Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προϋπολογισμός Δήμων και ΝΠΔΔ ο.ε. 2015 Κατάρτιση – Ψήφιση – Έλεγχος Εκτέλεση – Αναμορφώσεις.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προϋπολογισμός Δήμων και ΝΠΔΔ ο.ε. 2015 Κατάρτιση – Ψήφιση – Έλεγχος Εκτέλεση – Αναμορφώσεις."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προϋπολογισμός Δήμων και ΝΠΔΔ ο.ε. 2015 Κατάρτιση – Ψήφιση – Έλεγχος Εκτέλεση – Αναμορφώσεις

2 Έννοια προϋπολογισμού Η διοικητική πράξη με την οποία προσδιορίζονται τα αναμενόμενα έσοδα και καθορίζονται τα όρια των εξόδων για ένα οικονομικό έτος, τα οποία κατατάσσονται σε ειδικούς λογαριασμούς κατά κεφάλαιο και άρθρα (ΚΑ)

3 Αρχές κατάρτισης προϋπολογισμού Αρχή της ετήσιας διάρκειας Αρχές της ενότητας και της καθολικότητας Αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού και της ειδικότητας των πιστώσεων Αρχές της ειλικρίνειας και της ακριβείας του προϋπολογισμού Αρχή της δημοσιότητας Αρχή της ισοσκέλισης

4 Προϋπολογισμός ΟΤΑ και ΜΠΔΣ Το ΜΠΔΣ θέτει στόχους ισοζυγίου των ενοποιημένων προϋπολογισμών των ΟΤΑ. Κατά την κατάρτιση και έγκριση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ λαμβάνεται μέριμνα ώστε αυτοί να εντάσσονται στο συνολικό πλαίσιο επίτευξης του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου ή της πορείας προσαρμογής προς αυτόν. Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ μεριμνά προκειμένου οι Π/Υ να είναι σύμφωνοι με τις γενικές αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και να καταστούν ρεαλιστικοί.

5 Κατάρτιση προϋπολογισμού Στάδια - Προθεσμίες Έως την 31 Ιουλίου: Έκδοση ΚΥΑ για παροχή οδηγιών κατάρτισης Έως την 20η Ιουλίου: - Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας - Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης - Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής Έως την 5η Σεπτεμβρίου: - Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής - Ενσωμάτωση του σχεδίου στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων ΥΠ.ΕΣ. - Παρατηρητήριο Έως το τέλος Οκτωβρίου: - Γνώμη Παρατηρητηρίου - παροχή οδηγιών από ΥΠ.ΕΣ. - Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Έως την 15η Νοεμβρίου: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό και το ΟΠΔ Έως την 31η Δεκεμβρίου έλεγχος προϋπολογισμού και ΟΠΔ από Α.Δ.

6 Κυρώσεις Παρακράτηση μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας επιχορήγησης ΚΑΠ για την καθυστέρηση ενσωμάτωσης στη ΒΔ ή ψήφισης και αποστολής στην Α.Δ. για την κατάρτιση κατά παρέκκλιση των οδηγιών της ΚΥΑ

7 Προαπαιτούμενα ψήφισης προϋπολογισμού - λήψη απαραίτητων αποφάσεων Επιβολή – αναπροσαρμογή τελών/φόρων Τεχνικό Πρόγραμμα

8 Σημαντικά σημεία κατάρτισης Ισοσκελισμένος προϋπολογισμός Ρεαλιστικός - μη πλασματικός προϋπολογισμός (αρχή της ειλικρίνειας) Σύμφωνος με την ΚΥΑ (υπ’ αρ. 29530/2014)

9 Σημαντικά σημεία κατάρτισης Ως προς τα έσοδα Πρόβλεψη εσόδων - μη πλασματικών εγγραφών Ομάδα Εσόδων Ι - Ομάδα Εσόδων ΙΙ Εγγραφή επιχορηγήσεων Δάνεια Ανταποδοτικότητα τελών Ειδικευμένα έσοδα Χρηματικό υπόλοιπο

10 Σημαντικά σημεία κατάρτισης Ως προς τα έξοδα Εγγραφή υποχρεωτικών δαπανών Δαπάνες που εγγράφονται κατά προτεραιότητα - Συνεχιζόμενες δαπάνες Πολυετείς δαπάνες Οφειλές Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ) Περιορισμός δαπανών Αποθεματικό Ορθή κωδικοποίηση/υπηρεσία

11 Υποβολή προϋπολογισμού για έλεγχο Αποφάσεις Ο.Ε. και Δ.Σ. περί ψήφισης προϋπολογισμού και ΟΠΔ Αποφάσεις Δ.Σ. περί επιβολής ανταποδοτικών τελών/φόρων/δικαιωμάτων/εισφορών Απόφαση Δ.Σ. περί Τεχνικού Προγράμματος Τρία υπογεγραμμένα αντίτυπα προϋπολογιστικών πινάκων με τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες Αιτιολογική Έκθεση/Γνώμη Παρατηρητηρίου Ηλεκτρονική αποστολή Π/Υ και ΟΠΔ

12 Υποβολή προϋπολογισμού - Δικαιολογητικά Στατιστικά Δελτία Μισθοδοτικές Καταστάσεις Βεβαίωση Χρηματικού Υπολοίπου Βεβαίωση Υποχρεωτικών Δαπανών Βεβαίωση ισοσκέλισης αναποδοτικότητας Αποφάσεις Επιχορηγήσεων Κατάσταση ανεξόφλητων οφειλών ΠΟΕ Βεβαίωση εγγραφής πολυετών δεσμεύσεων

