Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ανδρέας Κυθραιώτης– Head of European Relations.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ανδρέας Κυθραιώτης– Head of European Relations."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ανδρέας Κυθραιώτης– Head of European Relations & Products Dept 05 Δεκεμβρίου 2014

2 European Relations and Products / 2  Η Τράπεζα Κύπρου δραστηριοποιείται στα Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα από το 2010.  Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (Μέλος του Ομίλου της ΕΤΕπ) διαχειρίζεται Δάνεια προς ΜΜΕ με ευνοϊκούς όρους.  Πρόσφατα, έxει συσταθεί ειδικό τμήμα για υποστήριξη του Επιχειρηματικού κόσμου.

3 European Relations and Products / 3  Σήμερα η Τράπεζα Κύπρου διαχειρίζεται 5 Ευρωπαϊκά προϊόντα με σκοπό τη στήριξη των ΜΜΕ & Μid-Caps καθώς και Αυτοεργοδοτούμενων σε θέματα ενδυνάμωσης, επέκτασης και ανάπτυξης: 1. JEREMIE FRSP με EIF 2010 -2012 ( € 20mil) – έχουν απορροφηθεί 2. JEREMIE FLPG με EIF 2011-2013 ( € 5mil) - έχουν απορροφηθεί 3. JEREMIE FRSP με EIF 2013 -2015 ( € 16mil) – Διαθέσιμο Τα JEREMIE συγχρηματοδοτούνται από:  Τράπεζα Κύπρου  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)  Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας

4 European Relations and Products / 4 4. Trade Finance Facility με EIB 2013 - 2015 ( € 50mil) – Διαθέσιμο 5. Αναπτυξιακά δάνεια από ΕΙΒ (European Investment Bank €66,8mil) - Διαθέσιμο  Ευρωπαϊκά προϊόντα τα οποία αναμένονται εντός των επόμενων μηνών: 1.CYPEF (Cyprus Entrepreneurship Fund) 2.InnovFin SME Guarantee Facility για τεχνολογικά καινοτόμες ΜμΕ

5 European Relations and Products / 5 Δάνεια JEREMIE προς ΜΜΕ - Αυτοεργοδοτούμενους Αρ. αιτήσεωνΑρ. Δανείων που χορηγήθηκαν JEREMIE (1) FRSP - €20mil 335248 € 25.125.000€19.090.815 JEREMIE (2) FLPG- Guarantee from EIF €4mil 11870 €6.490.000€3.592.500 JEREMIE (3) FRSP - €16 mil (Start 01/2014) *70 αιτήσεις υπό εξέταση –( Κυβερνητικές Υπηρεσίες & BoC) 200*70 € 13.500.000 €5.000.000

6 European Relations and Products / 6 Χαρακτηριστικά Προϊόντων JEREMIE  Το μέγιστο ποσό του δανείου δεν υπερβαίνει τις EUR 100,000  Περίοδος αποπληρωμής 2 μέχρι 10 χρόνια  Περίοδος Χάριτος (για αποπληρωμή κεφαλαίου) μέχρι 1/3 της αρχικής διάρκειας του δανείου με μέγιστη περίοδο 2 χρόνια  Σκοπός: ενδυνάμωση/ επέκταση/ ανάπτυξη (συμπεριλαμβανομένου Κεφ Κίνησης)  Δεν έχουν λάβει άλλη χορηγία για τον εν λόγω σκοπό  Μέση τιμολόγηση :  JEREMIE FRSP (1) – 3%  JEREMIE FLPG (2) – 6%  JEREMIE FRSP (3) – 4.6%

7 European Relations and Products / 7 Δικαιούχοι JEREMIE Πολύ μικρή Επιχείρηση Προσωπικό: < 10 Κύκλος εργασιών: ≤ 2 εκατ. EUR Σύνολο ενεργητικού : ≤ 2 εκατ. EUR Μικρή Επιχείρηση Προσωπικό: < 50 Κύκλος εργασιών <10 εκατ. EUR Σύνολο ενεργητικού : <10 εκατ. EUR  Πολύ μικρές και Μικρές Eπιχειρήσεις / Aυτοεργοδοτούμενοι (2003/361/EC)  Δραστηριότητες σε όλους τους τομείς της οικονομίας Με εξαίρεση τους πιο κάτω:  αλιείας και υδατοκαλλιέργειες  πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων  όπλων  καπνού  ανθρώπινη κλωνοποίηση  τυχερά παιχνίδια  άνθρακα

8 European Relations and Products / 8 Μερικά παραδείγματα δανείων JEREMIE  Αγορά εξοπλισμού Γυμναστηρίου  Ανακαίνιση Εστιατορίου  Αγορά Γραφείου  Αγορά Software / Hardware  Κάλυψη εξόδων Ιατρού/ Αρχιτέκτονα

