Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ημερίδα Ενημέρωσης Δυνητικών Δικαιούχων του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Οδηγός για την εκτίμηση της Διαχειριστικής Ικανότητας Δυνητικών Δικαιούχων ΕΣΠΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ημερίδα Ενημέρωσης Δυνητικών Δικαιούχων του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Οδηγός για την εκτίμηση της Διαχειριστικής Ικανότητας Δυνητικών Δικαιούχων ΕΣΠΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ημερίδα Ενημέρωσης Δυνητικών Δικαιούχων του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Οδηγός για την εκτίμηση της Διαχειριστικής Ικανότητας Δυνητικών Δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020 1

2 Εφαρμοζόμενη διαδικασία ο δυνητικός δικαιούχος καλείται με την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, να τεκμηριώσει : Τη διοικητική, Την επιχειρησιακή και Τη χρηματοοικονομική του ικανότητα για την υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης, για την οποία υποβάλλει αίτηση. Πρόσθετα κριτήρια - υποδείξεις Η ΕΥΔΕΠ δύναται να προσαρμόσει τις κατευθύνσεις και υποδείξεις του οδηγού, στις ιδιαιτερότητες κάθε πρόσκλησης που εκδίδει καθώς και να προσθέτει, αν απαιτείται κατά την κρίση της, συμπληρωματικά κριτήρια για τη διοικητική, επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική ικανότητα στην εκάστοτε πρόσκληση υποβολής προτάσεων που εκδίδει Δεν απαιτείται να έχει ήδη αποκτήσει έγγραφο ή πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας πριν την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης (όπως ίσχυε κατά την ΠΠ 2007 – 2013). 2

3 A. Διοικητική Ικανότητα Η διοικητική ικανότητα δύναται να αξιολογείται με βάση τα παρακάτω κριτήρια: Ι. Επάρκεια της οργανωτικής δομής ή / και των εμπλεκόμενων υπηρεσιών που θα συμμετέχουν στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης ΙΙ. Εφαρμογή διαδικασιών διαχείρισης και υλοποίησης έργων. δυαδική αξιολόγηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ). Η διοικητική ικανότητα δύναται να αξιολογείται με βάση τα παρακάτω κριτήρια: Ι. Επάρκεια της οργανωτικής δομής ή / και των εμπλεκόμενων υπηρεσιών που θα συμμετέχουν στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης ΙΙ. Εφαρμογή διαδικασιών διαχείρισης και υλοποίησης έργων. δυαδική αξιολόγηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ). 3

4 Διοικητική Ικανότητα Επάρκεια της οργανωτικής δομής ( ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) Η απαίτηση κάλυψης του υποκριτηρίου αφορά στην ελάχιστη αναγκαία για την υλοποίηση της πράξης υφιστάμενη υπηρεσιακή οργάνωση του δικαιούχου καθώς και στην ύπαρξη των αναγκαίων αρμοδίων οργάνων από την εφαρμοζόμενη νομοθεσία για την υλοποίηση της πράξης. Διοικητική Ικανότητα Επάρκεια της οργανωτικής δομής ( ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) Η απαίτηση κάλυψης του υποκριτηρίου αφορά στην ελάχιστη αναγκαία για την υλοποίηση της πράξης υφιστάμενη υπηρεσιακή οργάνωση του δικαιούχου καθώς και στην ύπαρξη των αναγκαίων αρμοδίων οργάνων από την εφαρμοζόμενη νομοθεσία για την υλοποίηση της πράξης. 4

