Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

9Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1.Κανονισμός 1257/99 2.Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) 3.Πρόγραμμα LEADER (I,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "9Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1.Κανονισμός 1257/99 2.Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) 3.Πρόγραμμα LEADER (I,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 9Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1.Κανονισμός 1257/99 2.Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) 3.Πρόγραμμα LEADER (I, II, PLUS) 4.ΟΠΑΑΧ Στόχος: Η ενίσχυση επενδυτικών δράσεων στο πλαίσιο του αγροτουρισμού, οι οποίες πραγματοποιούνται είτε από ιδιώτες (αγρότες ή μη), είτε από φορείς (Δήμους, Νομαρχίες Συλλόγους, κλπ).

2 1.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1257/99 (πρώην 959/97, 2328/91, 797/85) Στόχος 1.Η βελτίωση της δομής της γεωργικής εκμετάλλευσης για βελτίωση του γεωργικού εισοδήματος 2.Η δημιουργία συμπληρωματικών εισοδημάτων για τη γεωργική οικογένεια Στο πλαίσιο του δεύτερου στόχου προωθούνται αγροτουριστικές επενδύσεις, πάντα στο εσωτερικό της γεωργικής εκμετάλλευσης.

3 Προϋποθέσεις για το δικαιούχο: Να είναι κατά κύριο επάγγελμα γεωργός Να είναι μόνιμος κάτοικος της περιοχής Η επένδυση να γίνει στα όρια της περιοχής Δικαιούχοι: μόνο φυσικά πρόσωπα ή ομάδες παραγωγών Ο δικαιούχος υποβάλει Σχέδιο βελτίωσης της γεωργικής του εκμετάλλευσης Φορέας διαχείρισης: το Υπουργείο Γεωργίας Μειωμένο το ενδιαφέρον από γεωργούς (9% των χρηματοδοτήσεων) Είναι το μόνο πρόγραμμα που επιδοτεί αποκλειστικά γεωργούς

4 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΠΕΠ) Αποτελούν σκέλος των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης (ΚΠΣ) 1 ο ΚΠΣ: 1988 – 1994 2 ο ΚΠΣ: 1994 – 2000 3 ο ΚΠΣ: 2000 – 2006 -Τα ΠΕΠ είναι πολυτομεακές διαρθρωτικές παρεμβάσεις που στοχεύουν στην αναβάθμιση της περιφέρειας (σε επίπεδο οικονομικό, ποιότητα ζωής κλπ) -Καταρτίζονται από κάθε Περιφέρεια στο πλαίσιο ενός στρατηγικού σχεδιασμού -Περιλαμβάνουν διάφορους άξονες Ο αγροτουρισμός αποτελεί έναν από τους άξονες των ΠΕΠ

5 Δίνεται έμφαση σε έργα: Μεσαίας κλίμακας Βασικής υποδομής Προστασίας του περιβάλλοντος Αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα, Τοπικοί φορείς, Συλλογικοί φορείς. Επιδοτούμενες δράσεις: - αγροτουρισμός - πολιτιστικά κέντρα - εκθεσιακοί χώροι - συντήρηση κτιρίων - πάρκα κλπ

6 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Κοινοτική πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 1991 Κύρια χαρακτηριστικά του Προγράμματος (που το διαφοροποιούν από τα άλλα): 1. η χωρική προσέγγιση παραβλέπονται τα διοικητικά όρια των περιοχών (π.χ. νομοί) και ορίζονται «περιοχές Leader», οι οποίες έχουν: Φυσική ομοιογένεια Εσωτερική κοινωνική συνοχή Κοινή ταυτότητα

