Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αθήνα, Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2008 1 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» Κριτήρια Επιλογής Πράξεων του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αθήνα, Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2008 1 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» Κριτήρια Επιλογής Πράξεων του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αθήνα, Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2008 1 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» Κριτήρια Επιλογής Πράξεων του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» Δημήτριος Δεσύπρης Δημήτριος Δεσύπρης Προϊστάμενος Μονάδας Β της Ε.Υ.Δ. του Προϊστάμενος Μονάδας Β της Ε.Υ.Δ. του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»

2 2 19/ 2/ 20081 η Επιτροπή Παρακολούθησης ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ  Σκοπός  Πεδίο Εφαρμογής  Απαιτήσεις για την επιλογή πράξεων  Κριτήρια Αξιολόγησης Προτεινόμενων Πράξεων

3 3 19/ 2/ 20081 η Επιτροπή Παρακολούθησης ΣΚΟΠΟΣ Η διασφάλιση της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης στην επιλογή για χρηματοδότηση των πράξεων

4 4 19/ 2/ 20081 η Επιτροπή Παρακολούθησης ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τα κριτήρια επιλογής πράξεων εφαρμόζονται για την αξιολόγηση και επιλογή των αιτήσεων χρηματοδότησης όλων των κατηγοριών πράξεων

5 5 19/ 2/ 20081 η Επιτροπή Παρακολούθησης ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΑΞΕΩΝ Για την επιλογή των πράξεων η Ε.Υ.Δ. βεβαιώνεται ότι ο Δικαιούχος είναι σε θέση να ικανοποιήσει θέματα που σχετίζονται με:  Τα αγαθά / υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο της πράξης  Το χρηματοδοτικό σχήμα  Την προθεσμία εκτέλεσης  Τις απαιτήσεις ενημέρωσης της Ε.Υ.Δ. και των στοιχείων που πρέπει να τηρούνται

6 6 19/ 2/ 20081 η Επιτροπή Παρακολούθησης ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ομαδοποιούνται σε δύο ενότητες:  Ενότητα 1: Κριτήρια Πληρότητας στοιχείων προτεινόμενης πράξης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)  1. Αρμοδιότητα Εκτέλεσης Πράξης Δικαιούχου  2. Πληρότητα φακέλου υποβαλλόμενης πρότασης  3. Συμπλήρωση Πεδίων Εντύπων  4. Περίοδος Υλοποίησης προτεινόμενης πράξης  5. Προαπαιτούμενες αποφάσεις αρμόδιων οργάνων για το συντονισμό των πολιτικών  6. Προαπαιτούμενες Αποφάσεις αρμόδιων συλλογικών οργάνων Σημειώνεται ότι θα είναι υποχρεωτική η Ηλεκτρονική Υποβολή του ΤΔΠ με την κατάθεση της Πρότασης

7 7 19/ 2/ 20081 η Επιτροπή Παρακολούθησης ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  Ενότητα 2: Κριτήρια αξιολόγησης προτεινόμενης πράξης – Α’: Σαφήνεια (ΝΑΙ/ΟΧΙ)  Α1. Κάλυψη Θεματικών Προτεραιοτήτων της Πρόσκλησης  Α2. Σαφήνεια Περιγραφής Πρότασης  Α3. Πληρότητα Περιγραφής Πρότασης  Α4. Ρεαλιστικότητα Π/Υ σε σχέση με το Φυσικό Αντικείμενο  Α5. Ρεαλιστικότητα Χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης

8 8 19/ 2/ 20081 η Επιτροπή Παρακολούθησης ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  Ενότητα 2: Κριτήρια αξιολόγησης προτεινόμενης πράξης – Β’: Τήρηση Εθνικών και Κοινοτικών Κανόνων (ΝΑΙ/ΟΧΙ)  Β1. δημοσίων συμβάσεων (έργων, μελετών, προμηθειών, υπηρεσιών)  Β2. για το περιβάλλον  Β3. για εξασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών και μη διάκρισης  Β4. για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία

9 9 19/ 2/ 20081 η Επιτροπή Παρακολούθησης ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  Ενότητα 2: Κριτήρια αξιολόγησης προτεινόμενης πράξης – Γ’: Σκοπιμότητα (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ)  Γ1. Συμβολή της πράξης στην επίτευξη των στόχων / δεικτών του αντίστοιχου άξονα προτεραιότητας  Γ2. Αξιολόγηση του αποτελέσματος με βάση το κόστος  Γ3. Κρισιμότητα ζητήματος που αντιμετωπίζεται & Βαθμός κάλυψης αναγκών του Δικαιούχου  Γ4. Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλες πράξεις

10 10 19/ 2/ 20081 η Επιτροπή Παρακολούθησης ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  Ενότητα 2: Κριτήρια αξιολόγησης προτεινόμενης πράξης – Δ’: Ωριμότητα (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ)  Δ1. Στάδιο εξέλιξης απαιτούμενων στοιχείων υλοποίησης πράξης  Δ2. Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών

11 11 19/ 2/ 20081 η Επιτροπή Παρακολούθησης ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  Υλοποίηση έργων του Ε.Π. ΚτΠ σε Φυσικό και Οικονομικό Αντικείμενο τουλάχιστον 70% (εφόσον ο φορέας που υποβάλλει πρόταση έχει ενταγμένο έργο στο Ε.Π. ΚτΠ)

12 Αθήνα, Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2008 1 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» Σας Ευχαριστώ… Δημήτριος Δεσύπρης Δημήτριος Δεσύπρης Προϊστάμενος Μονάδας Β’ της ΕΥΔ του Προϊστάμενος Μονάδας Β’ της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»


Κατέβασμα ppt "Αθήνα, Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2008 1 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» Κριτήρια Επιλογής Πράξεων του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google