Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ & ΝΠΔΔ ΑΥΤΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ & ΝΠΔΔ ΑΥΤΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ & ΝΠΔΔ ΑΥΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Διεύθυνση Οικονομικών Τ.Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ & ΝΠΔΔ ΑΥΤΩΝ Δεκέμβριος 2013

2 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΨΗΦΙΣΗΣ & ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ & ΝΠΔΔ ΑΥΤΩΝ
Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α΄) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» άρθ.77 π/υ δήμων & νπδδ άρθ. 78 π/υ περιφερειών ΚΥΑ 30842/2013 (ΦΕΚ 1896Β΄) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2014 − τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/ (ΦΕΚ Β΄ 253) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

3 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΨΗΦΙΣΗΣ & ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ & ΝΠΔΔ ΑΥΤΩΝ
ΚΥΑ 30844/2013 (ΦΕΚ 1897Β΄) «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2014» ΥΠΕΣ Εγκύκλιος 22/2013 «Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2014 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

4 ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΧΡΟΝΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΨΗΦΙΣΗΣ Π/Υ έως τέλος Ιουνίου: καθορισμός ανώτατου ύψους π/υ εξόδων κάθε κοινότητας για το επόμενο οικ. έτος από το Δημοτικό Συμβούλιο έως 20 Ιουλίου: κατάρτιση σχεδίου π/υ εξόδων κοινότητας από συμβούλιο δημοτικής-τοπικής κοινότητας & αποστολή στην οικονομική επιτροπή (σε περίπτωση μη κατάρτισης ή εμπρόθεσμης υποβολής- κατάρτιση από οικονομική επιτροπή) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

5 ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
έως 20 Ιουλίου: κατάρτιση προσχεδίου π/υ από εκτελεστική επιτροπή & κατάθεση στην οικονομική επιτροπή (σε περίπτωση μη κατάρτισης ή εμπρόθεσμης υποβολής - κατάρτιση από οικονομική επιτροπή - δεν απαιτείται διατύπωση γνώμη εκτελεστικής επιτροπής & επιτροπής διαβούλευσης) έως 5 Σεπτεμβρίου: κατάρτιση σχεδίου π/υ από οικονομική επιτροπή & ενσωμάτωση στην ηλεκτρονική βάση του ΥΠΕΣ Παροχή γνώμης Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ (σε όλους τους φορείς ασχέτως ενσωμάτωσης) Παροχή οδηγιών Υπουργείου Εσωτερικών (μόνο στους φορείς οι οποίοι ενσωμάτωσαν σχέδιο π/υ). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

6 ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
έως τέλος Οκτωβρίου: διαμόρφωση σχεδίου π/υ από οικονομική επιτροπή & εισαγωγή προς συζήτηση & ψήφιση από το Δ.Σ. υποχρεωτικά συνοδεύεται από Γνώμη Παρατηρητηρίου Οδηγίες ΥΠΕΣ (εάν υπάρχουν) Αιτιολογική τυχόν τροποποιήσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

7 ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
έως 15 Νοεμβρίου: ψήφιση π/υ & Ο.Π.Δ. από Δ.Σ. & υποβολή στην εποπτεύουσα Αρχή (σε περίπτωση μη κατάρτισης, κατά παρέκκλιση κατάρτισης των ανωτέρω ή μη εμπρόθεσμης υποβολής το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο καταρτίζει και ψηφίζει τον π/υ) έως 31 Δεκεμβρίου: ολοκλήρωση ελέγχου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ:
ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ: απόφαση ψήφισης π/υ (έντυπη & ηλεκτρονική μορφή) προϋπολογισμός (έντυπη & ηλεκτρονική μορφή) γνώμη Παρατηρητηρίου οδηγίες Υπουργείου Εσωτερικών (εάν υπάρχουν) αιτιολογική έκθεση οικονομικής επιτροπής αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου επιβολής φόρων, τελών, δικαιωμάτων & εισφορών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