5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 1A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Συστατική πράξη (Αναγράφεται ο τίτλος της συστατικής πράξης και το ΦΕΚ, αν υφίσταται ή επισυνάπτεται το ισχύον εγκεκριμένο κείμενο σε PDF, όταν δεν υπάρχει ΦΕΚ) Πρέπει να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή φάκελο με τα ακόλουθα περιεχόμενα : Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας /Κανονισμός του φορέα (Αναγράφεται ο τίτλος του κειμένου και το ΦΕΚ, αν υφίσταται ή επισυνάπτεται το ισχύον εγκεκριμένο κείμενο σε PDF, αν δεν υπάρχει ΦΕΚ) 1B. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1. Τεχνική Υπηρεσία (υποχρεωτική μόνο για τεχνικά έργα και μελέτες) Ονομασία υπηρεσίας/ων Ονοματεπώνυμο προϊσταμένου Αρ. απόφασης ορισμού προϊσταμένου Αρ. στελεχών ΠΕ,ΤΕ Αρ. στελεχών ΔΕ, ΥΕ 2. Οικονομική Υπηρεσία Ονομασία υπηρεσίας/ων Ονοματεπώνυμο προϊσταμένου Αρ. απόφασης ορισμού προϊσταμένου Αρ. στελεχών ΠΕ,ΤΕ Αρ. στελεχών ΔΕ, ΥΕ 5

6 3. Υπηρεσία που υλοποιεί το έργο (αν είναι διαφορετική από τις προηγούμενες), π.χ. Δ/νση προμηθειών, Δ/νση πληροφορικής κλπ Ονομασία υπηρεσίας/ων Ονοματεπώνυμο προϊσταμένου Αρ. απόφασης ορισμού προϊσταμένου Αρ. στελεχών ΠΕ,ΤΕ Αρ. στελεχών ΔΕ, ΥΕ 4. Νομική Υπηρεσία (αν υπάρχει - προαιρετική) Ονομασία υπηρεσίας/ων Ονοματεπώνυμο προϊσταμένου Αρ. στελεχών ΠΕ,ΤΕ Αρ. στελεχών ΔΕ, ΥΕ 5. Άλλη εμπλεκόμενη Υπηρεσία (αν υπάρχει - προαιρετική) Ονομασία υπηρεσίας/ων Ονοματεπώνυμο προϊσταμένου Αρ. στελεχών ΠΕ,ΤΕ Αρ. στελεχών ΔΕ, ΥΕ 6

7 Τεκμηρίωση για την ύπαρξη των αποφαινομένων ή γνωμοδοτούντων οργάνων για την ανάθεση και επίβλεψη τεχνικών έργων και μελετών, όπου απαιτείται ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 Αποφαινόμενα όργανα για τεχνικά έργα και μελέτες Ονομασία οργάνου που αποφαίνεται ή γνωμοδοτεί Αρχή/υπηρεσία/όργανοΝομοθεσία ορισμού του Προϊσταμένη Αρχή / Εποπτεύουσα Αρχή Διευθύνουσα Υπηρεσία / Επιβλέπουσα υπηρεσία Τεχνικό Συμβούλιο Αρμόδιο όργανο για εξέταση Αιτήσεων Θεραπείας 7

8 Διοικητική Ικανότητα Β. Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης πράξεων Η τεκμηρίωση μπορεί να γίνεται είτε με την υποβολή εγχειριδίου διαδικασιών για την υλοποίηση της πράξης (ή των πράξεων) είτε με συνοπτική περιγραφή τους, με κατάλληλες παραπομπές στην εφαρμοζόμενη νομοθεσία Εάν έχει εγχειρίδιο πρέπει να το επικαιροποιήσει, να λάβει απόφαση του αρμόδιου οργάνου του για την εφαρμογή του και να το υποβάλλει σε ηλεκτρονική μορφή ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 Διοικητική Ικανότητα Β. Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης πράξεων Η τεκμηρίωση μπορεί να γίνεται είτε με την υποβολή εγχειριδίου διαδικασιών για την υλοποίηση της πράξης (ή των πράξεων) είτε με συνοπτική περιγραφή τους, με κατάλληλες παραπομπές στην εφαρμοζόμενη νομοθεσία Εάν έχει εγχειρίδιο πρέπει να το επικαιροποιήσει, να λάβει απόφαση του αρμόδιου οργάνου του για την εφαρμογή του και να το υποβάλλει σε ηλεκτρονική μορφή ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Κωδικός διαδικασίας Όνομα διαδικασίας π.χ. Δ.02.01 π.χ. Προετοιμασία και διενέργεια διαγωνισμού - Αξιολόγηση προσφορών 8

