Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ

2 Ο Πολεοδομικός σχεδιασμός πραγματοποιείται σε δύο επίπεδα:
Στο πρώτο επίπεδο περιλαμβάνονται: το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) για τον αστικό και περιαστικό χώρο και το σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης "ανοικτής πόλης" (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) για τον μη αστικό χώρο. Στο δεύτερο επίπεδο περιλαμβάνεται: η πολεοδομική μελέτη και η πράξη εφαρμογής της, οι οποίες αποτελούν την εξειδίκευση και εφαρμογή του πρώτου επιπέδου.

3 Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Ξάνθης
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Ξάνθης

4 Τροποποίηση ΓΠΣ δήμου Βριλησσίων 2008-2010
To Γ.Π.Σ. προβλέφθηκε για να εξασφαλιστεί «η σωστή ένταξη των περιοχών αυθαιρέτων στην όλη δομή και λειτουργία της πόλης», καθώς και για να εντοπιστούν οι προβληματικές περιοχές που απαιτούν ενεργό παρέμβαση για την αναβάθμισή τους και τη βελτίωση των συνθηκών κατοικίας. (Εισηγητική Έκθεση ν.1337/83) αποτελεί ένα κατευθυντήριο σχέδιο για την ορθολογική οργάνωση της πόλης. Περιλαμβάνει τη γενική πρόταση πολεοδομικής οργάνωσης η οποία αναφέρει την πρόταση για χρήσεις γης. Τροποποίηση ΓΠΣ δήμου Βριλησσίων

5 Οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στο Γ. Π. Σ
Οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στο Γ.Π.Σ. αποτυπώνονται στους χάρτες που το συνοδεύουν με αδρομερή καθορισμό, με κλίμακα 1: (χρησιμοποιούνται για το σύνολο του Δήμου), 1: (χρησιμοποιούνται όταν η αστική περιοχή είναι πολύ μεγάλη στους χάρτες ανάλυσης, στις προκαταρκτικές προτάσεις ή σε εναλλακτικά σενάρια, καθώς και για το σύνολο του Δήμου, όταν η έκταση του είναι τόσο μικρή που να μην μπορεί να αποτυπωθεί σε άλλη κλίμακα), ή 1:5.000 (χρησιμοποιούνται για αστικές περιοχές). Ο αδρομερής χαρακτήρας και η έλλειψη εξειδίκευσης του, θεμελιώνονται στο γεγονός ότι: Α) Στο ΓΠΣ δεν περιλαμβάνονται τα ακριβή όρια των Συντελεστών Δόμησης, αλλά μόνο ο μέσος Σ.Δ. όλης της πολεοδομικής ενότητας - γειτονιάς, που θα εξειδικευθεί ανά ζώνη (υποζώνες μέσα στην πολεοδομική ενότητα) Β) Στο ΓΠΣ προτείνονται οι γενικές και ειδικές χρήσεις γης των περιοχών, όπου εν συνεχεία καθορίζονται τα όρια της περιοχής και οριστικοποιούνται οι χρήσεις γης σε επίπεδο περιβαλλοντικής μελέτης.

6 Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ηγουμενίτσας
Τα όρια του ΓΠΣ Η χωρική εμβέλεια ενός Γ.Π.Σ. εκτείνεται στις περιοχές ενός τουλάχιστον δήμου ή μιας κοινότητας, που έχουν ήδη πολεοδομηθεί ή πρόκειται να πολεοδομηθούν. Στόχος του νομοθέτη με το ν.1337/1983 ήταν να περιληφθεί στο ΓΠΣ η πραγματική πόλη σε εγκεκριμένο σχέδιο και να σχεδιαστούν και να προσδιοριστούν με το ΓΠΣ οι οικιστικές επεκτάσεις της κάθε κοινότητας ή δήμου, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ορθολογική ένταξη των αυθαιρέτων περιοχών στη δομή και στη λειτουργία της πόλης. Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ηγουμενίτσας