9 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ :
ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ : απόφαση ψήφισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) ΟΠΔ (έντυπη & ηλεκτρονική μορφή) απόφαση-πράξη μεταβιβαστικής πληρωμής από άλλα Υπουργεία, πλην του Υπουργείου Εσωτερικών, με αναφορά ΑΔΑ ανάρτησης στο πρόγραμμα «Διαύγεια» σχετική απόφαση ένταξης νέων έργων επιχορηγούμενων από τον προϋπολογισμό του ΠΔΕ του έτους 2014 με αναφορά του ΑΔΑ ανάρτησής της στο πρόγραμμα «Διαύγεια» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

10 ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ δεν καθίσταται απαραίτητη η ταυτόχρονη υποβολή ΟΠΔ και π/υ π/υ και ΟΠΔ – αντικείμενο (1) μιας απόφασης ή (2) δυο διακριτών αποφάσεων Υποβολή π/υ & μη υποβολή ΟΠΔ - εκκίνηση ελέγχου π/υ - ειδοποίηση φορέα υποχρέωση κατάθεσης ΟΠΔ Απαραίτητη προϋπόθεση επικύρωσης π/υ – η κατάθεση του ΟΠΔ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

11 ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΟ: στις περιπτώσεις εγγραφών για τις Ομάδες Εσόδων Ι & ΙΙ στη βάση μεταγενέστερου μήνα αναφοράς από αυτού της γνώμης ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ : Μηνιαία στατιστικά δελτία Τριμηνιαία στατιστικά δελτία μόνο για τα νπδδ που δεν ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

12 ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ Έντυπη μορφή – υπογραφές στατιστικού ανταποκριτή & Προϊσταμένου Οικονομικής Υπηρεσίας Απαιτείται η προηγούμενη ενσωμάτωση στη βάση του ΥΠΕΣ οικονομικών στοιχείων που αποτελούν βάση υπολογισμού Ομάδων Εσόδων Ι & ΙΙ Τυχόν επιφυλάξεις επί των στοιχείων – επιβεβαίωση μέσω ΥΠΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

13 ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ Διακριτική ευχέρεια φορέα προσαρμογών στη βάση της διατυπωθείσας γνώμης του Παρατηρητηρίου Υποχρέωση γνωστοποίησης γνώμης στα μέλη του Δ.Σ. Υποχρέωση απαρέγκλιτης τήρησης των υπ΄αριθμ /2013 και 30844/2013 ΚΥΑ παροχής Οδηγιών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

14 ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ Υποχρέωση αιτιολόγησης τυχόν προσαρμογών του σχεδίου π/υ είτε: λόγω χρόνου υποβολής του στο Δ.Σ. λόγω του περιεχομένου της γνώμης Παρατηρητηρίου & οδηγιών του ΥΠΕΣ για οποιοδήποτε άλλο λόγο που στοιχειοθετείται επαρκώς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

15 Υποβολή Στατιστικών Δελτίων των Φορέων Τ. Α
Υποβολή Στατιστικών Δελτίων των Φορέων Τ.Α. από τη Βάση Δεδομένων ΥΠΕΣ-ΕΕΤΑΑ για τον έλεγχο του Π/υ τους από τις οικείες ΑπΔ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 15

16 Ομάδες Εσόδων – Μέγιστο Ύψος
Με βάση τις ΚΥΑ.30842/13 και ΚΥΑ.30844/13, οι ΑπΔ καλούνται κατά τον έλεγχο νομιμότητας των Π/υ των Φορέων της Τ.Α. να εφαρμόσουν το (νέο) πλαίσιο ελέγχου των Ομάδων Εσόδων. Το ΥΠΕΣ θέτει μέγιστο ύψος σε συγκεκριμένες ομάδες Εσόδων Το ύψος μίας Ομάδας Εσόδων στον Π/υ του 2014 βασίζεται στο ύψος των εισπράξεων των Εσόδων της Ομάδας συνολικά, κατά το Προηγούμενο (2013) και το Προ-Προηγούμενο έτος (2012) μέσω μίας εύκολης αναγωγής. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