9 Εναλλακτικός τρόπος τεκμηρίωσης της διοικητικής ικανότητας μέσω πιστοποίησης από τρίτους φορείς είτε κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα» είτε κατά το πρότυπο ISO 9001, εφ’ όσον περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του διαδικασίες διαχείρισης (συγχρηματοδοτούμενων) έργων. Οι εν λόγω διαδικασίες θα πρέπει να καλύπτουν συγκεκριμένη κατηγορία ή κατηγορίες δράσεων ήτοι, Δημόσια Τεχνικά Έργα Υποδομών, Δημόσια Έργα Προμηθειών και Υπηρεσιών ή Δημόσια Έργα που Υλοποιούνται με Ίδια Μέσα. Στο πεδίο εφαρμογής του πιστοποιητικού που επιβεβαιώνει τη σχετική ικανότητα του φορέα, πρέπει να αναγράφεται εμφανώς η αντίστοιχη κατηγορία ή κατηγορίες δράσεων σε άμεση συσχέτιση με την προτεινόμενη πράξη υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα ότι δεν έχουν επέλθει αλλαγές που τροποποιούν το πιστοποιητικό, είτε ως προς τις οργανικές μονάδες είτε ως προς τον αριθμό / ειδικότητες των στελεχών του ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 Εναλλακτικός τρόπος τεκμηρίωσης της διοικητικής ικανότητας μέσω πιστοποίησης από τρίτους φορείς είτε κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα» είτε κατά το πρότυπο ISO 9001, εφ’ όσον περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του διαδικασίες διαχείρισης (συγχρηματοδοτούμενων) έργων. Οι εν λόγω διαδικασίες θα πρέπει να καλύπτουν συγκεκριμένη κατηγορία ή κατηγορίες δράσεων ήτοι, Δημόσια Τεχνικά Έργα Υποδομών, Δημόσια Έργα Προμηθειών και Υπηρεσιών ή Δημόσια Έργα που Υλοποιούνται με Ίδια Μέσα. Στο πεδίο εφαρμογής του πιστοποιητικού που επιβεβαιώνει τη σχετική ικανότητα του φορέα, πρέπει να αναγράφεται εμφανώς η αντίστοιχη κατηγορία ή κατηγορίες δράσεων σε άμεση συσχέτιση με την προτεινόμενη πράξη υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα ότι δεν έχουν επέλθει αλλαγές που τροποποιούν το πιστοποιητικό, είτε ως προς τις οργανικές μονάδες είτε ως προς τον αριθμό / ειδικότητες των στελεχών του ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 1. ΥΠΑΡΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ISΟ 9001 ή ΕΛΟΤ 1429 ΣΕ ΙΣΧΥ Αριθμός πιστοποιητικού και επισύναψη σε PDF του πιστοποιητικού και της πλέον πρόσφατης επιθεώρησης Οργανισμός που το εξέδωσε και αριθμός/φορέας διαπίστευσής του (επισυνάπτεται σε PDF η διαπίστευση του πιστοποιητικού οργανισμού) Πεδίο πιστοποίησης 9

10 Β. Επιχειρησιακή ικανότητα Η επιχειρησιακή ικανότητα δύναται να αξιολογείται με βαθμολόγηση των παρακάτω κριτήριων : Ι. Επάρκεια της ομάδας έργου που θα υλοποιήσει την πράξη ΙΙ. Εμπειρία του δικαιούχου στην υλοποίηση συναφών έργων. Β. Επιχειρησιακή ικανότητα Η επιχειρησιακή ικανότητα δύναται να αξιολογείται με βαθμολόγηση των παρακάτω κριτήριων : Ι. Επάρκεια της ομάδας έργου που θα υλοποιήσει την πράξη ΙΙ. Εμπειρία του δικαιούχου στην υλοποίηση συναφών έργων. 10

