Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

2 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
«Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας» Τίτλος :Αξιολόγηση των εξ Αποστάσεως Προγραμμάτων του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων Ονοματεπώνυμο :Μαρία Περιστέρη ΑΜ:425/ Επιβλέπων καθηγητής : Πέτρος Ρούσσος, Λέκτορας Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

3 Εισαγωγή Οι σύγχρονες εξελίξεις στην οικονομία, στις κοινωνικές δομές και στην τεχνολογία ευνοούν την ανάπτυξη συστημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο πλαίσιο πολιτικών διεύρυνσης της εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης. Η διείσδυση των νέων αυτών τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας στο χώρο της εκπαίδευσης γίνεται με ταχείς ρυθμούς. Ιδιαίτερα ο παγκόσμιος ιστός, έχει καταστεί δημοφιλές μέσο ανάπτυξης, οργάνωσης και προβολής πληροφορίας. Στις μέρες μας πληθαίνουν οι εκπαιδευτικές ηλεκτρονικές τοποθεσίες πληροφοριών. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι φορείς εμπλέκονται στην εκπαίδευση ενηλίκων και απευθύνονται σε πολύ μεγάλο φάσμα ενδιαφερόμενων, παρέχουν όσο γίνεται περισσότερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες και διαμορφώνουν ευέλικτα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα ως προς τον χρόνο και τον χώρο μέσα από την αξιοποίηση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

4 Η βασικότερη πηγή ανατροφοδότησης ενός εκπαιδευτικού συστήματος προέρχεται από την αξιολόγηση. Για το σκοπό αυτό το μοντέλο της μικτής εκπαίδευσης πρέπει να αξιολογείται τόσο από τους εκπαιδευτές όσο και από τους εκπαιδευόμενους και τα συμπεράσματα να χρησιμοποιούνται στη βελτίωση της επόμενης φάσης υλοποίησής του. Για την αξιολόγηση της μικτής εκπαίδευσης σχεδιάζεται μια διαδικασία η οποία περιλαμβάνει ερωτηματολόγια για τους εκπαιδευόμενους, τους εκπαιδευτές και το προσωπικό στελέχωσης οι οποίοι συμμετέχουν στις μετρήσεις ποιότητας της μαθησιακής και διαχειριστικής εμπειρίας μετά τη λειτουργία του συστήματος. Ακόμα σχεδιάζεται ο τρόπος με τον οποίο θα μπορέσει να ενταχθεί στην κανονική λειτουργία του συστήματος ώστε πράγματι να αποτελέσει σταθερή πηγή ανατροφοδότησης (Λιοναράκης & Παπαδημητρίου, Psaromiligkos & Retalis, 2003).

5 Στην παρούσα εργασία διερευνώνται οι υποθέσεις μέσα από τις κρίσεις των εκπαιδευτών και των στελεχών του ΚΕ.Δ.Β.Μ.ΑΠ., εάν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος και της επίτευξης του μαθησιακού στόχου του προγράμματος, ανάμεσα στην επιτυχία του εκπαιδευτικού προγράμματος και του εκπαιδευτικού μαθησιακού υλικού και ανάμεσα στην επιτυχία του εκπαιδευτικού προγράμματος και της εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Μέσα από την κρίση των εκπαιδευτών και των στελεχών διερευνάται ο βαθμός της ικανοποίησης των εκπαιδευομένων από όλη την εκπαιδευτική διαδικασία και σε σχέση και με την αντίστοιχη συμβατική και ποια από τα χαρακτηριστικά που κρίνουν οι εκπαιδευτές ότι είχαν οι εκπαιδευόμενοι του εξ αποστάσεως προγράμματος προβλέπουν τη θετική κρίση της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τους εκπαιδευόμενους. Στο τέλος των υποθέσεων γίνεται διερεύνηση της ύπαρξης δυσκολιών στα υλοποιημένα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Επίσης, περιγράφεται η ερευνητική διαδικασία που ακολουθήθηκε καθώς και τα εργαλεία και οι στατιστικές αναλύσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τους σκοπούς της έρευνας. Ακολούθως, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα τα οποία στη συνέχεια αναλύονται και ερμηνεύονται βάσει προηγούμενων ερευνητικών πορισμάτων και βιβλιογραφικών αναφορών.

6 Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Distance Education) βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και ολοένα και περισσότεροι φορείς παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων την υιοθετούν σε μια προσπάθεια να προσφέρουν εκπαίδευση σε ένα ευρύτερο κοινό από αυτό που είναι δυνατόν να παρακολουθήσει εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τις συμβατικές εκπαιδευτικές μεθόδους (εκπαίδευση σε αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια). Οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της σύγχρονης πραγματικότητας για απόκτηση νέων, γενικών και ειδικών γνώσεων και δεξιοτήτων και η αδυναμία των συμβατικών μορφών εκπαίδευσης να καλύψουν τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας, έχουν οδηγήσει στην υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων εκπαίδευσης, όπως είναι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Lionarakis, Moore and Kearsley, 1996). Ο όρος «εξ αποστάσεως εκπαίδευση», στην πιο γενική του διάσταση, χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες κατά τις οποίες ο εκπαιδευόμενος βρίσκεται σε μια φυσική απόσταση από τον εκπαιδευτή του και χρησιμοποιεί κάποια μορφής τεχνολογία για να επικοινωνήσει μαζί του και να έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό (Schlosser & Simonson, 2002). Στη διεθνή βιβλιογραφία συναντάται ποικιλία προσεγγίσεων και ορισμών για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση που διαφοροποιούνται μεταξύ τους ανάλογα με τα κριτήρια και τις παραμέτρους που χρησιμοποιεί κάθε ερευνητής.

