Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αναστοχασμός 2013- 2014.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αναστοχασμός 2013- 2014."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αναστοχασμός

2 Ορισμοί του αναστοχασμού.
Ορισμοί του αναστοχασμού. Με την ευρύτερη έννοια η άσκηση του αναστοχασμού περιλαμβάνει την κριτική ανάλυση των καθημερινών επαγγελματικών πράξεων (Clouder, 2000, p. 211) Είναι ένα παράθυρο μέσα από το οποίο οι επαγγελματίες μπορούν να δουν και να επικεντρωθούν στο περιεχόμενο της εμπειρίας που οι ίδιοι έζησαν, με ένα τρόπο που τους έδωσε την δυνατότητα να αντιμετωπίζουν, να αντιλαμβάνονται, με τελικό σκοπό να επιλύουν τις αντιφάσεις μέσα από την πρακτική τους, μεταξύ του τι είναι επιθυμητό και τι πραγματοποιήσιμο (Johns, 2000,p. 34). 2

3 Πρακτική του αναστοχασμού
Πρακτική του αναστοχασμού Πως μας βοηθάει? Προσδιορίζει τρόπους και ανάγκες γνώσης. Διευκολύνει την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. - Αναδεικνύει ικανότητες. - Προλαμβάνει πράξεις ρουτίνας/συνήθειας. - Εξασφαλίζει πρακτικές βασισμένες στην απόδειξη. Ο αναστοχασμός είναι ένα ισόβιο εργαλείο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές καταστάσεις. Στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση Στην άσκηση του επαγγέλματος- πρακτική γνώση Ως μέρος της συνεχιζόμενης δια βίου εκπαίδευσης.

4 Διαδικασία αναστοχασμού
Υπάρχουν πολλά πλαίσια για τη δομή της διαδικασίας του αναστοχασμού. Όλα τα μοντέλα αναστοχασμού αποτελούνται από 3 βασικές διαδικασίες: Ανασκόπηση: το να σκέπτεσαι ξανά τα γεγονότα Αυτο-αξιολόγηση: ανταπόκριση στα συναισθήματα Επαναπροσανατολισμός: επαναξιολόγηση των εμπειριών

5 Η πρακτική του αναστοχασμού:
1. αναφέρεται σε σένα και τη δουλειά σου. 2. αναφέρεται στη γνώση από την εμπειρία. 3. αναφέρεται στην αξιολόγηση του τι κάνουμε και γιατί το κάνουμε. 4.Δεν διακρίνει την πράξη και τη θεωρία 5. Μπορεί να μας βοηθήσει να εκλογικεύσουμε την σκέψη και τις πράξεις μας. 6. Δίνει έμφαση μεταξύ στην σύνδεση αξίες και πράξεις. 7. Μπορεί να βελτιώσει την πράξη 8. περιλαμβάνει τον σεβασμό στο να εργάζεται με τεκμηρίωση.

6 Ωφέλη Προωθεί την ανεξάρτητη σκέψη Επικεντρώνεσαι στις σκέψεις σου
Αυτοπεποίθηση Αυτογνωσία Αποτελασματική χρήση δεξιοτήτων Hinett, (1997) LLP/UH

7 Ο κύκλος αναστοχασμού του Gibbs
Ενθαρρύνει μία ξεκάθαρη περιγραφή της κατάστασης, ανάλυση των συναισθημάτων, εκτίμηση της εμπειρίας, ανάλυση ώστε να εκλογικευθεί η εμπειρία, συμπεράσματα όπου άλλες επιλογές λαμβάνονται υπόψη και στοχασμός πάνω στην εμπειρία για να εξετασθεί τι θα πρέπει να γίνει αν η κατάσταση προκύψει ξανά.

8 γιατί πιστεύετε ότι οι δεξιότητες ήταν καλές ή κακές?
ποιά ήταν η μαθησιακή εμπειρία (σε οποιαδήποτε μάθημα) και τι δεξιότητες χρησιμοποιήσατε στην πράξη για να μάθετε συνεργατικά? περιγραφή πώς νιώθετε για τις δεξιότητες που χρησιμοποιήσατε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων διεπαγγελματικής εκπαίδευσης? Συναισθήματα τι ήταν καλό ή κακό σχετικά με τις δεξιότητες που χρησιμοποιήσατε στη τάξη? Εκτίμηση γιατί πιστεύετε ότι οι δεξιότητες ήταν καλές ή κακές? ανάλυση τι μάθατε?υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να κάνετε για να βελτιώσετε τις δεξιότητες σας? συμπέρασμα πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δεξιότητες σας για να αναστοχαστείτε να μάθετε και να εργαστείτε διεπαγγελματικά στην πράξη? δράση