11 Επάρκεια προτεινόμενης ομάδας έργου ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6 Τίτλος πράξης Υποέργο 1 Υποέργο 2 Υποέργο … Οργανωτικό σχήμα ομάδας έργου Α/Α Στέλεχος ¹ Ειδικότητα Υπηρεσιακ ή μονάδα Σχέση εργασίας (περιλαμβάνει και στελέχη με συμβάσεις μίσθωσης έργου) Ρόλος / Αρμοδιότητα Υποέργο/α στο/α οποίο/α συμμετέχει Προβλεπόμεν η απασχόληση σε ανθρωπομήνε ς για τη συνολική διάρκεια της πράξης ² 1 2 Συνολικοί ανθρωπομήνες απασχόλησης της Ομάδας Έργου 1.Για τον υπεύθυνο πράξης και τους επιβλέποντες απαιτείται ονοματεπώνυμο. Για όλους τους άλλους αρκεί η καταγραφή "στέλεχος 1", "στέλεχος 2", κλπ. 2. Για κάθε στέλεχος υπολογίζεται ως πρόβλεψη ο προγραμματισμένος χρόνος απασχόλησης στην υλοποίηση της πράξης σε πλήρεις ή ισοδύναμους μήνες 0 11

12 Όταν ο φορέας εκτιμά ότι, για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης, απαιτείται η συνδρομή εξωτερικής συνεργασίας, τότε υποβάλλει πίνακα με δύο πρόσθετα πεδία ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7 Όταν ο φορέας εκτιμά ότι, για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης, απαιτείται η συνδρομή εξωτερικής συνεργασίας, τότε υποβάλλει πίνακα με δύο πρόσθετα πεδία ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ Α/Α Πρόσθετη ειδικότητα /ρόλος Τεκμηρίωση/διάγνω ση ανάγκης Προβλεπόμενο ποσοστό χρόνου απασχόλησης στη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης/υποέργου Προτεινόμενος τρόπος κάλυψης ανάγκης 1 Γίνεται αποδεκτή η προτεινόμενη ενίσχυση της ομάδας έργου από τη ΔΑ/ΕΦΔ; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 12

13 Εμπειρία του δικαιούχου σε υλοποίηση συναφών πράξεων ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8 Τίτλος Πράξης Κωδικός ΟΠΣ Προγραμματική Περίοδος Εγκεκριμένος Π/Υ Έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή άλλο Χρηματοδοτικό Μέσο Κωδ. εναρίθμου ΣΑ στο ΠΔΕ Υλοποίηση με Προγραμματική Σύμβαση για λογαριασμό άλλου (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Κύριος έργου (στην περίπτωση υλοποίησης για λογαριασμό άλλου φορέα) Διάρκεια (σε μήνες) Υπεύθυνος Έργου (πράξης) Σύντομη Περιγραφή Περιεχομένου Ποσοστό δημοσιονομικών διορθώσεων σε σχέση με τον τελικό προϋπολογισμό της πράξης Η πράξη απεντάχθηκε με ευθύνη του δικαιούχου (επειδή δεν ολοκληρώθηκε/κινδύνευε να μην ολοκληρωθεί έγκαιρα μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος, ΝΑΙ/ΟΧΙ 13

