Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεφαλαιακή δομή Χρηματοοικονομική διαχείριση κεφαλαίων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεφαλαιακή δομή Χρηματοοικονομική διαχείριση κεφαλαίων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κεφαλαιακή δομή Χρηματοοικονομική διαχείριση κεφαλαίων

2 Κατηγορίες Κεφαλαίων Ίδια κεφάλαια (equities, σύνηθες ποσοστό στην Ευρώπη στο σύνολο των κεφάλαιων 33%) Δανειακά κεφάλαια η πραγματικό παθητικό (Liabilities, σύνηθες ποσοστό στην Ευρώπη στο σύνολο των κεφάλαιων 66%)

3 Κατηγορίες Ενεργητικού Κυκλοφορούν ενεργητικό (working capital) Πάγιο ενεργητικό (Fixed assets) Ενσώματο, ασώματο ενεργητικό (tangible intangible assets)

4 Ο ρόλος του χρήματος ανά τα επίπεδα οργάνωσης της κοινωνίας ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΡΟΛΟΣ, ΟΡΙΣΜΟΣ 0) ΑντικείμενοΑξία του αντικειμένου λόγω αξίας χρήσης (π.χ. ανταλλαγή αυγών με ψωμί) 1) ΣυναλλαγήΜέσο ανταλλαγής 2) ΆτομοΜέτρο επίγνωσης προσωπικής δραστηριότητας. Δρόμος προς την ελευθερία δράσης και επιλογών. Μέτρο συμμετοχής στην ισχύ και τα αγαθά και υπηρεσίες της κοινωνίας 3) Επιχείρηση«Πρώτη ύλη» για πρόσληψη και οργάνωση δραστηριοτήτων. «Σπόρος» για οργανωτική ανάπτυξη της ομαδικής δραστηριότητας. 4) Εθνική οικονομίαΜέτρο εσωτερικής κυκλοφορίας των αγαθών και υπηρεσιών στην κοινωνία. Χρήμα= Πληροφορία σε κίνηση. Χρήμα =Η θερμοκρασία της εθνικής οικονομίας 5) Διεθνής οικονομίαΜέτρο της αλληλεπίδρασης δύο εθνικών οικονομιών ως 1) εξωτερική κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών 2) Τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών της μίας οικονομίας από αντίστοιχα της άλλης.

5 Οι 5 βασικές εξισώσεις της λογιστικής Εξίσωση ισολογισμού Εξίσωση καθαρού κέρδους-εσόδων-εξόδων Εξίσωση κόστους πωληθέντων -αποθήκης Εξίσωση κερδών-φόρων-μερισμάτων Εξίσωση ιδίων κεφαλαίων-μετοχικού κεφαλαίου

6 Εξίσωση ισολογισμού (χρηματοοικονομική κατάσταση ισολογισμού) A=E+L A : ενεργητικό E: ίδια κεφάλαια L:(πραγματικό) παθητικό

7 Εξίσωση κερδών (εσόδων-εξόδων),αποθήκης (χρηματοοικονομική κατάσταση αποτελεσμάτων) I=R-E I=Κέρδη R =Έσοδα E= Έξοδα

8 Εξίσωση κόστους πωληθέντων και αποθήκης για εμπορικές επιχειρήσεις E =(C + Ex) Ε=έξοδα Ex=όλα τα άλλα έξοδα εκτός από το κόστος πωληθέντων C= Κόστος πωληθέντων C =Pc+(Inv1-Inv2) Pc=Αγορές Inv1 = αξία αποθήκης αρχικά Inv2 = αξία αποθήκης τελικά

9 Εξίσωση μερισμάτων (χρηματοοικονομική κατάσταση διάθεσης αποτελεσμάτων) D=P-T-Pn-R D= Μερίσματα P =Κέρδη T =Φόροι R =Αποθεματικά κεφάλαια (πιθανή αυτοχρηματοδότηση η μεταβολές ίδιου κεφαλαίου) Pn= όρος από προβλέψεις +αποτελέσματα εις νέα χρήση

