Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

LAN 402 BEGINNING GREEK II Class X: Athematic verbs II.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "LAN 402 BEGINNING GREEK II Class X: Athematic verbs II."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 LAN 402 BEGINNING GREEK II Class X: Athematic verbs II

2 Athematic - μι verbs 1.1 Subjunctive of δίδωμι  Subjunctive forms are easy to identify Compare subj. pl. 3 [ διδ ῶ σι(ν) ] and ind. sg. 3 [ δίδωσι(ν) ] ACTIVE subj. Present2 nd aorist Sg. 1 διδ ῶ δῶδῶ Sg. 2 διδ ῷ ςδῷςδῷς Sg. 3 διδ ῷ δῷδῷ Pl. 1 διδ ῶ μενδ ῶ μεν Pl. 2 διδ ῶ τεδ ῶ τε Pl. 3 διδ ῶ σι(ν)δ ῶ σι(ν)

3 Athematic - μι verbs MIDDLE subj. Present2 nd aorist Sg. 1 διδ ῶ μαιδ ῶ μαι Sg. 2 διδ ῷ δῷδῷ Sg. 3 διδ ῶ ταιδ ῶ ται Pl. 1 διδώμεθαδώμεθα Pl. 2 διδ ῶ σθεδ ῶ σθε Pl. 3 διδ ῶ νταιδ ῶ νται

4 Athematic - μι verbs PASS. subj. Present2 nd aorist Sg. 1 διδ ῶ μαιδοθ ῶ Sg. 2 διδ ῷ δοθ ῇ ς Sg. 3 διδ ῶ ταιδοθ ῇ Pl. 1 διδώμεθα δοθ ῶ μεν Pl. 2 διδ ῶ σθεδοθ ῆ τε Pl. 3 διδ ῶ νταιδοθ ῶ σι(ν)

5 Athematic - μι verbs 1.2 Imperative of δίδωμι  Imperative morpheme added directly to verbal root Only second person imperatives in NT ACTIVE. imp.Present2 nd aorist Sg. 2 δίδουδος Sg. 3 διδότωδότω Pl. 2 δίδοτεδότε Pl. 3 διδότωσανδότωσαν

6 Athematic - μι verbs MIDDLE. imp.Present2 nd aorist Sg. 2 δίδοσο δο ῦ Sg. 3 διδόσθωδόσθω Pl. 2 δίδοσθεδόσθε Pl. 3 διδόσθωσανδόσθωσαν PASSIVE. imp.Present2 nd aorist Sg. 2 δίδοσοδοθήτι Sg. 3 διδόσθωδοθήτω Pl. 2 δίδοσθεδόθητε Pl. 3 διδόσθωσανδοθήτωσαν

7 Athematic - μι verbs INFINITIVEPresent2 nd aorist Active διδόναι δο ῦ ναι Middle δίδοσθαιδόσθαι Passive δίδοσθαι δοθ ῆ ναι PART.Present2 nd aorist Active [gen.sg =blue] διδο ῦ ς, διδο ῦ σα, διδόν; διδόντος, διδούσης, διδόντος δούς, δο ῦ σα, δόν; δόντος, δούσης, δόντος Middle διδόμενος, η, ον διδόμενου, ης, ου δόμενος, η, ον δομένου, ης, ου Passive διδόμενος, η, ον διδομένου, ης, ου δοθείς, δοθε ῖ σα, δοθέν; δοθέντος, δοθείσης, δοθέντες

8 Athematic - μι verbs 2.1 Conditional Sentence  Review of conditional sentence [learned so far] Protasis – apodosis [if…then…] Protasis [ ἐ άν + verb in subj.]- apodosis [vb: any mood/tense ] Future more probable – condition that might be true in the future Present general – condition that is generally true [vb. in apodosis must be in the present tense] Only protasis is conditional – if protasis is true then apodosis is true as well. NOTE: conditional sentences overlap (details, see Wallace 1996, 679-712)

9 Athematic - μι verbs 2.1.1 First class conditional sentences  “Condition of fact” “if something is true [let’s assume it is], then such and such will occur” Protasis introduced w/ ε ἰ and the verb is in indicative ε ἰ ἡ δεξία σου χε ὶ ρ σκανδαλίζει σε, ἔ κκοψον α ὐ τήν If your right hand causes you to sin, cut it off. ε ἰ γ ὰ ρ πιστεύομεν ὅ τι Ἰ ησο ῦ ς ἀ πέθανεν κα ὶ ἀ νέστη, ο ὕ τως κα ὶ ὁ θε ὸ ς το ὺ ς κοιμηθέντας δι ὰ το ῦ Ἰ ησο ῦ ἄ ξει σ ὺ ν α ὐ τ ῷ For if we believe that Jesus died and rose again, even so God through Jesus, will bring with him those who have fallen asleep

10 Athematic - μι verbs 2.1.2 Second Class Conditional Sentences  “Contrary to fact” “if something is true [though it’s not] then such and such will occur” [falseness of the protasis is assumed in the argument] Protasis is introduced w/ ε ἰ and indicative verb; apodosis normally has ἄ ν + indicative verb [same tense as protasis] ε ἰ γ ὰ ρ ἔ γνωσαν, ο ὐ κ ἄ ν τ ὸ ν κύριον τ ῆ ς δόξης ἐ σταύρωσαν For if they had known, they would not have crucified the Lord of glory (1 Cor 2:8)

11 Athematic - μι verbs 2.1.3 Third and Fourth Class Conditional Sentences  More details on third class on pp. 293-294  More details on optative and fourth class pp. 330-331 ClassProtasisApodosis Third class ἐ άν + subjunctive Negated by μή Any mood any tense Fourth class ε ἰ + optative ἄ ν + optative

12 Athematic - μι verbs 2.2 Summary of Moods MoodsIndicativeSubjunctiveOptativeImperative Greek example λύεις λύ ῃ ς λύοις λῦελῦε PortrayalCertain / asserted Probable/ desirable PossibleIntended TranslationYou are loosing/ you loose You might be loosing/ you should be loosing You may be loosing Loose!

13 Athematic - μι verbs  Practice  Parsing and warm-up p. 147  Homework:  pp. 148-149 no: 4-7, 9


Κατέβασμα ppt "LAN 402 BEGINNING GREEK II Class X: Athematic verbs II."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google