7 Πληθυσμός τουλάχιστον 2.000 κάτοικοι
Πληθυσμός τουλάχιστον κάτοικοι Καθοριστικό είναι το κριτήριο του πληθυσμού ενός οικισμού για τις εκάστοτε επιλογές του μελετητή. Ο μελετητής λαμβάνει υπόψη του τις υφιστάμενες μελέτες για τις πυκνότητες πληθυσμού και τα όρια κορεσμού των χωρικών δραστηριοτήτων στην υπό διαμόρφωση περιοχή, και με βάση αποδεκτές στατιστικές μεθόδους προβαίνει σε εκτίμηση του πληθυσμού για να προσδιορίσει τους στόχους του πολεοδομικού σχεδιασμού του. Η εκπόνηση του ΓΠΣ προϋποθέτει να εμπίπτει στην έκταση του Δήμου ή της κοινότητας τουλάχιστον ένας οικισμός με πληθυσμό κατ΄ ελάχιστον κατοίκους, όπως προκύπτει από την εκάστοτε τελευταία απογραφή.

8 Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Σχηματαρίου

9 Το περιεχόμενο του Γ.Π.Σ. Το Γ.Π.Σ. περιλαμβάνει χάρτες, σχέδια, διαγράμματα και κείμενα, για : α) τα όρια της κάθε πολεοδομικής ενότητας, β)την υποδιαίρεση της περιοχής σε ζώνες, πυκνοδομημένες, αραιοδομημένες ή αδόμητες, γ) τη γενική εκτίμηση των αναγκών σε κοινόχρηστους χώρους, κοινωφελείς εξυπηρετήσεις και δημόσιες παρεμβάσεις ή ενισχύσεις στον τομέα της στέγης και δ) τη γενική πρόταση πολεοδομικής οργάνωσης των πολεοδομικών ενοτήτων ειδικότερα:

10 δα) στις χρήσεις γης, στα κέντρα, στο κύριο δίκτυο κυκλοφορίας,
δβ) στην πυκνότητα, στον μέσο ΣΔ και στις τυχόν απαγορεύσεις δομήσεως και χρήσεων, δγ) στην επιλογή των τρόπων αναπτύξεως ή αναμορφώσεως με τον καθορισμό των αντιστοίχων ζωνών και στην εκτίμηση των αναμενόμενων επιπτώσεων στο περιβάλλον, δδ) στις ζώνες ειδικής ενίσχυσης (ΖΕΕ), δηλαδή στις περιοχές στις οποίες κατά προτεραιότητα διοχετεύονται στεγαστικά δάνεια, ενισχύσεις και, τέλος, δε) στους πόρους για την εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης

11 Η χρονική ισχύς του Γ.Π.Σ. (άρθρο 4 παρ. 7 του ν. 2508/1997)
Αναθεώρηση ή τροποποίηση Γ.Π.Σ. δεν επιτρέπεται πριν παρέλθει πενταετία από την έγκρισή του. Στο χρονικό αυτό διάστημα είναι κατ' εξαίρεση, δυνατή η τροποποίηση του σχεδίου μόνον: α) προκειμένου να καθορισθούν περιοχές ειδικής προστασίας. β) προκειμένου να καθορισθούν ζώνες ειδικών περιβαλλοντικών ενισχύσεων και γ) προκειμένου να αντιμετωπισθούν εξαιρετικές πολεοδομικές ανάγκες που δεν μπορούν να καλυφθούν στο πλαίσιο του ισχύοντος Γ.Π.Σ. και αφορούν τον κοινωνικό εξοπλισμό της πόλης ή την εφαρμογή έργων και προγραμμάτων ή αναπλάσεων ή κυκλοφοριακών παρεμβάσεων μεγάλης κλίμακας ή τεχνικής υποδομής, καθώς και προκειμένου αυτό να εναρμονισθεί προς τις επιλογές ή κατευθύνσεις εγκεκριμένων, Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

12 δ) αν διαπιστωθεί ότι επιμέρους ορισμοί και ρυθμίσεις του ΓΠΣ διατυπώθηκαν κατά πλάνη περί τα πράγματα, δηλαδή κατά παραγνώριση πραγματικών δεδομένων, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη ή δυσχερής η εφαρμογή του αρχικού σχεδιασμού, όπως για παράδειγμα αν τυχόν έχει αποτυπωθεί μια βιομηχανική περιοχή σε διαφορετική θέση από όπου είναι στην πραγματικότητα. (ΣτΕ1507/1997) Για τη τροποποίηση του Γ.Π.Σ. απαιτείται ειδική μελέτη το περιεχόμενο της οποίας συνοψίζεται σε μια θεμελιωμένη και λεπτομερή αξιολόγηση όλων των πραγματικών στοιχείων και δεδομένων και, ιδιαίτερα, στην επίδραση της νέας πολεοδομικής πρότασης στην προστασία του περιβάλλοντος.

