Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

2 Διάγραμμα παρουσίασης
Α. Η πετυχημένη διδασκαλία Β. Διαφοροποίηση διδασκαλίας … θεωρητικό πλαίσιο Γ. Προϋποθέσεις για εφαρμογή της Διαφοροποίησης στην πράξη Δ. Η Διαφοροποίηση της διδασκαλίας στην πράξη α. Στρατηγικές Διαφοροποίησης β. Διαφοροποίηση σε ημερήσια μαθήματα Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

3 Α. Η πετυχημένη διδασκαλία …
Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

4 Πετυχημένη διδασκαλία…
Η επιδέξια διδασκαλία μοιάζει με ένα μαθησιακό τρίγωνο. Είναι ένα ισόπλευρο τρίγωνο σε κάθε κορυφή του οποίου βρίσκονται ο εκπαιδευτικός, τα παιδιά και τα μέσα διδασκαλίας. Επιστημολογία Σχέση του μαθητή του εκπαιδευτικού με τη γνώση Σχέση παιδαγωγική Γνώση Εκπαιδευτικός Μαθητής Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

5 Πετυχημένη διδασκαλία…
Δυο στοιχεία χαρακτηρίζουν το επιτυχημένο μάθημα: η ενεργοποίηση των μαθητών και η κατανόηση στην οποία φτάνουν. Η ενεργοποίηση είναι ο μαγνήτης που προσελκύει την προσοχή των μαθητών και τη διατηρεί σε υψηλά επίπεδα ώστε η μάθηση να είναι δυνατή και διαρκής. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

6 Πετυχημένη διδασκαλία…
Ένας μαθητής που κατανοεί σε βάθος κάτι είναι σε θέση: Να το εξηγήσει με σαφήνεια, να δώσει παραδείγματα Να το χρησιμοποιήσει Να το συγκρίνει και να το αντιπαραβάλει με άλλες έννοιες Να το συσχετίσει με άλλες περιπτώσεις που εμφανίζονται κατά τη μελέτη του θέματος, να το συσχετίσει με άλλα θέματα και με τις προσωπικές του εμπειρίες. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

7 Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

8 Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

9 Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

10 Τάξεις μικτής ικανότητας …
«Το σύνολο των μαθητών μιας τάξης, ακόμη και μικρής, είναι ανομοιογενής πληθυσμός από πλευράς γνώσεων, ικανοτήτων, διαφερόντων, κινήτρων, αναγκών και επιδιώξεων». Κασσωτάκης και Φλουρής (2005, σ.305) Κι ακόμα… Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

11 Τάξεις μικτής ικανότητας …
«Οι μαθητές σε μια τάξη διαφέρουν ως προς το γνωστικό τους υπόβαθρο, τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες, παίρνουν πληροφορίες από διαφορετικά κανάλια, κατέχουν ιδέες σε διαφορετικά επίπεδα και έχουν ποικίλες προτιμήσεις όσον αφορά τρόπους έκφρασης» Μ. Κουτσελίνη, 2006, σελ. 44 Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

12 Τάξεις μικτής ικανότητας …
To μεγαλύτερο λάθος που γινόταν στη διδασκαλία κατά τους προηγούμενους αιώνες ήταν η αντιμετώπιση όλων των παιδιών ως παραλλαγών του ίδιου ατόμου. Ως αποτέλεσμα, οι εκπαιδευτικοί θεωρούσαν ότι ήταν λογικό να διδάσκουν στους μαθητές τα ίδια θέματα με τον ίδιο τρόπο. Howard Gardner (στο Siegel & Shaughnessy,1994) Phi Delta Kappan Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

13 «Για να ‘μαστε δίκαιοι στην αξιολόγησή σας θα πρέπει όλοι να περάσετε την ίδια δοκιμασία: να σκαρφαλώσετε στο δέντρο»! Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

14 Α. Απόψεις για τη Διαφοροποίηση. Θεωρητικό πλαίσιο
Α. Απόψεις για τη Διαφοροποίηση. Θεωρητικό πλαίσιο Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

15 ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ
Ένας διαφορετικός τρόπος μάθησης είναι αυτό που ζητούν τα παιδιά… Όλα τα παιδιά μιλούν για την αποτυχία του μονολιθικού τρόπου μάθησης σύμφωνα με τον οποίο όλοι οι μαθητές ασχολούνται με την ίδια δραστηριότητα και αφιερώνουν σ’ αυτή τον ίδιο χρόνο, ανεξάρτητα από τις μαθησιακές ανάγκες του καθενός. Seymour Sarason The Predictable Failure of Educational Reform Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

16 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας είναι το φυσικό επακόλουθο της αυξημένης κατανόησης που έχουμε σήμερα για τον τρόπο που μαθαίνουν τα παιδιά. Οι εμπειρίες, οι πολιτισμικές καταβολές, το φύλο, οι γενετικοί κώδικες και η νευρολογική μας κατασκευή επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

17 Τι είναι διαφοροποίηση;
Η Διαφοροποίηση είναι η διδακτική προσέγγιση όπου τροποποιείται το αναλυτικό πρόγραμμα, οι μέθοδοι διδασκαλίας, οι πηγές, οι μαθησιακές δραστηριότητες και το τελικό αποτέλεσμα, με στόχο την ανταπόκριση στις διαφοροποιημένες ανάγκες του κάθε μαθητή. (Bearne, 1996) Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

18 Τι είναι διαφοροποίηση;
«Διαφοροποιημένη διδασκαλία σημαίνει ποιοτική διδασκαλία, η οποία έχει ως αντικειμενικό στόχο τη μεγιστοποίηση της μάθησης για όλους τους μαθητές τόσο ως προς τους γνωστικούς όσο και διαδικαστικούς μαθησιακούς στόχους». Θεοφιλίδης (2008, σελ. 285) Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

19 Τι είναι διαφοροποίηση;
Η διαφοροποίηση είναι οργανωτική και παιδαγωγική στρατηγική, όπου οι αλλαγές που παρατηρούνται, τόσο οργανωτικά όσο και παιδαγωγικά υποστηρίζουν η μια την άλλη με στόχο να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών. Κουτσελίνη (2006, σελ.57) Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

20 Τι είναι διαφοροποίηση;
Είναι ένας οργανωμένος και ταυτόχρονα ευέλικτος τρόπος προληπτικής προσαρμογής της διδασκαλίας και της μάθησης, ώστε η διδασκαλία να ανταποκρίνεται στο επίπεδο των μαθητών και να επιτρέπει σ’ αυτούς να αναπτυχθούν ως μανθάνοντες στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Carol Ann Tomlinson, 2003 Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

21 Τι είναι διαφοροποίηση;
… δεν είναι διδακτική στρατηγική ή μοντέλο. Είναι τρόπος σκέψης για τη διδασκαλία και τη μάθηση που ξεκινά από τη θέση ότι η διδασκαλία πρέπει να αρχίζει από το σημείο στο οποίο βρίσκονται οι μαθητές, παρά να στηρίζεται σ’ ένα προκαθορισμένο σχέδιο δράσης, το οποίο αγνοεί την ετοιμότητα, το ενδιαφέρον και το μαθησιακό προφίλ του μαθητή». Τomlinson, 2003 Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

