Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προϋπολογισμός Δήμων και ΝΠΔΔ ο.ε. 2015

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προϋπολογισμός Δήμων και ΝΠΔΔ ο.ε. 2015"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προϋπολογισμός Δήμων και ΝΠΔΔ ο.ε. 2015
Κατάρτιση – Ψήφιση – Έλεγχος Εκτέλεση – Αναμορφώσεις

2 Έννοια προϋπολογισμού
Η διοικητική πράξη με την οποία προσδιορίζονται τα αναμενόμενα έσοδα και καθορίζονται τα όρια των εξόδων για ένα οικονομικό έτος, τα οποία κατατάσσονται σε ειδικούς λογαριασμούς κατά κεφάλαιο και άρθρα (ΚΑ)

3 Αρχές κατάρτισης προϋπολογισμού
Αρχή της ετήσιας διάρκειας Αρχές της ενότητας και της καθολικότητας Αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού και της ειδικότητας των πιστώσεων Αρχές της ειλικρίνειας και της ακριβείας του προϋπολογισμού Αρχή της δημοσιότητας Αρχή της ισοσκέλισης Οι αρχές κατάρτισης είναι οι εξής!! Ωστόσο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην αρχή της ειλικρίνειας και της ακρίβειας, δηλαδή της πρόβλεψης εσόδων και εξόδων που θα βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα, όπως θα δούμε και παρακάτω.

4 Προϋπολογισμός ΟΤΑ και ΜΠΔΣ
Το ΜΠΔΣ θέτει στόχους ισοζυγίου των ενοποιημένων προϋπολογισμών των ΟΤΑ. Κατά την κατάρτιση και έγκριση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ λαμβάνεται μέριμνα ώστε αυτοί να εντάσσονται στο συνολικό πλαίσιο επίτευξης του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου ή της πορείας προσαρμογής προς αυτόν. Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ μεριμνά προκειμένου οι Π/Υ να είναι σύμφωνοι με τις γενικές αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και να καταστούν ρεαλιστικοί. Εκτός όμως από τις βασικές αρχές κατάρτισης που αναφέραμε, κατά την κατάρτιση των Π/Υ θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε αυτοί να εντάσσονται στους στόχους και τις δεσμεύσεις που απορρέουν από το ΜΠΔΣ, το οποίο εκτός από τους δημοσιονομικούς στόχους της Κεντρικής Κυβέρνησης θέτει στόχους ισοζυγίου των ενοποιημένων Π/Υ των ΟΤΑ. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι οι Δήμοι θα πρέπει να καταρτίζουν τους Π/Υ σε ένα πολυετή ορίζοντα, δεν θα συσσωρεύονται οφειλές και δεν θα δημιουργούνται χρέη έτσι ώστε σε καμία περίπτωση να μην καθίστανται ελλειμματικοί! Ως εργαλείο για την διασφάλιση αυτών των αρχών και των δεσμεύσεων και για την κατάρτιση ρεαλιστικών Π/Υ είναι το γνωστό σε όλους μας Παρατηρητήριο, όπως σας ανέλυσε προηγουμένως η κα Βογιατζή.

5 Κατάρτιση προϋπολογισμού Στάδια - Προθεσμίες
Έως την 31 Ιουλίου: Έκδοση ΚΥΑ για παροχή οδηγιών κατάρτισης Έως την 20η Ιουλίου: - Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας - Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης - Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής Έως την 5η Σεπτεμβρίου: - Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής - Ενσωμάτωση του σχεδίου στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων ΥΠ.ΕΣ. - Παρατηρητήριο Έως το τέλος Οκτωβρίου: - Γνώμη Παρατηρητηρίου - παροχή οδηγιών από ΥΠ.ΕΣ. - Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Έως την 15η Νοεμβρίου: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό και το ΟΠΔ Έως την 31η Δεκεμβρίου έλεγχος προϋπολογισμού και ΟΠΔ από Α.Δ. Όσον αφορά τις προθεσμίες και τα στάδια κατάρτισης του Π/Υ αυτά είναι γνωστά από πέρυσι με την έκδοση του Ν.4172/2013. Να υπογραμμίσουμε ότι η τελική προθεσμία ψήφισης του Π/Υ είναι η 15η Νοεμβρίου, δηλαδή σε 1 εβδομάδα από τώρα. Ακόμη και αν δεν έχουν τηρηθεί οι προθεσμίες κατάρτισης από τα συλλογικά όργανα της Δ.Ε.Δ, της Ε.Ε και της Ο.Ε., το Δ.Σ. οφείλει να τον καταρτίσει και ψηφίσει το ίδιο ως αυτή την ημερομηνία ή ως την 1η Κυριακή μετά την ημερομηνία αυτή.