7 2. Η εκ των κάτω προς τα πάνω προσέγγιση Βασικός στόχος είναι η κινητοποίηση και συμμετοχή στην αναπτυξιακή στρατηγική και διαδικασία όλων των τοπικών φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών, έτσι ώστε η ανάπτυξη να προέρχεται από τον ίδιο τον τοπικό πληθυσμό και να είναι απόλυτα προσαρμοσμένος στις απαιτήσεις και προσδοκίες του. 3. Η σύσταση των «Ομάδων Τοπικής Δράσης» (ΟΤΔ) - Οι ΟΤΔ συστήθηκαν από τοπικούς φορείς (Νομαρχία, Δήμους, Συνεταιρισμούς, Συλλόγους κλπ) και ιδιώτες - Ρόλος των ΟΤΔ είναι η διαχείριση του Προγράμματος (επιλογή και παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων)

8 4. Ο καινοτόμος χαρακτήρας των δράσεων Επιδοτούνται οι δράσεις που έχουν καινοτόμο (για την περιοχή) χαρακτήρα Π.χ. νέες μορφές αξιοποίησης των τοπικών πόρων, νέα προϊόντα, νέες μέθοδοι και μορφές οργάνωσης κλπ. 5. Η διασύνδεση μεταξύ των δράσεων -Οι δράσεις πρέπει να σχεδιάζονται και να λειτουργούν ως ένα συνεκτικό σύνολο -Επιδιώκεται η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων τομέων ή φορέων (π.χ. σύμφωνα ποιότητας)

9 Προϋποθέσεις ένταξης στο Πρόγραμμα Leader Καινοτόμα δράση Πολλαπλασιαστικότητα των αποτελεσμάτων Συμπληρωματικότητα με άλλες παρεμβάσεις Δημιουργία θέσεων εργασίας Δικαιούχοι: φυσικά πρόσωπα και φορείς (Δήμοι, Συνεταιρισμοί, Σύλλογοι κλπ) Διαχειριστής του Προγράμματος: Το Υπουργείο Γεωργίας Το Leader επιδοτεί μικρού μεγέθους επενδύσεις στον αγροτικό χώρο, χωρίς να είναι απαραίτητο η δραστηριότητα της επένδυσης να είναι συνδεδεμένη με τον πρωτογενή τομέα.

10 Το Πρόγραμμα Leader Leader I (1991-1993)Leader II (1994-1999)ΣΥΝΟΛΟ Αγροτουριστικές Μονάδες που δημιουργήθηκαν 807 (47% του συνόλου) 1150 (35% του συνόλου) 1957 Δικαιούχοι32% φυσικά πρόσωπα (από τα οποία 25% γεωργοί) 53% φυσικά πρόσωπαΠερίπου 45% Θέσεις εργασίας (στο σύνολο του Προγράμματος) 904 Καινούργιες, πλήρους απασχόλησης 3.772 Καινούργιες πλήρους απασχόλησης 4.676 1087 Καινούργιες εποχιακές 3.816 Καινούργιες εποχιακές 4.903 2.627 διατηρήθηκαν6.397 διατηρήθηκαν9.024 Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας  Οι γυναίκες έχουν περίπου το διπλάσιο αριθμό θέσεων εργασίας σε σχέση με τους άνδρες στις επιχειρήσεις του αγροτικού τουρισμού  Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων στον αγροτικό τουρισμό δημιουργήθηκαν από νέους ανθρώπους (<40 ετών)  Εκτιμάται ότι ο συνολικός αριθμός αγροτουειστικών επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν στη χώρα από όλα τα προγράμματα μαζί ανέρχεται στις 4.000.

11 Ο ΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α ΝΑΠΤΥΞΗΣ Α ΓΡΟΤΙΚΟΥ Χ ΩΡΟΥ (Ο.Π.Α.Α.Χ.) Τα Ο.Π.Α.Α.Χ. αποτελούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στις αγροτικές ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της Περιφέρειας Υλοποιούνται για πρώτη φορά στο Γ’ ΚΠΣ Ενισχύουν Ιδιωτικές επενδύσεις Δημόσιες τεχνικές υποδομές Κοινωνικές υποδομές

