Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δρ Παναγιώτης Μέρκος, Γενικός Επιθεωρητής

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δρ Παναγιώτης Μέρκος, Γενικός Επιθεωρητής"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δρ Παναγιώτης Μέρκος, Γενικός Επιθεωρητής

2 ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

3 η μετρήσιμη δυσμενής μεταβολή φυσικού πόρου ή η μετρήσιμη υποβάθμιση υπηρεσίας συνδεδεμένης με φυσικό πόρο, που μπορεί να επέλθει άμεσα ή έμμεσα ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

4 ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

5 ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

6 ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

7 να διαπιστώσει την περιβαλλοντική ζημιά ή την άμεση απειλή περιβαλλοντικής ζημιάς
να εντοπίσει το φορέα εκμετάλλευσης που προκάλεσε την περιβαλλοντική ζημιά Άρθρο 6, παρ. 9 του Π.Δ. 148/09 (ΦΕΚ 190 Α΄/ ) ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

8 η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) η αδειοδοτούσα αρχή
οι αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ), οι Περιβαλλοντικοί Ελεγκτές Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄/ ) ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

9 εξετάζει τη βασιμότητα της αίτησης
διαπιστώνει αν αποδεικνύεται επαρκώς η περιβαλλοντική ζημιά διαβιβάζει την αίτηση σε άλλο φορέα ελέγχου καταλογίζει την περιβαλλοντική ευθύνη του φορέα εκμετάλλευσης ενημερώνει το ΣΥΓΑΠΕΖ ή την αρμόδια ΠΕΑΠΖ προκειμένου να αναλάβουν δράσεις πρόληψης/ αποκατάστασης ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

10 των μέτρων πρόληψης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και
Η αντικειμενικά βάσιμη πιθανότητα πρόκλησης της περιβαλλοντικής ζημιάς στο άμεσο μέλλον, εκτιμάται μέσω της αξιολόγησης: των μέτρων πρόληψης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της αποτελεσματικότητάς τους ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

11 Ανάλυση Περιβαλλοντικού Κινδύνου
στόχος τυποποιημένες μελέτες για το σύνολο των έργων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο καθεστώς της Περιβαλλοντικής Ευθύνης υποχρεωτικές μελέτες για τους φορείς εκμετάλλευσης ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

12 Έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων
Εξέταση της επάρκειας των περιβαλλοντικών όρων Εξέταση των αποτελεσμάτων αυτοελέγχου Διενέργεια μετρήσεων των εκπεμπόμενων ρύπων Στο πλαίσιο του περιβάλλοντος , στο οποίο κατασκευάζεται και λειτουργεί η δραστηριότητα ή το έργο. ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

13 αξιολόγηση της κατάστασης του φυσικού πόρου κριτήρια δείκτες
καταγεγραμμένη κατάσταση αναφοράς σύγκριση της κατάστασης του φυσικού πόρου με μια κατάσταση αναφοράς Μελέτες υπόβαθρου μικρής (χωρικά) κλίμακας Εθνικά περιφερειακά προγράμματα παρακολούθησης και καταγραφής της ποιότητας του περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

14 Κριτήρια - Δείκτες Προστατευόμενα είδη – Φυσικοί οικότοποι
Αριθμός ατόμων Πληθυσμιακή πυκνότητα Κάλυψη περιοχής Ο ρόλος των ατόμων ή της περιοχής Σπανιότητα είδους ή οικοτόπου Ικανότητα πολλαπλασιασμού του είδους Ικανότητα φυσικής αναγέννησης του οικοτόπου Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία Παράρτημα Ι του Π.Δ. 148/09 (ΦΕΚ 190 Α΄/ ) ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

15 Κριτήρια - Δείκτες Προστατευόμενα είδη – Φυσικοί οικότοποι
Κ.Υ.Α. Η.Π.37338/1807/Ε103/2010 (ΦΕΚ1495 Β΄/ ) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ…» Κ.Υ.Α. Η.Π.33318/3028/1998 (ΦΕΚ1289 Β΄/ ) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες Νομοθετικές διατάξεις οριοθέτησης και διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α΄/ ) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας…» ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

16 Κριτήρια - Δείκτες Ύδατα
Κριτήρια - Δείκτες Ύδατα Παράμετροι που προσδιορίζουν: την οικολογική, χημική, ποσοτική κατάσταση το οικολογικό δυναμικό Άρθρο 3 του Π.Δ. 148/09 (ΦΕΚ 190 Α΄/ ) ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

17 Κριτήρια - Δείκτες Ύδατα
Κριτήρια - Δείκτες Ύδατα Κ.Υ.Α. οικ /2011 (ΦΕΚ 2017 Β΄/ ) «Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων…» Κ.Υ.Α. Η.Π /2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909 Β΄/ ) «Καθορισμός Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος για τις συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων και ουσιών προτεραιότητας στα επιφανειακά ύδατα…» Κ.Υ.Α. οικ.706/2010 (ΦΕΚ 1383 Β΄/ ) «Καθορισμός των λεκανών απορροής ποταμών της χώρας…» Κ.Υ.Α. Η.Π /1542/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1108 Β΄/ ) «Αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων πλημμύρας …» Κ.Υ.Α /2208/Ε130/2009 (ΦΕΚ 2075 Β΄/ ) «Καθορισμός μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών…» Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54 Α΄/ ) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων…» Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280 Α΄/ ) «Προστασία και διαχείριση υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ…» ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