9 European Relations and Products / 9 Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Απλή και Διαφανής  Συνάντηση πελάτη με τον υπεύθυνο λογαριασμών του  Συμπλήρωση δηλώσεων οι οποίες στέλλονται για έγκριση από Κυβερνητικά Τμήματα (ΦΠΑ, Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Φόρος Εισοδήματος)  Αξιολόγηση αίτησης από την Τράπεζα  Οι αναλήψεις γίνονται βάσει προσκόμισης πιστοποιητικών

10 European Relations and Products / 10 Trade Finance Facility - €50εκ.  Για υποβοήθηση των διεθνών εμπορικών συναλλαγών των ΜΜΕ, από τις αρχές Ιουνίου 2014, προσφέρεται ένα νέο πιστοδοτικό εργαλείο για την ενίσχυση του εξωτερικού εμπορίου, με την παροχή εγγυήσεων από την ΕΤΕπ.  Βασικός Στόχος: να ενισχυθεί ο όγκος συναλλαγών εισαγωγών/εξαγωγών των ΜΜΕ στη Κύπρο.  Η ΕΤΕπ παρέχει εγγυήσεις προς επιλεγμένες ανταποκρίτριες τράπεζες του εξωτερικού, ώστε αυτές να προσθέτουν την επιβεβαίωση τους σε πιστώσεις και εγγυητικές επιστολές εξωτερικού που εκδίδονται από την Τράπεζα Κύπρου.

11 European Relations and Products / 11 Χαρακτηριστικά Προϊόντων Trade Finance - Δικαιούχοι  Αυτόνομες και Βιώσιμες επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Κύπρο με αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης λιγότερους από 250 (Μικρομεσαίες) ή λιγότερους από 3000 (Μεσαίες).  Το 85% του ποσού της Συναλλαγής δεν είναι μεγαλύτερο από €2.500.000.  Η επιχείρηση δεν δραστηριοποιείται σε μη επιλέξιμους κλάδους δραστηριότητας.  Το νόμισμα της συναλλαγής είναι αποκλειστικά Ευρώ (EURO) ή Δολάριο Η.Π.Α. (USD)  Συνήθης διαδικασία αιτήσεων στην Τράπεζα Κύπρου

12 European Relations and Products / 12 Αναπτυξιακών Δανείων ΕΤΕπ - €66,8εκ Δικαιούχοι  Υφιστάμενοι και νέοι πελάτες  Η επιχείρηση έχει ιδρυθεί, εγγραφεί και λειτουργεί στην Κύπρο  Η εταιρεία εργοδοτεί σε επίπεδο συγκροτήματος μέχρι 3,000 προσωπικό Επιλέξιμοι Σκοποί Δανείων ΕΤΕπ  Η χρηματοδότηση επενδύσεων και εξόδων που έχουν στόχο την ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσω διαφόρων έργων και πιο συγκεκριμένα:  Η αγορά, ανακαίνιση ή επέκταση περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού για ίδια χρήση, εκτός από αγορά γης, (εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου θεωρείται απολύτως αναγκαία για την ολοκλήρωση της επένδυσης, π.χ αγορά γης για ανέγερση γραφείων).  Το κόστος ανάπτυξης, σχεδιασμού και χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια της κατασκευής ενός περιουσιακού στοιχείου

13 European Relations and Products / 13 Χαρακτηριστικά Αναπτυξιακών Δανείων ΕΤΕπ Επιλέξιμοι Σκοποί Δανείων ΕΤΕπ ( συνέχεια )  Έξοδα για έρευνα και ανάπτυξη, αμοιβές, ακάθαρτοι μισθοί άμεσα συνδεδεμένοι με την έρευνα, την ανάπτυξη και τα στοιχεία ανανέωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.  Η δημιουργία δικτύων διανομής στην εγχώρια αγορά ή σε άλλες αγορές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης (απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και/ή εμπορικής επωνυμίας, λειτουργικά και εργατικά κόστη).  Μεσοπρόθεσμες/ Μακροπρόθεσμες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης.

