Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
Διαχείριση Διακρατικών Υδάτων Ξάνθη, 16 Νοεμβρίου 2007 Δρ. Γεωργιάδης Παναγιώτης Διευθυντής Δ/νσης Υδάτων Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
Σύμφωνα με το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α’/ ) ‘’Προστασία και Διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου’’ αρμόδια υπηρεσία για την προστασία & διαχείριση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων των Περιφερειών είναι οι αντίστοιχες Διευθύνσεις Υδάτων.

3 Νέα Διοικητική Δομή Εθνικό επίπεδο – Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων Εθνική Επιτροπή Υδάτων Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων Περιφερειακό Επίπεδο Διευθύνσεις Υδάτων Περιφέρειας Περιφερειακά Συμβούλια Υδάτων

4

5 Νομοθετικό Πλαίσιο Από το προβλεπόμενα στο Ν. 3199/2003 Π.Δ. και Υπουργικές Αποφάσεις έχουν εκδοθεί: YΠ.ΑΠ /2005 (ΦΕΚ 1736/Β/ ) ‘’Συγκρότηση Εθνικού Συμβουλίου Υδάτων’’ Κ.Υ.Α /2005 (ΦΕΚ 1784/Β/ ) ‘’Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσής έργων αξιοποίησης τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών’’ Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/ ) ‘’Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60’’

6 Π.Α.Μ.Θ. – Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης καλύπτει τους νομούς Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου. Έχει στην εποπτεία της το υδατικό διαμέρισμα 12 Διοικητικά εποπτεύει το ανατολικό τμήμα του υδατικού διαμερίσματος 11, το κομμάτι του οποίου ανήκει στο νομό Δράμας και Καβάλας και για το οποίο γίνεται συνδιάχειριση με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Η κατανομή των διαμερισμάτων είχε γίνει σύμφωνα με το νόμο 1739/87.

7 Υδατικά διαμερίσματα Βόρειας Ελλάδας

8 Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υδάτων
Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα στοιχεία της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων και τα αποστέλλει στη βάση υδρολογικών και μετεωρολογικών δεδομένων της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων. Παρακολουθεί και ελέγχει ποιοτικές παραμέτρους και την ποσοτική κατάσταση των υδάτων, την οικολογική κατάσταση των επιφανειακών υδάτων καθώς και την κατάσταση των υδάτων των προστατευόμενων περιοχών.

9 Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υδάτων
Μεριμνά για τον έλεγχο των σημειακών και διάχυτων εκπομπών ρύπων στα επιφανειακά, υπόγεια και παράκτια ύδατα Διαχειρίζεται τα δεδομένα των πηγών ρύπανσης των υδάτων και μεριμνά για τη διαρκή επικαιροποίησή τους Επιβάλλει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 13 του ν. 3199/2003 κυρώσεις μετά από ελέγχους που διενεργεί για παραβάσεις της υδατικής νομοθεσίας.

10 Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υδάτων
Επιπλέον η Δ/νση Υδάτων λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για: την πρόληψη της υποβάθμισης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων την αναβάθμιση και αποκατάσταση των υδατικών συστημάτων την προοδευτική μείωση της ρύπανσης από τις ουσίες προτεραιότητας και την παύση ή τη σταδιακή εξάλειψη των εκπομπών, των απορρίψεων και των διαρροών επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας την προώθηση της βιώσιμης χρήσης του νερού βάσει μακροχρόνιας προστασίας των διαθέσιμων υδατικών πόρων τη διασφάλιση της ισορροπίας ανάμεσα στην άντληση νερού από τα υδροφόρα στρώματα και τον εμπλουτισμό τους το μετριασμό των επιπτώσεων από πλημμύρες και ξηρασίες και την εφαρμογή όλων των στόχων και προτύπων που προβλέπονται για τις προστατευόμενες περιοχές

11 Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υδάτων
Λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να πραγματοποιείται: 1) ανάλυση των χαρακτηριστικών της κάθε περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού 2) επισκόπηση των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην κατάσταση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων 3) οικονομική ανάλυση της χρήσης των υδάτων Εφαρμόζει μέτρα για τον έλεγχο της ρύπανσης στην πηγή μέσω του ορισμού οριακών τιμών εκπομπής και προτύπων περιβαλλοντικής ποιότητας.