7 Οι θεωρητικοί της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Ο Holmberg (2002) υποστηρίζει ότι «η εξ αποστάσεως εκπαίδευση περιλαμβάνει διάφορες μορφές σπουδών, σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, οι οποίες διεξάγονται χωρίς την άμεση και συνεχή επίβλεψη εκπαιδευτών και στηρίζονται στην οργάνωση, καθοδήγηση και διδασκαλία που παρέχεται από κάποιο εκπαιδευτικό οργανισμό. Η Perraton (1988) προσδιορίζει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως «τη διδασκαλία από κάποιον εκπαιδευτή που βρίσκεται μακριά από τον εκπαιδευόμενο τόσο σε φυσική απόσταση όσο και σε χρόνο». Σύμφωνα με τον Keegan (1986), «η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί μια καλά σχεδιασμένη και οργανωμένη δραστηριότητα που αφορά στην επιλογή, στην προετοιμασία και στην παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού καθώς και στην καθοδήγηση και στην υποστήριξη του εκπαιδευόμενου μέσα από την αξιοποίηση τεχνολογικών μέσων». Οι θεωρητικοί της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

8 Φορείς υλοποίησης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Ο οργανισμός παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης παράγει και διανέμει ειδικά διαμορφωμένο διδακτικό υλικό και αναπτύσσει μηχανικά και ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας μεταξύ αυτού, εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων. Οι τελευταίοι συμμετέχουν στη δομή του εκπαιδευτικού οργανισμού ως μονάδες ανεξάρτητων διδασκομένων που μελετούν στο σπίτι όχι μόνοι, άλλα με την εξατομικευμένη καθοδήγηση ενός εκπαιδευτή. Ο οργανισμός παροχής εκπαίδευσης έχει δύο λειτουργικά υποσυστήματα με ξεχωριστές αρμοδιότητες, το τμήμα σχεδιασμού προγραμμάτων και το σύστημα υποστήριξης των εκπαιδευόμενων. Στην κτιριακή υποδομή του οργανισμού οι υπηρεσίες αποθήκευσης και διανομής εκπαιδευτικού υλικού κατέχουν κεντρική θέση, ενώ οι αίθουσες διδασκαλίας, τα εργαστήρια και οι βιβλιοθήκες είναι ελάχιστες και ίσως διασκορπισμένες σε διαφορετικά μέρη. Τέλος, από οικονομικής πλευράς ο οργανισμός χαρακτηρίζεται ως οικονομική μονάδα εκροής κεφαλαίων στην οποία σημειώνεται υψηλό αρχικό κόστος, χαμηλό μεταβλητό κόστος ανά εκπαιδευόμενο και με τάση περισσότερης μείωσης του μέσου κόστους ανά εκπαιδευόμενο, όταν το σύνολο των εκπαιδευομένων είναι μεγάλο (Keegan, 2001). Εισάγει δύο βασικές διακρίσεις των ιδρυμάτων παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στην πρώτη περιλαμβάνονται τα αυτόνομα ιδρύματα, τα οποία ασκούν έλεγχο στους τομείς της χρηματοδότησης, των εξετάσεων και της πιστοποίησης, των προγραμμάτων σπουδών και του διδακτικού υλικού, καθώς και του συστήματος διανομής του υλικού και των υπηρεσιών υποστήριξης των εκπαιδευομένων. Στη δεύτερη περιλαμβάνονται τα μεικτού τύπου ιδρύματα και αναφέρεται σε εκείνα τα τμήματα των συμβατικών πανεπιστημίων στα οποία παρέχεται εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

9 Η από απόσταση εκπαίδευση στην Ελλάδα ξεκινά με την ίδρυση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), στα τέλη της δεκαετίας του Συγχρόνως, η εξάπλωση των νέων τεχνολογιών στην Ελλάδα οδήγησε και στην ανάπτυξη προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από τμήματα – κυρίως Πληροφορικής – συμβατικών Πανεπιστημίων (Γκιόσος, Μαυροειδή & Κουτσούμπα, 2008). Προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης υλοποιούνται από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Παιδαγωγικό το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το ΤΕΙ Πειραιά.

10 Τα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα του Ι.Δ.ΕΚ.Ε.
Τα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων (Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.) έχει ως αποστολή, μεταξύ άλλων σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (νόμος 2909/ 2001, άρθρο 3, παρ.1 εδάφιο δ'), την «...ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και κατάρτιση, τη σύνδεση και συνεργασία με τα εκάστοτε συστήματα ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης...». Επίσης, σύμφωνα με το νόμο 3369/ 2005 (άρθρο 4, παρ. 3), « τα προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης και Δια Βίου Κατάρτισης είναι δυνατόν να διεξάγονται και με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης». Η Γ.Γ.Δ.Β.Μ. σε υλοποίηση των ανωτέρω, ίδρυσε, συγκρότησε, και έθεσε σε λειτουργία το «Κέντρο Δια Βίου Μάθησης από Απόσταση, (ΚΕ.Δ.Β.Μ.ΑΠ)». Η υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων γίνεται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), το οποίο είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και οποίο υπάγεται στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.. Βασικός σκοπός του είναι η Τεχνολογική και Επιστημονική υποστήριξη των προγραμμάτων της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και η υλοποίηση ενεργειών που αφορούν στη δια βίου μάθηση (Φ.Ε.Κ. 90/τ.α'/ /ν.2909).

