Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η κατάργηση των επικυρώσεων ως μέτρο μείωσης των γραφειοκρατικών βαρών (Ν. 4250/2014) Θεσσαλονίκη 18/11/2014 Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η κατάργηση των επικυρώσεων ως μέτρο μείωσης των γραφειοκρατικών βαρών (Ν. 4250/2014) Θεσσαλονίκη 18/11/2014 Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η κατάργηση των επικυρώσεων ως μέτρο μείωσης των γραφειοκρατικών βαρών (Ν. 4250/2014)
Θεσσαλονίκη 18/11/2014 Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης

2 Θέματα Ημερίδας Ατζέντα των μεταρρυθμίσεων του ΥπΔιΜΗΔ σχετικά με την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και τη μέιωση των διοικητικών βαρών Επεξήγηση του θεσμικού πλαισίου Ν /2014 Πεδίο εφαρμογής Ειδικά ζητήματα-ερωτήματα Επίδειξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για την παρακολούθηση εφαρμογής της δράσης

3 Διοικητική Διαδικασία
επεξεργασία εκ μέρους της διοίκησης μιας αίτησης πολίτη ή επιχείρησης με τα συναπαιτούμενα δικαιολογητικά της και παραγωγή διοικητικού προϊόντος/ έκδοση διοικητικής πράξης π.χ. άδεια άσκησης επαγγέλματος, άδεια ίδρυσης επιχείρησης, έκδοση πιστοποιητικού γέννησης, χορήγηση αντιγράφου ποινικού μητρώου

4 ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
συστηματική και συνεχής επανεξέταση διαδικασιών και επίτευξη βελτιώσεων για την καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, τη μείωση του κόστους και του χρόνου διεκπεραίωσης, τη βελτίωση της ποιότητας των τελικών διοικητικών «προϊόντων» κλπ Πολυπλοκότητα και Γραφειοκρατία

5 ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Οι κυριότερες αιτίες που ευνόησαν καταστάσεις γραφειοκρατίας και πολυπλοκότητας Επιθυμία της μεταπολεμικής δημόσιας διοίκησης να εξασφαλίσει την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Αδυναμία της δημόσιας διοίκησης να ελέγξει στοιχεία για την οικονομική και αστική κατάσταση των πολιτών Εγγενής τάση της Δημόσιας Διοίκησης να μην εμπιστεύεται τον πολίτη. Εξαντλητική εξέταση προϋποθέσεων πριν την έκδοση της πράξης (ex ante έλεγχος) και παντελής έλλειψη ελέγχου σχετικά με την εκπλήρωση των ιδίων προϋποθέσεων σε μεταγενέστερο στάδιο (ex post ελέγχου) ΕΕ: (ειδοποίηση vs. αδειοδότηση)

6 youtube videos on bureaucracy
Ukkp8

7

8

9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ
(Ν. 1599/86, Ν. 2539/1997, Ν. 3230/2004, Ν /2004, Ν. 3731/2008, Ν. 3844/2010, Ν /2011, Ν. 4250/2014) Κατάργηση διαδικασίας Κατάργηση ή δραστική μείωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών Απάλειψη πιστοποιητικών που δεν προσδίδουν προστιθέμενη αξία στη διαδικασία (π.χ. πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης) Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων εγγράφων (πχ υποβολή απλών φωτοαντιγράφων)

10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ
Αντικατάσταση δικαιολογητικών με Υπεύθυνη Δήλωση. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών (υποχρεωτική ή κατόπιν συναίνεσης του ενδιαφερομένου) –η υπηρεσιακή αναζήτηση είχε εισαχθεί στο θεσμικό μας πλαίσιο πολύ παλαιότερα…

11 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ
Σύντμηση του χρόνου διεκπεραίωσης μιας διαδικασίας Σιωπηρή έγκριση αιτήματος ενδιαφερομένου. Οn line διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών και εντατικοποίηση της διακίνησης εγγράφων με fax και Διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών μέσω ΚΕΠ ή οn line μέσω ΕΡΜΗ και ΕΚΕ (Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης)

12 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ
Ενοποίηση εντύπων αιτήσεων για την απλούστερη και συντομότερη συμπλήρωσή τους Κατάργηση διαδικασιών αδειοδότησης και αντικατάστασή τους από απλή ειδοποίηση από τον πολίτη Περιορισμός/κατάργηση συναρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και φορέων του δημοσίου