13 αν ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΓΠΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΡΣΑ ΚΑΙ ΡΣΘ
1.Εφόσον έχει κινηθεί και εκκρεμεί διαδικασία αναθεώρησης ή τροποποίησης ΓΠΣ στις περιοχές των ρυθμιστικών σχεδίων της ευρύτερης περιοχής Αθήνας και Θεσσαλονίκης, επιτρέπεται να προταχθεί η έγκριση αναθεώρησης ή τροποποίησης του ΓΠΣ έναντι του υπό εκπόνηση ΡΣΑ ή ΡΣΘ όταν: α) Η πρόταξη της μερικής έγκρισης ΓΠΣ επιτρέπεται μόνο για την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος ή την κάλυψη άμεσων οικιστικών αναγκών ή αναγκών σε χώρους υποδοχής παραγωγικών δραστηριοτήτων για την τόνωση της οικονομίας και εφόσον είναι συμβατή με τον ισχύοντα πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό της περιοχής. β) Πριν από την έγκριση ΓΠΣ εκπονείται (ΣΜΠΕ) με την οποία αξιολογούνται, ιδίως, η συμβατότητα της προτεινόμενης έγκρισης, με το περιεχόμενο και τις κατευθύνσεις του ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασμού, με το περιεχόμενο της συνολικής πρότασης αναθεώρησης του εγκεκριμένου ΓΠΣ και με το σκοπό της προστασίας του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος

14 γ) Το ΓΠΣ εγκρίνεται με απόφαση του ΥΠΕΚΑ
γ) Το ΓΠΣ εγκρίνεται με απόφαση του ΥΠΕΚΑ. Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται και η ΣΜΠΕ για την τροποποίηση του επίμαχου τμήματος ή τμημάτων του ΓΠΣ. Οι προθεσμίες για την έκδοση των γνωμοδοτήσεων και πράξεων, καθώς και για την περάτωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης και έγκρισης ΣΜΠΕ, συντέμνονται στο ήμισυ, με εξαίρεση τις προθεσμίες για τη διαβούλευση του ενδιαφερόμενου κοινού. (αρθ. 4Α ν. 2508/1997, το οποίο προστέθηκε με άρθρο 35 ν 4014/2011)

15 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Με προεδρικό διάταγμα μπορεί να τροποποιούνται, εγκεκριμένα Ρυθμιστικά Σχέδια, ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ και άλλα σχέδια χρήσεων γης, εφόσον η τροποποίηση καθίσταται αναγκαία για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και την αποτελεσματική αξιοποίηση των δημοσίων ακινήτων, ιδίως στις περιπτώσεις που οι υφιστάμενες ρυθμίσεις και κατευθύνσεις είναι ασαφείς ή απορρέουν από ανεπίκαιρα χωροταξικά και πολεοδομικά σχέδια. Ως ανεπίκαιρα νοούνται ιδίως τα χωροταξικά και πολεοδομικά σχέδια που δεν έχουν τροποποιηθεί την τελευταία πενταετία (άρθ. 12§ 4 Ν. 3986/2011)

16 Η Πρωτοβουλία Εκπόνησης Γ.Π.Σ.
Η πρωτοβουλία για την εκπόνηση του ΓΠΣ γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου του οικείου δήμου ή κοινότητας ή από περισσότερους δήμους ή κοινότητες από κοινού. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η κίνηση της διαδικασίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η οποία καθορίζει και τα όρια της περιοχής που θα εκτείνεται το Γ.Π.Σ.(άρθρο 4 του ν.2508/1997 , άρθρο 280 του ν.3852/2010). Για τις περιοχές που εμπίπτουν στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας και Θεσσαλονίκης η πρωτοβουλία ανατίθεται στον Yπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την αποστολή της σχετικής μελέτης, στον οικείο δήμο ή κοινότητα για να γνωμοδοτήσει. Έπειτα από ένα μήνα οι δημόσιες υπηρεσίες των αρμόδιων υπουργείων ενημερώνουν την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας ή του ΥΠΕΚΑ τα προγράμματα τους και εναρμονίζουν τις ενέργειες τους σε όλα τα στάδια διαμόρφωσης του Γ.Π.Σ.