6 Κυρώσεις Παρακράτηση μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας επιχορήγησης ΚΑΠ για την καθυστέρηση ενσωμάτωσης στη ΒΔ ή ψήφισης και αποστολής στην Α.Δ. για την κατάρτιση κατά παρέκκλιση των οδηγιών της ΚΥΑ Η τήρηση των προθεσμιών είναι πολύ σημαντική διότι εκτός των πειθαρχικών ευθυνών, προβλέπεται και η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων για την καθυστέρηση ψήφισης και αποστολής τους στην Α.Δ., που δεν είναι άλλες από την παρακράτηση μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης των ΚΑΠ. Οι ίδιες κυρώσεις προβλέπονται και για την κατάρτιση των Π/Υ κατά παρέκκλιση των οδηγιών της ΚΥΑ.

7 Προαπαιτούμενα ψήφισης προϋπολογισμού - λήψη απαραίτητων αποφάσεων
Επιβολή – αναπροσαρμογή τελών/φόρων Τεχνικό Πρόγραμμα Πριν όμως από την λήψη την τελική ψήφιση του προϋπολογισμού, θα πρέπει να λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. για την επιβολή των τελών και του Τεχνικού Προγράμματος. Να σημειώσουμε ότι όσον αφόρα τα έσοδα από τέλη αυτά θα πρέπει λόγω της φύσης τους αφενός να μην υπερβαίνουν τις αντίστοιχες δαπάνες που απαιτούνται για την παροχή της ανταποδοτικής υπηρεσίας, διαφορετικά υποκρύπτειται φορολογία και παραβιάζεται η αρχή της ανταποδοτικότητας Κι αφετέρου να καλύπτουν το σύνολο των δαπανών αυτών ώστε να μην δημιουργούνται ελλείμματα. Όσον αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτό όλα τα έργα, νέα ή συνεχιζόμενα, που θα εκτελεστούν εντός του έτους και που η χρηματοδότησή τους εξασφαλίζεται από τα έσοδα του Π/Υ. Ως εκ τούτου το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο Π/Υ έχουν άμεση συνάφεια και είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι. Σημειώνεται ότι τόσο στις αποφάσεις επιβολής τελών όσο και στο Τεχνικό Πρόγραμμα, θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι ΚΑ των εσόδων και των εξόδων με τις αντίστοιχες ποσά τους, τα οποία θα πρέπει να συμφωνούν με τα ποσά που είναι εγγεγραμμένα στον Π/Υ.

8 Σημαντικά σημεία κατάρτισης
Ισοσκελισμένος προϋπολογισμός Ρεαλιστικός - μη πλασματικός προϋπολογισμός (αρχή της ειλικρίνειας) Σύμφωνος με την ΚΥΑ (υπ’ αρ /2014) Ισοσκελισμένος προϋπολογισμός Ο προϋπολογισμός θα πρέπει να είναι ισοσκελισμένος υπό την έννοια ότι το σύνολο των εσόδων θα πρέπει να ισούται με το σύνολο των δαπανών συν το αποθεματικό Ρεαλιστικός - μη ελλειμματικός προϋπολογισμός Στον προϋπολογισμό θα πρέπει να εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του δήμου τα οποία αναμένεται να πληρωθούν και αντίστοιχα να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην κατάρτιση μη ρεαλιστικού Π/Υ και στην παράβαση της αρχής της ισοσκέλισης, καθιστώντας τον ελλειμματικό. Και γενικότερα να είναι σύμφωνος με την ΚΥΑ, την που εκδόθηκε τον Ιούλιο, την οποία πρέπει να την έχουμε σαν Ευαγγέλιο!!