11 Τα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του ΚΕ. Δ. Β. Μ. ΑΠ
Τα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του ΚΕ.Δ.Β.Μ.ΑΠ. ως εκπαιδευτικό μοντέλο βασίζονται στο συνδυασμό μεθόδων εκπαίδευσης από απόσταση μέσω ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος και τεχνικών παραδοσιακής εκπαίδευσης ενηλίκων (υβριδικό μαθησιακό μοντέλο ή μοντέλο μεικτής μάθησης). Η κεντρική μονάδα του ΚΕ.Δ.Β.Μ.ΑΠ. εδρεύει και λειτουργεί στο Αιγάλεω (κτίριο Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), ενώ οι Περιφερειακές Μονάδες εδρεύουν και λειτουργούν στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) που βρίσκονται στους νομούς-έδρες των Περιφερειών της χώρας και συμπληρώνονται από συμπληρωματικούς κόμβους.

12 Έδρες. Έδρες περιφερειών και κόμβων όπου υλοποιούνται τα εξ αποστάσεως προγράμματα εκπαίδευσης του ΚΕ.Δ.Β.Μ.ΑΠ.

13 Η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Moodle
Η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Moodle, που υποστηρίζει τη λειτουργία του ΚΕ.Δ.Β.Μ.ΑΠ περιλαμβάνει ποικιλία εργαλείων διαχείρισης μαθημάτων, εργαλεία πρόσβασης σε πηγές εκπαιδευτικού υλικού και εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας. Το Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) αποτελεί ένα λογισμικό για τη δημιουργία ιστοσελίδων και την παραγωγή ηλεκτρονικών μαθημάτων. Στο εκπαιδευτικό περιβάλλον του Moodle ο εκπαιδευτής μπορεί μέσα από ένα αρκετά εύχρηστο και λειτουργικό γραφικό περιβάλλον να δημιουργήσει πολύ εύκολα μια ιστοσελίδα διαχείρισης των προσωπικών του μαθημάτων. Ο σχεδιασμός του Moodle έχει βασιστεί στη φιλοσοφία μάθησης που ονομάζεται «κοινωνική εποικοδομητική μάθηση» (social constructionist pedagogy)

14 Το ΚΕ.ΔΒΜ.ΑΠ. προσφέρει τα ακόλουθα εκπαιδευτικά προγράμματα
Το ΚΕ.ΔΒΜ.ΑΠ. προσφέρει τα ακόλουθα εκπαιδευτικά προγράμματα Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για αποφοίτους Λυκείου) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για αποφοίτους Γυμνασίου) Οικονομία - Διοίκηση – Επιχειρήσεις (για αποφοίτους Λυκείου) Οικονομία - Διοίκηση – Επιχειρήσεις (για αποφοίτους Γυμνασίου) Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (για αποφοίτους Λυκείου) Πολιτισμός, Τουρισμός, Περιφερειακή Ανάπτυξη (για αποφοίτους Λυκείου) Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα (για αποφοίτους Λυκείου-125 ωρών) Κάθε πρόγραμμα αποτελείται από 5 διδακτικές ενότητες των 50 ωρών η καθεμία. Η κάθε ενότητα διαρκεί 8 εβδομάδες (έχει υπολογιστεί ότι απαιτούνται περίπου 6 ώρες μελέτης ανά εβδομάδα). Ενώ το πρόγραμμα των 125 ωρών αποτελείται από 3 διδακτικές ενότητες (οι 2 πρώτες 50 ωρών και η τρίτη 25 ωρών). Οι ώρες διδασκαλίας έχουν οριστεί κατά αντιστοιχία με το παραδοσιακό μοντέλο εκπαίδευσης ενηλίκων.

15 Η έννοια της αξιολόγησης
Η αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού συστήματος ή των συστατικών μερών του είναι μια διαδικασία που αποσκοπεί στον προσδιορισμό του βαθμού υλοποίησης των στόχων του και είναι απαραίτητη προκειμένου να προωθηθούν οι μαθησιακοί στόχοι.. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη διεξαγωγή της μπορούν να αξιοποιηθούν για τη βελτίωση του συστήματος «διδασκαλία–μάθηση» (Chinapah & Miron, Calder, Κουστουράκης & Παναγιωτακόπουλος, 2000).

