Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

The Quran on the Gospel Surah 5:68: Say: “O People of the Book! ye have no ground to stand upon unless ye stand fast by the Law, the Gospel, and all the.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "The Quran on the Gospel Surah 5:68: Say: “O People of the Book! ye have no ground to stand upon unless ye stand fast by the Law, the Gospel, and all the."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 The Quran on the Gospel Surah 5:68: Say: “O People of the Book! ye have no ground to stand upon unless ye stand fast by the Law, the Gospel, and all the revelation that has come to you from your Lord.” Surah 10:94 If thou art in doubt as to what We have revealed unto thee, then ask those who have been reading the Book from before thee: the Truth hath indeed come to thee from thy Lord: so be in no wise of those in doubt.

2 John 1 1 In the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. 2 He was with God in the beginning. Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν

3 John 1 3 Through him all things were made. Without Him nothing was made that has been made.” πάντα δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν ὃ γέγονεν

4 John 1 4 In him was life, and that life was the light of all mankind. 5 The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν

5 John 1 18 No-one has ever seen God but God, the One and Only, who is at the Father’s side has made him known. θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε μονογενὴς θεὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο

6 The Word of God Genesis 3:8: “The Voice of the LORD God walking in the garden.” Genesis 15:1-6: “The Word of the LORD appeared to Abraham.”

7 The Messenger of God Genesis 16:7-14 Genesis 32:22-32 (cf Hosea 12:4) Exodus 3:1-14 (cf Isaiah 63:7ff) Exodus 23:20-23 Judges 2:1-5

8 “God from God” christthetruth.net “The LORD rained down burning sulfur from the LORD out of the heavens.” Genesis 19:24 “Your throne, O God, will last forever... Therefore God, your God, has anointed you.” Psalm 45:6-7 “The LORD said to my Lord...” Psalm 110:1

9 Christmas “For to us a child is born, to us a son is given... And he will be called... Mighty God,” Isaiah 9:6 “‘But you, Bethlehem Ephrathah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are from of old, from ancient times.’ Micah 5:2

10 John 1 14 “The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the One and Only, who came from the Father full of grace and truth.” καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας

11 1 John 4:8 “God is love.” ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν


Κατέβασμα ppt "The Quran on the Gospel Surah 5:68: Say: “O People of the Book! ye have no ground to stand upon unless ye stand fast by the Law, the Gospel, and all the."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google