22 Τι είναι διαφοροποίηση;
Είναι διαδικασίες που τελικό σκοπό έχουν την εποικοδόμηση γνώσης για όλους τους μαθητές, τη μεγιστοποίηση του κινήτρου, της γνωστικής και μεταγνωστικής ανάπτυξης και της επίδοσης του κάθε μαθητή. Επιδιώκεται η ανάπτυξη των ατομικών ικανοτήτων και ενδιαφερόντων, η κάλυψη των κενών μάθησης, η προώθηση της αυτενέργειας και της πρωτοβουλίας των μαθητών, η διευκόλυνση της αυτοκατανόησης και της αυτογνωσίας… Αναλυτικό Πρ. για τα Δημόσια Σχολεία της Κ.Δ. Προοίμιο 2008. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

23 Στη διαφοροποίηση… Ο εκπαιδευτικός μπορεί να τροποποιήσει ένα ή περισσότερα στοιχεία της διδασκαλίας (περιεχόμενο, διαδικασία, αποτέλεσμα) λαμβάνοντας υπόψη ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά των μαθητών (ετοιμότητα, ενδιαφέρον, μαθησιακό προφίλ) Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

24 Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

25 Οι εκπ/κοί μπορούν να διαφοροποιήσουν…
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Τι θα μάθουν οι μαθητές Δραστηριότητες μέσω Ο τρόπος με τον οποίο και τα διδακτικά μέσα των οποίων οι μ. κατά- οι μ. δείχνουν τι έμαθαν που το αντιπροσωπεύoυν νοούν τις βασικές ιδέες και πώς μπορούν να με τη χρήση βασικών διευρύνουν αυτά που δεξιοτήτων. έμαθαν. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Είναι το σημείο εισόδου Είναι η έλξη, η περιέρ- Είναι ο τρόπος με τον σε μια συγκεκριμένη γεια ή το πάθος του οποίο μαθαίνει ένα έννοια ή δεξιότητα. παιδιού για ένα συγκε- παιδί. κριμένο θέμα ή δεξιότητα. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

26 Διαφοροποίηση και Σχολική Αποτυχία
Σε μια διαφοροποιημένη τάξη μαθαίνουν τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπ/κοί. Οι εκπ/κοί μαθαίνουν πώς οι μαθητές τους μαθαίνουν και γιατί δεν μαθαίνουν, έχουν επίγνωση του επιπέδου ετοιμότητας των μαθητών τους και μαθαίνουν να σχεδιάζουν μαθησιακές εμπειρίες βασισμένες στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των συγκεκριμένων μαθητών. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

27 Διαφοροποίηση και Σχολική Αποτυχία
Μέσω της διαφοροποίησης η συμμετοχή των παιδιών στη σχολική ζωή αποκτά νόημα, η ποιοτική επικοινωνία μαθητή, εκπαιδευτικού και γνώσης αναβαθμίζεται, αντιμετωπίζεται η σχολική μειονεξία που όταν υπάρχει οδηγεί σε σχολική αποτυχία. Μέσω της διαφοροποίησης αντιμετωπίζεται ως ένα σημαντικό βαθμό η προβληματική συμπεριφορά, η κοινωνική παραβατικότητα και η περιθωριοποίηση προσώπων και ομάδων. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

28 Γ. Προϋποθέσεις για εφαρμογή της Διαφοροποίησης στην πράξη
Γ. Προϋποθέσεις για εφαρμογή της Διαφοροποίησης στην πράξη Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

29 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Πολύ καλή γνώση των μαθητών μας ξεχωριστά και του τμήματος στο σύνολο. Η διάγνωση των αναγκών του κάθε μαθητή Ξεκάθαροι στόχοι για τη διδασκαλία Επισήμανση προαπαιτούμενων γνώσεων για το νέο που θα διδαχθεί Επισήμανση πυρηνικών γνώσεων στο νέο Επισήμανση ετοιμότητας παιδιών Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

30 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Η τήρηση αρχείου για συνεχή αξιολόγηση και ανατροφοδότηση Ο δραστικός περιορισμός του λόγου του δασκάλου Η οργάνωση της τάξης και των υλικών για εξατομικευμένη και συνεργατική/συνεταιριστική εργασία Οι υψηλές προσδοκίες του εκπαιδευτικού για όλους τους μαθητές του Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

31 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Εμπλουτισμένο, διαβαθμισμένο και πολύμορφο μαθησιακό περιβάλλον και διαδικασία. Η ύπαρξη ενός δυναμικού περιβάλλοντος με ευκαιρίες υποστήριξης της προσπάθειας του κάθε μαθητή Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε παιδαγωγικές και οργανωτικές διαδικασίες διαφοροποίησης Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

32 Προσοχή!!! Ο εκπαιδευτικός δεν προσπαθεί να διαφοροποιήσει το καθετί για κάθε μαθητή σε κάθε διδασκαλία. (Tomlinson, 2003) H διαφοροποίηση δεν αποτελεί απλοποίηση της ύλης για τους πιο αδύνατους μαθητές. (Κουτσελίνη και Περσιάνης, 2000) Δεν μιλάμε για εξατομικευμένη εργασία (κατ’ ανάγκη) αλλά για διαφοροποιημένη διδασκαλία συνήθως σε ομάδες μαθητών. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

33 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΟΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η διδασκαλία και η αξιολόγηση είναι αλληλένδετες. Μέσω συνεχούς και διαγνωστικής αξιολόγησης η διδασκαλία προσαρμόζεται στις ανάγκες των μαθητών. Η ετοιμότητα, το ενδιαφέρον, το μαθησιακό προφίλ των μαθητών διαμορφώνουν τη διδασκαλία. Παρέχονται πολλές επιλογές ανάλογα με το μαθησιακό προφίλ των μαθητών. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

34 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΟΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο εκπαιδευτικός αποφεύγει την τυποποιημένη και μαζική διδασκαλία. Ο εκπαιδευτικός έχει σαφείς μαθησιακούς στόχους. Ο εκπαιδευτικός ομαδοποιεί ευέλικτα τους μαθητές. Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί ευέλικτα το χρόνο, το χώρο και τα διδακτικά μέσα. Οι μαθητές αλληλοβοηθούνται και, μαζί με τον εκπαιδευτικό, λύουν προβλήματα. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

35 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΟΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί ποικιλία διδακτικών στρατηγικών που τον βοηθούν να επικεντρωθεί σε ολόκληρη την τάξη, σε κάθε μαθητή ξεχωριστά αλλά και σε μικρές ομάδες μαθητών. Ο εκπαιδευτικός θέτει υψηλούς στόχους για τον εαυτό του και ζητά από τους μαθητές να πράξουν το ίδιο. Παρέχονται πολλαπλά υλικά. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

