Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Jesus, Lady Wisdom, & God 1 Corinthians 1:30; 8:6 (ca. 55CE)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Jesus, Lady Wisdom, & God 1 Corinthians 1:30; 8:6 (ca. 55CE)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Jesus, Lady Wisdom, & God 1 Corinthians 1:30; 8:6 (ca. 55CE)
God is the source of your life in Christ Jesus, who became for us wisdom from God, and righteousness and sanctification and redemption. For us there is one God, the Father, from whom are all things and for whom we exist, and one Lord, Jesus Christ, through whom are all things and through whom we exist. Proverbs 8:22-31 [Lady Wisdom:] The Lord created me at the beginning of his work, the first of his acts of long ago. Ages ago I was set up, at the first, before the beginning of the earth. When there were no depths I was brought forth, when there were no springs abounding with water. Before the mountains had been shaped, before the hills, I was brought forth—when he had not yet made earth and fields, or the world’s first bits of soil. When he established the heavens, I was there, when he drew a circle on the face of the deep, when he made firm the skies above, when he established the fountains of the deep, when he assigned to the sea its limit, so that the waters might not transgress his command, when he marked out the foundations of the earth, then I was beside him, like a master worker; and I was daily his delight, rejoicing before him always, rejoicing in his inhabited world and delighting in the human race. Wisdom 7:24,27 (from the Apocrypha) Wisdom is more mobile than any motion; because of her pureness she pervades and penetrates all things … Although she is but one, she can do all things, and while remaining in herself, she renews all things; in every generation she passes into holy souls and makes them friends of God, and prophets.”

2 Galatians 2:19-20; 3:27-28; 4:4-7 (ca. 56CE)
Through the law I died to the law, so that I might live to God. I have been crucified with Christ; and it is no longer I who live, but it is Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh I live by the faithfulness of the Son of God, who loved me and gave himself for me. As many of you as were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. There is no longer Jew or Greek, there is no longer slave or free, there is no longer male and female; for all of you are one in Christ Jesus. When the fullness of time had come, God sent his Son, born of a woman, born under the law, in order to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as children. And because you are children, God has sent the Spirit of his Son into our hearts, crying, “Abba! Father!” So you are no longer a slave but a child, and if a child then also an heir, through God.

3 Philippians 2:5-11 (ca. 61CE) Let the same mind be in you that was in Christ Jesus, who, though he was in the form of God, did not regard equality with God as something to be exploited, but emptied himself, taking the form of a slave, being born in human likeness. And being found in human form, he humbled himself and became obedient to the point of death—even death on a cross. Therefore God also highly exalted him and gave him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bend, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Colossians 1:15-20 (ca. 61CE? Authorship & date disputed) He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation; for in him all things in heaven and on earth were created, things visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or powers—all things have been created through him and for him. He himself is before all things, and in him all things hold together. He is the head of the body, the church; he is the beginning, the firstborn from the dead, so that he might come to have first place in everything. For in him all the fullness of God was pleased to dwell, and through him God was pleased to reconcile to himself all things, whether on earth or in heaven, by making peace through the blood of his cross.

4 Matthew 11:27-30 (ca. 80-85CE—but Q is earlier)
[Q:] All things have been handed over to me by my Father; and no one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son and anyone to whom the Son chooses to reveal him. [M:] Come to me, all you that are weary and are carrying heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn from me; for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Sirach 6:25-30 (from the Apocrypha) Put your feet into [Wisdom’s] fetters, and your neck under her yoke. Stoop your shoulders and carry her and be not irked at her bonds. With all your soul draw close to her; with all your strength keep her ways. Search her out, discover her; seek her and you will find her. Then when you have her, do not let her go; thus will you afterward find rest in her, and she will become your joy. Her yoke is a golden ornament and her bonds a purple cord.

5 John 1:1-5, 9-14, (ca CE) In the beginning was the Word [Greek: logos], and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things came into being through him, and without him not one thing came into being. What has come into being in him was life, and the life was the light of all people. The light shines in the darkness, and the darkness did not overcome it. The true light, which enlightens everyone, was coming into the world. He was in the world, and the world came into being through him; yet the world did not know him. He came to what was his own, and his own people did not accept him. But to all who received him, who believed in his name, he gave power to become children of God, who were born, not of blood or of the will of the flesh or of the will of man, but of God. And the Word became flesh and lived among us, and we have seen his glory, the glory as of a father’s only son, full of grace and truth. From his fullness we have all received, grace upon grace. The law indeed was given through Moses; grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God. It is God the only Son, who is close to the Father’s heart, who has made him known.

6 THE CREED OF NICAEA (325CE)
This was the original Nicene Creed. It was revised and finalized at the Council of Constantinople in 381CE—the version now recited in many churches. We believe in one God the Father All-sovereign, maker of all things. We believe in one Lord Jesus Christ, the Son of God, begotten of the Father, only-begotten, that is, of the essence of the Father, God of God, Light of Light, true God of true God, begotten not made, of one essence [Greek: homoousion] with the Father, through whom all things were made, things in heaven and things on the earth; who for us people and for our salvation came down and was made flesh, and became human, suffered, and rose on the third day, ascended into the heavens, and is coming to judge living and dead. And in the Holy Spirit. And those that say 'There was when he was not,' and, 'Before he was begotten he was not,' and that, 'He came into being from what-is-not,' or those that allege, that the son of God is 'Of another substance or essence' or 'created,' or 'changeable' or 'alterable,' these the Catholic and Apostolic Church anathematizes.

7 The Greek Text of the Nicene Creed (325CE)
Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεὸν Πατέρα παντοκράτορα, πάντων ὁρατῶν τε και ἀοράτων ποιητήν. Πιστεύομεν εἰς ἕνα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ, γεννηθέντα ἐκ τοῦ πατρὸς μονογενῆ, τουτέστιν ἐκ τῆς ουσίας τοῦ πατρός, θεὸν εκ θεοῦ ἀληθινου, γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῳ πατρί δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο, τά τε ἐν τῳ ούρανῳ καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα καὶ σαρκωθέντα και ενανθρωπήσαντα, παθόντα, καὶ ἀναστάντα τῇ τριτῇ ἡμέρᾳ, καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανούς, καὶ ἐρχόμενον κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς. Καὶ εἰς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. Τοὺς δὲ λέγοντας, ὁτι ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἦν, καὶ πρὶν γεννηθῆναι οὐκ ἦν, καὶ ὅτι ἐξ ἑτέρας ὑποστάσεως ἢ οὐσίας φάσκοντας εἶναι, ἢ κτιστόν, τρεπτὸν ἢ ἀλλοιωτὸν τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ, τούτους ἀναθεματίζει ἡ καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ ἐκκλησία.


Κατέβασμα ppt "Jesus, Lady Wisdom, & God 1 Corinthians 1:30; 8:6 (ca. 55CE)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google