17 Ομάδες Εσόδων – Μέγιστο Ύψος
Για να ελέγξουν το μέγιστο ύψος, οι ΑπΔ πρέπει να διαθέτουν πληροφόρηση για το ύψος των Ομάδων Εσόδων και να εκτελέσουν υπολογισμούς επί αυτών. Άρα χρειάζονται πραγματικά στοιχεία από τους Φορείς. Οι Φορείς πρέπει να δηλώσουν περίοδο βάσης υπολογισμού του μέγιστου ύψους. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

18 Ομάδες Εσόδων – Μέγιστο Ύψος
Διαθέσιμα Οικονομικά Στοιχεία: Βάση Δεδομένων Οικονομικά Στοιχεία ΟΤΑ: οι ΟΤΑ και τα ΝΠ τους υποβάλλουν οικονομικά στοιχεία σε τακτή βάση. Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) της ΕΛΣΤΑΤ. Φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης: Στατιστικό Δελτίο κάθε Μήνα. Φορείς εκτός Γεν.Κυβ.: Στατιστικό Δελτίο κάθε Τρίμηνο. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

19 Ομάδες Εσόδων – Μέγιστο Ύψος
Τα Στατ. Δελτία που προσκομίζει ο Φορέας από τη ΒΔ ΥΠΕΣ-ΕΕΤΑΑ είναι ανάλογα της περιόδου βάσης υπολογισμού που δηλώνει (παραδείγματα στην εγκ.22/2013 ΥΠΕΣ). Τα Στοιχεία των Στατ. Δελτίων βεβαιώνονται ως προς την ακρίβεια και την εγκυρότητα των στοιχείων από τα αρμόδια όργανα του Δήμου/ ΝΠΔΔ/ Περιφέρειας. Στην 3η στήλη του Στατιστικού Δελτίου παρουσιάζονται οι εισπράξεις/πληρωμές της Περιόδου για συγκεκριμένους ΚΑΕ που περιλαμβάνονται σε αυτό (Ιαν. έως Μήνας Αναφοράς ή Ιαν. έως Τρίμηνο Αναφοράς). Με τα στοιχεία αυτής της Στήλης του Δελτίου κάνει τους υπολογισμούς κατά τον έλεγχο του μέγιστου ύψους των Ομάδων Εσόδων η ΑπΔ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

20 Ομάδες Εσόδων – Μέγιστο Ύψος
Παραδείγματα: Δήμος δηλώνει βάση υπολογισμού 9μηνο και προσκομίζει στην ΑπΔ: Στατ.Δελτία 9ος 2012, 12ος 2012 και 9ος 2013. Εάν ΝΠΔΔ που δεν ήταν και παραμένει εκτός ΜΦΓΚ, δηλώσει βάση υπολογισμού μήνα που δεν αποτελεί Τρίμηνο, έστω 10μηνο, τότε απαιτείται να προσκομίσει Στατ.Δελτία Γ΄ Τριμήνου 2012, Δ΄ Τριμήνου 2012 και Γ΄ Τριμήνου 2013, και για τους ΚΑΕ που απαιτούνται για τον υπολογισμό του μέγιστου ύψους θα προσκομίσει τις εισπράξεις για τον επιπλέον μήνα, δηλαδή Γ΄ Τρίμηνο + 10ος Μήνας 2012/ 2013, δίνοντας έτσι την πληροφορία για το 10μηνο. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

21 Ομάδες Εσόδων – Μέγιστο Ύψος
21

22 Ομάδες Εσόδων – Μέγιστο Ύψος
Παράδειγμα ΝΠΔΔ εκτός Γενικής Κυβέρνησης για βάση υπολογισμού 10μηνο το 2012, προσκόμιση Δελτίου με προσθήκη στηλών για τους απαραίτητους ΚΑΕ υπολογισμού: *επιπλέον στήλες και στοιχεία που προστίθενται από τον φορέα. **Το άθροισμα των ΚΑΕ που αντιστοιχούν στην Ομάδα Εσόδων που υπολογίζεται *** = Προϋπολογισμός Τρίμηνο Αναφοράς Περίοδος ΙΑΝ έως Γ΄ Τρίμηνο 2012 *10ος Μήνας *Περίοδος 10μηνη ΚΑΕ - ** 50.000** *** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