36 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΟΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κάθε μαθητής αισθάνεται ότι ασχολείται με αξιόλογη εργασία μέσα από τις πολλαπλές επιλογές μάθησης που του προσφέρει ο εκπαιδευτικός. Ο κάθε μαθητής αξιολογείται σε σύγκριση με την προηγούμενη ατομική του επίδοση. Ο εκπαιδευτικός επιδιώκει την ενεργό συνεργασία εμπειρογνωμόνων στην αίθουσα διδασκαλίας. Οι μαθητές αξιολογούνται με πολλαπλούς τρόπους. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

37 Δ. Στρατηγικές Διαφοροποίησης
Δ. Στρατηγικές Διαφοροποίησης Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

38 Στρατηγικές διαφοροποίησης
Σταθμοί Ημερήσιες διατάξεις Τροχιακές μελέτες Κέντρα μάθησης Διαβαθμισμένες δραστηριότητες Διαφοροποιημένες ερωτήσεις Μαθησιακά συμβόλαια Επικέντρωση της διδασκαλίας Μάθηση με λύση προβλήματος Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

39 Στρατηγικές διαφοροποίησης
Έρευνα ομάδας Ανεξάρτητη μελέτη Λογοτεχνικοί κύκλοι Μεγιστοποίηση επίδοσης κατά ζεύγη (Think – Pair – Share) Φάκελοι επιτευγμάτων Ευέλικτη ομαδοποίηση και ευέλικτη οργάνωση Ιδεοθύελλα Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

40 Σταθμοί Είναι διαφορετικά σημεία στην τάξη όπου οι μαθητές εργάζονται ταυτόχρονα με διάφορες εργασίες. Μπορεί να σημειώνονται με σημάδια, με σύμβολα ή χρώματα. Οι σταθμοί επιτρέπουν σε διαφορετικούς μαθητές να εργαστούν σε διαφορετικές εργασίες. Επιτρέπουν ευελιξία καθώς δεν είναι απαραίτητο όλοι οι μαθητές να επισκεφτούν όλους τους σταθμούς ούτε να αφιερώσουν τον ίδιο χρόνο σε κάθε σταθμό. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

41 Ημερήσιες διατάξεις Κάθε μαθητής έχει τη δική του προσωπική ημερήσια διάταξη με ποικίλες εργασίες, ατομικές αλλά και ομαδικές. Διαρκεί 2-3 εβδομάδες. Οι μαθητές αποφασίζουν τη σειρά που θα εργαστούν. Ο εκπ/κός μέσω της η.δ. έχει κατά νου για κάθε μαθητή να χτίσει πάνω στα δυνατά στοιχεία, να καλύψει ελλείψεις και να ενθαρρύνει την ανεξαρτησία τους. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

42 Ημερήσιες διατάξεις Η η.δ. μπορεί να ικανοποιήσει τις διαφορές των μαθητών ως προς την ετοιμότητα, ενδιαφέρον και μαθησιακό προφίλ. Μέσω της η.δ. τα παιδιά ενισχύουν το αίσθημα αυτονομίας τους, εργάζονται με το δικό τους ρυθμό, ασχολούνται με ποικιλία δραστηριοτήτων που τους κάνει τη μάθηση ευχάριστη. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

43 Τροχιακές μελέτες Είναι ανεξάρτητες έρευνες διάρκειας 3-6 εβδομάδων.
Είναι ανεξάρτητες έρευνες διάρκειας 3-6 εβδομάδων. Τροχιοδρομούνται ή περιστρέφονται γύρω από κάποια πτυχή του Α.Π. Η τροχιακή μελέτη (τρ.μ.) εστιάζεται σ’ ένα θέμα του ενδιαφέροντος των μαθητών που σχετίζεται με κάποια πτυχή του Α.Π. Το θέμα επιλέγεται από κατάλογο που δίνει ο εκπ/κός και εμπλουτίζεται από εισηγήσεις των παιδιών, γονέων κλπ. Ο εκπ/κός βοηθά το μαθητή να διατυπώσει ένα ξεκάθαρο ερώτημα για τη μελέτη, σχέδιο για την έρευνα, μέθοδο παρουσίασης και κριτήρια αξιολόγησης. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

44 Τροχιακές μελέτες Με την ολοκλήρωση μιας τρ.μ. ο μαθητής ετοιμάζει γραπτή αναφορά για τα όσα έμαθε, κάνει παρουσίαση λεπτών σε ομάδα συμμαθητών του ή και σ’ όλη την τάξη, κάνει κάποια έκθεση κλπ. Δέχεται με διάφορους τρόπους ανατροφοδότηση απ’ τους συμμαθητές του για το περιεχόμενο και την αποτελεσματικότητα της παρουσίασής του. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

45 Τροχιακές μελέτες Μέρος της τρ.μ. ολοκληρώνεται κατ’ οίκον.
Όταν το παιδί τελειώσει μια εργασία του μπορεί να χρησιμοποιήσει το χρόνο που του μένει στην τρ.μ. που κάνει. Στις τρ.μ. το περιεχόμενο, η διαδικασία και το τελικό αποτέλεσμα διαφοροποιείται κατ’ επιλογή των ίδιων των μαθητών παρά από επιλογή των εκπ/κών. Ο ρόλος του εκπ/κού στις τρ.μ. είναι σημαντικός. Καθοδηγεί τους μαθητές να κατανοήσουν πληρέστερα το θέμα που μελετούν, να προετοιμαστούν κατάλληλα και να το παρουσιάσουν με επιτυχία. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

46 Τροχιακές μελέτες Παραδείγματα θεμάτων:
Ονοματολογία οδών της ενορίας μου. Από πού πήραν το όνομά τους. Τοπωνύμια του χωριού μου. Ήρωες της κοινότητας… η αθέατη πλευρά τους. Παραδοσιακά επαγγέλματα στην κοινότητά μας. Το 1974 στη λογοτεχνία μας. Πανίδα του Τροόδους. Ενδημικά φυτά της Κύπρου. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

47 Κέντρα μάθησης Τα κέντρα είναι συλλογή ύλης την οποία οι εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν για να εξερευνήσουν θέματα ή πρακτικές δεξιότητες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. Οι μαθητές σχεδιάζουν κέντρα για διαφορετικές θεματικές περιοχές και δημιουργούν μικρές ομάδες οι οποίες εξετάζουν κυκλικά τα διαφορετικά κέντρα στο ίδιο μάθημα αλλά με διαφορετικά επίπεδα πολυπλοκότητας. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

48 Διαβαθμισμένες δραστηριότητες
Οι μαθητές εργάζονται με τις ίδιες βασικές ιδέες και χρησιμοποιούν τις ίδιες βασικές δεξιότητες αλλά με διαβαθμισμένο βαθμό δυσκολίας και σε διαφορετικά επίπεδα πολυπλοκότητας, αφαίρεσης και δομής. Προσφέροντας εργασία διαφορετικής δυσκολίας, με το ίδιο κέντρο βάρους της δραστηριότητας, ο εκπ/κός μεγιστοποιεί την πιθανότητα: 1. Κάθε μαθητής να αποκτά βασικές δεξιότητες και έννοιες, 2. Κάθε μαθητής να έχει τη δέουσα πρόκληση. 3. Διευρύνει το βαθμό κατανόησης ενός μαθητή ο οποίος κατέχει πολλές γνώσεις και δεξιότητες στον ίδιο τομέα. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

