Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Terceira declinação. Informações gerais: Contém palavras dos três géneros. Identifica-se pelo genitivo em - ος ou – ως. Engloba palavras de tema em consoante.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Terceira declinação. Informações gerais: Contém palavras dos três géneros. Identifica-se pelo genitivo em - ος ou – ως. Engloba palavras de tema em consoante."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Terceira declinação

2 Informações gerais: Contém palavras dos três géneros. Identifica-se pelo genitivo em - ος ou – ως. Engloba palavras de tema em consoante ou vogal. É possível encontrar o tema das palavras retirando- lhes a desinência de genitivo. Os nominativos podem ser sigmáticos ou assigmáticos.

3 Temas em sibilante

4 A reter: Podem terminar no nominativos singular em: - ος (nomes comuns, de género neutro – tema –es-, que no nominativo do singular passa a -os) : ὄ ρος, ἄ νθος, ἔ πος, πλ ῆ θος - ης (geralmente nomes próprios, de género masculino): Δημοσθένης, Σωκράτης, Ἀ ριστοφάνης - ας (nomes comuns, de género neutro): γέρας O –σ- do tema só aparece em formas sem desinência, como o nominativo do singular. Noutros contextos cai. Quando dessa queda resulta a proximidade de duas vogais, estas contraem-se

5 SingularPlural N. ὅρος(2)*ὅρεσ-α>*ὅρεα >ὅρη V. ὅρος*ὅρεσ-α>*ὅρεα >ὅρη A. ὅρος*ὅρεσ-α>*ὅρεα >ὅρη G. (1) *ὅρεσ-ος >*ὅρεος >ὅρους(3)*ὅρεσ-ων>ὁρῶν D. *ὅρεσ-ι > ὅρει(3) *ὅρεσ- σι > ὅρεσι Tema em – σ : ὀρεσ - ‘montanha’

6 SingularPlural N γέραςγέρα V. γέραςγέρα A.A. γέραςγέρα G *γέρασος >γέραος> γέρως *γεράσων > γεράων γερῶν D γέραιγέρασι Tema em – σ : γερας - ‘presente, prémio’

7 SingularPlural N. Δημοσθένης _____ V. Δημόσθενες _____ A. * Δημοσθένεσ-ν> *Δημοσθένεσ-α> *Δημοσθένε-α> Δημοσθένη _____ G. *Δημοσθένεσ-ος> Δημοσθένους _____ D. *Δημοσθένεσ-ι> Δημοσθένει _____ Tema em – σ : Δημοσθενεσ - ‘Demóstenes’

8 A reter: 1º Quando o σ se encontrava em posição intervocálica, dava-se a síncope do mesmo, seguida de contração: (1) *ὅρεσ-ος >*ὅρεος >ὅρους (1) (2) *ὅρεσ-α>*ὅρεα >ὅρη (1) (3) *ὅρεσ-ων>ὁρῶν (1) 2º No dativo do plural dava-se a simplificação das geminadas e daí a manutenção do σ se em posição intervocálica: (4) * ὅρεσ- σι > ὅρεσι 3º Nos nomes de nominativo em ος há alternância de timbre vocálico. *οροσ-/ *ορεσ-; *εποσ-/ *επεσ-; *πληθοσ-/ *πληθεσ- Nos nomes de nominativo em ης, o acento é recessivo no vocativo: nom. Δημοσθένης, mas voc. Δημόσθενες.

9 SingularPlural N. γέν ος γέν η V. γέν ος γέν η A. γέν ος γέν η G. γέν ους γ ε ν ῶν D. γέν ει γένεσι Tema em – σ : γένεσ - ‘nascimento’

10 SingularPlural N. Σωκράτ ης _____ V. Σώκρατ ες _____ A. Σωκράτ η _____ G. Σωκράτ ους _____ D. Σωκράτ ει _____ Tema em – σ : Σωκράτ εσ - ‘Sócrates’


Κατέβασμα ppt "Terceira declinação. Informações gerais: Contém palavras dos três géneros. Identifica-se pelo genitivo em - ος ou – ως. Engloba palavras de tema em consoante."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google