9 Περιγραφή Αυτό το στάδιο του μοντέλου απαιτεί από εσάς να προσδιορίσετε μια συγκεκριμένη εμπειρία μάθησης που έλαβε χώρα στην τάξη. Ποια ήταν η εμπειρία εκμάθησης (κάθε εργαστήριο). Αφού έχετε εντοπίσει την εμπειρία της μάθησης προσδιορίσατε / να συζητήσετε τις δεξιότητες που χρησιμοποιούνται στην τάξη για να μάθετε συνεργατικά; Εάν δεν είστε σίγουροι για τις δεξιότητες , ρίξτε μια ματιά στην λίστα ανάπτυξης «δεξιοτήτων» στον Οδηγό Ενότητας

10 Συναισθήματα πώς νιώσατε σχετικά με τις δεξιότητες που χρησιμοποιήσατε κατά την εφαρμογή της συνεργατικής μάθησης στην πράξη? LLP/UH

11 εκτίμηση Τι πήγε άσχημα στην πράξη ή καλά σχετικά με τις δεξιότητες που εφαρμόσατε στην αίθουσα? LLP/UH

12 Γιατί πιστεύετε ότι οι δεξιότητες που εφαρμόσατε ήταν καλές ή κακές?
Ανάλυση Γιατί πιστεύετε ότι οι δεξιότητες που εφαρμόσατε ήταν καλές ή κακές? LLP/UH

13 Συμπέρασμα Τι μάθατε? Υπάρχει κάτι που θα κάνετε για να βελτιώσετε τις δεξιότητες σας?

14 Δράση Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δεξιότητες που έχετε αναστοχαστεί επάνω στην πράξη, για να μάθετε να εργάζεσται ενδοεπαγγελματικά; LLP/UH

15 Άσκηση αναστοχασμού. Τρόποι αυτοστοχασμού Ανεπίσημα Ο ίδιος
Άσκηση αναστοχασμού. Τρόποι αυτοστοχασμού Ανεπίσημα Ο ίδιος Συζήτηση με ένα φίλο Συζήτηση με ένα συνάδελφο/δάσκαλο/ ανώτερο στέλεχος/ προσωπικό εκπαιδευτή. 15 15

16 Αναστοχασμός και εργασία
Οι ασθενείς/ πελάτες/ χρήστες των υπηρεσιών θα ωφεληθούν εάν βεβαιωθούν ότι η πρακτική σου είναι: Βασισμένη σε αποδείξεις. Σύγχρονη Επικεντρώνεται στον ασθενή/ πελάτη/ χρήστη υπηρεσιών. Δεν είναι ρουτίνα Η φροντίδα / παροχή υπηρεσιών είναι η βέλτιστη. 16

17 Βιβλιογραφία Biggs, J (1999) Teaching for quality learning at University . Buckingham: Open University Press Bloom. Clark, P. (2009). Reflecting on reflection in interprofessional education: implications for theory and practice. Journal of Interprofessional Care, 23 (3), Clouder, L. (2000). Reflective practice in physiotherapy education: a critical conversation. Studies in Higher Education, 25 (2), Gibbs, G (1998) Learning by Doing: A guide to teaching and learning methods. Further Education Unit. Oxford Brookes University. Hinett, K. (1995) Jasper, M. (2003). Beginning reflective practice. Cheltenham: Nelson Thornes Ltd. Johns, C. (2000). Becoming a reflective practitioner. Oxford: Blackwell Publishing. Rolfe, G., Freshwater, D., & Jasper, M. (2001). Critical reflection for nursing and the helping professions. Basingstoke: Palgrave MacMillan.

18 Βιβλιογραφία Reid, B. (1993). But we're doing it already! Exploring a response to the concept of reflective practice in order to improve its facilitaion. Nurse Education Today , 13, Kolb, D. (1984). Experiential learning: experience as the source of learning and development. New Jersey: Prentice Hall. Schon, D. (1983). The reflective practitioner: how professionals think in action. London: Temple Smith. Macfarlane, J (1998) 'Pedagogic principles, certification needs and the assessment of "reflective practitioners"‘ .International Journal of the Legal Profession 5(1), 1-23


Κατέβασμα ppt "Αναστοχασμός 2013- 2014."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google