49 Διαβαθμισμένες δραστηριότητες
Για την ανάπτυξη διαβαθμισμένων δραστηριοτήτων ο εκπ/κός οφείλει να προσέξει τα εξής: 1. Να εντοπίσει τα βασικά στοιχεία που θεωρεί ουσιαστικά για να βοηθήσει τους μαθητές να δημιουργήσουν πλαίσιο κατανόησης του θέματος. 2. Να σκεφτεί τους μαθητές για τους οποίους προγραμματίζεται μια δραστηριότητα. Να ανατρέξει σε σύντομα εξεταστικά δοκίμια, συζητήσεις με όλη την τάξη, καταχωρίσεις ημερολογίων σχετικές με το μάθημα (βαθμός ετοιμότητας μαθητών για το θέμα). Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

50 Διαβαθμισμένες δραστηριότητες
3. Να λάβει υπόψη το ταλέντο, τα μαθησιακά προφίλ και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. 4. Να σκεφτεί μια δραστηριότητα που να είναι ενδιαφέρουσα και να εστιάζεται σαφώς σε στοιχεία που θα προκαλέσουν τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν βασικές δεξιότητες. 5. Σε κάθε περίπτωση ο κάθε μαθητής πρέπει να κινείται έστω και ελαφρώς πέρα από το σημείο στο οποίο βρίσκεται. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

51 Διαφοροποιημένες ερωτήσεις
Τόσο στις συζητήσεις στην τάξη όσο και στις γραπτές εργασίες ο εκπ/κός διαφοροποιεί τα είδη των ερωτήσεων που υποβάλλει ανάλογα πάντα με την ετοιμότητα, τα ενδιαφέροντα και το μαθησιακό στυλ των μαθητών. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

52 Μαθησιακά συμβόλαια Ο δάσκαλος και ο μαθητής συντάσσουν μια γραπτή συμφωνία, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να μπορούν να δουλεύουν οι μαθητές ανεξάρτητα. Κάτι τέτοιο βοηθά τους μαθητές να θέτουν καθημερινούς ή εβδομαδιαίους στόχους και να αναπτύσσουν δεξιότητες διαχείρισης αυτών των θεμάτων. Βοηθά, επίσης, τον εκπ/κό, γιατί με αυτό τον τρόπο παρακολουθεί την πρόοδο κάθε μαθητή. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

53 Επικέντρωση της διδασκαλίας-Συμπύκνωση (Compacting)
Ξεκινά με εστίαση στο βαθμό ετοιμότητας των μαθητών και τελειώνει με έμφαση στο ενδιαφέρον των μαθητών. Με την «επικέντρωση διδασκαλίας» ο εκπ/κός αξιολογεί τους μαθητές πριν την έναρξη της διδασκαλίας μιας ενότητας. Με την αξιολόγηση ο εκπ/κός τεκμηριώνει: 1. Τι γνωρίζει ήδη ο μαθητής. 2. Τι ελλείψεις έχει ο μαθητής σε γνώσεις/δεξιότητες και σχέδια για κάλυψη των ελλείψεων. 3. Σχέδιο για αξιοποίηση του χρόνου που κερδίζει ο μαθητής επειδή ήδη γνωρίζει αρκετά για το θέμα ή τη δεξιότητα, σε εμπλουτισμένη μελέτη. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

54 Έρευνα ομάδας Ο εκπ/κός σπάζει την τάξη σε ομάδες με κριτήριο το ενδιαφέρον των μαθητών. Κάθε ομάδα ερευνά ένα θέμα που σχετίζεται με κάποιο άλλο που μελετάται στην αίθουσα διδασκαλίας. Ο εκπ/κός βοηθά στον προγραμματισμό της έρευνας, τη διεξαγωγή της, την παρουσίαση συμπερασμάτων και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Η ετοιμότητα των μαθητών καθορίζει την πολυπλοκότητα των μέσων της έρευνας. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

55 Έρευνα ομάδας Παράδειγμα έρευνας: Ο Αγώνας της ΕΟΚΑ
Φυλακισμένα Μνήματα Ολοκαυτώματα Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης Οι μαθητές στον Αγώνα Οι γυναίκες στον Αγώνα Κατ’ οίκον περιορισμοί Ο Αγώνας στη Λογοτεχνία Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

56 Ανεξάρτητη μελέτη Επιτρέπει να δοθεί έμφαση στην ετοιμότητα των μαθητών, το ενδιαφέρον και το μαθησιακό τους προφίλ. Προσαρμόζεται στα μέτρα κάθε μαθητή και δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να αναπτύξουν τα ταλέντα και ενδιαφέροντά τους. Η αν.μ. μπορεί να σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με κάποια ενότητα ή στόχους του Α.Π. Δίνεται πάντα έμφαση στον καθορισμό ερευνητικών ερωτημάτων, την ανάπτυξη σχεδίου δράσης, την επιλογή των πηγών, την αξιοποίηση του χρόνου τους, τον καθορισμό κριτηρίων για την εργασία τους, την παρουσίασή της, την αξιολόγησή της. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

57 Λογοτεχνικοί κύκλοι Τα παιδιά καταπιάνονται με διαφορετικές μελέτες για ένα λογοτεχνικό δημιούργημα. Είτε ατομικά είτε – κατά προτίμηση – ομαδικά. Π.χ. Διαφήμιση του βιβλίου, σκιαγράφηση χαρακτήρων, διαφορετική συνέχεια και τέλος της υπόθεσης, δραματοποίηση σκηνών, παρουσίαση σε κόμικς της ιστορίας του βιβλίου ή μιας σκηνής, κριτική ηρώων κλπ. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

58 Μεγιστοποίηση επίδοσης κατά ζεύγη (Think – Pair – Share)
Oι μαθητές ασχολούνται με ένα κοινό θέμα/ερώτημα/πρόβλημα ανά ζεύγη – ατομικά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια μοιράζονται τις απαντήσεις τους ο ένας με τον άλλο. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

59 Ιδεοθύελλα Ο καταιγισμός ιδεών (brainstorming ή ιδεοθύελλα) είναι μια τεχνική κατά την οποία οι μαθητές καλούνται να εκφράσουν τις αντιλήψεις ή τις ιδέες τους για ένα θέμα ελεύθερα. Με αφορμή μια ιδέα ή ένα ερώτημα οι μαθητές αναπτύσσουν τις σκέψεις τους πάνω στο θέμα χωρίς να αξιολογούνται ή να κρίνονται. Σκοπός είναι οι διάφορες ιδέες που προκύπτουν να ομαδοποιηθούν ώστε να προκύψουν οι διαφορετικές πτυχές του προβλήματος. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