13 Τι είναι Διοικητικό βάρος;

14 Τι είναι Διοικητικό βάρος;

15 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ
Το ΤΜΚ είναι μια μεθοδολογία-εργαλείο για την απλούστευση διαδικασιών μέσω της μέτρησης των διοικητικών βαρών Το ΤΜΚ μετράει το κόστος που προκύπτει από την διεκπεραίωση διοικητικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη συμμόρφωση σε υποχρεώσεις πληροφόρησης Χώρα Προέλευσης: Ολλανδία

16 Τι Μετράει το ΤΜΚ

17 Αποτίμηση Διοικητικών βαρών σε νόμους και κανονισμούς στην Ελλάδα για επιλεγμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας (ΟΟΣΑ) 13 τομείς (Γεωργία & γεωργικές επιδοτήσεις, Ισολογισμοί/εταιρικό δίκαιο, Ενέργεια, Περιβάλλον, Αλιεία, Ασφάλεια Τροφίμων, Φαρμακευτική νομοθεσία, Δημόσιες Συμβάσεις, Στατιστικές, Φορολογικό Δίκαιο (ΦΠΑ), Τηλεπικοινωνίες, Τουρισμός, Εργασιακό περιβάλλον/εργασιακές σχέσεις) Ανάλυση των υποχρεώσεων παροχής πληροφοριών, ποσοτικοποίηση διοικητικού βάρους, εντοπισμός απαιτούμενων αλλαγών, εναλλακτικές λύσεις (Διάρκεια: 7-10 μήνες)

18

19 Προσεγγίσεις Απλούστευσης Διαδικασιών Από την Οδηγία των Υπηρεσιών στη Γνωστοποίηση
Οδηγία 2006/123/ΕΚ (Οδηγία των Υπηρεσιών) Ν. 3919/2011 Κατάργηση αδειοδοτήσεων & Αναγγελία έναρξης επαγγελματικών δραστηριοτήτων Σύστημα Γνωστοποίησης-Κατάργηση αδειοδοτήσεων Ν. 4262/2014 Κατάργηση αδειοδοτήσεων- υπαγωγή όλων των δραστηριοτήτων σε 4 κατηγορίες απλή ειδοποίηση- υπαγωγή σε όρους και προϋποθέσεις- συμμόρφωση σε ειδικό πρότυπο- προηγούμενη αδειοδότηση

20 Πιλοτικό πρόγραμμα απλούστευσης διαδικασιών αδειοδότησης 24 επαγγελματικών δραστηριοτήτων χαμηλής επικινδυνότητας Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος πώλησης τυποποιημένων τροφίμων και ποτών (Κατηγορίας ΙΙΙ της Υγειονομικής Διάταξης) Καταστήματα Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Γυμναστήρια & Ιδιωτικές Σχολές Εκμάθησης Αθλημάτων Καταγραφή προϋποθέσεων και βημάτων διαδικασίας μέσω αποδελτίωσης του συνόλου της σχετικής νομοθεσίας (Προτυποποίηση) Απλούστευση των οριζόντιων ενδιάμεσων διαδικασιών Πιλοτική εφαρμογή της δραστικής αυτής μορφής απλούστευσης σε συγκεκριμένων κατηγοριών εγκαταστάσεις πολύ χαμηλού ρίσκου και μικρής συνάθροισης κοινού (notification & ex post control)

21 Γνωστοποίηση vs. Αδειοδότηση
Κατάργηση διαδικασίας αδειοδότησης και αντικατάστασή της με γνωστοποίηση Καταστήματα λιανικής διάθεσης τροφίμων & ποτών (19 δραστηριότητες) Καταστήματα Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (3 δραστηριότητες) Γυμναστήρια/Αθλητικές Σχολές (2 δραστηριότητες) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ «ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ» ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εγκαταστάσεις χαμηλού κινδύνου Εγκαταστάσεις μικρής και περιορισμένης συνάθροισης κοινού Επιχειρήσεις υψηλής ζήτησης Αφορούν κυρίως μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ζημιώνονται περισσότερο από τα διοικητικά βάρη

