Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

03/04/2017 Βασίλης Φούρκας, Ζωή Παπασιώπη

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "03/04/2017 Βασίλης Φούρκας, Ζωή Παπασιώπη"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 03/04/2017 Βασίλης Φούρκας, Ζωή Παπασιώπη διαχρονική και ολοκληρωμένη παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του άξονα Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνα και Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης

2 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
03/04/2017 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Οι µεταφορικές υποδοµές θεωρούνται a priori ως έργα περιφερειακής ανάπτυξης δηµιουργία προϋποθέσεων και όχι εγγυήσεων Χωροταξικές - πολεοδομικές μεταβολές Συγκοινωνιακές – μεταφορικές μεταβολές Περιβαλλοντικές επιπτώσεις  συστηματική διερεύνηση και παρακολούθηση μέσω δεικτών  αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνα και Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης

3 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ
03/04/2017 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Είναι το μοναδικό Ελληνικό Παρατηρητήριο Μεταφορών Αντικείμενο εργασιών: Διαχρονική, ολοκληρωμένη και συστηματική παρακολούθηση και μελέτη των χωρικών επιδράσεων του συστήματος της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων. Στόχοι: Υποστήριξη ολοκληρωμένης διαχείρισης του άξονα. Υποστήριξη αναπτυξιακού-χωροταξικού σχεδιασμού και περιφερειακού προγραμματισμού. Ενημέρωση πολιτών και φορέων. Εναρμόνιση με κατευθύνσεις και απαιτήσεις Ε.Ε. Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνα και Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης

4 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ
03/04/2017 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ α΄στάδιο: Μελέτη σκοπιμότητας Πιλοτική μελέτη εφαρμογής συστήματος δεικτών Επιχειρησιακό σχέδιο Αρχική συγκρότηση υποδομή στελέχωση Κατά την περίοδο , με προτροπή και χρηματοδότηση της ΕΕ, η ΕΟΑΕ προχώρησε στις απαραίτητες προκαταρκτικές ενέργειες για τη ίδρυση του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού. Συγκεκριμένα υπογράφηκε σύμβαση με τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών της ΕΕ, ύψους €, για την συγχρηματοδότηση του αρχικού σταδίου συγκρότησης του Παρατηρητηρίου. Στο πλαίσιο της σύμβασης αυτής εκπονήθηκε Μελέτη Σκοπιμότητας και Πιλοτική Μελέτη Εφαρμογής του Συστήματος Δεικτών (από ΕΜΧΑ και ΕΣΤ – καθ. Καυκαλάς και Πιτσιάβα, ΑΠΘ), και στη συνέχεια βάσει αυτών των δύο μελετών Επιχειρησιακό Σχέδιο. Εκτός από τα πορίσματα των ανωτέρω μελετών, για το σχεδιασμό του Παρατηρητηρίου, ελήφθησαν επίσης υπόψη οι κατευθυντήριες γραμμές και οι ενέργειες βέλτιστης πρακτικής που ανέδειξε το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ASSEMBLING σχετικά με την εναρμονισμένη ανάπτυξη και λειτουργία Παρατηρητηρίων Μεταφορών. Παράλληλα έγιναν οι αρχικές προμήθειες και ξεκίνησε πιλοτικά η ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος. Το Νοέμβριο του 2001 πραγματοποιήθηκε Διεθνής Ημερίδα με θέμα «Υποδομές Μεταφορών και Περιφερειακή Ανάπτυξη, οι Επιπτώσεις της Εγνατίας Οδού στη Χωρική Ολοκλήρωση και Περιφερειακή Ανάπτυξη της Β. Ελλάδας». Τον Ιούνιο 2002 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στις Βρυξέλλες, μετά από πρόσκληση της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας και Μεταφορών, όπου παρουσιάσθηκαν και σχολιάσθηκαν τα αποτελέσματα από την αρχική αυτή περίοδο συγκρότησης του Παρατηρητηρίου. [ΚΛΙΚ>>] Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνα και Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης

5 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ
03/04/2017 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ β΄ στάδιο 5ετές Πρόγραμμα Δράσης Συγκέντρωση, καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων, πληροφοριών και μετρήσεων σε εύχρηστο και ασφαλές πληροφοριακό σύστημα. Υπολογισμός, επεξεργασία και κυλιόμενη παρακολούθηση των δεικτών. Σύνταξη εκθέσεων για την υποστήριξη αναπτυξιακών πολιτικών και προγραμμάτων. Ανάθεση και διαχείριση μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων. Προβολή-διάχυση των αποτελεσμάτων. Δικτύωση και διεύρυνση δραστηριοτήτων. Συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες – συμβούλους για την επιστημονική υποστήριξη και αποτελεσματική υλοποίηση των παραπάνω. Από το 2003 και μετά το Παρατηρητήριο μπαίνει στην κύρια φάση ανάπτυξης, οργάνωσης και παραγωγικής λειτουργίας σύμφωνα με το εγκεκριμένο 5ετές Πρόγραμμα Δράσης. Το Πρόγραμμα Δράσης περιλαμβάνει τις παρακάτω βασικές δραστηριότητες: Συγκέντρωση, καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων, πληροφοριών και μετρήσεων σε εύχρηστο και ασφαλές πληροφοριακό σύστημα. Υπολογισμό, επεξεργασία και κυλιόμενη παρακολούθηση των δεικτών. Σύνταξη εκθέσεων για την υποστήριξη αναπτυξιακών πολιτικών και προγραμμάτων. Δηλαδή, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΥΠΟΔΟΜΗ και ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ανάθεση και διαχείριση μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων. Προβολή-διάχυση των αποτελεσμάτων. Δικτύωση και διεύρυνση δραστηριοτήτων. Δηλαδή, ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες – συμβούλους για την επιστημονική υποστήριξη και αποτελεσματική υλοποίηση των παραπάνω. [ΚΛΙΚ>>] Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνα και Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης

6 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ
03/04/2017 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Οργάνωση και λειτουργία Τμήμα Τομέα Υποστήριξης ΕΟΑΕ Στελέχωση Πληροφοριακό σύστημα databases GIS Internet Υποδομή σε πρωτογενή και επεξεργασμένα περιγραφικά και χαρτογραφικά χωρικά δεδομένα. Στην παρούσα φάση το Παρατηρητήριο οργανώθηκε και λειτουργεί ως μονάδα ενταγμένη στη δομή της ΕΟΑΕ Αποτελεί Τμήμα υπό την άμεση εποπτεία του Προϊσταμένου του Τομέα Υποστήριξης, στελεχώνεται με υπαλλήλους της Εταιρίας (δύο πλήρους και τρεις μερικής απασχόλησης), και υποστηρίζεται στη λειτουργία του από δύο εξωτερικούς συμβούλους. Τα στελέχη και οι συνεργάτες του Παρατηρητηρίου είναι επιστήμονες με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σε ζητήματα χωροταξίας, μεταφορών, περιβάλλοντος και πληροφορικής. Με τη δημιουργία και ένταξη σε πρώτη φάση του Παρατηρητηρίου στην υπάρχουσα δομή της ΕΟΑΕ, διασφαλίζεται η λειτουργία του με το μικρότερο δυνατό κόστος σε σχέση με τα παραγόμενα αποτελέσματα. Αξιοποιούνται ορθολογικότερα και αποδοτικότερα οι διαθέσιμοι ανθρώπινοι πόροι και ο υπάρχων εξοπλισμός, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται η μέγιστη συμβατότητα και συμπληρωματικότητα με τις υπόλοιπες δραστηριότητες της Εταιρίας. Κεντρικό στοιχείο για τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου αποτελεί η οργάνωση πληροφοριακού συστήματος με το οποίο δίνεται η δυνατότητα καταγραφής, υπολογισμού και παρακολούθησης διαφορών μεγεθών-δεικτών, καθώς και η γεωγραφική τους ανάλυση. Το Πληροφοριακό Σύστημα Τεκμηρίωσης, Διαχείρισης Δεδομένων και Παρακολούθησης Δεικτών, βασίζεται στη λειτουργία ειδικά προσαρμοσμένου Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) και περιλαμβάνει επεξεργασμένες στατιστικές και χαρτογραφικές πληροφορίες για τους Νομούς και τις Περιφέρειες της άμεσης και ευρύτερης περιοχής επιρροής της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων. [ΚΛΙΚ>>] Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνα και Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης

7 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ
03/04/2017 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Σύστημα δεικτών Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνα και Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης

8 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ
03/04/2017 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Σύστημα δεικτών Τεχνικά Δελτία Δελτία Υπολογισμού Δελτία Αποτελεσμάτων Εγκυρότητα Ενημερότητα Δυναμικότητα Συμβατότητα Ζώνες Επιρροής Εγνατίας Οδού Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνα και Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης

9 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ
03/04/2017 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Σύστημα δεικτών ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: προσδιορισμός ζώνης επιρροής >> πρωτογενή δεδομένα – μετρήσεις >> επεξεργασία >> χωρο-χρονική συσχέτιση >> αποτελέσματα >> παρακολούθηση – αξιολόγηση >> ερμηνεία >> σύνταξη εκθέσεων-μελετών ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: (1) κινητικότητα και προσπελασιμότητα, (2) οικονομική και κοινωνική συνοχή, (3) ισορροπία και δικτύωση των οικισμών, και (4) ποιότητα περιβάλλοντος. Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνα και Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης

10 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ
03/04/2017 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Υπολογισμός και παρακολούθηση δεικτών Πρόγραμμα Μελετών 1. Μελέτη χαρακτηριστικών κυκλοφορίας. 2. Πιλοτική έρευνα μεταβολών και αξιών χρήσεων γης σε επιλεγμένες αστικές περιοχές στην άμεση Ζώνη Επιρροής. 3. Μελέτη μεταβολών και αξιών χρήσεων γης στο σύνολο του άξονα της Εγνατίας Οδού. 4. Μελέτη επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στην προσπελασιμότητα άλλων μέσων μεταφοράς, αναπτυξιακών ζωνών και τουριστικών τόπων. 5. Έρευνα επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον ευρύτερο χώρο της Νότιο –Ανατολικής Ευρώπης. 6. Μελέτη εμπορευματικών μετακινήσεων και κίνησης στους μεθοριακούς σταθμούς και τα λιμάνια. 7. Μελέτη εκτίμησης των επιδράσεων της Ηλεκτρονικής Εγνατίας (e-EGNATIA) στην προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. 8. Μέτρηση και χαρτογράφηση θορύβου στις κατοικημένες πέριξ της Εγνατίας περιοχές. 9. Μελέτη επιδράσεων της Εγνατίας στην ποιότητα των υδάτων. Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνα και Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης

11 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ
03/04/2017 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Ετήσιες Εκθέσεις Αποτελεσμάτων Εκθέσεις Επιδράσεων 1η έκθεση επιδράσεων Εξειδικευμένες εκθέσεις κατά γεωγραφική ενότητα ή/και τομέα ενδιαφέροντος Τεχνικές εκθέσεις και Κείμενα Εργασίας Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνα και Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης

12 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ
03/04/2017 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Προβολή-διάχυση προϊόντων Ιστότοπος Πολυμεσικές και διαδραστικές εφαρμογές πληροφόρησης Έκδοση και διανομή εκθέσεων Οργάνωση εκδηλώσεων Συμμετοχή σε εκδηλώσεις και συνέδρια Παράδοση ειδικά επεξεργασμένων στοιχείων και υλικού σε ενδιαφερόμενους. Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνα και Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης

13 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ
03/04/2017 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Προβολή-διάχυση προϊόντων Ιστότοπος 6 πρώτοι μήνες λειτουργίας: επισκέψεις 6.200 μοναδικοί επισκέπτες καταφορτώσεις εκθέσεων Θετική αξιολόγηση από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΟΙΟ Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνα και Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης

14 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ
03/04/2017 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Δικτύωση και διεύρυνση δραστηριοτήτων «Εγνατία-Τεχνογνωσία» «Εγνατία-Ανάπτυξη» Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνα και Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης

15 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ
03/04/2017 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Απολογισμός Συγκρότηση και στελέχωση Πληροφοριακό Σύστημα Τεκμηρίωσης, Διαχείρισης Δεδομένων και Παρακολούθησης Δεικτών Περιγραφικά/στατιστικά χωρικά δεδομένα Χαρτογραφικά υπόβαθρα Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη Εξοπλισμός μετρήσεων 30 υπολογισμένοι δείκτες 6 εκθέσεις 23 κείμενα εργασίας 11 ενημερωτικά φυλλάδια Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνα και Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης

16 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ
03/04/2017 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Απολογισμός 3 μελέτες Προδιαγραφές-Δρομολόγηση Προγράμματος Μελετών 2 εκδηλώσεις Ανάπτυξη τεχνογνωσίας για το σχεδιασμό και διαχείριση ιστότοπων Ιστότοπος Παρατηρητηρίου Ιστότοπος για την πρωτοβουλία ETCTI Ευρωπαϊκός Διάδρομος Θεσσαλονίκη – Κωνσταντινούπολη Διανομή των στοιχείων, υλικού και Εκθέσεων σε πάνω από 500 παραλήπτες (φορείς και άτομα) Συμμετοχή σε 9 συνέδρια-ημερίδες Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνα και Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης

17 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ
03/04/2017 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Προοπτικές έως 2008  Εδραίωση του Παρατηρητηρίου ως: «έγκυρος μηχανισμός-σύστημα παρακολούθησης και ενημέρωσης» μονάδα υψηλού επιστημονικού και τεχνογνωστικού επιπέδου ολοκληρωμένη ψηφιακή ανάπτυξη και λειτουργία «στρατηγικό εργαλείο υπηρεσιών υποστήριξης» της ολοκληρωμένης διαχείρισης του άξονα καθώς του αναπτυξιακού-χωροταξικού σχεδιασμού και περιφερειακού προγραμματισμού Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνα και Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης

18 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ
03/04/2017 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Βασικά ζητήματα Αναβάθμιση και επέκταση του Πληροφοριακού Συστήματος Συνεχής ενημέρωση και επέκταση της υποδομής γεωγραφικών δεδομένων και υποβάθρων. Επιστημονική επισκόπηση και αναπροσαρμογή του συστήματος δεικτών – Υλοποίηση Προγράμματος Μελετών. Προσπελασιμότητα Κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά Εμπορευματικές μετακινήσεις και συνδυασμένες μεταφορές Τουριστική ανάπτυξη Μεταβολή χρήσεων και αξιών γης Βαλκάνια Αυτοματοποίηση υπολογισμού, επεξεργασίας και παρουσίασης δεικτών. Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνα και Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης

19 ΣΥΝΟΨΗ Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού Καινοτόμο επιχειρησιακό εργαλείο
03/04/2017 ΣΥΝΟΨΗ Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού Καινοτόμο επιχειρησιακό εργαλείο Μόνιμη σύσταση Επιστημονική και τεχνική συγκρότηση και υποδομή Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και τεκμηρίωσης ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ Ολοκληρωμένη προσέγγιση Κοινωφελείς υπηρεσίες Δυνατότητα αξιοποίησης-συμβολής στην αποτίμηση των χωρικών επιδράσεων και άλλων έργων μεταφορικών υποδομών Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνα και Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης

20 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!! http://www.egnatia.gr
03/04/2017 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!! Βασίλης Φούρκας, Πολ. Μηχανικός ΑΠΘ, PhD Χωροταξίας-Πολεοδομίας Τμηματάρχης Παρατηρητηρίου, Τομέας Υποστήριξης, ΕΟΑΕ τηλ , Φαξ , Ζωή Παπασιώπη, Πολ. Μηχανικός ΑΠΘ, DEA Mgnt. Sc. Προϊσταμένη Τομέα Υποστήριξης, ΕΟΑΕ τηλ , Φαξ , Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνα και Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνα και Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης


Κατέβασμα ppt "03/04/2017 Βασίλης Φούρκας, Ζωή Παπασιώπη"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google