Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ελπιδοφόρα Μηνύματα από την Αναμόρφωση του Τομέα ‘Κοινωνιολογίας, Οικονομίας και Πολιτικής της Εκπαίδευσης και Σπουδών Φύλου’ σχετικά με τη Διάρθρωση Σπουδών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ελπιδοφόρα Μηνύματα από την Αναμόρφωση του Τομέα ‘Κοινωνιολογίας, Οικονομίας και Πολιτικής της Εκπαίδευσης και Σπουδών Φύλου’ σχετικά με τη Διάρθρωση Σπουδών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ελπιδοφόρα Μηνύματα από την Αναμόρφωση του Τομέα ‘Κοινωνιολογίας, Οικονομίας και Πολιτικής της Εκπαίδευσης και Σπουδών Φύλου’ σχετικά με τη Διάρθρωση Σπουδών του ΤΕΠΑΕΣ Δ. Γουβιάς Λέκτορας ΤΕΠΑΕΣ Σεμιναριακός Κύκλος «Αναμόρφωση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΤΕΠΑΕΣ – Εμπόδια, Οράματα, Προοπτικές» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αναμόρφωση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου». Τομέας Κοινωνιολογίας και Πολιτικής της Εκπαίδευσης και Σπουδών Φύλου (Έργο ΕΠΕΑΕΚ).

2 2 ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ Ο Τομέας Κοινωνικών Επιστημών και Πολιτισμού στόχο έχει να προφέρει στους φοιτητές/ριες του Τμήματος, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με τις:  κοινωνικές  οικονομικές  πολιτικές  πολιτισμικές διαστάσεις της εκπαίδευσης.

3 3 ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  Ένταξη του προβληματισμού σχετικά με το φύλο, το περιβάλλον και τις νέες τεχνολογίες,  Αλλαγές στην διδακτική μεθοδολογία και  Αλλαγές στον τρόπο αξιολόγησης των φοιτητών/ριών.

4 4 ….. επίσης…. … μην ξεχνάμε και το γενικότερο προσανατολισμό του τμήματος προς (και) την κατεύθυνση του ‘ Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ’

5 5 Υποχρεωτικά Μαθήματα •Κοινωνικοποίηση του Παιδιού •Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης •Διαμόρφωση του Ρόλου του Φύλου •Εκπαιδευτική Πολιτική •Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη και Εκπαίδευση

6 6 Υποχρεωτικά Επιλογής  Κοινωνιολογία της Οικογένειας  Συμβατικές και καινοτόμες μορφές εκπαίδευσης εκπαιδευτικών  Πολιτική Παιδεία, Ιδεολογία και Εκπαίδευση  Κοινωνικές διαστάσεις της αξιολόγησης στο Σχολείο  Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Συστημάτων  Οικονομική αξιολόγηση στην εκπαίδευση  Εισαγωγή στην Οικονομία της Εκπαίδευσης  Αρχές της Διοίκησης στην Εκπαίδευση

7 7  Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων μορφών εκπαίδευσης – Διαβίου, από απόσταση, εκπαίδευση ενηλίκων, ηλεκτρονική μάθηση  Εκπαίδευση και αγορά εργασίας: Κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις  Μεθοδολογία έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες: Ποσοτικές Μέθοδοι  Μεθοδολογία έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες: Ποιοτικές Μέθοδοι  Λαογραφία και Λαϊκός Πολιτισμός  Λαϊκός Πολιτισμός και Εκπαίδευση  Τέχνες και Εκπαίδευση: Θεωρίες και Πρακτικές Εφαρμογές

8 8  Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού  Αποκλίνουσα Συμπεριφορά  Αειφόρος Ανάπτυξη και Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός  Πολιτισμικά, Θρησκευτικά και Εθνικά Πρότυπα στην Εκπαίδευση  Κοινωνικο-οικονομική αλλαγή και εκπαιδευτικά παραδείγματα: η διαθεματικότητα- διεπιστημονικότητα στην εκπαίδευση  Κοινωνιολογία της Σχολικής Τάξης  Κοινωνιολογία της Γνώσης

9 9 …και τα μαθήματα «Φύλου».  Φύλο και Εκπαίδευση  Φύλο και Απασχόληση  Φύλο και Πολιτισμός  Φύλο, Θετικές Επιστήμες και Νέες Τεχνολογίες  Φύλο και Οικογένεια  Φύλο και Πολιτική  Φύλο και Σεξουαλικότητα  Φύλο και Γλώσσα-Επικοινωνία  Φύλο, Λογοτεχνία και Θέατρο για περισσότερες πληροφορίες: http://www.rhodes.aegean.gr/genderstudies/graduate/