22 Περιγραφή Γνωστοποίησης Έναρξης Λειτουργίας Γυμναστηρίου/ Αθλητικής Σχολής
1ο βήμα: Προετοιμασία Καταστήματος/ επιχείρησης από ενδιαφερόμενο (ιδιοκτήτης, ιδώτης μηχανικός, δ/ντής γυμναστηρίου, συμμόρφωση με προϋποθέσεις) 2ο βήμα: Γνωστοποίηση στην Περιφέρεια ή στο ΕΚΕ, περί συμμόρφωσης με προϋποθέσεις και έναρξης λειτουργίας (υποβολή Υπ. Δηλώσεων + έντυπο προϋποθέσεων) 3ο βήμα: Χορήγηση από την υπηρεσία στην οποία κατατέθηκε η γνωστοποίηση (Ε.Κ.Ε, αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας) «Βεβαίωσης υποβολής γνωστοποίησης» Έναρξη λειτουργίας

23 Υποχρεώσεις διοίκησης
Διαβίβαση εντύπου γνωστοποίησης στις υπηρεσίες που διενεργούν τους ελέγχους (Δ/νσεις Υγειονομικού Ελέγχου, Πυροσβεστική Υπηρεσία κλπ) Διενέργεια –υποχρεωτικά- δειγματοληπτικού ελέγχου σε τουλάχιστον 20% επί των νεοϊδρυθέντων γυμναστηρίων και εντατικοποίηση των έκτακτων ex post ελέγχων στο σύνολο των γυμναστηρίων Ενημέρωση των καθ’ ύλην αρμοδίων υπουργείων σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων

24 Χαρακτηριστικά Γνωστοποίησης και Προτυποποίησης
Η νομοθεσία βρίσκεται στη διάθεση του πολίτη, αποτυπωμένη υπό τη μορφή προϋποθέσεων. Προώθηση διαφάνειας στις διαδικασίες ελέγχου, περιορισμός διακριτικής ευχέρειας στην ερμηνεία της νομοθεσίας Ο επιχειρηματίας αναλαμβάνει την ευθύνη της λειτουργίας της επιχείρησής του. Αύξηση υπευθυνότητας Η διοίκηση δεν «πατρονάρει» τον πολίτη. Του διαθέτει την πληροφόρηση και διατηρεί συντονιστικό και ελεγκτικό ρόλο Απεμπλοκή της διοίκησης από τον εξαντλητικό ex ante έλεγχο – απελευθέρωση δυνάμεων για ορθότερους ex post ελέγχους και για σχεδιασμό νομοθεσίας Τόνωση επιχειρηματικότητας – η διαδικασία δεν αποθαρρύνει τον ενδιαφερόμενο

25 Χαρακτηριστικά Γνωστοποίησης Β΄
Κύρια μέριμνα η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος. Τήρηση της διενέργειας του υποχρεωτικού δειγματοληπτικού ελέγχου σε 20% των νεοϊδρυθεισών επιχειρήσεων και τόνωση των έκτακτων ελέγχων Ενισχύεται η επιχειρηματικότητα

26 Πιλοτικό Πρόγραμμα δραστικών απλουστεύσεων
Πρώτη προσπάθεια εφαρμογής του συστήματος notification στη χώρα μας Έναρξη λειτουργίας επιχείρησης χωρίς καμία επεξεργασία φακέλου δικαιολογητικών από τη ΔΔ Δραστική μείωση χρόνου διεκπεραίωσης Επέκταση notification σε άλλους τομείς δραστηριοτήτων χαμηλού κινδύνου

27

28 AB reduction (OECD report on Food Safety, March 2014)

29 ΠΡΙΝ

30 ΤΩΡΑ

31 Ν. 4250/2014 Μείωση διοικητικών βαρών οριζόντιου χαρακτήρα
Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων

32 Πεδίο εφαρμογής Ν. 4250/2014 Στενός Δημόσιος Τομέας:
Δημόσιο (Υπουργεία, Γενικές & Ειδικές Γραμματείες, Ανεξάρτητες Αρχές, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις κλπ), Ο.Τ.Α. (Περιφέρειες, Δήμοι), Ν.Π.Δ.Δ. (Ασφαλιστικά Ταμεία, Επιμελητήρια κλπ),