14 Γ. Χρηματοοικονομική ικανότητα Η αξιολόγηση, σε δυαδική κλίμακα ΝΑΙ/ΟΧΙ, για το κριτήριο αυτό, απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις, που η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει στο προτεινόμενο χρηματοδοτικό σχήμα καταβολή ίδιων πόρων του φορέα. η ανάγκη πρόβλεψης καταβολής ίδιων πόρων του φορέα περιλαμβάνει τις περιπτώσεις: Υποδομής που υπάγεται σε καθεστώς κρατικής ενίσχυσης Πράξης με έλλειμμα χρηματοδότησης (έργο που παράγει καθαρά έσοδα) όταν το έλλειμμα χρηματοδότησης δεν καλύπτεται από το κράτος (π.χ. έργο ΔΕΥΑ) Πράξης/υποέργου με μη επιλέξιμο ΦΠΑ που βαρύνει το φορέα. Λοιπές πράξεις που κατά την κρίση της ΔΑ απαιτούν εκ των προτέρων εξασφάλιση πόρων από τους δικαιούχους Η αξιολόγηση, σε δυαδική κλίμακα ΝΑΙ/ΟΧΙ, για το κριτήριο αυτό, απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις, που η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει στο προτεινόμενο χρηματοδοτικό σχήμα καταβολή ίδιων πόρων του φορέα. η ανάγκη πρόβλεψης καταβολής ίδιων πόρων του φορέα περιλαμβάνει τις περιπτώσεις: Υποδομής που υπάγεται σε καθεστώς κρατικής ενίσχυσης Πράξης με έλλειμμα χρηματοδότησης (έργο που παράγει καθαρά έσοδα) όταν το έλλειμμα χρηματοδότησης δεν καλύπτεται από το κράτος (π.χ. έργο ΔΕΥΑ) Πράξης/υποέργου με μη επιλέξιμο ΦΠΑ που βαρύνει το φορέα. Λοιπές πράξεις που κατά την κρίση της ΔΑ απαιτούν εκ των προτέρων εξασφάλιση πόρων από τους δικαιούχους 14

15 Διαχειριστική ικανότητα για τους φορείς που υλοποιούν τμηματοποιημένες (phasing) πράξεις Διοικητική επάρκεια Θα πρέπει να γίνει επικαιροποίηση των στοιχείων της διοικητικής επάρκειας Επιχειρησιακή ικανότητα θεωρείται ότι ο φορέας καλύπτει το κριτήριο της επιχειρησιακής ικανότητας αλλά η ΔΑ διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει/επιβάλλει μέτρα στήριξης, αλλά ο δικαιούχος μπορεί να προτείνει μέτρα στήριξης Χρηματοοικονομική επάρκεια Εξετάζεται μόνο στις περιπτώσεις όπου αποδεικνύεται κατά την αξιολόγηση της β φάσης ότι ο δικαιούχος πρέπει να καταβάλει ίδιους πόρους, οι οποίοι δεν είχαν προβλεφθεί κατά την αρχική ένταξη της πράξης Διοικητική επάρκεια Θα πρέπει να γίνει επικαιροποίηση των στοιχείων της διοικητικής επάρκειας Επιχειρησιακή ικανότητα θεωρείται ότι ο φορέας καλύπτει το κριτήριο της επιχειρησιακής ικανότητας αλλά η ΔΑ διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει/επιβάλλει μέτρα στήριξης, αλλά ο δικαιούχος μπορεί να προτείνει μέτρα στήριξης Χρηματοοικονομική επάρκεια Εξετάζεται μόνο στις περιπτώσεις όπου αποδεικνύεται κατά την αξιολόγηση της β φάσης ότι ο δικαιούχος πρέπει να καταβάλει ίδιους πόρους, οι οποίοι δεν είχαν προβλεφθεί κατά την αρχική ένταξη της πράξης 15