60 Ιδεοθύελλα Η τεχνική αυτή βασίζεται στις προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών αλλά και στη διαφορετικότητα των μελών μιας τάξης: ακριβώς επειδή κάθε μαθητής είναι διαφορετικός θα έχει να προσφέρει στην ομαδική διερεύνηση του θέματος τη δική του πτυχή κάνοντας τη συνολική οπτική πλουσιότερη. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

61 Ευέλικτη ομαδοποίηση και ευέλικτη οργάνωση
Οι μαθητές μπορούν να είναι μέλη σε διαφορετικές ομάδες – είτε ομοιογενείς είτε ανομοιογενείς – πάντα με βάση την ετοιμότητα ή το ενδιαφέρον ή το μαθησιακό τους στυλ. Η οργάνωση των μαθητών στην τάξη αλλάζει ανάλογα με το σχέδιο διδασκαλίας. Δεν παραμένουν στατικά οργανωμένοι οι μαθητές όλο το χρόνο. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

62 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Διαφοροποιημένη επεξεργασία του υλικού με φύλλα εργασίας ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3 Ευκολότερο Απλούστερο Λιγότερες πληροφορίες Περισσότερες εικόνες και πρακτική επίδειξη. Φύλλο εργασίας δημιουργημένο για το «μέσο» μαθητή. Χρησιμοποιείται από όλη την τάξη. Δυσκολότερο Πιο σύνθετο Περισσότερες πληροφορίες, προχωρημένο λεξιλόγιο. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

63 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Είδη ασκήσεων που κρατούν τους μαθητές απασχολημένους Ενδιαφέρουσες ασκήσεις, παιχνίδια που συμπληρώνουν το νέο διδακτικό υλικό → μέριμνα για τους ταλαντούχους Διασκεδαστικές ασκήσεις για περαιτέρω εξάσκηση → κάλυψη κενών σε σχέση με την υπόλοιπη τάξη Απλές, σύντομες ασκήσεις για το μέσο μαθητή, ώστε να επεξεργαστεί σωστά το δεδομένο διδακτικό υλικό. Οι ασκήσεις που κρατούν τους μαθητές απασχολημένους πρέπει: να είναι σύντομες (όχι χρονοβόρες) να έχουν σημειωμένο το βαθμό δυσκολίας (πράγμα που δίνει μια ουσιαστική αίσθηση επιτεύγματος) να είναι διασκεδαστικές και ενδιαφέρουσες (ώστε να κινητοποιούν τους μαθητές) Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

64 Σχέδιο Μαθήματος Μάθημα Γλώσσα και Πολιτισμός Ενότητα: «Του κόσμου το ψωμί» Θέμα: «Το πιο γλυκό ψωμί» Τάξη Γ΄ Εκπαιδευτικός Μ. Χατζησοφοκλέους Σύμβουλος Ξένια Ξενοφώντος Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

65 μετατρέπουν τον ευθύ σε πλάγιο λόγο και αντίστροφα.
Σκοπός: Να γνωρίσουν τα παιδιά τις αγροτικές εργασίες που έχουν σχέση με την παρασκευή του ψωμιού και να μάθουν για τη μεγάλη του διατροφική αξία, που το καθιστά απαραίτητο στην καθημερινή μας διατροφή. Στόχοι: Τα παιδιά να: γνωρίσουν διαφορετικά είδη λόγου / κειμένων: αφήγηση, λαϊκά παραμύθια, λαϊκό θέατρο, πληροφοριακά κείμενα. καταγράψουν πληροφορίες για την παραδοσιακή παρασκευή ψωμιού στον τόπο μας. συνδέσουν το ψωμί με τις διαφορετικές πτυχές της καθημερινής ζωής του τόπου μας. ορθογραφούν λέξεις που έχουν σχέση με την παρασκευή του ψωμιού και τα ουδέτερα ουσιαστικά σε-είο. μετατρέπουν τον ευθύ σε πλάγιο λόγο και αντίστροφα. κατανοούν τη μεταφορική σημασία φράσεων. μεταφέρουν τα ρήματα σε παρελθοντικό χρόνο. χρησιμοποιούν σωστά στο γραπτό και προφορικό λόγο τις επιφωνηματικές εκφράσεις. ενεργήσουν ως ερευνητές. χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους για να επιδράσουν θετικά στην υιοθέτηση καλών διατροφικών συνηθειών από το οικογενειακό και φιλικό τους περιβάλλον. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

66 Μεθοδολογία Μέσα-Υλικά Διδασκαλίας Πίνακας Ηλεκτρονικός υπολογιστής
Συζήτηση στην ολομέλεια Εργασία στις ομάδες Ατομική εργασία Εργασία σε σταθμούς- ομάδες ικανοτήτων Μέσα-Υλικά Πίνακας Ηλεκτρονικός υπολογιστής Βιντεοπροβολέας Διδακτικά Εγχειρίδια Άρθρα από το διαδίκτυο Φύλλα εργασίας Τετράδιο μαθητή Εικόνες για το ψωμί Διαφημιστικό υλικό Λογισμικό Παιδαγωγικού για το μάθημα της Γλώσσας Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

67 Πορεία εργασίας-Αφόρμηση
Παρουσίαση του τίτλου της ενότητας «Του κόσμου το ψωμί» και σύνδεση με την εικόνα του βιβλίου. Συγγραφή ιδεοθύελλας* για το ψωμί από τα παιδιά στις ομάδες. *Στην δραστηριότητα της ιδεοθύελλας το κάθε παιδί μπορεί να συμμετάχει ανεξάρτητα από το μαθησιακό του επίπεδο, τις εμπειρίες και τις ικανότητές του. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

68 Πορεία εργασίας-Δραστηριότητες
Συζήτηση σχετικά με τη συχνότητα κατανάλωσης ψωμιού στην καθημερινότητα των παιδιών. Δημιουργία ανάγκης στα παιδιά να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για το ψωμί. Αναφορά διάφορων τύπων ψωμιού από τα παιδιά ανάλογα με τα βιώματά τους*. Επίλυση της άσκησης 3 σελ-52 του Τ.Ε. (Συγγραφή ειδών ψωμιού) *Η δραστηριότητα αυτή ανταποκρίνεται στο σύνολο των μαθητών μιας ανομοιογενούς τάξης γιατί δεν εστιάζει μόνο σε γνώσεις, αλλά και στα βιώματα των παιδιών. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

69 Πορεία εργασίας Ξεκλειδώνω το κείμενο
Σύνδεση τίτλου του κειμένου και της εικόνας του βιβλίου. Προβληματισμός προς τα παιδιά για το λόγο που το ψωμί είναι γλυκό. Eντοπισμός του προβλήματος του βασιλιά. Ανάγνωση του κειμένου από την εκπαιδευτικό για αισθητική απόλαυση από τα παιδιά. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