9 Σημαντικά σημεία κατάρτισης
Ως προς τα έσοδα Πρόβλεψη εσόδων - μη πλασματικών εγγραφών Ομάδα Εσόδων Ι - Ομάδα Εσόδων ΙΙ Εγγραφή επιχορηγήσεων Δάνεια Ανταποδοτικότητα τελών Ειδικευμένα έσοδα Χρηματικό υπόλοιπο Ειδικότερα ως προς τα έσοδα, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην εγγραφή των εσόδων, τα οποία θα πρέπει να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, διότι αυτά είναι που θα καθορίσουν και το ανώτατο ύψος των δαπανών. Πλασματικές εγγραφές εσόδων οδηγούν σε εγγραφή δαπανών οι οποίες στην ουσία δεν μπορούν να καλυφθούν, δημιουργώντας οφειλές. Αυτό το έχουμε δει στο παρελθόν γι αυτό άλλωστε πολλοί Δήμοι συμπεριλήφθηκαν στο Πρόγραμμα Έκτακτης Επιχορήγησης για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων!! Στο πλαίσιο αυτό, οι προβλέψεις για τα ίδια έσοδα της Ομάδα Εσόδων Ι θα πρέπει να υπολογίζονται βάσει των διαχειριστικών αποτελεσμάτων των προηγούμενων ετών, δηλαδή σε συνάρτηση με τις εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος κατάρτισης του προϋπολογισμού αλλά και του προηγούμενου αυτού. Για την ΟΜΑΔΑ αυτή τίθεται με συγκεκριμένη μεθοδολογία από την ΚΥΑ το ανώτατο ύψος αυτών βάσει των απολογιστικών στοιχείων αυτών. Η ίδια μεθοδολογία πρέπει να τηρείται και για την Ομάδα ΙΙ των εσόδων. Είναι γνωστό ότι οι Δήμοι οφείλουν να εγγράφουν το σύνολο των εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα ΠΟΕ, τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις ανέρχονται σε κάποια εκκατομμύρια, η είσπραξη των οποίων όμως είναι επισφαλής. Επομένως για να αποτυπώνονται οι πραγματικές εισπράξεις αυτών θα πρέπει λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός εισπραξιμότητας των προηγούμενων ετών, έτσι ώστε να αποτυπωθούν οι επισφάλειες στην ΚΑ 85. Οι επιχορηγήσεις θα εγγράφονται μόνο μετά από την έκδοση της σχετικής πράξης χρηματοδότησης ή απόφασης ένταξης σε χρηματοδοτικό σχήμα (ΠΔΕ/ΕΣΠΑ). Οι δήμοι εγγράφουν ως έσοδο τις προβλεπόμενες κατανομές που θα λάβουν και αντίστοιχα τις δαπάνες που εκτιμούν ότι θα πραγματοποιήσουν κατ' έτος (ανάλογα με τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα των έργων, ή τη σχετική εκτίμησή τους εφόσον δεν υφίστανται χρονοδιαγράμματα) και όχι τη συνολική έγκριση χρηματοδότησης και το συνολικό κόστος των έργων. Το ίδιο ισχύει και για τα δάνεια όπου θα εγγράφονται κατόπιν της νόμιμης σύναψης δανειακής σύμβασης. Υπήρχε η πρακτική ακολουθείτο στο παρελθόν από πολλούς Δήμους, οι οποίοι επειδή δεν μπορούσαν να ισοσκελίσουν τον Π/Υ έβαζαν στα πρόβλεψη δάνεια. Όπως αναφέραμε προηγουμένως τα ανταποδοτικά έσοδα θα πρέπει να πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των δαπανών τους, δηλαδή να υπάρχει μία ισοσκέλιση μεταξύ των εσόδων και των εξόδων. Στην ισοσκέλιση λαμβάνεται υπόψη και α) τέλη από οφειλόμενα ΠΟΕ (+ 211 και 321) και το τυχόν πλεόνασμα 5113 και οι οφειλές ΠΟΕ Η ίδια αρχή ειδικού προορισμού εσόδων: Ειδικεύμενα έσοδα π.χ προνοιακά/ΚΑΠ για σχολεία/ΣΑΤΑ με ισόποση αντιστοίχιση εξόδων στα οποία προορίζονται Τέλος, πολύ σημαντικό το χρηματικό υπόλοιπο!! Το χρηματικό υπόλοιπο δεν είναι ένας «κουβάς». τα αδιάθετα Χρηματικα Υπόλοιπα της προηγούμενης χρήσης θα πρέπει να προορίζονται την κάλυψη δαπανών για τις οποίες είχαν εισπραχθεί.