17 Η εκπόνηση της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου
Η εκπόνηση της μελέτης του ΓΠΣ περιλαμβάνει δύο στάδια, το στάδιο Α (προμελέτη) και το στάδιο Β (μελέτη), που διακρίνεται σε δύο υποστάδια Β1 και Β2. Στάδιο Α Ξεκινά με την παράδοση από το Δήμο στο μελετητή των αναγκαίων πληροφοριών για τη περιοχή που θα εξεταστεί. Ο Δήμος βοηθά τον μελετητή κατά τη συλλογή των αναγκαίων στοιχείων από τη κεντρική διοίκηση και την Περιφέρεια και ενημερώνεται για τις υφιστάμενες, σχετικές χωροταξικές, πολεοδομικές και περιβαλλοντικές μελέτες.

18 Στην προμελέτη αναλύεται το υφιστάμενο χωροταξικό, πολεοδομικό και περιβαλλοντικό καθεστώς, καταγράφονται τα σχετικά προβλήματα (όπως ρύπανση, συγκρουόμενες χρήσεις γης κλπ), αξιολογείται η οργάνωση και η δομή όλων των οικισμών και διατυπώνεται η καταρχήν πρόταση ή οι εναλλακτικές προτάσεις. Εν συνεχεία η μελέτη του Γ.Π.Σ. παρουσιάζεται σε σύσκεψη στο Δημοτικό Συμβούλιο που αποφασίζει για τη κύρια πρόταση ή επιλέγει μία από τις εναλλακτικές προτάσεις της υπό μελέτη περιοχής και η διευθύνουσα υπηρεσία παρέχει στο μελετητή τις οδηγίες για συμπλήρωση των ελλείψεων και κατευθύνσεις.

19 Στάδιο Β Υποστάδιο Βι Παρουσιάζεται το προγραμματικό πλαίσιο για τους ανθρώπινους πόρους, τους οικισμούς, τις βασικές αρχές οργάνωσης του χώρου. Αποτυπώνεται η οργάνωση των χρήσεων γης και των μέτρων προστασίας του Περιβάλλοντος και συμπυκνώνονται οι κατευθύνσεις για την αναβάθμιση των νέων προς πολεοδόμηση περιοχών και οι προτεινόμενες ρυθμίσεις για τις αναπλάσεις. Ο αρμόδιος Δήμος ή η κοινότητα αποστέλλει το φάκελο με σχετικά ερωτήματα στις αρμόδιες νομαρχιακές υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Ανάπτυξης, του ΕΟΤ και άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή οργανισμών κοινής ωφελείας, για να γνωμοδοτήσουν εντός δύο μηνών.

20 Εφόσον δεν παραληφθούν από την αρμόδια υπηρεσία αυτές οι απόψεις εντός της δίμηνης προθεσμίας, η διαδικασία της εκπόνησης του ΓΠΣ συνεχίζεται. Στην πράξη η προθεσμία αυτή παρατείνεται έως ότου γνωμοδοτήσουν οι φορείς του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης για τον τυχόν δασικό χαρακτήρα, καθώς επίσης οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού για ύπαρξη σημείων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στην περιοχή μελέτης. Ταυτόχρονα η μελέτη παρουσιάζεται δημόσια. Η πολεοδομική υπηρεσία, συνεκτιμώντας τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών εισηγείται τις κατευθύνσεις για το υποστάδιο Β2 στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει σχετικά.

