Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών Αποτελεσματική Διαχείριση στην 4η Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών Αποτελεσματική Διαχείριση στην 4η Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών Αποτελεσματική Διαχείριση στην 4η Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013

2 Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Δημοσιονομικές προοπτικές ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ – ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Κανονισμοί Στρατηγικές Κατευθύνσεις Κοινότητας Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Πρόγραμμα Σταθερότητας Εμπειρία Γ΄ΚΠΣ 2007 - 2013

3 Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών Το πλαίσιο της Περιόδου 2007 - 2013  Δεν υπάρχει ΚΠΣ, αλλά μόνο ΕΣΠΑ.  Δεν υπάρχει πλέον Συμπλήρωμα Προγραμματισμού.  Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) είναι πλέον μονοταμειακά (με επιτρεπόμενες έως 10% συμπληρωματικές δράσεις άλλου ταμείου). Εξαίρεση αποτελούν οι υποδομές μεταφορών – περιβάλλοντος, όπου το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΠΑ παρέχουν από κοινού ενίσχυση.  Δεν περιλαμβάνονται πλέον στα Διαρθρωτικά Ταμεία, το νέο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Αλιεία.  Δεν υπάρχει ΚΠΣ, αλλά μόνο ΕΣΠΑ.  Δεν υπάρχει πλέον Συμπλήρωμα Προγραμματισμού.  Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) είναι πλέον μονοταμειακά (με επιτρεπόμενες έως 10% συμπληρωματικές δράσεις άλλου ταμείου). Εξαίρεση αποτελούν οι υποδομές μεταφορών – περιβάλλοντος, όπου το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΠΑ παρέχουν από κοινού ενίσχυση.  Δεν περιλαμβάνονται πλέον στα Διαρθρωτικά Ταμεία, το νέο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Αλιεία. Ως προς το σχεδιασμό

4 Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών  Δράσεις των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών ενσωματώνονται στα ΕΠ.  Υποβάλλεται στην ΕΕ έκθεση στην οποία επιβεβαιώνεται η συγκρότηση των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου και η συμμόρφωσή τους ως προς τον Κανονισμό.  Η συμμετοχή των κοινωνικών και τοπικών εταίρων προβλέπεται να είναι εντονότερη και διευρυμένη, στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και διαχείριση των ΕΠ.  Δράσεις των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών ενσωματώνονται στα ΕΠ.  Υποβάλλεται στην ΕΕ έκθεση στην οποία επιβεβαιώνεται η συγκρότηση των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου και η συμμόρφωσή τους ως προς τον Κανονισμό.  Η συμμετοχή των κοινωνικών και τοπικών εταίρων προβλέπεται να είναι εντονότερη και διευρυμένη, στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και διαχείριση των ΕΠ. Ως προς το σχεδιασμό Το πλαίσιο της Περιόδου 2007 - 2013

5 Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών Ως προς την υλοποίηση, παρακολούθηση, διαχείριση και τον έλεγχο Το πλαίσιο της Περιόδου 2007 - 2013  Αυξημένες αρμοδιότητες / υπευθυνότητες της Διαχειριστικής Αρχής.  Επάρκεια και ικανότητα των Τελικών Δικαιούχων να εκτελέσουν τις δράσεις που αναλαμβάνουν.  Αυξημένες υπευθυνότητες της Αρχής Πιστοποίησης.  Ιδιαίτερα αυξημένες υπευθυνότητες της Αρχής Ελέγχου.  Υποβολή στην ΕΕ, έκθεσης αξιολόγησης της συμμόρφωσης των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου.  Αυστηρότητα επί της Αρχής της Προσθετικότητας.  Αυξημένες αρμοδιότητες / υπευθυνότητες της Διαχειριστικής Αρχής.  Επάρκεια και ικανότητα των Τελικών Δικαιούχων να εκτελέσουν τις δράσεις που αναλαμβάνουν.  Αυξημένες υπευθυνότητες της Αρχής Πιστοποίησης.  Ιδιαίτερα αυξημένες υπευθυνότητες της Αρχής Ελέγχου.  Υποβολή στην ΕΕ, έκθεσης αξιολόγησης της συμμόρφωσης των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου.  Αυστηρότητα επί της Αρχής της Προσθετικότητας.

