναντι της 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους, στην περίπτωση που σημειώνεται αύξηση

36 Δ. Παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Βήματα 1.Το Παρατηρητήριο υποδεικνύει την απόκλιση στην αρμόδια για την εποπτεία του ΟΤΑ αρχή. 2.Η αρμόδια για την εποπτεία του ΟΤΑ αρχή καλεί τον ΟΤΑ να προβεί σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού του και του ΟΠΔ εντός 15 ημερών. 3.Κατά το κλείσιμο του πρώτου τριμήνου του έτους ο ΟΤΑ προβαίνει άμεσα σε μέτρα και παρεμβάσεις για τη διόρθωση της απόκλισης. 4.Ο ΟΤΑ γνωστοποιεί τα μέτρα και τις παρεμβάσεις στις οποίες έχει προβεί με ειδική έκθεση (Έκθεση Δράσεων Επίτευξης Στόχων) που συντάσσεται από τον Προϊστάμενο των Οικονομικών Υπηρεσιών του, στο Παρατηρητήριο, στον οικείο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στην αρμόδια για την εποπτεία του αρχή. (πρότυπο της Έκθεσης καθορίζεται με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου του άρθρου 4Α της ΚΥΑ 7261/22.02.2013 (ΦΕΚ 450/26.02.2013 τεύχος Β')

37 Δ. Παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 5.Το Δημοτικό Συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση του ετήσιου προϋπολογισμού και των ετήσιων στόχων μέχρι το τέλος Μαΐου, στην περίπτωση που διαφαίνεται αδυναμία διόρθωσης της ανωτέρω απόκλισης. 6.Οι προϋπολογισμοί και τα ΟΠΔ των ΟΤΑ που υποδεικνύει το Παρατηρητήριο επανυποβάλλονται προς έλεγχο και έγκριση στην αρμόδια για την εποπτεία τους αρχή μέχρι το τέλος Μαΐου και πρέπει να έχουν εγκριθεί εντός ενός μήνα από το χρόνο υποβολής τους.

38 Δ. Παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κυρώσεις Εφόσον η εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΟΤΑ εξακολουθεί να παρουσιάζει για δύο συνεχόμενα τρίμηνα απόκλιση από τους στόχους, ο ΟΤΑ υπάγεται υποχρεωτικά σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης. (παρ.6 άρθρο 3 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 228/18.11.2012 τεύχος Α')(παρ.6 άρθρο 4 Ν.4111/13 (ΦΕΚ 18/25.01.2013 τεύχος Α')παρ.6άρθρο 3 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 228/18.11.2012 τεύχος Α'παρ.6 άρθρο 4 Ν.4111/13 (ΦΕΚ 18/25.01.2013 τεύχος Α'

39 Δ. Παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α) άμεση εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων που προβλέπονται από τη νομοθεσία προς διασφάλιση της είσπραξης των απαιτήσεων του ΟΤΑ και της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, β) αναστολή προσλήψεων, γ) επιβολή υποχρεωτικών μετατάξεων προσωπικού δ) πρόσβαση στο Λογαριασμό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης του άρθρου 263 του ν. 3852/2010 (Α' 87), οι πόροι του οποίου διατίθενται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση του προγράμματος εξυγίανσης,

40 Δ. Παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ε ) αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τα ακίνητα που βρίσκονται στην εδαφική περιφέρεια του δήμου σε ποσοστό μέχρι και 3%ο και επιβολή του τέλους υποχρεωτικά από το δήμο σύμφωνα με το ποσοστό αυτό μέχρι την οικονομική εξυγίανση του. Αύξηση του συντελεστή επιβολής του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων από 0,5% μέχρι και 2%. στ ) περιορισμό των δαπανών μόνο σε υποχρεώσεις μισθοδοσίας και λοιπές απολύτως ανελαστικές δαπάνες.(παρ.6άρθρο 3 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 228/18.11.2012 τεύχος Α')(παρ.6 άρθρο 4 Ν.4111/13 (ΦΕΚ 18/25.01.2013 τεύχος Α')παρ.6άρθρο 3 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 228/18.11.2012 τεύχος Α'παρ.6 άρθρο 4 Ν.4111/13 (ΦΕΚ 18/25.01.2013 τεύχος Α'

41 Δ. Παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Άλλες επιπτώσεις Ο προϋπολογισμός του ΟΤΑ καταρτίζεται, αναμορφώνεται και εκτελείται σύμφωνα με τις υποδείξεις του Παρατηρητηρίου Το Παρατηρητήριο μπορεί να παραγγέλλει την πραγματοποίηση ανάλογων ελέγχων από:  το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης,  το Ελεγκτικό Συνέδριο,  τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και να καθορίζει μικτά κλιμάκια ελέγχου, απαρτιζόμενα από υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου του Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