10 Σημαντικά σημεία κατάρτισης
Ως προς τα έξοδα Εγγραφή υποχρεωτικών δαπανών Δαπάνες που εγγράφονται κατά προτεραιότητα - Συνεχιζόμενες δαπάνες Πολυετείς δαπάνες Οφειλές Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ) Περιορισμός δαπανών Αποθεματικό Ορθή κωδικοποίηση/υπηρεσία Τώρα όσον αφορά τα έξοδα, θα πρέπει κατά την κατάρτιση να γίνεται η εγγραφή κατά προτεραιότητα των υποχρεωτικών δαπανών, των συνεχιζόμενων δαπανών, δηλαδή αυτών που αναλήφθηκαν τα ΠΟΕ αλλά δεν πραγματοποιήθηκαν, των οφειλών ΠΟΕ στο σύνολό τους και των πολυετών δαπανών! Όσον αφορά τις υποχρεωτικές δαπάνες αντιμετωπίζεται ιδιαίτερο πρόβλημα στην εγγραφή της τακτικής επιχορήγησης προς τα ΝΠΔΔ όπως προκύπτει από την οικεία συστατική τους πράξη. Στην περίπτωση αυτή εγγράφεται το ποσό της επιχορήγησης που είχε εγγραφεί το προηγούμενο ο.ε. όπως ορίζει η ΚΥΑ ωστόσο θα πρέπει να κινηθεί και διαδικασία τροποποίησης της συστατικής πράξης ως προς το ποσό της επιχορήγησης ούτως ώστε αφενός ο Δήμος να μπορεί να την χρηματοδοτήσει με γνώμονα πάντα όμως την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών. Στο πλαίσιο εγγραφής των εκ του νόμου υποχρεωτικών δαπανών και κατάρτισης ρεαλιστικών Π/Υ, θα πρέπει να περιοριστούν οι δαπάνες όπως υπερωρίες, υπηρεσιακών μετακινήσεων, προαιρετικών επιχορηγήσεων προς συλλόγους και σωματεία. Τέλος, σημαντική είναι η ορθή κωδικοποίηση και η αποτύπωση των δαπανών στις υπηρεσίες όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ!!

11 Υποβολή προϋπολογισμού για έλεγχο
Αποφάσεις Ο.Ε. και Δ.Σ. περί ψήφισης προϋπολογισμού και ΟΠΔ Αποφάσεις Δ.Σ. περί επιβολής ανταποδοτικών τελών/φόρων/δικαιωμάτων/εισφορών Απόφαση Δ.Σ. περί Τεχνικού Προγράμματος Τρία υπογεγραμμένα αντίτυπα προϋπολογιστικών πινάκων με τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες Αιτιολογική Έκθεση/Γνώμη Παρατηρητηρίου Ηλεκτρονική αποστολή Π/Υ και ΟΠΔ στην αιτιολογική έκθεση να γίνεται ειδική μνεία στις τυχόν τροποποιήσεις που έχουν συντελεστεί κατόπιν της γνώμης του Παρατηρητήριο ή στην περίπτωση που το υποβληθέν σχέδιο του Π/Υ είναι διαφορετικό σε σχέση με τον υποβληθέντα Π/Υ στην υπηρεσία μας π.χ. αν καταρτίστηκε με άλλο μήνα αναφοράς.

