Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

PANOPLIA BIBLE CHURCH www.panopliabiblechurch.org 04 March 2012 2 Peter Lesson 36 πανοπλία © Panoplia Bible Church.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "PANOPLIA BIBLE CHURCH www.panopliabiblechurch.org 04 March 2012 2 Peter Lesson 36 πανοπλία © Panoplia Bible Church."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 PANOPLIA BIBLE CHURCH www.panopliabiblechurch.org 04 March 2012 2 Peter Lesson 36 πανοπλία © Panoplia Bible Church

2 Confession of Sin 1 John 1:9 If we acknowledge our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. ὁ μολογέω homologéō acknowledge, cite, name

3 2 Peter 1:16 (NASB95) For we did not follow cleverly devised tales when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but we were eyewitnesses of His majesty. Ο ὐ γ ὰ ρ σεσοφισμένοις μύθοις ἐ ξακολουθήσαντες ἐ γνωρίσαμεν ὑ μ ῖ ν τ ὴ ν το ῦ κυρίου ἡ μ ῶ ν Ἰ ησο ῦ Χριστο ῦ δύναμιν κα ὶ παρουσίαν ἀ λλ ʼ ἐ πόπται γενηθέντες τ ῆ ς ἐ κείνου μεγαλειότητος. Ο ὐ ou conjunction, not γ ὰ ρ conjunction gar meaning for, because σεσοφισμένοις sesophismenois perfect passive participle, plural dative masculine of verb sophizo, to make wise, therefore: skillfully-devised μύθοις muthois dative, plural, masculine of noun muthos, myth ἐ ξακολουθήσαντες exakolouthesantes aor, act, part, pl, nom, masc, of v. exakoloutheō, to follow out to a conclusion, therefore: follow Ο ὐ ou conjunction, not γ ὰ ρ conjunction gar meaning for, because σεσοφισμένοις sesophismenois perfect passive participle, plural dative masculine of verb sophizo, to make wise, therefore: skillfully-devised μύθοις muthois dative, plural, masculine of noun muthos, myth ἐ ξακολουθήσαντες exakolouthesantes aor, act, part, pl, nom, masc, of v. exakoloutheō, to follow out to a conclusion, therefore: follow 2 Peter 1:16 For skillfully-devised myths we did not follow

4 2 Peter 1:16 (NASB95) For we did not follow cleverly devised tales when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but we were eyewitnesses of His majesty. Ο ὐ γ ὰ ρ σεσοφισμένοις μύθοις ἐ ξακολουθήσαντες ἐ γνωρίσαμεν ὑ μ ῖ ν τ ὴ ν το ῦ κυρίου ἡ μ ῶ ν Ἰ ησο ῦ Χριστο ῦ δύναμιν κα ὶ παρουσίαν ἀ λλ ʼ ἐ πόπται γενηθέντες τ ῆ ς ἐ κείνου μεγαλειότητος. ἐ γνωρίσαμεν egnorisamen, aorist, active, indicative, first person, plural of verb, gnorizo, to make known, to reveal ὑ μ ῖ ν humin, personal pronoun, second person, dative, plural, to you τ ὴ ν article ten, accusative, singular, feminine, therefore it modifies power and coming ἐ γνωρίσαμεν egnorisamen, aorist, active, indicative, first person, plural of verb, gnorizo, to make known, to reveal ὑ μ ῖ ν humin, personal pronoun, second person, dative, plural, to you τ ὴ ν article ten, accusative, singular, feminine, therefore it modifies power and coming 2 Peter 1:16 For skillfully-devised myths we did not follow when we made known to you the