21 Υποστάδιο Β2 Στην ουσία αποτελεί ένα επίπεδο προσαρμογής των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο υποστάδιο Β1. Η Διαδικασία εκπόνησης της μελέτης του ΓΠΣ ολοκληρώνεται με την τελική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που μαζί με τη γνωμοδότηση του ΣΧΟΠ, διαβιβάζονται για την έκδοση εγκριτικής πράξης. ΓΠΣ δήμου Βριλησσίων

22 Τρόπος συμμετοχής και δημοσίευσης
Δεν καθορίζεται ούτε ο τύπος ούτε η διαδικασία με την οποία οι άμεσα ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τις απόψεις τους. Η διαδικασία συμμετοχής των ενδιαφερομένων κατοίκων καθορίζεται με σχετικές αποφάσεις δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων, όπως με ανακοινώσεις στο Τύπο , ανοικτές συγκεντρώσεις, ανάρτησης της σχετικής έκθεσης στο πίνακα ανακοινώσεων του δήμου ή της κοινότητας ή σε ιστοσελίδα τους. Στην πράξη η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία εκπόνησης ΓΠΣ έιναι μειωμένη. Η παρέμβαση στην ουσία περιορίζεται στη συμμετοχή των υπηρεσιών.

23 Η τυποποίηση κάθε «πρόσφορου τρόπου» δημοσιοποίησης όπως έχει ενεργοποιηθεί στο Έσσλιγκεν, στο Αμβούργο στην Ο.Δ. Γερμανίας, θα διασφάλιζε σίγουρα ισότιμη συμμετοχή τόσο των διοικητικών φορέων όσο και των πολιτών. Στο Αμβρούργο η ηλεκτρονική παρέμβαση του κοινού δοκιμάστηκε ισότιμα με την ισχύουσα διαδικασία συμμετοχής στο πολεοδομικό σχεδιασμό, αναρτήθηκε ολόκληρη η θεσμοθετημένη διαδικασία στο διαδίκτυο και οργανώθηκαν διαδικτυακές συζητήσεις.

24 Υποβολή ενστάσεων Κατά το στάδιο εκπόνησης του ΓΠΣ δεν προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων. Μετά τη σύνταξη της πράξης εφαρμογής, δηλαδή στο στάδιο στο οποίο ολοκληρώνεται ο πολεοδομικός σχεδιασμός, μπορούν οι φερόμενοι ιδιοκτήτες μέσα σε προθεσμία που αναφέρεται σε σχετική πρόσκληση να λάβουν γνώση της πράξης εφαρμογής και να ασκήσουν τυχόν ενστάσεις.(άρθρο 12 παρ. 5 εδάφιο β΄) Οι ενστάσεις που τυχόν ανατρέπουν βασικά σημεία του ΓΠΣ και γίνονται αποδεκτές, συνεπάγονται και την αναμόρφωση και νέα έγκριση του ΓΠΣ.

25 Αναστολή Οικοδομικών εργασιών
Η αναστολή των οικοδομικών εργασιών και η απαγόρευση χορήγησης οικοδομικών αδειών καθώς και κατάτμησης των ιδιοκτησιών μπορεί να διενεργηθεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Μοναδική προϋπόθεση είναι η κίνηση της διαδικασίας σύνταξης της μελέτης του ΓΠΣ και η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ισχύει μέχρι ένα έτος. Εφόσον διαπιστωθεί, ότι οι εργασίες εκπόνησης του Γ.Π.Σ. προοδεύσουν σε σημαντικό βαθμό επιτρέπεται παράταση της αναστολής των οικοδομικών εργασιών ακόμα και για δύο έτη. Πάντως τα μέτρα αυτά ισχύουν μέχρι την έγκριση του Γ.Π.Σ. και αποτελούν συνταγματικώς ανεκτό περιορισμό του δικαιώματος της ιδιοκτησίας χωρίς βεβαίως να παραβιάζουν το άρθρο 17 του Συντάγματος ούτε το άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.