70 Πορεία εργασίας Ξεκλειδώνω το κείμενο
Πραγματοποίηση διαβαθμισμένων ερωτήσεων* κατανόησης και επεξεργασίας του κειμένου: Π.χ. Ποιες φωνές-πρόσωπα ακούγονται στο παραμύθι; Τι συμβαίνει στο βασιλιά; Πώς θα χαρακτηρίζατε το βασιλιά και το γέροντα αντίστοιχα και γιατί; Για ποιο λόγο νομίζετε ότι το γλυκό ψωμί που ζύμωναν οι αρτοποιοί δε γιάτρευε το βασιλιά; Πώς νομίζετε ότι θα κατάφερνε ο γέροντας να γιατρέψει το βασιλιά σε τρεις μέρες; * Οι ερωτήσεις είναι διαβαθμισμένες σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα τον βαθμό δυσκολίας. Μπλε  πολύ εύκολες, Πράσινες  μέτριας δυσκολίας, Κίτρινες  δύσκολες και Κόκκινες  απαιτητικές Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

71 Πορεία εργασίας Ξεκλειδώνω το κείμενο
Εντοπισμός των παραμυθιακών συμβάσεων, του ύφους και των εκφράσεων που συνθέτουν ένα λαϊκό παραμύθι. Επίλυση άσκησης 5 σελ-51 του Τ.Ε. (Το παραμύθι της τάξης) Πραγματοποίηση αναγνωστικών ασκήσεων και χρήση του διαλόγου. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

72 Πορεία εργασίας-Δραστηριότητες Διδασκαλία Γραμματικού Φαινομένου
Μετατροπή: ο ευθύς σε πλάγιο λόγο μέσα από δραματοποίηση και παγωμένες εικόνες*. Συμπλήρωση της άσκησης 1 σελ-50 του Τ.Ε. Χρήση διπλής τελείας και εισαγωγικών στο κείμενο. * Στις δραστηριότητες της δραματοποίησης και των παγωμένων εικόνων δίνεται η ευκαιρία για συμμετοχή όλων των μαθητών, αφού και οι αδύνατοι μαθητές μπορούν μέσω της παγωμένης εικόνας να εμπλακούν στην αναπαράσταση της ιστορίας. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

73 Πορεία εργασίας-Δραστηριότητες
Συγγραφή της συνέχειας της ιστορίας. Οι μαθητές εργάζονται σε σταθμούς-ομάδες* ικανοτήτων που περιλαμβάνουν διαβαθμισμένες δραστηριότητες*: Εικονογράφηση της ιστορίας και συγγραφή 2-3 προτάσεων Συγγραφή της ιστορίας με τη βοήθεια εικόνων Χρήση του υπολογιστή για συγγραφή της ιστορίας Συγγραφή της ιστορίας στο τετράδιο * Οι εργασίες είναι διαβαθμισμένες σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα τον βαθμό δυσκολίας και είναι ομαδοποιημένες με χρώματα. Π.χ. Μπλε  πολύ εύκολες, Πράσινες  μέτριας δυσκολίας, Κίτρινες  δύσκολες και Κόκκινες  απαιτητικές. Ο δάσκαλος καλεί τους μαθητές να επιλύσουν τις εργασίες λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητές τους, χωρίς να τους γνωστοποιεί ότι η ομαδοποίηση αφορά διαφορετικού επιπέδου ασκήσεις. Η κατανομή των μαθητών στους σταθμούς γίνεται στα μάτια των μαθητών «τυχαία» με τη χρήση αριθμών στις ήδη υπάρχουσες ομάδες. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

74 Πορεία εργασίας-Δραστηριότητες Αντιπαραβολή κειμένων
Ακρόαση της ιστορίας «Tο πιο γλυκό ψωμί από το λογισμικό του παιδαγωγικού. Αντιπαραβολή των δύο κειμένων -γραπτού και προφορικού. Εύρεση διαφορών μεταξύ γραπτού και προφορικού λόγου: Αμεσότητα, προφορικότητα, ζωντάνια, διαφοροποίηση ύφους και εκφράσεων. Έμφαση στην προφορική παράδοση του λαού μας. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

75 Αξιολόγηση Διαμορφωτική –Συντρέχουσα:
Θα γίνει κατά τη διάρκεια του μαθήματος και θα φανεί από το ενδιαφέρον , τη συμμετοχή, τη θετική ανταπόκριση των μαθητών στις τρέχουσες εργασίες και τη συνεργασία μεταξύ τους, καθώς και από το βαθμό επίτευξης του σκοπού και των στόχων στο βαθμό που αναμένεται για κάθε μαθητή. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

76 Αναστοχασμός Ο εκπαιδευτικός :
ελέγχει το βαθμό επίτευξης του σκοπού και των στόχων του μαθήματος ανάλογα με το μαθησιακό επίπεδο του κάθε μαθητή ανατροφοδοτεί, υποστηρίζει την προσπάθεια του κάθε μαθητή και αξιολογεί οργανώνει σωστά το χρόνο για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων από όλα τα παιδιά ελέγχει αν οι δραστηριότητες ανταποκρίνονται στις δυνατότητες, στο βαθμό ετοιμότητας και στις ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά και παρέχει ευελιξία για αναπροσαρμογή τους Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

77 Μάθημα Εμπέδωσης Κέντρα μάθησης*
Μαθηματικά: αλλαγή των ποσοτήτων στη συνταγή του ψωμιού-κλασματικοί αριθμοί. Ιστορία: Από το λίθο στον πηλό, ενότητα 2 «Ο άνθρωπος ζει σε οικισμούς», άσκηση 4 σελ-51 του Τ.Ε. της Γλώσσας. * Στο μάθημα της Εμπέδωσης δημιουργούμε κέντρα μάθησης που σχετίζονται με το περιεχόμενο της ενότητας στο μάθημα «Γλώσσα και Πολιτισμός». Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

78 Μάθημα Εμπέδωσης Γλώσσα και Πολιτισμός:
Εύρεση άλλων τίτλων για το θεατρικό Εικονογράφηση σκηνής από θεατρικό και συγγραφή λεζάντας Καταγραφή ερωτήσεων για συνέντευξη από ένα φούρναρη Μετατροπή της ιστορίας σε κόμικς Αλλαγή της ιστορίας με την παρεμβολή ενός νέου ήρωα Εικαστική Αγωγή: Κατασκευή σχεδίων με τις αγροτικές εργασίες για την παραδοσιακή παρασκευή του ψωμιού(πίνακες Κάσιαλου) Κατασκευή φιγούρων Καραγκιόζη Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

79 Μάθημα Εμπέδωσης Έρευνα* Θέματα προς έρευνα:
Το φούρνισμα του ψωμιού στα παλιά χρόνια Ο κύκλος του ψωμιού Εύρεση συνταγών για διαφορετικά είδη ψωμιού Συλλογή εικόνων και δημιουργία λευκώματος για το ψωμί * Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες με κριτήριο τα ενδιαφέροντά τους, αλλά και το βαθμό ετοιμότητάς τους,η οποία καθορίζει το βαθμό δυσκολίας της έρευνας, την πολυπλοκότητά της, καθώς και τη χρήση μέσων για την υλοποίησή της. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

