Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Καὶ ἀκούσαντες οἱ παρ’ αὐτοῦ ἐξῆλθον κρατῆσαι αὐτόν· ἔλεγον γὰρ ὅτι ἐξέστη. (Mark. 3:21) ἐξίστημι olla poissa tolaltaan κρατέω tarttua Ja kuultuaan hänen.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Καὶ ἀκούσαντες οἱ παρ’ αὐτοῦ ἐξῆλθον κρατῆσαι αὐτόν· ἔλεγον γὰρ ὅτι ἐξέστη. (Mark. 3:21) ἐξίστημι olla poissa tolaltaan κρατέω tarttua Ja kuultuaan hänen."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 καὶ ἀκούσαντες οἱ παρ’ αὐτοῦ ἐξῆλθον κρατῆσαι αὐτόν· ἔλεγον γὰρ ὅτι ἐξέστη. (Mark. 3:21) ἐξίστημι olla poissa tolaltaan κρατέω tarttua Ja kuultuaan hänen omaisensa tulivat ottamaan hänet haltuunsa. Sillä he sanoivat että hän on poissa tolaltaan. ἐξέστη akt. ind. j-aor. yks. 3 κρατῆσαι akt. inf. 1 aor.

2 μετὰ δὲ τὸ παραδοθῆναι τὸν Ἰωάννην ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίαν (Mark. 1:14) παραδίδωμι luovuttaa, kavaltaa, vangita ”Johanneksen tultua luovutetuksi/vangituksi”… Kun Johannes oli vangittu, Jeesus meni Galileaan… παραδοθῆναι pass. inf. 1 aor. παραδίδωμι

3 καὶ ἐὰν βασιλεία ἐφ’ ἑαυτὴν μερισθῇ, οὐ δύναται σταθῆναι ἡ βασιλεία ἐκείνη. (Mark. 3:24) μερίζω jakaa, pass. riitautua μερισθῇ pass. konj. 1 aor. yks. 3 σταθῆναι pass. inf. 1 aor. ἵστημι asettaa, nousta, kestää jne.

4 εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου πάντοτε ἐπὶ τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ τῇ δοθείσῃ ὑμῖν (1 Kor. 1:4) Kiitän Jumalaani aina Jumalan teille annetusta/antamasta armosta. δοθείσῃ pass. part. 1 aor. fem. yks. dat. δίδωμι

5 πιστὸς ὁ θεός, δι’ οὗ ἐκλήθητε εἰς κοινωνίαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ (1 Kor. 1:9) πιστὸς uskollinen καλέω kutsua ἡ κοινωνία yhteys ἐκλήθητε pass. ind. 1 aor. καλέω kutsua harvinaisempi agenttirakenne διά + gen

6 λαλοῦμεν θεοῦ σοφίαν… ἣν οὐδεὶς τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου ἔγνωκεν (perf!). εἰ γὰρ ἔγνωσαν, οὐκ ἂν τὸν κύριον τῆς δόξης ἐσταύρωσαν. (1 Kor. 2:7-8, lyh.) ἔγνωκεν akt. ind. PERF. yks. 3 γινώσκω tietää ἔγνωσαν akt. ind. j-aor. mon. 3 γινώσκω tietää huom. irreaalinen ehtolause! (s. 121)

7 Kolmannen deklinaation substantiivit ι-/j- ja ευ-/ε-vartalot

8 3. deklinaation kertausta päätteet mask./fem. (ntri): N -/-ς(-) G -ος D -ι A -α/-ν(-) N -ες(- α) G -ων D -σι(ν) A -ας(- α) kaikkia sukuja sanoilla ei helposti havaittavaa perusmuotoa taivutusvartalo saadaan poistamalla yks. genetiivin ος –pääte opeteltava sekä yks. nom. että yks. gen. esim. – NOM: ἡ γυνή – GEN: γυναικός – TV: γυναικ-

9 3. deklinaation vartalotyypit t-vartalot (ἐλπίς  ἐλπιδ-) υ-vartalot (ἰχθύς  ἰχθυ-) k-vartalot (σάρξ  σαρκ-) ρ-vartalot (χείρ  χειρ-) ν- ja ντ-vartalot ( ποιμήν  ποιμεν-) nyt opetellaan: – ι-/j- vartalot – ευ-/ε-vartalot

10 ι- /j- vartalot perusmuodon pääte -ις/-σις – ἡ δύναμις, ἡ φύσις, ἡ θλῖψις, ἡ κρίσις, ἡ πίστις, ἡ πόλις – HUOM! EROTA T-VARTALOISISTA, esim. ἠ ἐλπίς lähes kaikki feminiinejä kaksi taivutusvartaloa: i- ja e-loppuinen taivutusvartalo alun perin päättynyt kadonneeseen j-kirjaimeen

11 ἡ δύναμις, voima N δύναμι-ς G δυνάμε-ως korko! (<δυναμηj-ος) D δυνάμε-ι A δύναμι-ν N δυνάμεις (<δυναμεj-ες) G δυνάμε-ων korko! D δυνάμε-σι(ν) A δυνάμεις (<δυναμεj-νς)

12 ἡ πίστις, usko N ἡ πίστις G τῆς πίστεως D τῇ πίστει A τὴν πίστιν N αἱ πίστεις G τῶν πίστεων D ταῖς πίστεσιν A τὰς πίστεις

13 ευ-/ε -vartalot εύς –päätteisiä maskuliineja ὁ ἱερεύς, ὁ βασιλεύς, ὁ γραμματεύς kaksi taivutusvartaloa ευ-/ε -päätteiset vartalo alun perin päättynyt kaikissa muodoissa digammaan F (ääntyy w), kirjassa kuvattu kielihistoriallinen muotoutuminen tarkemmin

14 ὁ ἰερεύς, pappi N ἱερεύ-ς G ἱερέ-ως (<ἱερηF-ος) D ἱερε-ῖ A ἱερέ-α VOK. ἱερεῦ N ἱερεῖς (<ἱερεF-ες) G ἱερέ-ων D ἱερεῦ-σι(ν) A ἱερεῖς (<ἱερεF-ας)


Κατέβασμα ppt "Καὶ ἀκούσαντες οἱ παρ’ αὐτοῦ ἐξῆλθον κρατῆσαι αὐτόν· ἔλεγον γὰρ ὅτι ἐξέστη. (Mark. 3:21) ἐξίστημι olla poissa tolaltaan κρατέω tarttua Ja kuultuaan hänen."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google