Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Παρουσίαση πρότασης διδακτορικής διατριβής: «Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογικού πλαισίου για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των διαδικασιών ολοκληρωμένης εφοδιαστικής αλυσίδας» Υποψήφιος Διδάκτορας: Χρήστος Σ. Τσανός Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Γ. Ζωγράφος

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιγραφή θέματος Στόχοι της διατριβής Βιβλιογραφική ανασκόπηση Μεθοδολογική προσέγγιση Χρονοδιάγραμμα Εργασίας

3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ (1) Ορισμός της Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας: «Η ευθυγράμμιση και ο συντονισμός των επιχειρήσεων (upstream και downstream) που συνιστούν μία εφοδιαστική αλυσίδα (supply chain) με στόχο την παραγωγή και παράδοση ανώτερης ποιότητας στον τελικό καταναλωτή με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για την εφοδιαστική αλυσίδα συνολικά.» (A. Harrison, R. van Hoek, “Logistics Management and Strategy”, Prentice Hall, 2002)

4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ (2) Παγκοσμιοποίηση αγορών → ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων → μείωση κόστους λειτουργίας και βελτίωση επιπέδου εξυπηρέτησης μέσω εφαρμογής στρατηγικών εξορθολογισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πολυπλοκότητα στην ολοκλήρωση των δομικών στοιχείων της εφοδιαστικής αλυσίδας → αντικρουόμενοι στόχοι και συμφέροντα → αποδοτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πολιτικές μεταβολές & μεταβολές στη λειτουργία του εμπορίου → εξάπλωση και επιμήκυνση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ (3) Εξέλιξη της έννοιας της διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας: Φυσική διανομή ανάμεσα σε μία επιχείρηση και τους προϊόντων πελάτες της Logistics ολοκλήρωση των εισερχόμενων και εξερχόμενων ροών Διοίκηση Εφοδιαστικής διαχείριση των ροών προϊόντων και Αλυσίδας πληροφορίας κατά μήκος και πέραν των λειτουργικών και οργανωτικών ορίων μίας επιχείρησης

6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ (4) Διαφαινόμενη τάση: αυξανόμενος βαθμός ολοκλήρωσης μεταξύ των δομικών στοιχείων της εφοδιαστικής αλυσίδας → επιχείρηση, προμηθευτές, πελάτες Ανάγκη εκτίμησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της ολοκληρωμένης εφοδιαστικής αλυσίδας.

7 ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ (1) 1. Ανάλυση και αναγνώριση των κρίσιμων παραμέτρων επιτυχίας (Critical Success Factors) που προσδιορίζουν την απόδοση μιας ολοκληρωμένης εφοδιαστικής αλυσίδας. 2. Ανάλυση των σχέσεων και των συμπεριφορών μεταξύ των συμμετεχόντων στην εφοδιαστική αλυσίδα. 3. Αναγνώριση των σημείων σύγκρουσης και συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων στην εφοδιαστική αλυσίδα.

8 ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ (2) 4. Ανάπτυξη δεικτών μέτρησης της επίδρασής τους στη συνολική απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας. 5. Ανάπτυξη ολοκληρωμένου μεθοδολογικού πλαισίου για την αξιολόγηση της λειτουργικής απόδοσης των διαδικασιών ολοκληρωμένης εφοδιαστικής αλυσίδας, που θα: Ενσωματώνει τις κρίσιμες παραμέτρους επιτυχίας Πραγματοποιεί ανάλυση ευαισθησίας 6. Πιστοποίηση της προταθείσας προσέγγισης μέσω της εφαρμογής της σε κατάλληλα περιβάλλοντα.

9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (1)
αποδοτικότητα Αξιολόγηση απόδοσης αποτελεσματικότητα Τα συστήματα μέτρησης της απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορούν να περιλαμβάνουν δύο κατηγορίες δεικτών (Beamon, 1998) - Ποιοτικοί δείκτες: δεν μπορούν να μετρηθούν αποκλειστικά με ποσοτικά κριτήρια, όπως ικανοποίηση πελατών, ροή πληροφοριών και υλικών, αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου και απόδοση προμηθευτών. - Ποσοτικοί δείκτες: κυρίως χρηματοοικονομικοί, βασισμένοι στη μέτρηση στοιχείων κόστους και κέρδους

10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (2)
Συγκριτική (comparative) ή απόλυτη (absolute) αξιολόγηση Περιγραφική (descriptive) ή prescriptive αξιολόγηση Τεχνικές μέτρησης απόδοσης εφοδιαστικής αλυσίδας: - Data Envelopment Analysis [Ross and Droge, 2002] - Benchmarking [Bagchi, 1997, Ross and Droge, 2002] - Balanced Scorecard [Lohman, 2003] - Supply-Chain Operations Reference (SCOR) model [Stewart, 1997] - Process Quality Model (PQM) [Beamon and Ware, 1998]

11 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (3)
Κατηγοριοποίηση δεικτών απόδοσης διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας

12 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (4)
Τα περισσότερα υποδείγματα ασχολούνται με τη μέτρηση της αποδοτικότητας μεμονωμένων λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας (π.χ. μεταφορές, διαχείριση αποθεμάτων). SCOR Model: το πρώτο υπόδειγμα για τη μέτρηση της αποδοτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας μίας επιχείρησης. Εστιάζει στην μέτρηση της αποδοτικότητας από την πλευρά της επιχείρησης που το εφαρμόζει.

13 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (5)
Process Quality Model: προτείνει μία προσέγγιση για τη μέτρηση, τη βελτίωση και τον έλεγχο της ποιότητας των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας που βασίζεται στην εφαρμογή αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management). Διαφαινόμενη τάση: έλλειψη ενός υποδείγματος που να μετρά την απόδοση των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας, θεωρώντας αυτή ως έναν αυτόνομο οργανισμό που αποτελείται από πολυάριθμους συμμετέχοντες (stakeholders), με αντικρουόμενα συμφέροντα και επιδιώξεις.

14 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Μεθοδολογικά βήματα: Βιβλιογραφική ανασκόπηση Αναγνώριση κρίσιμων παραμέτρων επιτυχίας και σημείων σύγκρουσης στην εφοδιαστική αλυσίδα Επιλογή μεθόδου μέτρησης απόδοσης και ποσοτικοποίηση των προαναφερθέντων παραγόντων Ανάπτυξη γενικού υποδείγματος εφοδιαστικής αλυσίδας Εφαρμογή του υποδείγματος σε πραγματικά βιομηχανικά δεδομένα

15 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

16 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google