6 Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών Η εμπειρία από την υλοποίηση του Γ’ ΚΠΣ Αδυναμίες / προβλήματα που εντοπίστηκαν  Γραφειοκρατικό και μεγάλης διασποράς σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, με υψηλό κόστος λειτουργίας, σε σχέση με την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά του.  Μεγάλος αριθμός Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης που δημιουργεί προβλήματα στο συντονισμό και στη δυνατότητα συνέργιας για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων.  Αποδυνάμωση της αποτελεσματικότητας των διατιθέμενων δημόσιων επενδυτικών πόρων, λόγω της μη λειτουργίας του ΠΔΕ ως ενιαίου Αναπτυξιακού Προγράμματος (με στόχους, κριτήρια ένταξης κλπ).

7 Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών Αποτελεσματική Διαχείριση 2007 – 2013 Αδυναμίες / προβλήματα που εντοπίστηκαν  Τεράστιο διαχειριστικό κόστος από την πολυδιάσπαση των έργων.  Ύπαρξη μεγάλου αριθμού μικρών και αδύναμων – στην πλειονότητα - Τελικών Δικαιούχων με ελλιπή τεχνική επάρκεια. Αποτέλεσμα, οι σοβαρές αδυναμίες ανταπόκρισής τους στις απαιτήσεις διαχείρισης και ελέγχου που θέτουν οι Κανονισμοί.  Αδυναμίες στο σαφή προσδιορισμό και έγκαιρη εξειδίκευση των αναπτυξιακών και καινοτόμων κυρίως δράσεων.

8 Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών Αναγκαίες ρυθμίσεις, θεσμικές & οργανωτικές προσαρμογές Δομές Διαχείρισης και Υλοποίησης  Ύπαρξη ενός κεντρικού συντονιστικού οργάνου.  Αναδιοργάνωση και ενδυνάμωση της οργανωτικής και λειτουργικής ικανότητας των Διαχειριστικών Αρχών.  Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ενδυνάμωση της Αρχής Πιστοποίησης.  Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και προσαρμογή της λειτουργίας της Αρχής Ελέγχου στις απαιτήσεις της 4ης Προγραμματικής Περιόδου.  Συμμόρφωση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

9 Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών Αναγκαίες ρυθμίσεις, θεσμικές & οργανωτικές προσαρμογές Δομές Διαχείρισης και Υλοποίησης  Θέσπιση προδιαγραφών σχετικά με την ικανότητα και την επάρκεια των Τελικών Δικαιούχων. Δραστική μείωση του αριθμού τους. Υποστηρικτική ενίσχυση με τεχνογνωσία, κατάλληλα εργαλεία και κατάλληλο στελεχιακό δυναμικό. Πρόβλεψη μηχανισμού αξιολόγησης της επάρκειάς τους σε σχέση με το έργο που αναλαμβάνουν. Κατάλληλη αναμόρφωση -όπου απαιτείται- του ειδικότερου κανονιστικού πλαισίου που εφαρμόζουν.

10 Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών Αναγκαίες ρυθμίσεις, θεσμικές & οργανωτικές προσαρμογές  Αναδιάρθρωση Περιφερειών και δημιουργία υποστηρικτικών μηχανισμών Δομές Διαχείρισης και Υλοποίησης Δημιουργία 5 Μειζόνων Περιφερειών (Μακεδονία και Θράκη - Δυτική Ελλάδα, Ιόνια Νησιά και Πελοπόννησος - Κρήτη και Νησιά Αιγαίου - Θεσσαλία, Ήπειρος και Στερεά Ελλάδα – Αττική) Λειτουργία ενός Αναπτυξιακού Οργανισμού σε κάθε Περιφέρεια (ΑΟΠ). Δυνατότητα δημιουργίας 13 Περιφερειακών Ανώνυμων Εταιρειών, μία ανά Περιφέρεια, με τη συμμετοχή των: ΚΕΔΚΕ, ΕΝΑΕ, ΤΕΔΚ, μεγαλύτερων ΟΤΑ κάθε Περιφέρειας, κλπ.  Αναβάθμιση του ρόλου της Επιτροπής Παρακολούθησης

11 Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών Αναγκαίες ρυθμίσεις, θεσμικές & οργανωτικές προσαρμογές Διαδικασίες – Εργαλεία Ανάπτυξη αξιόπιστου και αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ)  Αναμόρφωση του ΠΔΕ  Σχεδιασμός αποτελεσματικού ΣΔΕ και απλούστευση διαδικασιών  Εξορθολογισμός Ελεγκτικών διαδικασιών  Δημιουργία και διάχυση πρότυπων εργαλείων διαχείρισης και ελέγχου


Κατέβασμα ppt "Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών Αποτελεσματική Διαχείριση στην 4η Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google