42 Δ. Παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Το Παρατηρητήριο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την υπογραφή, με εντολή του, εγγράφων στο Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών. (άρθρο 5 ΚΥΑ 7261/22.02.2013 (ΦΕΚ 450/26.02.2013 τεύχος Β')άρθρο 5 ΚΥΑ 7261/22.02.2013 (ΦΕΚ 450/26.02.2013 τεύχος Β'

43 E.Πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού Πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους υποβάλλουν μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, στο Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου και μέσω αυτού στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όλα τα νομικά πρόσωπα και οι λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που ο προϋπολογισμός τους υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και το οποίο με όμοια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζεται κατ' έτος. (παρ.4 και 5 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθ.Περιεχομένου (ΦΕΚ 228/18.11.2012 τεύχος Α') και τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 2 του Ν.4111/13 (ΦΕΚ 18/25.01.2013 τεύχος Α')παρ.4 και 5 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθ.Περιεχομένου (ΦΕΚ 228/18.11.2012 τεύχος Α')παρ. 4 και 5 του άρθρου 2 του Ν.4111/13 (ΦΕΚ 18/25.01.2013 τεύχος Α

44 E.Πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού Απόφαση Υπ. Οικ. 2/91674/ΔΠΓΚ/20.12.2012 (ΦΕΚ 3409/20.12.2012 τεύχος Β') Απόφαση Υπ. Οικ. 2/91674/ΔΠΓΚ/20.12.2012 (ΦΕΚ 3409/20.12.2012 τεύχος Β') Για τα Νομικά Πρόσωπα που ο προϋπολογισμός τους υπερβαίνει το ύψος των 20 εκατ. ευρώ, με ευθύνη των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων των Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων που τα εποπτεύουν, καταρτίζονται μηνιαίοι στόχοι για την εξέλιξη των μεγεθών του προϋπολογισμού τους σύμφωνα με τον πίνακα Α.2 του Παρατήματος ανά Νομικό Πρόσωπο και υποβάλλονται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης όχι αργότερα από την 15/02 κάθε έτους.πίνακα Α.2 του Παρατήματος

45 E.Πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 607/15.03.2013 τεύχος Β' η υπ' αριθ. 2/23416/ΔΠΓΚ/01.03.2013 απόφαση του ΥΠ. Οικονομικών Στις παρ.6 και 7 της ανωτέρω απόφασης ορίζονται τα εξής: ΦΕΚ 607/15.03.2013 τεύχος Β' η υπ' αριθ. 2/23416/ΔΠΓΚ/01.03.2013  Για τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου φορείς της Γενικής Κυβέρνησης εφαρμόζονται αναλογικά τα διαλαμβανόμενα στην υπ' αριθμ. 2/91674/ΔΠΓΚ/20.12.2012 (ΦΕΚ 3409 Β΄) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. Τα εν λόγω νομικά πρόσωπα συμπληρώνουν τους επισυναπτόμενους στην απόφαση πίνακες Α8 και Α9.

46 E.Πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών Σε περίπτωση που για δυο συνεχόμενα τρίμηνα διαπιστώνεται απόκλιση άνω του 10% από τους δημοσιονομικούς στόχους και δεν έχουν ληφθεί τα αναφερόμενα στην περίπτωση β της παραγράφου 1 της Π.Ν.Π (ΦΕΚ 228/18.11.2012 τεύχος Α') μέτρα, ο Υπουργός Οικονομικών ορίζει Επόπτη Οικονομικών Υπηρεσιών σε εποπτευόμενους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του οποίου καθορίζονται με την απόφαση ορισμού του. (παρ.6 άρθρο 1 Πράξη Νομοθ.Περιεχομένου (ΦΕΚ 228/18.11.2012 τεύχος Α') (παρ. 6 άρθρο 2 Ν.4111/13 (ΦΕΚ 18/25.01.2013 τεύχος Α')παρ.6 άρθρο 1 Πράξη Νομοθ.Περιεχομένου (ΦΕΚ 228/18.11.2012 τεύχος Α'παρ. 6 άρθρο 2 Ν.4111/13 (ΦΕΚ 18/25.01.2013 τεύχος Α

47 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Για την μεταφορά πιστώσεων που δεν αφορούν κωδικούς έργων ακολουθούνται οι διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google