Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Αθήνα, Ιούνιος 2011.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Αθήνα, Ιούνιος 2011."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Αθήνα, Ιούνιος 2011

2 2 o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών. o Εξάλειψη της γραφειοκρατίας. o Ενίσχυση της διαφάνειας. o Τόνωση της επιχειρηματικότητας. o Καταγραφή των κτιρίων της χώρας. o Έλεγχος κατασκευών και προστασία του περιβάλλοντος. Τα οφέλη του σχεδίου νόμου

3 3 o Καταργούνται οι Πολεοδομίες με τη μορφή και τις αρμοδιότητες που είχαν έως σήμερα. o Με ευθύνη των Μηχανικών συντάσσονται οι μελέτες και εκτελείται το οικοδομικό έργο. o Η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου με την υποβολή του τοπογραφικού και του διαγράμματος κάλυψης, πιστοποιεί το δικαίωμα δόμησης σύμφωνα με τους όρους δόμησης και εκδίδει σε 5 ημέρες την Έγκριση Δόμησης. o Με την προσκόμιση των υπολοίπων μελετών, χορηγείται σε 2 ημέρες η Άδεια Δόμησης για την έναρξη των εργασιών. o Προβλέπονται αυστηρές ποινές – έως και αφαίρεση άδειας άσκησης επαγγέλματος - για τους μηχανικούς σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι μελέτες δεν εκπονήθηκαν σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις ή ότι οι εργασίες δόμησης δεν εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις υποβληθείσες μελέτες. Οι τομές του σχεδίου νόμου

4 4 o Διαχωρίζεται το εγκριτικό από το εποπτικό έργο. o Ειδικοί Ελεγκτές Δόμησης θα ελέγχουν το σύνολο των κατασκευών. o Θεσπίζεται η ηλεκτρονική υποβολή μελετών και δικαιολογητικών, καθώς και η ηλεκτρονική τήρηση Αρχείων και Μητρώων Μελετητών. o Καταργούνται οι διάφορες επιτροπές και συστήνονται ανά περιφερειακή ενότητα τ α Συμβούλια Αρχιτεκτονικής και τα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Οι τομές του σχεδίου νόμου

5 5 Με την υποβολή και τον έλεγχο από την Υπηρεσία Δόμησης τριών δικαιολογητικών: 1. Τοπογραφικό διάγραμμα, 2. Πλήρες Δ ιάγραμμα Κ άλυψης, 3. Αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων 1. Έγκριση δόμησης Μέχρι σήμερα, οι πολίτες υποβάλλονταν σε δαπάνες για εκπονήσεις μελετών και σε χρονοβόρες διαδικασίες για συμπλήρωση δεκάδων φακέλων, χωρίς να γνωρίζουν εάν τελικά δικαιούνται να δομήσουν. 2. Άδεια δόμησης Με πλήρη ευθύνη των μελετητών μηχανικών, συντάσσονται και υποβάλλονται ηλεκτρονικά όλες οι μελέτες και η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου διαπιστών ει τ ο σύννομο των μελετών και την πληρότητα του φακέλο υ και εκδίδει την Ά δεια Δ όμησης σε 2 ημέρες, όποτε και ξεκινούν οι εργασίες κατασκευής. δίδεται η Έγκριση Δόμησης - δηλαδή οι όροι και η δυνατότητα δόμησης - εντός 5 ημερών.

6 6 Οι Ελεγκτές Δόμησης: o Είναι ιδιώτες μηχανικοί, o Αποκτούν την Άδεια Ελεγκτή Δόμησης αφού παρακολουθήσουν ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε ΑΕΙ / ΤΕΙ ή άλλο πιστοποιημένο κέντρο κατάρτισης και περάσουν με επιτυχία τις εξετάσε ις, o Έχουν τετρα ετή θητεία, o Εποπτεύονται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης & Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ και υπόκεινται σε αυστηρές διοικητικές κυρώσεις 3. Ελεγκτικός μηχανισμός & έλεγχοι κατασκευών Θεσπίζεται ο υποχρεωτικός έλεγχος κάθε νέας κατασκευής που πραγματοποιείται σε διαφορετικά στάδια από τους Ελεγκτές Δόμησης.

7 o Για τη ν πιστή εφαρμογή των μελετών της άδειας δόμησης, οι υποχρεωτικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται με αυτοψία από διαφορετικό κάθε φορά Ελεγκτή Δόμησης, που ορίζεται με ηλεκτρονική κλήρωση και υπό την επίβλεψη της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης & Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ o Οι έλεγχοι διενεργούνται τουλάχιστον σε ένα από τα 3 στάδια κάθε οικοδομής – θεμελίωση, ολοκλήρωση φέροντος οργανισμού και περαίωση οικοδομής - ανάλογα με το μέγεθος και το είδος της o Μετά την τελευταία αυτοψία από τους Ελεγκτές Δόμησης, εκδίδεται το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής, το οποίο είναι απαραίτητο για τη σύνδεση του οικοδομήματος με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και ολοκληρώνεται η Ταυτότητα Κτιρίου. 3. Ελεγκτικός μηχανισμός & έλεγχοι κατασκευών (συνέχεια) 7