5 2 Peter 1:16 (NASB95) For we did not follow cleverly devised tales when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but we were eyewitnesses of His majesty. Ο ὐ γ ὰ ρ σεσοφισμένοις μύθοις ἐ ξακολουθήσαντες ἐ γνωρίσαμεν ὑ μ ῖ ν τ ὴ ν το ῦ κυρίου ἡ μ ῶ ν Ἰ ησο ῦ Χριστο ῦ δύναμιν κα ὶ παρουσίαν ἀ λλ ʼ ἐ πόπται γενηθέντες τ ῆ ς ἐ κείνου μεγαλειότητος. το ῦ article tou, genitive singular masculine, untranslated in NASB κυρίου kuriou, genitive singular masculine noun, Lord ἡ μ ῶ ν hemon personal pronoun, first person, genitive, plural translated of us Ἰ ησο ῦ Χριστο ῦ Iesou Xristou, both in genitive singular masculine; genitive indicates possession here: of Jesus Christ’s… το ῦ article tou, genitive singular masculine, untranslated in NASB κυρίου kuriou, genitive singular masculine noun, Lord ἡ μ ῶ ν hemon personal pronoun, first person, genitive, plural translated of us Ἰ ησο ῦ Χριστο ῦ Iesou Xristou, both in genitive singular masculine; genitive indicates possession here: of Jesus Christ’s… 2 Peter 1:16 For skillfully-devised myths we did not follow when we made known to you the…….of our Lord Jesus Christ…

6 2 Peter 1:16 (NASB95) For we did not follow cleverly devised tales when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but we were eyewitnesses of His majesty. Ο ὐ γ ὰ ρ σεσοφισμένοις μύθοις ἐ ξακολουθήσαντες ἐ γνωρίσαμεν ὑ μ ῖ ν τ ὴ ν το ῦ κυρίου ἡ μ ῶ ν Ἰ ησο ῦ Χριστο ῦ δύναμιν κα ὶ παρουσίαν ἀ λλ ʼ ἐ πόπται γενηθέντες τ ῆ ς ἐ κείνου μεγαλειότητος. δύναμιν article tou, genitive singular masculine, untranslated in NASB κα ὶ kai, conjunction, and παρουσίαν parousian accusative singular feminine of noun parousia, presence, coming or arrival. Parousia is derived from the preposition para, alongside + ousia, to be Therefore: “to be alongside”; or even, “personal presence” δύναμιν article tou, genitive singular masculine, untranslated in NASB κα ὶ kai, conjunction, and παρουσίαν parousian accusative singular feminine of noun parousia, presence, coming or arrival. Parousia is derived from the preposition para, alongside + ousia, to be Therefore: “to be alongside”; or even, “personal presence” 2 Peter 1:16 For skillfully-devised myths we did not follow when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ…

7 2 Peter 1:16 (NASB95) For we did not follow cleverly devised tales when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but we were eyewitnesses of His majesty. Ο ὐ γ ὰ ρ σεσοφισμένοις μύθοις ἐ ξακολουθήσαντες ἐ γνωρίσαμεν ὑ μ ῖ ν τ ὴ ν το ῦ κυρίου ἡ μ ῶ ν Ἰ ησο ῦ Χριστο ῦ δύναμιν κα ὶ παρουσίαν ἀ λλ ʼ ἐ πόπται γενηθέντες τ ῆ ς ἐ κείνου μεγαλειότητος. ἀ λλ ʼ adversative conjunction alla, but ἐ πόπται epoptai, nominative, plural, masculine of noun, epoptēs, eyewitness, spectator, onlooker γενηθέντες genethentes, aorist, passive, participle, plural, nominative, masculine of verb, ginomai, to become ἀ λλ ʼ adversative conjunction alla, but ἐ πόπται epoptai, nominative, plural, masculine of noun, epoptēs, eyewitness, spectator, onlooker γενηθέντες genethentes, aorist, passive, participle, plural, nominative, masculine of verb, ginomai, to become 2 Peter 1:16 For skillfully-devised myths we did not follow when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but (on the contrary), eyewitnesses we became...