12 Υποβολή προϋπολογισμού - Δικαιολογητικά
Στατιστικά Δελτία Μισθοδοτικές Καταστάσεις Βεβαίωση Χρηματικού Υπολοίπου Βεβαίωση Υποχρεωτικών Δαπανών Βεβαίωση ισοσκέλισης αναποδοτικότητας Αποφάσεις Επιχορηγήσεων Κατάσταση ανεξόφλητων οφειλών ΠΟΕ Βεβαίωση εγγραφής πολυετών δεσμεύσεων Για τον έλεγχο του Π/Υ θα πρέπει να προσκομίζονται 3 στατιστικά (υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ενσωματωθεί στη Β.Δ.) μήνα κατάρτισης (2014), αντίστοιχο μήνα προηγούμενου ο.ε. (2013) και συνόλου προηγούμενου ο.ε. (Δεκεμβρίου 2013) Βεβαίωση εγγραφής υποχρεωτικών δαπανών όπως μισθοδοσία/μισθώματα/τοκοχρελυτικές δόσεις δανείων/δικαστικές αποφάσεις/απαλλοτριώσεις/συμβάσεις/ Βεβαίωση χρηματικού υπολοίπου ή πρόβλεψης αυτού μέχρι το κλείσιμο του έτους.

13 Λόγοι αναπομπής προϋπολογισμού
Μη τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας/μη γνωστοποίηση γνώμης Παρατηρητηρίου στο Δ.Σ. Μη εγγραφή υποχρεωτικών δαπανών Μη εγγραφή εσόδων που επιβάλλονται από το νόμο Εγγραφή εσόδων ή εξόδων, τα οποία δεν προβλέπονται από το νόμο Το ύψος των εσόδων υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους Ασυμφωνία με την κωδικοποίηση Κατάρτιση κατά παράβαση των οικείων διατάξεων και κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στην ΚΥΑ Μη αποστολή αιτιολογικής έκθεσης Δηλαδή τα ανώτατα όρια, το «ταβάνι» όπως λέμε, της ΟΜΑΔΑΣ Ι και ΙΙ!

14 Αναπομπή προϋπολογισμού ή ΟΠΔ
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση εάν διαπιστώσει ότι ο προϋπολογισμός: έχει καταρτιστεί κατά παράβαση της ΚΥΑ καλεί το Δ.Σ. να τον αναμορφώσει μέσα σε 15 ημέρες έχει καταρτιστεί ορθά αλλά το ΟΠΔ δεν πληροί τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 7261/2013, τότε επικυρώνεται ο Προϋπολογισμός και αναπέμπεται το ΟΠΔ προς διόρθωση Παρά το γεγονός ότι δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου η επικύρωση του προϋπολογισμού με παρατηρήσεις, εάν η υπηρεσία μας κρίνει ότι οι διαπιστούμενες παραλείψεις-αστοχίες-αποκλίσεις είναι ήσσονος σημασίας, ενδέχεται να μην προβεί σε αναπομπή του προϋπολογισμού αλλά να αναγράψει στην πράξη επικύρωσης του προϋπολογισμού υποδείξεις διόρθωσης, οι οποίες θα πρέπει να συντελεστούν με ανάλογη αναμόρφωση του προϋπολογισμού εντός 15 ημερών από τη γνωστοποίησή της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνήσουν για την άμεση συμμόρφωση με τις παρατηρήσεις.