80 Προγραμματισμός Ημερήσιου Μαθήματος
Μάθημα: Μαθηματικά Θέμα: Προτεραιότητα Πράξεων Τάξη: Ε΄ Διάρκεια: 40΄ Σκοπός του μαθήματος: Η γνωριμία των παιδιών με την έννοια της «Προτεραιότητας Πράξεων» και τη σημασία της στα μαθηματικά. Στόχοι: Οι μαθητές να μπορούν: Να κατανοούν την έννοια «Προτεραιότητα Πράξεων». Να απαριθμούν τους κανόνες που διέπουν την προτεραιότητα πράξεων. Να εφαρμόζουν τους κανόνες προτεραιότητας πράξεων για επίλυση αλγεβρικών εξισώσεων. Να γνωρίζουν και να μπορούν να εξηγούν με λόγια το λόγο που η προτεραιότητα πράξεων είναι απαραίτητη στα μαθηματικά. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ Εκπαιδευτικός Ανδρέας Χαραλαμπίδης

81 Πορεία διδασκαλίας – Μεθοδολογία - Δραστηριότητες
ΑΦΟΡΜΗΣΗ Πορεία διδασκαλίας Μεθοδολογία Μέσα διδασκαλίας Χρόνος Εισαγωγή με προτροπή για επίλυση μιας απλής εξίσωσης του τύπου: α)3+5Χ8=ν ή β) 3+5Χ8-2Χ2=ν Αναμένεται να υπάρξουν συγκρουόμενες απαντήσεις όπως: α) ν=64 ή ν=43 και β) ν=124 ή ν=39 Ανάγνωση ενός παραμυθιού που βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν την προτεραιότητα πράξεων μέσα από μια ευχάριστη δραστηριότητα. Συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης. Διαδραστικός πίνακας. Παραμύθι Προτεραιότητας Πράξεων * Παρουσίαση 10΄ * Το παραμύθι βοηθά στο να εμπλέξει όλους τους μαθητές στο «κυνήγι» για ανακάλυψη της καινούργιας γνώσης, ειδικά τους πιο αδύνατους που η απλή παράθεση και καταγραφή των κανόνων, θα τους δυσκόλευε ή θα τους άφηνε αδιάφορους. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

82 Πορεία διδασκαλίας – Μεθοδολογία - Δραστηριότητες
Βοηθητικά στοιχεία για εισαγωγή στις κύριες έννοιες Πορεία διδασκαλίας Μεθοδολογία Μέσα διδασκαλίας Χρόνος Συζήτηση γιατί προκύπτει αυτή η διαφωνία και εισαγωγή στην έννοια της προτεραιότητας πράξεων. Καταγραφή των βημάτων που ακολουθούμε για να επιλύουμε σωστά μιαν εξίσωση. Συζήτηση και επεξήγηση. * Ολομέλεια τάξης, Παρουσίαση. Διαδραστικός πίνακας. Παρουσίαση 10΄ * Αφού επιλυθεί η γνωστική σύγκρουση, παρουσιάζονται και επιλύονται στον πίνακα από μαθητές εξισώσεις διαφορετικού βαθμού δυσκολίας για να καλύψουν τις ανάγκες όλων των μαθητών π.χ. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

83 Πορεία διδασκαλίας – Μεθοδολογία - Δραστηριότητες
Ασκήσεις βιβλίου και διαδραστικό παιχνίδι Πορεία διδασκαλίας Μεθοδολογία Μέσα διδασκαλίας Χρόνος Τα παιδιά προσπαθούν να επιλύσουν διάφορες ασκήσεις χρησιμοποιώντας τους κανόνες που μόλις έμαθαν. Παιχνίδι διαδραστικό όπου εμφανίζονται εξισώσεις στο πλάι. Αν απαντηθούν σωστά, εμφανίζεται μία χαριτωμένη εικόνα.* Ομαδική εργασία. Διδακτικό εγχειρίδιο, Διαδραστικό flash game. 20΄ * - Οι εξισώσεις είναι διαβαθμισμένες σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα τον βαθμό δυσκολίας και είναι ομαδοποιημένες με χρώματα. Π.χ. Μπλε  πολύ εύκολες, Πράσινες  μέτριας δυσκολίας, Κίτρινες  δύσκολες και Κόκκινες  απαιτητικές. - Ο δάσκαλος καλεί τους μαθητές να επιλύσουν τις ασκήσεις λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητές τους, χωρίς να τους γνωστοποιεί ότι η ομαδοποίηση αφορά διαφορετικού επιπέδου ασκήσεις . Η κατανομή των ασκήσεων στις ομάδες γίνεται στα μάτια των μαθητών «τυχαία» . Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

84 Πορεία διδασκαλίας – Μεθοδολογία - Δραστηριότητες
Παραδείγματα ασκήσεων ανάλογα την κατηγορία ΜΠΛΕ ΟΜΑΔΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΜΑΔΑ ΚΙΤΡΙΝΗ ΟΜΑΔΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΟΜΑΔΑ Γράψε πάνω από κάθε εξίσωση την πράξη με τη σειρά που πρέπει να γίνει: 2η η Χ = ν Λύσε την άσκηση: - 4 Χ 2 = ν ν = ν = 2 80 Χ ( ) : 2 = ν ν = 80 Χ 4 : 2 ν = 320 : 2 ν = 160 ή ν = 80 Χ 2 Λύσε την άσκηση και εξήγησε τα βήματα που ακολούθησες: (5-2Χ2) = ν ν = (5 – 4) ν = ν = ν = 12 Γιατί : α) 1α Παρενθέσεις β) 2ες Δυνάμεις γ) Χ και : Δ) + και - Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

85 Πορεία διδασκαλίας – Μεθοδολογία - Δραστηριότητες
Αναστοχασμός Κατά τη διάρκεια ολόκληρου του μαθήματος ο δάσκαλος ελέγχει: την επίτευξη του σκοπού και των στόχων που έθεσε, στο βαθμό που αναμένει για κάθε μαθητή. Παρέχει συντρέχουσα αξιολόγηση και ανατροφοδότηση. Αφήνει επαρκή χρόνο για τις δραστηριότητες και είναι ευέλικτος για αλλαγή ή διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων που ετοίμασε. Ελέγχει αν οι δραστηριότητες για διαφοροποίηση ανταποκρίθηκαν στις ανάγκες των μαθητών του. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

86 Διαφοροποίηση Διδασκαλίας
Εκπαιδευτικός Σέργιος Σεργίου Σύμβουλος Μαθηματικών Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

87 Διαφοροποίηση διδασκαλίας
Προσαρμόζει τη διδασκαλία στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε παιδιού, ώστε να επιτυγχάνεται η συμμετοχή όλων των παιδιών Εξερεύνηση - Διερύνηση Διαβαθμισμένες δραστηριότητες Αξιοποίηση δραστηριοτήτων εμπλουτισμού Διαμορφωτική αξιολόγηση Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