18 Κριτήρια - Δείκτες Ύδατα
Κριτήρια - Δείκτες Ύδατα Κ.Υ.Α. Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892 Β΄/ ) «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης…», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Κ.Υ.Α /4352/1986 (438 Β΄/ ) «Απαιτούμενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που προορίζονται για: πόσιμα, κολύμβηση, διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά και καλλιέργεια οστρακοειδών…» Κ.Υ.Α /2011 (ΦΕΚ 354 Β΄/2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων …» Κ.Υ.Α. 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192 Β΄/ ) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Κ.Υ.Α /2005 (ΦΕΚ 1784 Β΄/ ) «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους…» ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

19 Κριτήρια - Δείκτες Ύδατα
Κριτήρια - Δείκτες Ύδατα Κ.Υ.Α. οικ /2011 (ΦΕΚ 1440 Β΄/ ) «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» Περιοριστικά – Απαγορευτικά μέτρα για τη διαχείριση των υδάτων ανά Νομό Καθορισμός χρήσεων επιφανειακών υδάτων και ειδικών όρων για τη διάθεση λυμάτων και υγρών αποβλήτων ανά αποδέκτη Κ.Υ.Α. οικ.16190/1335/1997 (ΦΕΚ 519 Β΄/ ) «Μέτρα και όροι για την προστασία των νερών από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Κ.Υ.Α. οικ.19652/1906/1999 (ΦΕΚ 1575 Β΄/ ) «Προσδιορισμός των νερών που υφίστανται νιτρορρύπανση – Κατάλογος των ευπρόσβλητων ζωνών…», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει Προγράμματα δράσης για τις ευπρόσβλητες από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης περιοχές ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

20 Συγκεντρώσεις ουσιών, παρασκευασμάτων, οργανισμών και μικροοργανισμών
Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Άρθρο 3 του Π.Δ. 148/09 (ΦΕΚ 190 Α΄/ ) Απουσία εθνικών προτύπων ποιότητας εδάφους ΚΥΑ 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641 Β΄/ )- αναμένεται να αντικατασταθεί ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

21 Δυσκολίες στην εξεύρεση της πηγής ρύπανσης και στον εντοπισμό του φορέα εκμετάλλευσης
Δυσκολίες στον καταλογισμό ευθυνών σε περίπτωση που εντοπιστούν άνω του ενός φορείς εκμετάλλευσης. ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

22 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΥΕΠ
ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

23 ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

24 Βιομηχανία αμιαντούχων υλικών Πτηνοτροφείο Βιομηχανία Σιδηρονικελίου
Εργοστάσιο επεξεργασίας αποβλήτων βιομηχανίας αλουμινίου Συσκευαστήριο αγροτικών προϊόντων Μάνδρα πετρελαιοειδών Χαρτοποιία ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

25 Ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών αποβλήτων Χώρος διάθεσης υγρών αποβλήτων
Σπορελαιουργείο Τυροκομείο Οδικό έργο Ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών αποβλήτων Χώρος διάθεσης υγρών αποβλήτων ΧΑΔΑ Διαχείριση χρησιμοποιημένων ελαστικών Διαρροή πετρελαιοειδών ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

26 Εν δράση ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

27 Εν δράση ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

28 Εν δράση ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

29 Εν δράση ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

30 Εν δράση ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

31 Εν δράση ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

32 Εν δράση ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

33 Εν δράση ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

34 Εν δράση ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

35 Εν δράση ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

36 Εν δράση ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

37 Εν δράση ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

38 Εν δράση ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

39 Εν δράση ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

40 Εν δράση ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

41 Εν δράση ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

42 Εν δράση ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

43 Εν δράση ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

44 Εν δράση ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

45 Εν δράση ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

46 Εν δράση ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

47 Εν δράση ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

48 Εν δράση ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

49 Εν δράση ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

50 Εν δράση ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

51 Ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών
Διασύνδεση και συνέργειες ελεγκτικών μηχανισμών-ομογενοποίηση λειτουργίας Περιορισμός χρόνου αντίδρασης Πρότυπα σύνταξης Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Δημοσιοποίηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Προώθηση ηλεκτρονικού περιβαλλοντικού μητρώου Ανάπτυξη Εθνικής Υποδομής Περιβαλλοντικών δεδομένων Αξιοποίηση πόρων πράσινου ταμείου σε δράσεις έρευνας και αποκατάστασης ΥΠΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

52 Σας Ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "Δρ Παναγιώτης Μέρκος, Γενικός Επιθεωρητής"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google