15 Προϋπολογισμός ΝΠΔΔ Τα ΝΠΔΔ καταρτίζουν τον προϋπολογισμό στις ίδιες προθεσμίες Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις αρμοδιότητες: - σύνταξης του προσχεδίου, υποβολής στο Παρατηρητήριο, ψήφισης του Π/Υ και αποστολής προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο - ψήφισης του Πίνακα Στοχοθεσίας και αποστολής στην Οικονομική Επιτροπή Η πλειοψηφία των άλλων δικαιολογητικών και της ηλεκτρονικής αποστολής του Π/Υ ισχύει και για τα ΝΠΔΔ.

16 Αναμόρφωση προϋπολογισμού
Εγγραφή εσόδων Αύξηση προϋπολογισθέντων εσόδων Ενίσχυση ανεπαρκούς/έκτακτης πίστωσης Κατάργηση έργων/μείωση πίστωσης έργου Αποθεματικό Οι αναμορφώσεις γίνονται στις εξής περιπτώσεις: Οι αναμορφώσεις να συντελούνται πάντα μέσω του ειδικού κεφαλαίου Δ΄, του αποθεματικού [ομάδα 0 - ΚΑ 9111] (άρθρο 8 παρ. 5 ΒΔ 17-5/ ) , και με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε αφενός το αποθεματικό να μην υπερβαίνει το εκ του νόμου προβλεπόμενο ανώτατο ύψος, ήτοι το 5% επί των τακτικών εσόδων που είναι εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό – παρ. 3 άρθρο 161 του Ν.3463/2006) κι αφετέρου να τηρείται η αρχή ισοσκέλισης αυτού. Σημειώνεται ότι στον υπολογισμό των τακτικών εσόδων δύναται να συμπεριληφθεί εκτός της Ομάδας Ο των εσόδων και η υποκατηγορία 211.

17 Σημαντικά σημεία αναμορφώσεων
Ομάδα Εσόδων Ι και ΙΙ Ανταποδοτικά έσοδα - έξοδα Ειδικευμένα έσοδα (π.χ. επιχορηγήσεις) Έργα Υποχρεωτικές δαπάνες Τήρηση οδηγιών Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση όλων των οδηγιών που παρασχέθηκαν και των διατάξεων για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και κατά τα στάδια των αναμορφώσεων αυτού.

18 Βήματα αναμόρφωσης Εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας και τυχόν άλλων υπηρεσιών Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δημοσίευση/Ανάρτηση στη Διαύγεια Αποστολή στην Αποκεντρωμένη εντός 15 ημερών

19 Τρόπος υποβολής για έλεγχο
Σε έντυπη μορφή Αποφάσεις Ο.Ε. και Δ.Σ. Εισηγήσεις οικονομικής υπηρεσίας Απαραίτητα στοιχεία αιτιολογίας Σε ηλεκτρονική μορφή Ταμειακός Απολογιστικός Πίνακας Αρχείο excel με τις μεταβολές των ΚΑ

20 Υποχρεωτικές αναμορφώσεις
Μετά τη λήξη του ο.ε. κατά το οποίο καταρτίστηκε Μετά τη λήξη δεύτερου τριμήνου Μετά τη λήξη τρίτου τριμήνου Πέρα όμως από την αναμορφώσεις που συντελούνται κατά την διάρκεια του ο.ε., προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και υποχρεωτικές αναμορφώσεις.