16 Μορφές, διαδικασίες και μέσα αξιολόγησης
Η πιο δημοφιλής μορφή αξιολόγησης και χρησιμοποιούμενη από αυτές τις ταξινομήσεις που συνδέεται με τον προγραμματισμό, την οργάνωση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του εκπαιδευτικού έργου, έχει προταθεί από τον Bloom (1971) και τους συνεργάτες του και περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις τύπους αξιολόγησης: Την αρχική ή διαγνωστική Την ενδιάμεση ή διαμορφωτική Την τελική ή απολογιστική αξιολόγηση Δύο βασικοί διαχωρισμοί της αξιολόγησης εμφανίζονται σήμερα στη βιβλιογραφία: η εσωτερική-εξωτερική αξιολόγηση και η διαμορφωτική-ολική (ή απολογιστική). Εσωτερική χαρακτηρίζεται η αξιολόγηση η οποία διεξάγεται από εμπλεκόμενους στην υπό αξιολόγηση διαδικασία. Αντίθετα εξωτερική χαρακτηρίζεται η αξιολόγηση που γίνεται από άτομα που δεν εμπλέκονται στο σχεδιασμό ή την υλοποίηση της υπό αξιολόγηση διαδικασίας (Scriven,1996).

17 Το αντικείμενο της Αξιολόγησης
Το αντικείμενο της αξιολόγησης διακρίνεται σε δύο κύρια επίπεδα: διδακτικό–παιδαγωγικό και κοινωνικό. Στο Διδακτικό επίπεδο, ο στόχος της μεθοδολογίας είναι η αξιολόγηση από την πλευρά των εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευτών της διδακτικής μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε. Η επισήμανση των αδυναμιών στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των διδακτικών ενοτήτων, ο εντοπισμός καλών πρακτικών που πρέπει να διευρυνθούν ακόμα περισσότερο και τέλος η μέτρηση της φιλικότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της διδακτικής μεθόδου, αποτελούν σημεία κλειδιά της αξιολόγησης. Στο κοινωνικό επίπεδο επισημαίνεται το αν και κατά πόσο η διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μεταβάλλει και προς ποια κατεύθυνση την αίσθηση και την εικόνα των εκπαιδευομένων για τον εκπαιδευτή, τους συνεκπαιδευόμενους και τον χώρο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ως μέσο κοινωνικοποίησης (Αναστασιάδης, 2006).

18 Διάγραμμα αξιολόγησης εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού προγράμματος (Owoc, Leszek & Hauke, 2001)
Περιεχόμενο εκπαίδευσης Μορφή παρουσίασης Αξιολόγηση του εξ αποστάσεως προγράμματος -στόχος Επάρκεια γνώσης Πληρότητα γνώσης Διαφοροποίηση του μαθησιακού υλικού Προσαρμογή των χαρακτηριστικών της από απόστασης μεθόδου

19 Μέθοδος αξιολόγησης εξ αποστάσεως προγραμμάτων
1. Οι διδακτικοί στόχοι να είναι καθορισμένοι με σαφήνεια και να στοχεύουν σε συγκεκριμένες επιδιώξεις και αποτελέσματα (outcomes). 2. Οι σπουδαστές να εμπλέκονται ενεργά στις δραστηριότητες της μάθησης. 3. Το περιβάλλον της διδασκαλίας να επιτρέπει τη χρησιμοποίηση ποικιλίας τεχνολογικών μέσων. 4. Το διδακτικό πλαίσιο να περιλαμβάνει εκτός από τη μετάδοση γνώσεων (knowledge- Based) και δραστηριότητες λύσης προβλημάτων (Problem-Solving). 5. Στο πλαίσιο της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας να ενισχύεται η αλληλεπίδραση μεταξύ διδάσκοντα-σπουδαστών και των σπουδαστών μεταξύ τους (ADEC, 1999).

20 Σκοπός και ερευνητικοί στόχοι της παρούσας εργασίας
Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί, αναδεικνύεται σαφώς η σχέση των παραγόντων όπως, η ενεργητική συμμετοχή των συμμετεχόντων, η συζήτηση, η ανάλυση της ομαδικής απόδοσης, η αλληλεπίδραση του εκπαιδευτικού μαθησιακού υλικού, της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τους στόχους του προγράμματος και τις διαφορές μεταξύ εξ αποστάσεως και συμβατικής εκπαίδευσης Κατά το τρέχον εκπαιδευτικό έτος, ο φορέας δεν υλοποίησε εκπαιδευτικά προγράμματα και υπήρξε απουσία εκπαιδευομένων. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει και αξιολογήσει τις δυσκολίες που υπάρχουν στη υλοποίηση των εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών προγραμμάτων, να μελετήσει τη σχέση των παραγόντων του εκπαιδευτικού- μαθησιακού υλικού, της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία των εκπαιδευόμενων του και τον σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τη σύγκριση της εκπαιδευτικής διεργασίας σε σύγκριση με τη συμβατική. Συγκεκριμένα να διερευνήσει μέσα από τις κρίσεις των εκπαιδευτών και των στελεχών του ΚΕ.Δ.Β.Μ.ΑΠ. τους επιμέρους στόχους διατυπώνοντας τις κάτωθι ερευνητικές υποθέσεις:

21 Υπάρχει συσχέτιση του βαθμού ικανοποίησης των εκπαιδευτών από τον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος και συγκεκριμένα του βαθμού που αυτός λαμβάνει υπόψη: α) τις ιδιαιτερότητες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης β) την κάλυψη των επαγγελματικών αναγκών των εκπαιδευομένων γ) την κάλυψη των μαθησιακών αναγκών των εκπαιδευομένων δ) τον επαρκή ( ούτε περισσότερες ούτε λιγότερες) αριθμό των δια ζώσης συναντήσεων ε) το σωστό αριθμό εκπαιδευομένων( ούτε περισσότεροι ούτε λιγότεροι) που συμμετέχουν στο πρόγραμμα στ)σωστά το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος και του βαθμού επίτευξης του μαθησιακού στόχου του προγράμματος Υπάρχει συσχέτιση του βαθμού ικανοποίησης των εκπαιδευτών για τη συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού και συγκεκριμένα του βαθμού: α) λογικής συνέχειας ως προς τις ενότητες και το χρονοδιάγραμμα β) της δομής του με κριτήριο την επίτευξη των στόχων του προγράμματος και του βαθμού θετικής επίδρασης του υλικού στην εκπαιδευτική διαδικασία; Υπάρχει συσχέτιση του βαθμού ικανοποίησης των εκπαιδευτών για τη χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας και συγκεκριμένα του βαθμού α) ευκολίας εισαγωγής/σύνδεσης β) ευχρηστίας/φιλικότητας γ) ταχύτητας απόκρισης δ) αλληλεπιδραστικότητας της εκπαιδευτικής πλατφόρμας ε) σύγχρονης επικοινωνίας της και του βαθμού θετικής επίδρασης της πλατφόρμας στην εκπαιδευτική διαδικασία;

22 Διαφέρουν τα άτομα που έχουν επιμορφωθεί στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση από τα άτομα που δεν έχουν επιμορφωθεί ως προς την κρίση τους ότι οι εκπαιδευόμενοι έκριναν θετικά την όλη εκπαιδευτική διαδικασία και σε σχέση με την αντίστοιχη συμβατική; Ο βαθμός της κρίσης των εκπαιδευτών και στελεχών ότι οι εκπαιδευόμενοι έκριναν θετικά την όλη εκπαιδευτική διαδικασία και σε σχέση με την αντίστοιχη συμβατική θα διαφέρει ως προς την ομάδα που ανήκει το άτομο; Ποια από τα χαρακτηριστικά που είχαν οι εκπαιδευόμενοι του εξ αποστάσεως προγράμματος θα προβλέπουν τη θετική κρίση της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τους εκπαιδευόμενους μέσω της κρίσης των εκπαιδευτών; Υπήρξαν δυσκολίες στα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που υλοποιήθηκαν από τους εκπαιδευτές και τα στελέχη των εξ αποστάσεως προγραμμάτων ;

23 Μεθοδολογία της έρευνας
Συμμετέχοντες

24 Εκπαιδευτές και στελέχη στο ΚΕ.Δ.Β.Μ.ΑΠ.

25 Ποσοστά κατανομής στην εμπειρία στην εξ αποστάσεως

26 Ιστόγραμμα για τις εκτιμούμενες δεξιότητες

27 Δυσκολίες στην υλοποίηση των προγραμμάτων

28 Εργαλεία συλλογής δεδομένων
Στο πλαίσιο της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένα ερευνητικό εργαλείο απευθυνόμενο στους εκπαιδευτές και τα στελέχη του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. Μολονότι από το θεσμικό πλαίσιο προβλεπόταν η εφαρμογή εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης δεν πραγματοποιήθηκε από τον φορέα και δεν είχε συνταχθεί κατάλληλο εργαλείο. Με σκοπό να αξιολογηθούν διαμορφωτικά και εσωτερικά τα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του ΚΕ.Δ.Β.Μ.ΑΠ., συντάχτηκε ένα απλό ερωτηματολόγιο, το οποίο δεν σταθμίστηκε.

29 Συντελεστής alpha για την κλίμακα και τις υποκλίμακες
Αριθμός θεμάτων Συντελεστής alpha Υποκλίμακα: σημαντικές δυσκολίες στην υλοποίηση των εξ αποστάσεως προγραμμάτων 5 0,81 Υποκλίμακα: ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού προγράμματος 7 0,71 Υποκλίμακα: εκπαιδευτικό-μαθησιακό υλικό 3 0,83 Υποκλίμακα: εκπαιδευτική πλατφόρμα 6 Υποκλίμακα: σύγκριση της εκπαιδευτική διεργασίας σε σύγκριση με τη συμβατική 4 0,72 Υποκλίμακα: οι εκπαιδευόμενοι του προγράμματος 0,70 Κλίμακα 31 0,82

30 Αποτελέσματα Βρέθηκε:
Στατιστικά σημαντική χαμηλή θετική συσχέτιση μεταξύ του βαθμού ικανοποίησης των εκπαιδευτών από τον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος και συγκεκριμένα του βαθμού που αυτός λαμβάνει υπόψη σωστά το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος και του βαθμού επίτευξης του μαθησιακού στόχου του προγράμματος [r(100)=0,48, p<0,001] Στατιστικά σημαντική μέτρια θετική συσχέτιση του βαθμού ικανοποίησης των εκπαιδευτών για την επιτυχία του εκπαιδευτικού υλικού και συγκεκριμένα του βαθμού λογικής συνέχειας ως προς τις ενότητες και το χρονοδιάγραμμα και του βαθμού θετικής επίδρασης του υλικού στην εκπαιδευτική διαδικασία [r(100) =0,52, p<0,001]. Στατιστικά σημαντική μέτρια θετική συσχέτιση του βαθμού ικανοποίησης των εκπαιδευτών για την επιτυχία του εκπαιδευτικού υλικού και συγκεκριμένα του βαθμού της δομής του με κριτήριο την επίτευξη των στόχων του προγράμματος και του βαθμού θετικής επίδρασης του υλικού στην εκπαιδευτική διαδικασία [r(100)=0,61, p<0,001].