16 ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ «ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 1. Ύπαρξη εγκεκριμένου κανονισμού ανάθεσης και παρακολούθησης συμβάσεων, συμβατού με τις κοινοτικές οδηγίες και αρχές της Συνθήκης για τη Λ.Ε.Ε ΝΠΙΔ πρέπει να διαθέτει εγκεκριμένο κανονισμό ανάθεσης και παρακολούθησης/υλοποίησης συμβάσεων (ή αν δεν έχει οφείλει να τον διαμορφώσει και να θέσει στην έγκριση του αρμόδιου οργάνου του ) 2. Φορείς με μη συγκροτημένη τεχνική υπηρεσία, που προγραμματίζουν να υποβάλλουν πρόταση για πράξη με τεχνικό περιεχόμενο α. Μεταβίβαση της αρμοδιότητας του δικαιούχου σε άλλο φορέα μέσω Προγραμματικής Σύμβασης β. Αξιοποίηση τεχνικής υπηρεσίας άλλου φορέα με δικαιούχο τον αδύναμο φορέα, σύμφωνα με τη νομοθεσία (διαδημοτική ή διαβαθμιδική συνεργασία) 1. Ύπαρξη εγκεκριμένου κανονισμού ανάθεσης και παρακολούθησης συμβάσεων, συμβατού με τις κοινοτικές οδηγίες και αρχές της Συνθήκης για τη Λ.Ε.Ε ΝΠΙΔ πρέπει να διαθέτει εγκεκριμένο κανονισμό ανάθεσης και παρακολούθησης/υλοποίησης συμβάσεων (ή αν δεν έχει οφείλει να τον διαμορφώσει και να θέσει στην έγκριση του αρμόδιου οργάνου του ) 2. Φορείς με μη συγκροτημένη τεχνική υπηρεσία, που προγραμματίζουν να υποβάλλουν πρόταση για πράξη με τεχνικό περιεχόμενο α. Μεταβίβαση της αρμοδιότητας του δικαιούχου σε άλλο φορέα μέσω Προγραμματικής Σύμβασης β. Αξιοποίηση τεχνικής υπηρεσίας άλλου φορέα με δικαιούχο τον αδύναμο φορέα, σύμφωνα με τη νομοθεσία (διαδημοτική ή διαβαθμιδική συνεργασία) 16

17 3. Φορείς με συγκροτημένη τεχνική υπηρεσία, αλλά με διαπιστωμένες αδυναμίες στην επιχειρησιακή ικανότητα (διαδημοτική ή διαβαθμιδική συνεργασία) ή πρόσληψη τεχνικού συμβούλου (για ειδικά ή μεγάλα έργα) 4. Φορείς με μη συγκροτημένη οικονομική (και ταμειακή υπηρεσία) Διαδημοτικές συμβάσεις ή προγραμματική σύμβαση 5. Τι ισχύει στις περιπτώσεις πράξεων που υλοποιούνται εν μέρει ή στο σύνολό τους με ίδια μέσα («αυτεπιστασία») Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕ των ΕΠ 2014 – 2020, οφείλει να υποβάλει μαζί με την πρόταση και σχέδιο απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΥΙΜ), οπότε είναι υποχρεωμένος να προτείνει την ομάδα στελεχών και συνεργατών, η οποία θα εκτελέσει με ίδια μέσα το σχετικό υποέργο/α, με πολύ σαφή περιγραφή του ρόλου του κάθε μέλους της ομάδας. 3. Φορείς με συγκροτημένη τεχνική υπηρεσία, αλλά με διαπιστωμένες αδυναμίες στην επιχειρησιακή ικανότητα (διαδημοτική ή διαβαθμιδική συνεργασία) ή πρόσληψη τεχνικού συμβούλου (για ειδικά ή μεγάλα έργα) 4. Φορείς με μη συγκροτημένη οικονομική (και ταμειακή υπηρεσία) Διαδημοτικές συμβάσεις ή προγραμματική σύμβαση 5. Τι ισχύει στις περιπτώσεις πράξεων που υλοποιούνται εν μέρει ή στο σύνολό τους με ίδια μέσα («αυτεπιστασία») Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕ των ΕΠ 2014 – 2020, οφείλει να υποβάλει μαζί με την πρόταση και σχέδιο απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΥΙΜ), οπότε είναι υποχρεωμένος να προτείνει την ομάδα στελεχών και συνεργατών, η οποία θα εκτελέσει με ίδια μέσα το σχετικό υποέργο/α, με πολύ σαφή περιγραφή του ρόλου του κάθε μέλους της ομάδας. 17

18 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! Θεοδώρου Λουκία Στέλεχος Μονάδας Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! Θεοδώρου Λουκία Στέλεχος Μονάδας Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 18


Κατέβασμα ppt "Ημερίδα Ενημέρωσης Δυνητικών Δικαιούχων του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Οδηγός για την εκτίμηση της Διαχειριστικής Ικανότητας Δυνητικών Δικαιούχων ΕΣΠΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google