14 European Relations and Products / 14 Χαρακτηριστικά Αναπτυξιακών Δανείων ΕΤΕπ Μη Επιλέξιμοι Σκοποί Δανείων ΕΤΕπ  Δραστηριότητες που αποτελούν καθαρά αγορά και ανάπτυξη ακίνητης ιδιοκτησίας με σκοπό την επένδυση  Δραστηριότητες που στοχεύουν στην παραγωγή, επεξεργασία και διάθεση καπνού ή διανομή εξειδικευμένων προϊόντων καπνού, και δραστηριότητες που διευκολύνουν τη χρήση καπνού  Δραστηριότητες που στοχεύουν στην παραγωγή ή στη διευκόλυνση της χρήσης των τυχερών παιχνιδιών ή συναφή εξοπλισμό  Δραστηριότητες που αποτελούν καθαρά χρηματοοικονομικές συναλλαγές (π.χ. αγορά μετοχών ή άλλου χρηματοοικονομικού προϊόντος)

15 European Relations and Products / 15 Χαρακτηριστικά Αναπτυξιακών Δανείων ΕΤΕπ  Το ελάχιστο ποσό του δανείου EUR 1,500,000  Ελάχιστη Περίοδος αποπληρωμής 2 χρόνια  Περίοδος Χάριτος (για αποπληρωμή κεφαλαίου) μέχρι και 2 χρόνια  Σκοπός: ενδυνάμωση/ επέκταση/ ανάπτυξη (συμπεριλαμβανομένου Κεφ Κίνησης)  Δεν έχουν λάβει άλλη χορηγία για τον εν λόγω σκοπό  Τιμολόγηση : Fixed rate: 4,00% - 4,95% Floating rate: 6m Euribor + 3,15% έως 4,10% Στις περιπτώσεις εταιρειών οι οποίες πληρούν τα κριτήρια για «Θέσεις εργασίας σε νέους», θα προσφέρεται έκπτωση κατά 0,50%.

16 European Relations and Products / 16 Μελλοντικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα - Χαρακτηριστικά  CYPEF (Cyprus Entrepreneurship Fund) - €60εκ  ΜΜΕ με υπαλλήλους < 250  Το μέγιστο ποσό του ΔΤΠ : €1,500,000  Διάρκεια 2-12 χρόνια  Περίοδος Χάριτος στην πληρωμή κεφαλαίου  Σκοπός: ενδυνάμωση/ επέκταση/ ανάπτυξη  Δεν έχουν λάβει άλλη χορηγία για τον εν λόγω σκοπό  Προνομιακή τιμολόγηση  InnovFin SME Guarantee Facility για τεχνολογικά καινοτόμες ΜμΕ

17 European Relations and Products / 17 Συμπερασματικά  Στηρίζουμε τις ΜΜΕ και το Εμπόριο.  Σε συνεργασία με:  την Κυπριακή Κυβέρνηση  την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων  το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων  το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ( ΕΤΠΑ)  Mε διευκολύνσεις που φέρουν ευνοϊκούς όρους (τιμολόγηση, περίοδο χάριτος, εξασφαλίσεις κτλ).  Στόχος μας είναι να προσελκύσουμε στην Κύπρο Ευρωπαϊκά προϊόντα και Υπηρεσίες που θα βοηθήσουν την ΜΜΕ της Κύπρου να καινοτομήσει και να μεγαλώσει.

18 Ανδρέας Κυθραιώτης E: andreas.gkythreotis@bankofcyprus.com T: +357-22122754 T: +357-99352889 www.bankofcyprus.com.cy Σας Ευχαριστώ European Relations & Products Dept

19 European Relations and Products / 19 BACKUP 26 February 2014

20 European Relations and Products / 20 Σημ.: Αυτός ο χρηματοοικονομικός μηχανισμός συγχρηματοδοτείται από την Τράπεζα Κύπρου, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Βιώσιμη Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα, που εφαρμόστηκε σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 και στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ‘’Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για τις Πολύ Μικρές έως Μεσαίες Επιχειρήσεις - (JEREMIE)’’

21 European Relations and Products / 21 JfY Ο Δικαιούχος επιβεβαιώνει ότι προσέλαβε στους τελευταίους 6 μήνες και εξακολουθεί να εργοδοτεί τουλάχιστον 1 νεαρό άτομο, 15-25 χρονών, (5 για τις Επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης) ή σκοπεύει να προσλάβει τουλάχιστον ένα νεαρό άτομο (τουλάχιστον 5 για τις Επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης) στους επόμενους 6 μήνες από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου Ο Δικαιούχος προσφέρει επαγγελματική εκπαίδευση σε νεαρά άτομα, ή πρακτική άσκηση/εκπαιδευτικά προγράμματα για νεαρά άτομα Ο Δικαιούχος έχει ενεργή συμφωνία συνεργασίας με τεχνικό κολέγιο ή σχολείο ή πανεπιστήμιο για να εργοδοτεί νεαρά άτομα.

22 European Relations and Products / 22


Κατέβασμα ppt "Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ανδρέας Κυθραιώτης– Head of European Relations."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google