31 Στατιστικά σημαντική μέτρια θετική συσχέτιση του βαθμού ευκολίας εισαγωγής/σύνδεσης και του βαθμού θετικής επίδρασης της πλατφόρμας στην εκπαιδευτική διαδικασία [r(100)=0,54, p<0,001] Στατιστικά σημαντική μέτρια συσχέτιση του βαθμού ευχρηστίας/φιλικότητας και του βαθμού θετικής επίδρασης της πλατφόρμας στην εκπαιδευτική διαδικασία [r(100)=0,55, p<0,001 ] Στατιστικά σημαντική χαμηλή συσχέτιση του βαθμού ταχύτητας απόκρισης και του βαθμού θετικής επίδρασης της πλατφόρμας στην εκπαιδευτική διαδικασία [r (100)=0,32, p<0,001 ] Στατιστικά σημαντική χαμηλή συσχέτιση του βαθμού αλληλεπιδραστικότητας της εκπαιδευτικής πλατφόρμας και του βαθμού θετικής επίδρασης της στην εκπαιδευτική διαδικασία [r(100)=0,48 p<0,001] Στατιστικά σημαντική μέτρια συσχέτιση του βαθμού σύγχρονης επικοινωνίας της και του βαθμού θετικής επίδρασης της πλατφόρμας στην εκπαιδευτική διαδικασία [r(100)=0,58, p<0,001]

32 Σύγκριση των μέσων όρων των κρίσεων των εκπαιδευτών και των στελεχών
ΜΟ1(Ν=52) ΜΟ2(Ν=48) t p Οι εκπαιδευόμενοι έκριναν θετικά την όλη εκπαιδευτική διαδικασία και σε σχέση με την αντίστοιχη συμβατική 3,85 4,12 -1,99 0,05 [t(98)=-1,99, p<0,05] 1Έχουν επιμορφωθεί στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ²Δεν έχουν επιμορφωθεί στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

33 Ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των ομάδων
Μεταβλητή: Ο βαθμός της κρίσης των εκπαιδευτών και των στελεχών για το αν οι εκπαιδευόμενοι έκριναν θετικά την όλη εκπαιδευτική διαδικασία και σε σχέση με την αντίστοιχη συμβατική M.Ο. S.D. Ομάδα Α: πάνω από 5 χρόνια (N=25) 3,88 0,93 Ομάδα Β: 3-5 χρόνια (N=21) 3,95 0,67 Ομάδα Γ: 1-3χρόνια (N=20) 3,90 0,5 Ομάδα Δ: μόνο αυτό το χρόνο (N=34) 4,12 0,64 [F(3, 96) =0,68, p=0,58 ]

34 Προβλεπτικός παράγοντας
Παράγοντες πρόβλεψης για τη θετική κρίση της εκπαιδευτικής διαδικασίας των εκπαιδευομένων μέσω της κρίσης των εκπαιδευτών και των στελεχών Προβλεπτικός παράγοντας B SEB β συχνή επικοινωνία με τον εκπαιδευτή 0,34 0,07 0,46 ενεργή συμμετοχή στις σύγχρονες/ασύγχρονες συζητήσεις 0,18 0,23 προηγούμενη εμπειρία των εκπαιδευομένων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 0,160 0,06 0,28 προηγούμενη εμπειρία στη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού -0,16 0,08 -0,21 R²=0,33 Προσαρμοσμένο R²=0,32 (βήμα1) R²=0,36 Προσαρμοσμένο R²=0,35 (βήμα2) R²=0,39 Προσαρμοσμένο R²=0,37 (βήμα3) R²=0,42 Προσαρμοσμένο R²=0,39 (βήμα4)  p<0.001  p<0.05 [R²= 0,42, F(4, 99)=16,84, p<0,001]

35 Δυσκολίες στην υλοποίηση των προγραμμάτων
Από τα άτομα του δείγματος (Ν=66) που απάντησαν ότι υπήρξαν δυσκολίες, αξιολόγησαν τις δυσκολίες ως εξής: Το 59% εκτιμά ότι το πέρασμα από την καθιερωμένη παιδαγωγική στην αντίστοιχη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθιστά αρκετά έως πολύ δύσκολη την υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης Το 47% εκτιμά ότι η έλλειψη στρατηγικών και πολιτικών εξ αποστάσεως κατάρτισης καθιστά αρκετά έως πολύ δύσκολη την υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης Το 44% εκτιμά ότι η ανεπαρκής ή ελλιπής νομική κάλυψη του πεδίου της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθιστά αρκετά έως πολύ δύσκολη την υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης Το 43% εκτιμά ότι τα ανεπαρκή κεφάλαια για την ανάπτυξη συστήματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης επηρεάζουν την υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης Το 42% εκτιμά ότι τεχνολογικά προβλήματα επηρεάζουν την υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης

36 Συζήτηση Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, μέσω της κρίσης των εκπαιδευτών και των στελεχών των προγραμμάτων, δείχνουν: ότι σχετίζεται ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού προγράμματος ο οποίος λαμβάνει υπόψη σωστά το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος με την επίτευξη του μαθησιακού στόχου του προγράμματος το εκπαιδευτικό υλικό είναι δομημένο με λογική συνέχεια ως προς τις ενότητες και το χρονοδιάγραμμα και με κριτήριο την επίτευξη των στόχων του προγράμματος δρα θετικά στην εκπαιδευτική διαδικασία τα χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής πλατφόρμας(ευκολία εισαγωγής/σύνδεσης, ευχρηστία/φιλικότητα, ταχύτητα απόκρισης, αλληλεπιδραστικότητα, σύγχρονη επικοινωνία) δρουν θετικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. ο σχεδιασμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων όταν λαμβάνει υπόψη σωστά το χρονοδιάγραμμα, τότε τα χαρακτηριστικά των παραγόντων δρουν θετικά στην εκπαιδευτική διαδικασία και σχετίζονται με την επίτευξη των μαθησιακών στόχων των εξ αποστάσεως προγραμμάτων. οι εκπαιδευτές θεωρούν ότι οι εκπαιδευόμενοι κρίνουν θετική την εκπαιδευτική διαδικασία και σε σχέση με την αντίστοιχη συμβατική όταν έχουν επιμορφωθεί στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

37 τα στατιστικά ευρήματα της πρόβλεψης της θετικής κρίσης στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι πολύ σημαντικά. Η συχνή επικοινωνία με τον εκπαιδευτή, η ενεργή συμμετοχή στις σύγχρονες/ ασύγχρονες συζητήσεις, η προηγούμενη εμπειρία των εκπαιδευομένων στην εξ αποστάσεως και στη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού αποδεικνύουν μεγάλη αιτιώδη σχέση στη θετική κρίση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Όσο αυξάνει η επικοινωνία με τον εκπαιδευτή και η συμμετοχή των εκπαιδευομένων σε συζητήσεις τόσο θετικότερη στάση έχουν για τη διαδικασία και σε σχέση με την αντίστοιχη συμβατική. ένα σημαντικό ποσοστό των ερωτούμενων αντιλήφθηκε την ύπαρξη δυσκολιών στην υλοποίηση των προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτών και των στελεχών δια βίου Μάθησης εκτιμά ότι το πέρασμα από την καθιερωμένη παιδαγωγική στην αντίστοιχη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η έλλειψη στρατηγικών και πολιτικών εξ αποστάσεως κατάρτισης και η ανεπαρκής ή ελλιπής νομική κάλυψη του πεδίου της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθιστούν αρκετά έως πολύ δύσκολη την υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης. Κοντά στους μισούς θεωρούν ότι τα ανεπαρκή κεφάλαια για την ανάπτυξη συστήματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τα τεχνολογικά προβλήματα επηρεάζουν την υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης.

38 Προτάσεις Η Γ.Γ.Δ.Β.Μ. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων πρέπει να θεσμοθετήσει και να καλύψει νομικά τα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα και να καθορίσει ξεκάθαρες στρατηγικές και πολιτικές σε εθνικό επίπεδο καθώς η υλοποίηση των προγραμμάτων του έργου θα διαρκέσει μόνο στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο Θα πρέπει να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τη δωρεάν από απόσταση εκπαίδευση των πολιτών. Το ΚΕ.Δ.Β.Μ.ΑΠ. πρέπει να μπορεί να αναδιαμορφώνει και ανανεώνει το εκπαιδευτικό μαθησιακό υλικό συνεχώς. Ο συνεχής εμπλουτισμός του μαθησιακού υλικού με αλληλεπιδραστικό εκπαιδευτικό πολυμεσικό λογισμικό συμβάλλει ουσιαστικά στην επιτυχία των προγραμμάτων. Επίσης, πρέπει να ενισχυθεί η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών μέσω της πλατφόρμας Moodle του συστήματος με σκοπό να καλλιεργηθεί ένα κλίμα εικονικής μαθησιακής κοινότητας ενηλίκων.

39 Με δεδομένο ότι η τελευταία επιμόρφωση των εκπαιδευτών και των στελεχών υλοποιήθηκε το μέσα από το εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών» του Ι.Δ.ΕΚ.Ε., ο φορέας οφείλει να αντιληφθεί ότι οι εκπαιδευτές των τμημάτων αποτελούν κρίσιμη μεταβλητή και θα πρέπει να επιμορφώνονται συνεχώς και με σωστό τρόπο, ώστε να έχουν τις γνώσεις και δεξιότητες ώστε μην αντιμετωπίζουν προβλήματα μετάβασης του συμβατικού παιδαγωγικού πλαισίου σε αυτό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Θα πρέπει να πραγματοποιηθούν προγράμματα εκπαίδευσης των εκπαιδευτών και των στελεχών με την ίδια μέθοδο. Επιπρόσθετα, για τους εκπαιδευτές και τα στελέχη πρέπει να υλοποιηθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ανάλυση των πρόσφατων τεχνολογικών εξελίξεων, οι οποίες διαμορφώνουν ένα νέο μαθησιακό πλαίσιο σε όλους του τομείς των γνωστικών– θεματικών και μέσω αυτού να κατανοήσουν οι εκπαιδευτές μέσα από συγκεκριμένο λογισμικό το σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης της εκπαίδευσης, το οποίο υποστηρίζει τις διοικητικές υπηρεσίες και τις σχετικές λειτουργίες αλλά και την επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων, το σύστημα αυτό-αξιολόγησης των εκπαιδευομένων, το σύστημα διανομής και παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού στους συμμετέχοντες εκπαιδευόμενους στα εκάστοτε προγράμματα.