33 Πεδίο εφαρμογής Ν. 4250/2014 Ευρύτερος δημόσιος τομέας:
Ν.Π.Ι.Δ. (που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται κατά 50%), Δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του άρθ. 1 του Ν. 3429/2005 Νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις των ΟΤΑ (π.χ. δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης) Δημόσιες αρχές: Δικαστήρια όλων των βαθμίδων, Εκκλησιαστικά Ιδρύματα, Μητροπόλεις, Μουφτείες κλπ

34 Ορισμοί Πρωτότυπο Ακριβές αντίγραφο της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο έγγραφο vs. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο

35 Μείωση διοικητικών βαρών
Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση, από τους ενδιαφερομένους για το σύνολο των συναλλαγών τους με τους φορείς αυτούς εκτός από περιπτώσεις εγγράφων που εμπίπτουν στη Σύμβαση της Χάγης ή σε διακρατικές συμφωνίες

36 Μείωση διοικητικών βαρών
Υποβολή απλών, ευκρινών φωτοαντιγράφων των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων τους Το υποβαλλόμενο φωτοαντίγραφο επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης Ν. 1599/86 Γαλλία 2001, Βέλγιο 2008, Λουξεμβούργο 2010, Ελλάδα 2014 (ευρύτερο πεδίο εφαρμογής)

37 Ιδιωτικά έγγραφα Υποβολή ευκρινών φωτοαντιγράφων από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων που έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο ή ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν θεώρηση από φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση απολυτήρια ιδ. σχολείων ιατρική γνωμάτευση καταστατικό εταιρείας κλπ

38 Αλλοδαπά έγγραφα Υποβολή ευκρινών φωτοαντιγράφων από αντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων που έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο εκτός από περιπτώσεις εγγράφων που εμπίπτουν στη Σύμβαση της Χάγης ή σε διακρατικές συμφωνίες

39 Δειγματοληπτικός έλεγχος
Δειγματοληπτικός έλεγχος στο 5% των υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων κατά το προηγούμενο τρίμηνο Εξακρίβωση από υπηρεσία σε υπηρεσία με κάθε πρόσφορο τρόπο (φαξ, κλπ) Αποτελέσματα ελέγχου κοινοποιούνται στη Γεν. Δ/ση Διοικητικής Οργάνωσης & Διαδικασιών ΥπΔιΜΗΔ Κυρώσεις παρ. 6, άρθ. 22, Ν. 1599/86 + ανάκληση διοικητικής πράξης

40 Πώς γίνονται πλέον αποδεκτά τα ιδιωτικά/αλλοδαπά έγγραφα
πρωτότυπα; φωτοτυπία από επικυρωμένο δικηγόρου; Φωτοαντίγραφο με υπ. Δήλωση απλό ευκρινές φωτοαντίγραφο;

41 Ειδικά ζητήματα Η ρύθμιση επιφέρει αλλαγές στη μεταξύ των Δημοσίων Υπηρεσιών αλληλογραφία; Οι Ανεξάρτητες διοικητικές αρχές (ΑΣΕΠ, Συνήγορος του Πολίτη κλπ) διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4250/2014;

42 Επικύρωση: Ειδικά ζητήματα
Σε περιπτώσεις καταγγελιών σε Συνήγορο του Πολίτη, ΣΕΕΔΔ κλπ συνυποβάλλονται επικυρωμένα φωτοαντίγραφα προκειμένου να εξεταστεί η υπόθεση; Στο πλαίσιο εξέτασης μιας υπόθεσης/καταγγελίας από Σώματα Ελέγχου, Συνήγορο του Πολίτη κλπ εξέταζεται δειγματοληπτικά η ακρίβεια των συνυποβληθέντων δικαιολογητικών;

43 Επικύρωση: Ειδικά ζητήματα
Πότε προβαίνουν σε δειγματοληπτικό έλεγχο οι Ανεξάρτητες Αρχές, τα Σώματα Ελέγχου;

44 Ειδικά ζητήματα Σε ποιες ενέργειες οφείλουν να προβούν οι δημόσιες υπηρεσίες όταν προσέρχεται σε αυτές ενδιαφερόμενος και ζητά επικύρωση αντιγράφου εγγράφου; Αν ο ενδιαφέρομενος δηλώσει ότι επιθυμεί να κρατήσει επικυρωμένο στο αρχείο του; Διακίνηση εγγράφων με τηλεομοιοτυπία βάσει του Ν. 3230/2004;

45 Επικύρωση; ΚΕΠ, Αστ. Τμήματα, Υπηρεσίες Δημοσίου εξακολουθούν να επικυρώνουν ΜΟΝΟ σε περιπτώσεις που τα αντίγραφα εγγράφων προορίζονται σε φορείς εκτός του πεδίου εφαρμογής της ρύθμισης π.χ. Τράπεζες, ιδιώτες, συμβολαιογράφοι κλπ.