10 Εξίσωση ιδίων κεφαλαίων (χρηματοοικονομική κατάσταση ιδίων κεφαλαίων ευρωπαϊκής ένωσης) Ε=(S -NS + P + R)+(I + A) +(F-IFA) Ε= Ίδια κεφάλαια Κεφάλαια S =Μετοχικό κεφάλαιο NS =Μη καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο R = Αποθεματικά κεφάλαια P =Πριμ έκδοσης συγχώνευσης, διάσπασης Αποτελέσματα I =Καθαρά Αποτελέσματα χρήσης A =Νομοθετημένες προβλέψεις Μεταβολές παγίων F =Απόκλιση (υπεραξία) παγίων IFA=ασώματες ακινητοποιήσεις

11 Αρχή αντιστοίχησης χρονικών κύκλων ενεργητικού και κεφαλαίων Το μακροπρόθεσμο ενεργητικό πρέπει να τροφοδοτείται από μακροπρόθεσμα κεφάλαια

12 Η εξέλιξη του κόστους προϊόντων από το 1967 μέχρι το 2002 και το ίντερνετ Διανομή=Φυσική+πληροφορίας Ίντερνετ=Διανομή πληροφορίας με στόχο την μείωση του κόστους διανομής Τυπικό προϊόν από το 1967 μέχρι το 2002 1967Ποσοστό2002Ποσοστό Κόστος διανομής$15050%$7070% Κόστος παραγωγής$15050%$3030% Συνολική τιμή$300$100

13 Χρηματοοικονομικός κίνδυνος Μεταβλητότητα κόστους δανείων Μεταβλητότητα κόστους μετοχικού κεφαλαίου Δυνατότητα εξυπηρέτησης δάνειων

14 Βέλτιστη Διάρθρωση κεφαλαίων Μεγιστοποίηση αξίας επιχείρησης Ελαχιστοποίηση κόστους κεφαλαίων

15 Αρχή προτίμησης Ιδίων κεφαλαίων για το μακροπρόθεσμο ενεργητικό Για το πάγιο ενεργητικό προτιμώνται τα ίδια κεφάλαια έναντι των μακροπρόθεσμων δανειακών. Ρίσκο ιδίων<ρίσκο δανειακών

16 Τυπολόγιο 1 1) Αξία επιχείρησης =αξία δανείων +αξία κοινού μετοχικού κεφαλαίου 2) Επιτόκιο κόστους κεφαλαίου =(αποδιδόμενα μερίσματα+τόκοι δανείων )/ Αξία επιχείρησης=ποσοστό δανείων στην συνολική αξία*επιτόκιο κόστους δανείων+ ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου στην συνολική αξία*επιτόκιο κόστους μετοχικού κεφαλαίου

17 Τυπολόγιο 2 (Επιτόκιο) αξίας επιχείρησης χωρίς δάνεια=κέρδη προ τόκων και φόρων /κόστος κοινού μετοχικού κεφαλαίου χωρίς δάνεια 4) Αξία επιχείρησης με δάνεια= αξία επιχείρησης χωρίς δάνεια +Αξία φορολογικής απαλλαγής 5) Αξία επιχείρησης με αβεβαιότητα φορολογικής απαλλαγής=Αξία επιχείρησης χωρίς δάνεια+Παρούσα αξία καθαρής φοροαπαλλαγής τόκων-Παρούσα αξία κόστους πτώχευσης

18 Αναφορές Διαδικτύου http://www.investopedia.com/ http://www.studyfinance.com/lessons/capbud get/index.mv http://www.studyfinance.com/lessons/capbud get/index.mv http://teachmefinance.com/capitalbudgeting.h tml http://teachmefinance.com/capitalbudgeting.h tml http://www.netmba.com/finance/capital/budge ting/ http://www.netmba.com/finance/capital/budge ting/ http://www.elearners.com/courses/finance.ht m http://www.elearners.com/courses/finance.ht m

19 Capital rationing Modified accelerated cost recovery system(MACRS) Asset depreciation range (ADR) Fixed assets Working capital Liabilities Equities Αγγλική Ορολογία 1

20 Αγγλική Ορολογία 2 Capital structure Financial Leverage Financial risk Current assets Financing decision


Κατέβασμα ppt "Κεφαλαιακή δομή Χρηματοοικονομική διαχείριση κεφαλαίων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google