13 Λόγοι αναπομπής προϋπολογισμού Μη τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας/μη γνωστοποίηση γνώμης Παρατηρητηρίου στο Δ.Σ. Μη εγγραφή υποχρεωτικών δαπανών Μη εγγραφή εσόδων που επιβάλλονται από το νόμο Εγγραφή εσόδων ή εξόδων, τα οποία δεν προβλέπονται από το νόμο Το ύψος των εσόδων υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους Ασυμφωνία με την κωδικοποίηση Κατάρτιση κατά παράβαση των οικείων διατάξεων και κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στην ΚΥΑ Μη αποστολή αιτιολογικής έκθεσης

14 Αναπομπή προϋπολογισμού ή ΟΠΔ Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση εάν διαπιστώσει ότι ο προϋπολογισμός: έχει καταρτιστεί κατά παράβαση της ΚΥΑ καλεί το Δ.Σ. να τον αναμορφώσει μέσα σε 15 ημέρες έχει καταρτιστεί ορθά αλλά το ΟΠΔ δεν πληροί τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 7261/2013, τότε επικυρώνεται ο Προϋπολογισμός και αναπέμπεται το ΟΠΔ προς διόρθωση

15 Προϋπολογισμός ΝΠΔΔ Τα ΝΠΔΔ καταρτίζουν τον προϋπολογισμό στις ίδιες προθεσμίες Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις αρμοδιότητες: - σύνταξης του προσχεδίου, υποβολής στο Παρατηρητήριο, ψήφισης του Π/Υ και αποστολής προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο - ψήφισης του Πίνακα Στοχοθεσίας και αποστολής στην Οικονομική Επιτροπή Η πλειοψηφία των άλλων δικαιολογητικών και της ηλεκτρονικής αποστολής του Π/Υ ισχύει και για τα ΝΠΔΔ.

16 Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εγγραφή εσόδων Αύξηση προϋπολογισθέντων εσόδων Ενίσχυση ανεπαρκούς/έκτακτης πίστωσης Κατάργηση έργων/μείωση πίστωσης έργου Αποθεματικό

17 Σημαντικά σημεία αναμορφώσεων Ομάδα Εσόδων Ι και ΙΙ Ανταποδοτικά έσοδα - έξοδα Ειδικευμένα έσοδα (π.χ. επιχορηγήσεις) Έργα Υποχρεωτικές δαπάνες Τήρηση οδηγιών

18 Βήματα αναμόρφωσης Εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας και τυχόν άλλων υπηρεσιών Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δημοσίευση/Ανάρτηση στη Διαύγεια Αποστολή στην Αποκεντρωμένη εντός 15 ημερών

19 Τρόπος υποβολής για έλεγχο Σε έντυπη μορφή Αποφάσεις Ο.Ε. και Δ.Σ. Εισηγήσεις οικονομικής υπηρεσίας Απαραίτητα στοιχεία αιτιολογίας Σε ηλεκτρονική μορφή Ταμειακός Απολογιστικός Πίνακας Αρχείο excel με τις μεταβολές των ΚΑ

20 Υποχρεωτικές αναμορφώσεις Μετά τη λήξη του ο.ε. κατά το οποίο καταρτίστηκε Μετά τη λήξη δεύτερου τριμήνου Μετά τη λήξη τρίτου τριμήνου

21 Αναμόρφωση μετά τη λήξη του έτους Ομάδα Εσόδων Ι Πραγματικό ύψος εισπρακτέων υπολοίπων (ΚΑ 32) – επαναπροσδιορισμός (ΚΑ 85) (Ομάδα Εσόδων ΙΙ) Χρηματικό υπόλοιπο (ΚΑ 51) Οφειλές ΠΟΕ (ΚΑ 81) Υποδείξεις από Α.Δ.

22 Αναμόρφωση μετά τη λήξη του δεύτερου και τρίτου τριμήνου Εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τη σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης (εντός 30 ημερών από τη λήξη του τριμήνου) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για αναμόρφωση ή μη (εντός 15 ημερών) Αποστολή των αποφάσεων (με ΑΔΑ) στην Α.Δ. και στην υπηρεσία Επιτρόπου Ε.Σ.

23 Συχνά Λάθη – Παραλείψεις – Δυσλειτουργίες Μη ανάρτηση των αναπόσπαστων πινάκων των αποφάσεων στη Διαύγεια Ασάφειες στο απόσπασμα σχετικά με την απαρτία/πλειοψηφία Μη αναγραφή των διατάξεων νόμου Μη αναγραφή των ΚΑ σε στήλες/μη εμφάνιση διαμόρφωσης αποθεματικού Μη αρίθμηση των αναμορφώσεων Μη αναφορά υποχρεωτικής αναμόρφωσης/ οικείων διατάξεων/συνημμένη έκθεση

24 Συχνά Λάθη – Παραλείψεις - Δυσλειτουργίες Εκτελούνται αναμορφώσεις ή λαμβάνονται νέες χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δεν αποστέλλονται οι εισηγητικές εκθέσεις και τα απαραίτητα στοιχεία αιτιολογίας ή οι εισηγήσεις δεν τεκμηριώνουν τις μεταβολές Δεν αποστέλλεται ο Π/Υ ως αποτέλεσμα των αναμορφώσεων και το excel αναμόρφωσης Ο Π/Υ δεν είναι στη μορφή που ορίζει η ΚΥΑ 7028/2004 και δεν υπάρχουν ανακεφαλαιώσεις

25 Ευχαριστώ πολύ! Ιωάννα Καραγιώργου


Κατέβασμα ppt "Προϋπολογισμός Δήμων και ΝΠΔΔ ο.ε. 2015 Κατάρτιση – Ψήφιση – Έλεγχος Εκτέλεση – Αναμορφώσεις."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google