8 2 Peter 1:16 (NASB95) For we did not follow cleverly devised tales when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but we were eyewitnesses of His majesty. Ο ὐ γ ὰ ρ σεσοφισμένοις μύθοις ἐ ξακολουθήσαντες ἐ γνωρίσαμεν ὑ μ ῖ ν τ ὴ ν το ῦ κυρίου ἡ μ ῶ ν Ἰ ησο ῦ Χριστο ῦ δύναμιν κα ὶ παρουσίαν ἀ λλ ʼ ἐ πόπται γενηθέντες τ ῆ ς ἐ κείνου μεγαλειότητος. τ ῆ ς tes, genitive singular feminine article untranslated in NASB ἐ κείνου ekeinou, demonstrative pronoun, in genitive, singular, masculine, that One’s… μεγαλειότητος megaleiotētos genitive, singular, feminine of noun, megalosune, grandeur, majesty, impressiveness τ ῆ ς tes, genitive singular feminine article untranslated in NASB ἐ κείνου ekeinou, demonstrative pronoun, in genitive, singular, masculine, that One’s… μεγαλειότητος megaleiotētos genitive, singular, feminine of noun, megalosune, grandeur, majesty, impressiveness 2 Peter 1:16 For skillfully-devised myths we did not follow when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but (on the contrary), eyewitnesses we became of that One’s majesty.

9 2 Peter 1:16 (NASB95) For we did not follow cleverly devised tales when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but we were eyewitnesses of His majesty. Ο ὐ γ ὰ ρ σεσοφισμένοις μύθοις ἐ ξακολουθήσαντες ἐ γνωρίσαμεν ὑ μ ῖ ν τ ὴ ν το ῦ κυρίου ἡ μ ῶ ν Ἰ ησο ῦ Χριστο ῦ δύναμιν κα ὶ παρουσίαν ἀ λλ ʼ ἐ πόπται γενηθέντες τ ῆ ς ἐ κείνου μεγαλειότητος. μεγαλειότητος megaleiotētos grandeur, majesty, impressiveness Luke 9:37-43 (NASB95) On the next day, when they came down from the mountain, a large crowd met Him. 38 And a man from the crowd shouted, saying, “Teacher, I beg You to look at my son, for he is my only boy, 39 and a spirit seizes him, and he suddenly screams, and it throws him into a convulsion with foaming at the mouth; and only with difficulty does it leave him, mauling him as it leaves. 40 “I begged Your disciples to cast it out, and they could not.” 41 And Jesus answered and said, “You unbelieving and perverted generation, how long shall I be with you and put up with you? Bring your son here.” 42 While he was still approaching, the demon slammed him to the ground and threw him into a convulsion. But Jesus rebuked the unclean spirit, and healed the boy and gave him back to his father. 43 And they were all amazed at the greatness (megaleiotes) of God.

10 1 Simon Peter, slave and apostle of Jesus Christ, To those who have received an equally-valuable faith (dynamic) as ours (apostles), by means of righteousness of the God of us and Savior: Jesus Christ. 2 May grace and peace be multiplied to you in applied knowledge (epignosis) of the God and Jesus the Lord of us; 3 Seeing that His divine power has gifted to us everything pertaining to (spiritual) life and piety, by means of the applied knowledge (epignosis) of Him who called us by means of glory and virtue (arete). 4 Through which (glory and virtue) He has gifted to us the precious and magnificent promises; accordingly, then, see to it that by them (the promises) you might become partakers (participators) of Godly nature, having escaped the corruption that is in the world by lust. 5 Now for this very reason also, applying all diligence, lavishly supply in the faith (life/ dynamic) of you, the virtue, and in the virtue, the knowledge, 6 and in the knowledge, the self-control, and in the self- control, the perseverance, and in the perseverance, the piety, 7 and in the piety, the brotherly love, and in the brotherly love, the (agape) love. 2 Peter 1:1-7 Modified Translation