40 Μελλοντικές κατευθύνσεις-επεκτάσεις
Με σκοπό την αξιολόγηση της πληρότητας της παρούσας προσέγγισης αξιολόγησης, αναδεικνύονται στοιχεία και κριτήρια που δεν συμπεριλήφθηκαν στην συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης: • Με ποιες μεθόδους βελτιώνεται ποιοτικά η εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία. • Υπάρχει αποτελεσματική διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων; • Οι ωφελούμενοι που προκύπτουν από την υλοποίηση των εξ αποστάσεως προγραμμάτων του φορέα σχετίζονται με το φάσμα της εκπαιδευτικής κοινότητας; • Υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης/ανανέωσης του εκπαιδευτικού υλικού; • Υπάρχουν διαδικασίες αναθεώρησης του προγράμματος σπουδών και πώς εφαρμόζονται; • Υπάρχει πληροφόρηση και ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας κυρίως από τα μεταδεδομένα που συνοδεύουν το εκπαιδευτικό υλικό;

41 Βιβλιογραφικές Αναφορές
Αναστασιάδης, Π. (2006) Εκπαίδευση από Απόσταση μέσω Τηλεδιάσκεψης σε Περιβάλλον Δημοτικού Σχολείου: Εκπόνηση Μεθοδολογίας Αξιολόγησης. Virtual School, The sciences of Education Online, 3(3) διαθέσιμο στη διεύθυνση (cited ) American Distance Education Consortium, (1999). Guiding Principles for Distance Learning and Teaching. American Distance Education Consortium. διαθέσιμο στη διεύθυνση (cited ) Bloom, B. (1971). Handbook on formative and summative evaluation of student learning. New York, McGraw-Hill. (WithJ.T. Hastings, G.F. Madaus and others.) Calder, J. (1995) Programme Evaluation and Quality: A comprehensive guide to set-ting up an evaluation system. Institute of Educational Technology. London: Kogan Page. Chinapah, V. & Miron, G. (1990). Evaluating Educational Programs and Projects: Holistic and Practical Considerations, Socioeconomic Studies, 15, Paris: UNESCO.

42 Γκιόσος, Ι; Μαυροειδής, Η. & Κουτσούμπα, Μ
Γκιόσος, Ι; Μαυροειδής, Η.& Κουτσούμπα, Μ. (2008) Η έρευνα στην από απόσταση εκπαίδευση: ανασκόπηση και προοπτικές The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology, 4(1) Open Education :Εκδόσεις ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ Holmberg, B., (2002). Εκπαίδευση εξ αποστάσεως. Θεωρία & Πράξη.(2η έκδοση) επιμ .Σ. Πανέτσος. Αθήνα: Έλλην Keegan, D. (1986). The foundation of distance education. London: Croom Ηelm. Keegan, D. (2001). Οι Βασικές Αρχές της Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Αθήνα: Μεταίχμιο. Λιοναράκης & Παπαδημητρίου (2002) «Συγκριτική Μελέτη Ανοικτής εξ Αποστάσεως & Συμβατικής Εκπαίδευσης : Προκαταρτικά Δεδομένα της Ποιότητας της Μαθησιακής Εμπειρίας», εισήγηση στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή Ρόδος, Σεπτεμβρίου 2002 Lionarakis, A., (2003). A preliminary framework for a theory of Open and Distance Learning–the evolution of its complexity, in Andras Szucs and Erwin Wagner (Eds). The Quality Dialogue, Integrating Quality Cultures in Flexible, Distance and eLearning. Proceedings of the 2003 EDEN Annual Conference held in Rhodes, Greece, June 2003,

43 Κουστουράκης Γ. & Παναγιωτακόπουλος Χ. (2000)
Κουστουράκης Γ. & Παναγιωτακόπουλος Χ. (2000). Συγκριτική προσέγγιση της αξιολόγησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Πατρών. Στο: Μπαγάκης Γ. (ed.) (2000) Owoc, M., Leszek M.& Hauke, K. (2001) On Principles of Course Evaluation in Distance Learning Environment Informing Science Challenges to Informing Clients: A Transdisciplinary, διαθέσιμο στη διεύθυνση (cited ) Moore, M.G. & Kearsley, G. (1996). Distance Education: A systems view. Belmont: Wadsworth Publishing Company. Perraton, H. (1988). A theory for distance education. In Distance education: International perspectives, ed. D. Sewart, D. Keegan, and B. Holmberg, New York: Routledge.

44 Schlosser, L. A. and Simonson, M. (2002)
Schlosser, L.A. and Simonson, M. (2002). Distance Education: Definition and Glossary of Terms. 3rd edition Charlotte: Information Age Publishing Psaromiligkos Y., Retalis S. (2003), “Re-Evaluating the Effectiveness of a Web-based Learning System: A Comparative Case Study”, Journal of Educational Multimedia and Hypermedia ,12(1), 5-20. Scriven, M.S. (1996). Types of evaluation and types of evaluator. Evaluation Practice, 17,

45 Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας


Κατέβασμα ppt "ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google