88 Τάξη Β΄, Ενότητα 6: Μοτίβα πολλαπλασιασμού 2, 5 και 10
Ο μαθητής που αντιμετωπίζει δυσκολίες θα επιλέξει ποσά που διαιρούνται ακριβώς (ζυγούς αριθμούς) Οι μαθητές που είναι πιο ικανοί θα επιλέξουν και ποσά που δεν διαιρούνται ακριβώς (περιττούς αριθμούς) Οι μαθητές που είναι χαρισματικοί θα μπορέσουν να υπολογίσουν και το μισό του δεκαδικού αριθμού ΔΕΝ ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΟΥΝ ΤΗ ΜΙΣΗ ΤΙΜΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

89 Τάξη Δ΄, Ενότητα 2: Μοτίβα πολλαπλασιασμού μέχρι το 100
Πολλαπλασιαστικές σχέσεις, αναλογικός συλλογισμός Επεξεργασία μέρους των ερωτημάτων- Ανάλογα με τους μαθητές μας, προσαρμόζουμε τα ερωτήματά μας. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

90 Τάξη Δ΄, Ενότητα 1, Μάθημα 10 Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

91 Απάντηση που αναμένουμε από όλους τους μαθητές
Μαθηματική πρόταση Χιλιάδες Εκατοντάδες Δεκάδες Μονάδες  3  5  1 = 3571 Απάντηση που αναμένουμε από όλους τους μαθητές  2  15  7   =3571 Απάντηση που αναμένουμε από τους πιο ικανούς μαθητές . Τους οδηγούμε δίνωντάς τους τις 15 δεκάδες ως δεδομένο. 25   0 71    =3571 Απάντηση που αναμένουμε από τους πιο χαρισματικούς. Πάλι χρειάζεται η καθοδήγηση από το δάσκαλο. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

92 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Η σειρά που ακολουθώ στις δραστηριότητες πρέπει να ακολουθεί μια κλίμακα δυσκολίας (από τις εύκολες στις δύσκολες, από το πραξιακό, στο εικονικό, στο συμβολικό και τέλος στο αφηρημένο) Μέσα στις ίδιες τις δραστηριότητες πρέπει να υπάρχει η διαφοροποίηση ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών μου. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

93 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΩΣ ΤΕΛΕΣΤΗ
Κλάσμα ως τελεστής – εικονικό επίπεδο: Απλές (2/5, ¾) και πιο απαιτητικές αναπαραστάσεις (1/2, 3/8) Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

94 Το του 21 είναι Τα του 24 είναι Τα του κιλού είναι g. Τα του λίτρου είναι ml. Κλάσμα ως τελεστής - Συμβολικό επίπεδο (ακολουθεί το εικονικό ): Είναι πιο απαιτητικό να ζητούμε τα ¾ του κιλού. Από τους μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε πρώτο στάδιο το ζητούμενο είναι να μπορούν να αντεπεξέλθουν στα πιο απλά . Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

95 Ο Κώστας είχε 24 βόλους. Τα των βόλων είχαν χρώμα πράσινο και οι υπόλοιποι βόλοι ήταν κόκκινοι. Πόσους πράσινους και πόσους κόκκινους βόλους είχε ο Κώστας; Η τάξη της Γιώτας έχει 24 μαθητές. Τα των μαθητών πήραν πράσινα μολύβια, το πήρε μπλε μολύβια και τα υπόλοιπα παιδιά πήραν κόκκινα μολύβια. Πόσα παιδιά πήραν κόκκινα μολύβια ; Τι μέρος των μαθητών πήραν κόκκινα μολύβια; Κλάσμα ως τελεστής – Επίλυση προβλήματος – πιο απαιτητική δραστηριότητα: Το πρώτο πρόβλημα είναι πιο απλό ενώ το δεύτερο πιο απαιτητικό. ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΑ ΛΥΝΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Η ΕΜΠ «ΧΤΙΖΕΤΑΙ» ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΚΑΙ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

96 Τάξη Β’ Ενότητα 7 Πρόσθεση και αφαίρεση μέχρι το 100
Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

97 Μικρής Δυσκολίας Η εικονική αναπαράσταση βοηθά τους μαθητές να συμπληρώσουν τη μαθηματική πρόταση. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

98 Μέτριας Δυσκολίας Οι μαθητές εργάζονται σε συμβολικό επίπεδο χωρίς τη βοήθεια κάποιας εικονικής αναπαράστασης. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

99 Μεγάλης Δυσκολίας Οι μαθητές πρέπει πρώτα να βρούνε τις σχέσεις που συνδέουν τα στερεά για να υπολογίσουν τη μάζα τους. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥΣ. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

100 Διαφοροποίηση σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών
Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

101 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Διαδικασία που ακολουθώ για τη δημιουργία διαμορφωτικής αξιολόγησης. • Βήμα 1: Δείκτες αναλυτικού προγράμματος • Βήμα 2: Επιλογή δραστηριότητας • Βήμα 3: Αναγνώριση επιπέδων • Βήμα 4: Δημιουργία κριτηρίων αξιολόγησης Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

102 Το Α αποτελεί το πρώτο επίπεδο της αξιολόγησής μας
Το Β αποτελεί το δεύτερο επίπεδο της αξιολόγησής μας Το Γ αποτελεί το τρίτο επίπεδο της αξιολόγησής μας Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

103 Βιβλιογραφία: Θεοφιλίδη, Χρ. (2008). Ρωγμές στο παγόβουνο της παραδοσιακής διδιασκαλίας. Λευκωσία. Κασσωτάκης, Μ & Φλουρής, Γ. (2002). Μάθηση και διδασκαλία. Τόμος Α΄. Αθήνα. Koυτσελίνη, Μ. (2000). Ανάπτυξη προγραμμάτων: Θεωρία, Έρευνα, Πράξη. Λευκωσία. Κουτσελίνη, Μ. (2006). Διαφοροποίηση διδασκαλίας – μάθησης σε τάξεις μικτής ικανότητας. Λευκωσία. Κουτσελίνη, Μ. & Θεοφιλίδης, Χρ. (2002). Διερεύνηση και συνεργασία. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρης. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ

104 Βιβλιογραφία: Ματσαγγούρας, Η. (1987). Ομαδοκεντρική διδασκαλία και μάθηση. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρης. Βearne, E. (1996). Differentiation and diversity in the primary school. London & New York: Routledge. Tomlinson, C. A. (2003). Διαφοροποίηση της εργασίας στην αίθουσα διδασκαλίας. (μετάφραση: Χρήστος Θεοφιλίδης, Δέσποινα Μαρτίδου Φορσιέ). Λευκωσία. Τοmlinson, C. A. & Eidson, C (2006). Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας στην πράξη. (μετάφραση: Χρήστος Θεοφιλίδης, Δέσποινα Μαρτίδου Φορσιέ). Λευκωσία. Δ. Μικελλίδης ΕΔΕ


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google