12 Ο ΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α ΝΑΠΤΥΞΗΣ Α ΓΡΟΤΙΚΟΥ Χ ΩΡΟΥ (Ο.Π.Α.Α.Χ.) ΣΤΟΧΟΙ Μείωση της απομόνωσης του ορεινού χώρου Μείωση ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων Στήριξη της ανάπτυξης στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της Περιφέρειας Ανάδειξη και αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων των περιοχών αυτών Δημιουργία βιώσιμων συνθηκών για τους πληθυσμούς αυτούς

13 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Ο.Π.Α.Α.Χ.) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2000- 2006 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

14 ΟΠΑΑΧ και Αγροτουρισμός Ενισχύονται Τουριστικές δραστηριότητες Οικοτεχνία Διαφοροποίηση γεωργικών δραστηριοτήτων Δράσεις προστασίας, ανάδειξης και ανάπτυξης γεωργικού και αγροτικού περιβάλλοντος Ανάπλαση οικισμών Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων ιδιωτικών κτιρίων Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση Προστασία και ανάδειξη αξιόλογων αρχιτεκτονικών στοιχείων της υπαίθρου Αποκατάσταση παραδοσιακών αγροτικών κτισμάτων και στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς Τοπικές εκδηλώσεις Προβολή των περιοχών

15 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ  Δημιουργία, εκσυγχρονισμός και επέκταση υφιστάμενων τουριστικών καταλυμάτων (ΚΥΑ 471/2002) και χώρων εστίασης.  Δημιουργία και εκσυγχρονισμός εναλλακτικών δραστηριοτήτων τουρισμού (κατασκηνώσεις, κάμπινγκ, υδροθεραπευτήρια, χώροι πολυδραστηριοτήτων, ομάδες ιππικού τουρισμού, κλπ).

16 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια, χαρακτηρισμένα, με εφαρμογή αρχιτεκτονικής μελέτης (ΠΔ 33/79) Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου 5,4 και 3 αστέρων (υπνοδωμάτια, λουτρά, κοινόχρηστοι χώροι υποδοχής, παραμονής, εστίασης, αναψυχής, κλπ) σύμφωνα με το ΠΔ 43/2002. Ελάχιστος αριθμός δωματίων 10. Ξενοδοχεία τύπου MOTEL 4 και 3 αστέρων επί οδικών αρτηριών, εκτός οικισμών- εντός ΖΟΕ, σύμφωνα με το ΠΔ 43/2002. Ελάχιστος αριθμός δωματίων 10.

17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Επιπλωμένα Διαμερίσματα 5, 4 και 3 αστέρων: Διαμερίσματα ενός, δυο ή περισσοτέρων κύριων χώρων με λουτρό και μαγειρείο και κοινόχρηστους χώρους σύμφωνα με το ΠΔ 43/2002. Ελάχιστος αριθμός δωματίων 10. Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις: μονώροφες ή διώροφες μονοκατοικίες ενδιαφέρουσας αρχιτεκτονικής μορφής με αυτοτέλεια, σύμφωνα με Απ. 530992 ΕΟΤ. Ελάχιστος αριθμός κλινών 10. Ενοικιαζόμενα Δωμάτια 4 κλειδιών: Σε συγκρότημα με ελάχιστο αριθμό δωματίων 6 (12 κλίνες), μέγιστο 10 και προδιαγραφές ΠΔ 337. Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα 4 κλειδιών: Σε συγκρότημα με ελάχιστο αριθμό δωματίων 6 (12 κλίνες), μέγιστο 20 και προδιαγραφές ΠΔ 337.

18 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του γεωργού για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις ΝΠΙΔ (επιχειρήσεις, αγροτικοί συνεταιρισμοί, συλλογικοί φορείς κλπ) ΎΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Συνολικό επιλέξιμο κόστος έως 440.000 Ευρώ Ύψος ενίσχυσης: 55% (εκτός Ν. Θεσ/νίκης 50%) Ίδια κεφάλαια: τουλάχιστον 20% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης


Κατέβασμα ppt "9Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1.Κανονισμός 1257/99 2.Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) 3.Πρόγραμμα LEADER (I,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google