10 10 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 1. Σχεδιασμός του μαθήματος  διάγραμμα ύλης,  προϋποθέσεις και τα κριτήρια διεξαγωγής του μαθήματος,  εκπαιδευτικό υλικό για το σύνολο των διαλέξεων του μαθήματος,  βιβλιογραφικές πηγές και λοιπές έντυπες και ηλεκτρονικές συμπληρωματικές πηγές πληροφόρησης.  συνεργασία με συναδέλφους Ο Νόμος-πλαίσιο (Ν. 3549/2007) κάνει λόγο για υποχρέωση του/της διδάσκοντα/ουσας να ‘διανέμει στους φοιτητές/τριες αναλυτικό διάγραμμα μελέτης…’ με τη ‘…διάρθρωση της ύλης, σχετική βιβλιογραφία… και συναφή πληροφόρηση’. (άρθρο 15, παρ.4)

11 11 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 2. Ανάρτηση του υλικού και διεξαγωγή μαθήματος  επίβλεψη στην ανάρτηση  ευχέρεια αλλαγών  ανατροφοδότηση με τους φοιτητές (σύγχρονη – ασύγχρονη)  ευελιξία στη διαχείριση του μαθησιακού υλικού  ευελιξία στο χρονοπρογραματισμό  δυνατότητα αναλυτικής παρουσίασης της συμμετοχής των φοιτητών/τριών στο μάθημα

12 12 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 3. Αξιολόγηση μαθήματος  δομημένη ≠ αδόμητη  συνεχής (‘διαμορφωτική’) ≠ τελική  τυπική ≠ άτυπη •Νόμος 3369/2005 (Αξιολόγηση των ΑΕΙ) • Νόμος 3549/2007 (Νόμος-πλαίσιο)

13 13 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ 1. ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  Πόροι  Χρονικά περιθώρια  Κατάρτιση και υποστήριξη

14 14 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ •Βασικές αρχές •Τρόπος •Στάδια εφαρμογής

15 15 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1. ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  Έμφαση στη σημασία των «προαπαιτούμενων μαθημάτων»  Προώθηση των λεγόμενων «σεμιναριακών μαθημάτων» και τα «μαθημάτων έρευνας»  Υποχρέωση παρακολούθησης εισαγωγικών μαθημάτων (με αναγνώριση διδακτικών μονάδων) ή σεμιναρίων (χωρίς αναγνώριση διδακτικών μονάδων) στους Η/Υ.  Υποχρεωτική εξέταση σε μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα για την απονομή πτυχίου, και όχι μόνο για την παροχή επάρκειας.  Δέσμευση, σε επίπεδο τμήματος, των διδασκόντων για ψηφιοποίηση υλικού και προώθηση ηλεκτρονικού (βασικού και συμπληρωματικού) μαθησιακού υλικού.  Δέσμευση –με αποφάσεις συλλογικών οργάνων— των διδασκόντων για αλλαγή προτύπων διδασκαλίας

16 16 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2. ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  Ενίσχυση τεχνολογικών και κτιριακών υποδομών.  Καλύτερη κατανομή του διοικητικού προσωπικού,  Παροχή κινήτρων στους διδάσκοντες και τους τεχνικούς/εργαστηριακούς βοηθούς τους, που εμπλέκονται σε διαδικασίες e-learning.  Δια-πανεπιστημιακή δέσμευση για ψηφιοποίηση υλικού και προώθηση ηλεκτρονικού (βασικού και συμπληρωματικού) μαθησιακού υλικού.  Προώθηση πολιτικών κατάργησης του «χαρτοβασιλείου» (ενημέρωση, κατάθεση εγγράφων, αντίγραφα εργασιών και πτυχιακών, ηλεκτρονική βαθμολόγηση).

17 17 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3. ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  Γενναία χρηματοδότηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης,  Τροποποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων (ΑΠ), από τις χαμηλές βαθμίδες.  Ενιαία Α.Π., με κεντρική στοχοθεσία, όχι όμως και τυποποιημένο μαθησιακό υλικό (βλ. ένα και μοναδικό εγχειρίδιο).  Μεγαλύτερη αυτονομία (για τα ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης) σε θέματα αξιολόγησης και ακαδημαϊκών περιόδων.  Παροχή κινήτρων στους διδάσκοντες που εμπλέκονται σε διαδικασίες e-learning.  Κατάργηση αρτηριοσκληρωτικών διατάξεων


Κατέβασμα ppt "Ελπιδοφόρα Μηνύματα από την Αναμόρφωση του Τομέα ‘Κοινωνιολογίας, Οικονομίας και Πολιτικής της Εκπαίδευσης και Σπουδών Φύλου’ σχετικά με τη Διάρθρωση Σπουδών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google