Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πανεπιστήμιο Πατρών - Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο : ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Βασικές Οικονομικές Έννοιες Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων Οριακό κόστος-οριακή χρησιμότητα Κόστος ευκαιρίας Καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων Αποτελεσματικότητα Παραγωγής & Ανακατανομής Το οικονομικό κύκλωμα και ο ρόλος του κράτους Η δράση των οικονομούντων ατόμων Καταναλωτές – Παραγωγοί Εργασία - Εισόδημα Το οικονομικό κύκλωμα προσφορά & ζήτηση Ο ρόλος του κράτους Παρεμβατικός & ρυθμιστικός Οικονομικοί στόχοι και μέσα δράσης του κράτους Πλήρης απασχόληση Σταθερότητα τιμών Ισοζύγιο πληρωμών Ανάπτυξη Δίκαιη διανομή εισοδήματος

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
Η έννοια της παραγωγής και τα χαρακτηριστικά της Η συνειδητή προσπάθεια για κάποιο τελικό αποτέλεσμα Η χρονική διάρκεια έως την παραγωγή του προϊόντος Τεχνολογική σχέση παραγωγικών συντελεστών και ποσότητας προϊόντος Ο χρονικός ορίζοντας της επιχείρησης Μεταβολή παραγωγικών συντελεστών (Μακροχρόνια – Βραχυχρόνια ) Σταθεροί (μηχανήματα, η τεχνολογία, η γη και γενικά ο κεφαλαιουχικός εξοπλισμός) Μεταβλητοί συντελεστές (πρώτες ύλες, εργασία κτλ.) Η συνάρτηση παραγωγής [quantity = production function (x1, x2,... xν)] Συνολικό προϊόν (Total Product) Μέσο και οριακό προϊόν (Average Product – Marginal Product) Ο νόμος της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης Η επίδραση της μεταβολής της τεχνολογίας στην παραγωγή

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
Καμπύλες κόστους στη βραχυχρόνια περίοδο Total cost = Fixed cost + Variable cost Μέσο Κόστος Average Total cost = (Fixed cost + Variable cost)/Total Qty Οριακό κόστος Marginal cost = Δ(Variable cost)/Δ(Quantity) Καμπύλες μέσου & οριακού κόστους Το κόστος παραγωγής στη μακροχρόνια περίοδο Οικονομίες και αντιοικονομίες κλίμακας

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Έννοια της Οικονομικής Μονάδας Έννοια της Επιχείρησης Συστατικά μέρη μιας οικονομικής μονάδας Διαδικασία εφοδιασμού (προμήθεια πρώτων υλών, αναλώσιμα) Παραγωγική Διαδικασία (μετασχηματισμός) Διαδικασία αποθήκευσης (παραγωγικοί συντελεστές αποθέματα) Διαδικασία συντήρησης (επαναφορά παγίων στην αρχική τους αξία) Διαδικασία διάθεσης (διανομή & πωλήσεις) Χρηματοοικονομική λειτουργία (εξεύρεση κεφαλαίων) Διοικητικό-λογιστική διαδικασία (ανάπτυξη μεθόδων- στρατηγικές)

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Συντελεστές παραγωγής (φύση, εργασία, κεφάλαιο) Κατηγορίες Οικονομικών Μονάδων Το αντικείμενο ασχολίας Το μέγεθος Η ιδιότητα του φορέα Ο επιδιωκόμενος σκοπός Διακρίσεις ιδιωτικών επιχειρήσεων (ΑΤΟΜΙΚΗ,ΟΕ, ΑΕ,ΕΠΕ,ΕΕ,ΣΥΝ) Λογιστικές εκθέσεις και λογιστικές καταστάσεις Ισολογισμός Επιχείρησης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης Πίνακας Διανομής

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχείρησης Έννοια και σκοπός χρηματοοικονομικής ανάλυσης Αριθμοδείκτες Κατηγορίες Αριθμοδεικτών Δείκτες χρηματοοικονομικής μόχλευσης (ή δείκτες χρέους ή δείκτες βιωσιμότητας) & δείκτες περιουσιακής διάρθρωσης (ή διάρθρωσης κεφαλαίων) [viability (or leverage) ratios & capital structure ratios] Δείκτες αποδοτικότητας ή δείκτες αποτελέσματος [profitability ratios] Δείκτες δραστηριότητας [activity ratios] Δείκτες αγοραίας αξίας ή δείκτες αποτίμησης ή επενδυτικοί δείκτες [investment ratios] Δείκτες ρευστότητας [liquidity ratios] Στρατηγικές επιχειρήσεων

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στρατηγικές επιχειρήσεων Στρατηγικές Σταθερότητας (Stability/Consolidation) Στρατηγικές Ανάπτυξης (Growth) Στρατηγικές Διάσωσης / Αναστροφής (Turnaround) Ανάλυση PEST Ανάλυση SWOT Case Studies

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η χρηματοοικονομική λειτουργία της επιχείρησης Ο στόχος της χρηματοοικονομικής διοίκησης Το χρηματοοικονομικό περιβάλλον της επιχείρησης Επένδυση Κριτήρια Επενδύσεων Χρηματοοικονομικές Αγορές

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Κατηγορίες Χρηματοδότησης Άμεση Χρηματοδότηση Έμμεση Χρηματοδότηση Αγορά χρήματος Αγορά κεφαλαίου Χρηματοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Ο πίνακας ταμειακών ροών Τα μεγέθη του πίνακα των ταμειακών ροών

11 Εισαγωγικού Μαθήματος
Τέλος Εισαγωγικού Μαθήματος


Κατέβασμα ppt "ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google