11 8 For if these things (7 proficiencies), with you existing and increasing, neither unindustrious nor unfruitful they appoint you, in the Lord of us, Jesus Christ’s applied knowledge (epignosis). 9 For he to whom these things are not manifest, blind he is—myopic!—after having received forgetfulness of the purification of the former sins of him. 10 Therefore, become all the more diligent, brethren, to validate for yourselves the calling and choosing of you; for if you keep practicing these things you will never stumble. 11 For in this way, richly, lavishly-supplied to you the entrance into the everlasting kingdom of the Lord of us and Savior Jesus Christ. 12 Therefore, I will always be ready to remind you of these things, even though you already know them, and have been established in the truth which is present with you. 13 Indeed, right I consider it, as long as I am in this, the tent, to stir you up in reminder, 14 knowing that soon is the laying aside of the tent of me as also the Lord of us, Jesus Christ revealed to me, 15 and indeed, I will be diligent (so that) at any time you will be able, after my departure, these (Scriptural Truths), to remember. 16 For skillfully-devised myths we did not follow when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but eyewitnesses we became of that One’s majesty. 2 Peter 1:8-16 Modified Translation

12 2 Peter 1:16 For skillfully-devised myths we did not follow when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but eyewitnesses we became of that One’s majesty. What their proclamation wasn’t: fable, myth, legend, fantasy What their proclamation was: an eyewitness account of a true event Participial clause Key Point

13 Transfiguration: Matthew 16:27-17:8; Mark 8:38-9:8; Luke 9:26-36

14 Matthew 16:27-17:8 (NASB95) 27 “For the Son of Man is going to come in the glory of His Father with His angels, and will then repay every man according to his deeds. 28 “Truly I say to you, there are some of those who are standing here who will not taste death until they see the Son of Man coming in His kingdom.” 1 Six days later Jesus took with Him Peter and James and John his brother, and led them up on a high mountain by themselves. 2 And He was transfigured before them; and His face shone like the sun, and His garments became as white as light. 3 And behold, Moses and Elijah appeared to them, talking with Him. 4 Peter said to Jesus, “Lord, it is good for us to be here; if You wish, I will make three tabernacles here, one for You, and one for Moses, and one for Elijah.” 5 While he was still speaking, a bright cloud overshadowed them, and behold, a voice out of the cloud said, “This is My beloved Son, with whom I am well- pleased; listen to Him!” 6 When the disciples heard this, they fell face down to the ground and were terrified. 7 And Jesus came to them and touched them and said, “Get up, and do not be afraid.” 8 And lifting up their eyes, they saw no one except Jesus Himself alone.

15 Mount Hermon

16 CapernaumCapernaum ChorazinChorazin Caesarea Philippi Mount Tabor Mount Hermon

17

18 1. The event emphasizes the consistent integration of Scripture. Transfiguration Principles Matthew 5:17 (NASB95) “Do not think that I came to abolish the Law or the Prophets; I did not come to abolish but to fulfill.”

19 1. The event emphasizes the consistent integration of Scripture. 2. The Transfiguration event verifies the certainty of the imminent Messianic Kingdom. Transfiguration Principles

20 1. The event emphasizes the consistent integration of Scripture. 2. The Transfiguration event verifies the certainty of the imminent Messianic Kingdom. 3. The event emphasizes the criticality and importance of NT Scripture. Transfiguration Principles Matthew 17:5 (NASB95) While he was still speaking, a bright cloud overshadowed them, and behold, a voice out of the cloud said, “This is My beloved Son, with whom I am well-pleased; listen to Him!”

21 1. The event emphasizes the consistent integration of Scripture. 2. The Transfiguration event verifies the certainty of the imminent Messianic Kingdom. 3. The event emphasizes the criticality and importance of NT Scripture. 4. We are to live in the light imminent eschatological events. Transfiguration Principles

22 PANOPLIA BIBLE CHURCH LANSING, KANSAS πανοπλία πανοπλία πανοπλία


Κατέβασμα ppt "PANOPLIA BIBLE CHURCH www.panopliabiblechurch.org 04 March 2012 2 Peter Lesson 36 πανοπλία © Panoplia Bible Church."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google