46 Επικύρωση: Ειδικά ζητήματα
Προμήθειες αγαθών, υπηρεσιών κλπ δημοσίου (παρ. 1 & 2, αρθρ. 20, Ν. 3669/2008, αρθρ. 6, 8, 8 α, 9 Π.Δ/τος 118/2007, 18 παρ. 2 & 3 ΕΚΠΟΤΑ) Νομοθετικό πλαίσιο που διέπει διαγωνισμό είναι το ισχύον κατά το χρόνο της δημοσίευσης (για τις περιπτώσεις πριν τις 26/03/2014 ή 26/6/2014 για ΕΑΑΔΣ) Πώς υποβάλλονται στις δημόσιες υπηρεσίες τα τιμολόγια για την καταβολή ποσού στο δικαιούχο;

47 Επικύρωση: Ειδικά ζητήματα
Επιτροφή βιβλιαρίων (ασφαλιστικά ταμεία) σε περίπτωση αλλαγής του καθεστώτος του ασφαλισμένου Σύγχιση μεταξύ επικύρωσης και βεβαίωσης γνησίου υπογραφής στην υπεύθυνη δήλωση Ευρηματικότητα δημόσιων υπηρεσιών για μη εφαρμογή του Ν. 4250/2014 υποβολή vs. προσκόμιση

48 Επικύρωση; Εξαιρέσεις
Έγγραφα που προσκομίζονται για δικαστική χρήση vs. έγγραφα που εκδίδονται από δικαστικές αρχές (απόσπασμα ποινικού μητρώου, δικαστικές αποφάσεις κλπ)

49 Επικύρωση? Εξαιρέσεις Υποβολή πρωτοτύπων εγγράφων όταν προβλέπεται ρητά από την κείμενη νομοθεσία (καταργείται μετά την παρέλευση τριμήνου, δηλ. από 27/6/2014) Υποβολή πρωτοτύπων εγγράφων διατηρείται ΜΟΝΟ αν εκδοθεί ΚΥΑ Προϋποθέσεις: σχετική διάταξη εν ισχύ για την απαίτηση υποβολής πρωτοτύπων + έγγραφα εκδίδονται από τους υπόχρεους φορείς Ερωτήσεις- Απαντήσεις

50 Γιατί η κατάργηση της επικύρωσης?
Μείωση διοικητικού βάρους οριζόντιου χαρακτήρα Τροποποίηση ΚΔΔ Ν. 2690/1990 (άρθρο 1 & παρ. 2 άρθ. 11) ≥ 35 εκ. επικυρώσεις ανά έτος ≥1,75 εκ. ανθρωποώρες ≥ ανθρωποημέρες ≥ 1000 υπάλληλοι σπατάλη πόρων (χρόνου, χρήματος) για συναλλασσόμενους

51 Παρακολούθηση εφαρμογής του άρθρου 1, Ν. 4250/2014
Ηλεκτρονική εφαρμογή ΣΕΕΔΔ (τριμηνιαίες αναφορές)-πιστοποιμένοι χρήστες εφαρμογής ΣΕΕΔΔ, υπόχρεοι φορείς, δυνατότητα πιστοποίησης νέων χρηστών (περιφερεικές υπηρεσίες ΝΠΔΔ, Περιφερειακές Ενότητες κλπ) e-ticketing (Πληροφοριακό Σύστημα ΚΕΠ) αποκλειστικά χρησιμοποιείται από υπαλλήλους ΚΕΠ Ιστοσελίδα Επιτόπιοι έλεγχοι-Mystery shopping


Κατέβασμα ppt "Η κατάργηση των επικυρώσεων ως μέτρο μείωσης των γραφειοκρατικών βαρών (Ν. 4250/2014) Θεσσαλονίκη 18/11/2014 Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google