12 Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υδάτων
Σχεδιάζει και επιβάλλει όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Επιβάλλει μέτρα για την προστασία των υπόγειων υδάτων και την αντιμετώπιση αυξητικών τάσεων που προκύπτουν από ανθρώπινες δραστηριότητες στις συγκεντρώσεις ουσιών στα υπόγεια ύδατα. Επιβάλλει σε υφιστάμενα ή σε νέα έργα και δραστηριότητες, που είναι πιθανό να υποβαθμίσουν τα ύδατα, τους περιορισμούς και τα μέτρα που είναι πρόσφορα για την προστασία τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν. 3199/2003.

13 Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υδάτων
Η Δ/νση Υδάτων έχει την ευθύνη συντονισμού σε περιφερειακό επίπεδο, για όλους τους φορείς για θέματα που σχετίζονται με τη χρήση και την προστασία των υδάτων.

14 Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υδάτων σε Διασυνοριακό Επίπεδο
Τα διασυνοριακά ύδατα αποτελούν καίριο τμήμα διαχείρισης για τη Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (παρ. 4, αρθ. 3, Π.Δ. 51/2007: Η οικεία Περιφέρεια στα διοικητικά όρια της οποίας εκτείνεται το τμήμα της διεθνούς – διασυνοριακής λεκάνης απορροής ποταμού είναι η αρμόδια αρχή για τη προστασία και τη διαχείρισή του) Εφαρμόζει διεθνείς, περιφερειακές και διμερείς συμφωνίες, σε συνεργασία με την Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων, για θέματα διαχείρισης και προστασίας υδάτων που υπάγονται σε διεθνή περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού. Για την πραγματοποίηση και γνωμοδότηση σε επιστημονικά διασυνοριακά προγράμματα η Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συνεργάζεται με τα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Βόρειας Ελλάδας (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) καθώς και άλλα ερευνητικά Ιδρύματα.

15 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
INTERREG III A/ PHARE CBC Ελλάδα-Βουλγαρία ‘’ Διαχειριστική Μελέτη Λεκάνης Απορροής Ποταμού Νέστου’’ Σχεδιασμός και εφαρμογή του προγράμματος παρακολούθησης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων του Ελληνικού τμήματος της λεκάνης του ποταμού Νέστου (του ποτάμιου και λιμναίου συστήματος) καθώς και την κοστολόγηση του αρδευτικού νερού της πεδιάδας του Νέστου, στα πλαίσια της εφαρμογής της Οδηγίας πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΚ‘’ INTERREG III A/ PHARE CBC Ελλάδα-Βουλγαρία ‘’Δράσεις που αφορούν την Ολοκληρωμένη Διαχείριση και Προστασία των Κοινών Υδάτων μέσω Κοινών Δράσεων’’ Συνεργασία στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΙRON CURTAIN & TRANSCAT με το Α.Π.Θ./ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

16 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
INTERREG IIIB CADSES, Μέτρο 4.2 για τη Διαχείριση Κινδύνου και την Αντιμετώπιση Καταστροφών. Τίτλος: ‘’Προστασία ποταμών από ρύπανση που οφείλεται σε βιομηχανικά ατυχήματα (Protecting rivers from accidental industrial pollution – RIVER SHIELD)’’

17 Κύριοι Στόχοι του Έργου River Shield
Η παρακολούθηση των διασυνοριακών ποταμών Ο έλεγχος της ρύπανσης Η πρόληψη της ρύπανσης Εντοπισμός κινδύνου για τον υδάτινο αποδέκτη

18 Κύριοι Στόχοι του Έργου River Shield
Εντοπισμός πιέσεων Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης Μετάδοση της πληροφορίας στο τοπικό δικτύου

19 Υποστήριξη δημιουργίας τοπικού δικτύου στον ποταμό Νέστο
Στόχοι: Η δημιουργία ενός δικτύου για την καλύτερη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων για την προστασία του ποταμού Νέστου Αντιμετώπιση από κοινού έκτακτων καταστάσεων Κοινή εφαρμογή προληπτικών μέτρων

20 Υποστήριξη δημιουργίας τοπικού δικτύου στον ποταμό Νέστο
Συνεισφορά: Στην έγκαιρη λήψη μέτρων προστασίας Στη συμμετοχή όλων στη λήψη αποφάσεων Συνεργασία στα θέματα ασφάλειας Επαφή με υπηρεσίες αντιμετώπισης (Π.Σ.Ε.Α., Πυροσβεστική κ.α.) Έγκαιρη ειδοποίηση σε περίπτωση ανάγκης

21 Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας !!!


Κατέβασμα ppt "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google