23 Ομάδες Εσόδων – Μέγιστο Ύψος
ΚΥΑ.30842/13 για Δήμους/ ΝΠΔΔ Δήμων: Ομάδα Εσόδων Ι. = ΚΑΕ , Ομάδα Εσόδων ΙΙ. = ΚΑΕ 32 – 85 (άρα προσαρμόζεται το ύψος του ΚΑΕ 85 σε σχέση με το ύψος του ΚΑΕ 32). ΚΥΑ.30844/13 για Περιφέρειες: Ομάδα Εσόδων Α. = , Ομάδα Εσόδων Β. = Υπολογίζουμε το σύνολό τους (όχι για τον καθένα ξεχωριστά) και κάνουμε την αναγωγή για να προκύψει το μέγιστο ύψος ως σύνολο αυτών των ΚΑΕ: ακολουθούν 2 παραδείγματα για 9μηνο:

24 Ομάδες Εσόδων – Μέγιστο Ύψος
2 παραδείγματα για 9μηνο ως βάση υπολογισμού μέγιστου ύψους Ομάδας Εσόδων: *9μηνο 2013 > 9μηνο 2012, = η θετική διαφορά του 2013 προστίθεται στον Δεκ 2012 για να δώσει το μέγιστο ύψος της Ομάδας εσόδων, = **9μηνο 2013 < 9μηνο 2012, = η αρνητική διαφορά του 2013 δεν προστίθεται στον Δεκ 2012, άρα το μέγιστο ύψος της Ομάδας εσόδων μένει Παράδειγμα 9μηνο 2012 9μηνο 2013 12μηνο 2012 «ταβάνι» 1 * 2 **

25 Οι Έλεγχοι/Γνώμες του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

26 Έλεγχοι/Γνώμες ΠΟΑ Το ΠΟΑ παρείχε άπαξ Γνώμη επί του Σχεδίου Π/υ (Δήμοι, ΝΠΔΔ, Περιφέρειες). Γνώμη εκδόθηκε για όλους τους φορείς, ανεξάρτητα εάν υπέβαλαν Σχέδιο Π/υ. Στη Γνώμη σημειώνεται το μέγιστο ύψος για τις Ομάδες Εσόδων και το ύψος συγκεκριμένων ΚΑΕ βάσει της βάσης υπολογισμού που έχει δηλώσει ο φορέας στο σχέδιο Π/υ. Ο φορέας πρέπει σε κάθε περίπτωση να προσκομίσει Στατ. Δελτία στην ΑπΔ για τον έλεγχο του μέγιστου ύψους εσόδων;;; Όχι απαραίτητα. Εάν ο φορέας κρατήσει την αρχική βάση υπολογισμού που έκανε έλεγχο το ΠΟΑ ή εάν είναι Δήμος που δεν είχε υποβάλει Σχέδιο Π/υ έως την έκδοση της Γνώμης και επιλέξει βάση υπολογισμού που υπολόγισε το ΠΟΑ στη γνώμη (έδωσε 6μηνο, 7μηνο και 8μηνο) τότε δεν απαιτείται η προσκόμιση Στατιστικών Δελτίων στην ΑπΔ. Η ΑπΔ χρησιμοποιεί το μέγιστο ύψος που είχε δώσει στη Γνώμη.