26 Η αναστολή των οικοδομικών εργασιών δεν συνιστά απαλλοτρίωση ή αφαίρεση ιδιοκτησίας χωρίς αποζημίωση , αλλά επιτρεπτό προσωρινό, επί εύλογο χρονικό διάστημα περιορισμό της δυνατότητας εκμεταλλεύσεως του ακινήτου, επιβαλλόμενο από λόγους ειδικού δημοσίου συμφέροντος και υποκείμενο, ως προς τη νομιμότητα και τη διάρκειά του, σε δικαστικό έλεγχο τόσο κατά την επιβολή του όσο και κατά την τυχόν παράβασή του (ΣτΕ 1356/2010) Ωστόσο η διοίκηση μπορεί μέχρι τρία χρόνια να αναστείλει και να απαγορεύσει τις οικοδομικές εργασίες με άλλες διατάξεις, όπως για την εκπόνηση νέου σχεδίου πόλης ή ρυμοτομικού σχεδίου ή την εντοπισμένη ή την ευρεία τροποποίηση του.

27 Απαγόρευση χορήγησης οικοδομικής άδειας
Ο νομοθέτης όταν ολοκληρωθεί το ΓΠΣ και πριν το στάδιο της πολεοδομικής μελέτης: θεσπίζει απόλυτη απαγόρευση χορήγησης οικοδομικής άδειας, που η χρήση της αντιτίθεται στις προβλεπόμενες διατάξεις του Γ.Π.Σ. δεν επιτρέπει την έκδοση οικοδομικών αδειών με συντελεστή δόμησης ανώτερο από το μέσο συντελεστή που καθορίζεται στο Γ.Π.Σ.

28 Προκειμένου να προστατευτούν καλόπιστοι πολίτες, που νομότυπα έχουν ξεκινήσει διαδικασίες ανοικοδόμησης του ακινήτου τους με βάσει το προγενέστερο του εγκριθέντος ΓΠΣ, πολεοδομικό καθεστώς, οι ανωτέρω απαγορεύσεις υπόκεινται σε δύο εξαιρέσεις που πρέπει να συντρέχουν κατά το στάδιο εκπόνησης ΓΠΣ : Η απαγόρευση αντίθετης προς τις προβλεπόμενες από το ΓΠΣ χρήσεις δεν ισχύει, αν μέχρι τη δημοσίευση της εγκριτικής πράξης έχει ήδη υποβληθεί στην πολεοδομία αίτηση για χορήγηση οικοδομικής άδειας συνοδευόμενη από πλήρη δικαιολογητικά, ή αν έχει ολοκληρωθεί ο προέλεγχος των μελετών και όπου απαιτείται αντίστοιχος έλεγχος από ΕΠΑΕ.(άρθρο 332 ΚΒΠολΝ) Η απαγόρευση αντίθετης προς τις προβλεπόμενες από το ΓΠΣ χρήσεις δεν ισχύει, όπου ρητά αναγνωρίζεται η δυνατότητα έκδοσης οικοδομικών αδειών με καθεστώς που προηγείται του ν. 2508/97.

29 Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Θερμαϊκού
Η Έγκριση του Γ.Π.Σ. Η έγκριση του ΓΠΣ γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, (μετά από γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος) ή του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τις περιοχές Ρυθμιστικών Σχεδίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (άρθρο 4 του ν.2508/1997, άρθρο 280 του ν.3852/2010). Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή ο Υπουργός διαθέτει τη διακριτική ευχέρεια με αιτιολογημένη απόφασή του να απορρίψει την πρόταση του Δήμου ή της κοινότητας ή μπορεί να τροποποιήσει την πρόταση, εάν κριθεί ότι αυτή θα επιφέρει δυσανάλογα μεγάλες δαπάνες για το Δημόσιο ή το δήμο ή την κοινότητα ή γενικότερα επιβλαβείς συνέπειες στην εθνική οικονομία ή στους γενικότερους αναπτυξιακούς στόχους ή τέλος για την προστασία του φυσικού ή του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Θερμαϊκού

30 Η απόφαση έγκρισης του Γ.Π.Σ. αναγνωρίζει την περιοχή ως οικιστική.
Οικιστική περιοχή χαρακτηρίζεται η εδαφική έκταση, που λόγω της θέσης της, της φυσικής διαμόρφωσης του εδάφους της και των γενικότερων συνθηκών που επικρατούν, μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς ανοικοδόμηση, ώστε να εξασφαλιστούν κατά τον καλύτερο δυνατόν τρόπο οι πλέον ικανοποιητικοί όροι διαβίωσης. (άρθρο 2 παρ.1 του ν.947/1979)


Κατέβασμα ppt "ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google