21 Αναμόρφωση μετά τη λήξη του έτους
Ομάδα Εσόδων Ι Πραγματικό ύψος εισπρακτέων υπολοίπων (ΚΑ 32) – επαναπροσδιορισμός (ΚΑ 85) (Ομάδα Εσόδων ΙΙ) Χρηματικό υπόλοιπο (ΚΑ 51) Οφειλές ΠΟΕ (ΚΑ 81) Υποδείξεις από Α.Δ. Με τη λήξη του οικονομικού έτους 2014, ο Π/Υ αναμορφώνεται υποχρεωτικά, προκειμένου να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα του δήμου και να καταστεί έτσι ρεαλιστικός. Η αναμόρφωση αυτή στην ουσία αποτελεί την πρώτη αναμόρφωση του έτους και σκοπός της είναι να εγγραφούν στον προϋπολογισμό τα πραγματικά στοιχεία, όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά το κλείσιμο του προηγούμενου ο.ε. Eπανεξεταζονται οι Ομάδες Ι και ΙΙ των εσόδων βάσει των διαχειριστικών αποτελεσμάτων ολόκληρου του παρελθόντος ο.ε. Εγγράφεται το πραγματικό Χρηματικό Υπόλοιπο όπως προέκυψε κατά τη λήξη του ο.ε. Συντελείται κάθε άλλη τακτοποιητική ενέργεια για εγγραφές για τις οποίες ο Δήμος δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού.

22 Αναμόρφωση μετά τη λήξη του δεύτερου και τρίτου τριμήνου
Εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τη σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης (εντός 30 ημερών από τη λήξη του τριμήνου) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για αναμόρφωση ή μη (εντός 15 ημερών) Αποστολή των αποφάσεων (με ΑΔΑ) στην Α.Δ. και στην υπηρεσία Επιτρόπου Ε.Σ. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση ορίζονται από την υπ΄ αρ /2011 Υπουργική Απόφαση. Σύμφωνα με την Έκθεση, αν δείτε από την πορεία είσπραξης ότι έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα τα οποία δεν πρόκειται να εισπραχθούν ως το τέλος της χρήσης, τότε ο Π/Υ αναμορφώνεται μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα έσοδα και αντίστοιχα τα έξοδα. Σημειώνεται ότι ακόμη κι αν διαπιστωθεί από την Ο.Ε. ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του Π/Υ, το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφαίνεται επί αυτού. Σημαντικό!! Δεν θα πρέπει να συγχέεται η υποχρεωτική αναμόρφωση του 2ου και 3ου τριμήνου με την τροποποίηση των στόχων και του Π/Υ για την οποία υπάρχει άλλη διαδικασία, όπως περιγράφτηκε από την κα Βογιατζή, κι η οποία πραγματοποιείται είτε μέχρι το τέλος Μαΐου είτε μέχρι το τέλος Ιουλίου.

23 Συχνά Λάθη – Παραλείψεις – Δυσλειτουργίες
Μη ανάρτηση των αναπόσπαστων πινάκων των αποφάσεων στη Διαύγεια Ασάφειες στο απόσπασμα σχετικά με την απαρτία/πλειοψηφία Μη αναγραφή των διατάξεων νόμου Μη αναγραφή των ΚΑ σε στήλες/μη εμφάνιση διαμόρφωσης αποθεματικού Μη αρίθμηση των αναμορφώσεων Μη αναφορά υποχρεωτικής αναμόρφωσης/ οικείων διατάξεων/συνημμένη έκθεση

24 Συχνά Λάθη – Παραλείψεις - Δυσλειτουργίες
Εκτελούνται αναμορφώσεις ή λαμβάνονται νέες χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δεν αποστέλλονται οι εισηγητικές εκθέσεις και τα απαραίτητα στοιχεία αιτιολογίας ή οι εισηγήσεις δεν τεκμηριώνουν τις μεταβολές Δεν αποστέλλεται ο Π/Υ ως αποτέλεσμα των αναμορφώσεων και το excel αναμόρφωσης Ο Π/Υ δεν είναι στη μορφή που ορίζει η ΚΥΑ 7028/2004 και δεν υπάρχουν ανακεφαλαιώσεις

25 Ευχαριστώ πολύ! Ιωάννα Καραγιώργου
Ευχαριστώ πολύ! Ιωάννα Καραγιώργου


Κατέβασμα ppt "Προϋπολογισμός Δήμων και ΝΠΔΔ ο.ε. 2015"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google