27 Έλεγχοι/Γνώμες ΠΟΑ Για τους φορείς που αποφάσισαν να αλλάξουν βάση υπολογισμού των στοιχείων των Ομάδων Εσόδων τους (π.χ. ο φορέας στο αρχικό σχέδιο π/υ είχε υπολογίζει 6μηνο και πλέον επιλέγει το 10μηνο ή στις περιπτώσεις Δήμων που δεν υπέβαλαν Σχέδιο Π/υ και δεν επιθυμούν να επιλέξουν το μέγιστο ύψος που υπολόγισε το ΠΟΑ στη γνώμη (έδωσε 6μηνο, 7μηνο και 8μηνο) και στις περιπτώσεις όπου το ΠΟΑ δεν διέθετε τα απαραίτητα στοιχεία για τη διενέργεια των υπολογισμών (ισχύει σε ΝΠΔΔ που δήλωσαν περίοδο βάσης υπολογισμού χωρίς να έχουν υποβάλλει τα αντίστοιχα Στατ. Δελτία (είτε από αμέλεια, είτε διότι αντιστοιχούσαν σε μήνα εκτός τριμήνου και δεν είχαν την υποχρέωση να τα υποβάλλουν), οι ΑπΔ πρέπει να εκτελέσουν τους υπολογισμούς για το μέγιστο ύψος με τη νέα βάση υπολογισμού (π.χ. στοιχεία 10μηνου) και άρα χρειάζονται τα απαραίτητα Στατ. Δελτία.

28 Σημαντικές Επισημάνσεις
Προσοχή στους ελέγχους των ΚΑΕ του Π/υ, κατά τον έλεγχο οι ΚΑΕ πρέπει να εξασφαλιστεί ότι υπάρχουν/είναι οι ενδεδειγμένοι. Ο Π/υ υποβάλλεται και ηλεκτρονικά όπως ορίζει η εγκ.8/2013 Οι οδηγίες των ΚΥΑ για το μέγιστο ύψος των Ομάδων Εσόδων συνεχίζουν να ισχύουν και μετά τον έλεγχο/έγκριση του αρχικού Π/υ (όπως και οι άλλες οδηγίες). Συνεπώς, σε κάθε επόμενη αναμόρφωση του Π/υ, θα πρέπει η ΑπΔ να ελέγχει, κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς, ότι το Σύνολο των Εσόδων των Ομάδων όπως διαμορφώνεται στον αναμορφωμένο Π/υ δεν υπερβαίνει το μέγιστο ύψος τους. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

29 Σημαντικές Επισημάνσεις
Το μέγιστο ύψος μίας Ομάδας μπορεί να αλλάξει με νεότερα στοιχεία εκτέλεσης του Π/υ του 2013; Ναι, το μέγιστο ύψος θα επαναπροσδιοριστεί χρησιμοποιώντας ως μήνα βάσης τα οριστικά στοιχεία του Δεκεμβρίου 2013, που θα πρέπει να προσκομίσει ο Φορέας (αφού φυσικά θα έχει ολοκληρωθεί το έτος 2013) (Βλέπε προτελευταία παρ. σελ ΦΕΚ της ΚΥΑ.30842/13 και προτελευταία παρ. αρθ.5.Β ΚΥΑ.30844/13) Μπορεί ποτέ ο φορέας να υπερβεί το μέγιστο ύψος μίας Ομάδας εσόδων που προκύπτει από την εκτέλεση των προηγούμενων ετών; Ναι, μπορεί, εάν συνολικά τα έσοδα της Ομάδας υπερβούν το μέγιστο ύψος σε εισπράξεις, τότε εφαρμόζεται «χρονολογικό ποσοστό» (Βλέπε τελευταία παρ. σελ ΦΕΚ της ΚΥΑ.30842/13 και τελευταία παρ. αρθ.5.Β ΚΥΑ.30844/13). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

30 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΥΠΕΣ
Ενημέρωση πορείας ελέγχου σε καθημερινή βάση από 1ης Δεκεμβρίου, με ένα αρχείο σε μορφή excel, (παράρτημα Ι, εγκύκλιος 22) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο υπό τον τίτλο (θέμα) «Αποκεντρωμένη Διοίκηση……- Πορεία ελέγχου Π/Υ οικ. έτους 2014» Ζητούμενο: Ολοκλήρωση Ελέγχου 31/12/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

31 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ……
Πληροφόρηση για την πορεία ελέγχου των Π/Υ και των ΟΠΔ των ΟΤΑ και ΝΠΔΔ Ημερομηνία ενημέρωσης : ………………….. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ


Κατέβασμα ppt "ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ & ΝΠΔΔ ΑΥΤΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google