8 8 o Ψηφιοποιείται σταδιακά όλο το έντυπο αρχείο των εκδοθέντων οικοδομικών αδειών. Δημιουργούνται : o Ηλεκτρονικό Αρχείο τήρησης & καταχώρησης υφιστάμενων Αδειών Δόμησης, o Ηλεκτρονικό Μητρώο Έργου & Ταυτότητας Κτιρίου, o Διαδραστική διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης και πληροφόρησης σχετικά με την Πολεοδομική Νομοθεσία, o Οι άδειες δόμησης δημοσιεύονται στο διαδίκτυο όπως προβλέπει ο ν. 3861 /2010 (Δι@ύγεια) 4. Ηλεκτρονική υποβολή μελετών & αρχειοθέτηση των αδειών Κάθε επικοινωνία, συναλλαγή ή υποβολή στοιχείων μεταξύ δημοσίων αρχών και πολιτών για την έκδοση, ανανέωση και ανάκληση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης θα εκτελείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

9 9 Καταργούνται οι Επιτροπές Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) που συμπλήρωσαν 30 χρόνια λειτουργίας και συστήνονται τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, με ανα μόρφωση του τρόπου συγκρότησής τους και των αρμοδι οτήτων τους. Τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής είναι 4μελή και συγκροτούνται από αρχιτέκτονες που διαθέτουν δύο τουλάχιστον από τα παρακάτω προσόντα : o Μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές σε Αρχιτεκτονικές Σχολές o Συμμετοχή σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς o Διάκριση σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς o Δημοσιεύσεις επί αρχιτεκτονικών θεμάτων o 8ετή αρχιτεκτονική εμπειρία Διαμορφώνεται Μητρώο Μελετητών, από το οποίο κληρώνονται ηλεκτρονικά τα μέλη του Συμβουλίου. 5. Σύσταση γνωμοδοτικών οργάνων α. Συμβούλια Αρχιτεκτονικής

10 10 Τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής γνωμοδοτούν για θέματα: o Δόμησης σε ιστορικά κέντρα πόλεων, o Παραδοσιακών οικισμών, o Περιοχών ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, o Διατηρητέων και κηρυγμένων κτιρίων, o Καινοτόμων αρχιτεκτονικών μελετών κ.α. α. Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (συνέχεια) Για την ενίσχυση της διαφάνειας στο έργο των Συμβουλίων, το ΥΠΕΚΑ έχει δρομολογήσει την εκπόνηση μελετών μορφολογικών κανόνων για κάθε Καλλικρατικό Δήμο, που θα καθιερώσουν αρχιτεκτονικά κριτήρια που θα συνάδουν με την αρχιτεκτονική παράδοση κάθε περιοχής.

11 11 Συγκροτείται στην έδρα του ΥΠΕΚΑ με σκοπό : o Να εισηγείται και να γνωμοδοτεί για σημαντικά θέματα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, o Να γνωμοδοτεί για ειδικές περιπτώσεις αρχιτεκτονικών μελετών που διαβιβάζονται από τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, o Να αποφασίζει επί των ενστάσεων κατά των αποφάσεων των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής. Πρόεδρος ορίζεται ο Γ. Γ. του ΥΠΕΚΑ με αρμοδιότητες σε θέματα αστικού περιβάλλοντος και αποτελείται από : o Αρχιτέκτονα, μέλος ΔΕΠ Αρχιτεκτονικής Σχολής, o Αρχιτέκτονα, με ειδίκευση ή εμπειρία στο σχεδιασμό τοπίου, o Αρχιτέκτονες, εκπρόσωποι ΤΕΕ και ΣΑΔΑΣ, o Αρχιτέκτονα, Δ ιευθυ ντ ή ς ΥΠΕΚΑ, o Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο ΥΠΕΚΑ. β. Κεντρικό Συμβούλι ο Αρχιτεκτονικής

12 12 Συγκροτείται σε κάθε περιφερειακή ενότητα και έχει Πρόεδρο τον Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους o Εξετάζει τις προσφυγές κατά : • των πορισμάτων των Ελεγκτών Δόμησης, • των πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων των Υ.ΔΟΜ. o Ασκεί τις αρμοδιότητες των τέως Συμβουλίων Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων είναι 5μελές και αποτελείται από: o Δύο Μηχανικούς της αρμόδιας Διεύθυνσης για θέματα Πολεοδομίας & Χωροταξίας της οικείας αποκεντρωμένης Διοίκησης, o Μηχανικό, εκπρόσωπο του ΤΕΕ, o Μηχανικό, εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων. γ. Συμβούλιο Πολεοδομικών θεμάτων & Αμφισβητήσεων

13 13 Συγκροτείται στην έδρα του ΥΠΕΚΑ και ασκεί τις αρμοδιότητες του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. Πρόεδρος ορίζεται ο Γ.Γ. του ΥΠΕΚΑ με αρμοδιότητες σε θέματα αστικού περιβάλλοντος και ως μέλη: o Νομικός Σύμβουλος του Κράτους στο ΥΠΕΚΑ, o Δύο Διευθυντές του ΥΠΕΚΑ, o Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, o Εκπρόσωπος των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων. δ. Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών θεμάτων & Αμφισβητήσεων


Κατέβασμα ppt "Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Αθήνα, Ιούνιος 2011."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google