Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Copyright © 2007 by ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Copyright © 2007 by ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Copyright © 2007 by ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ 73, 156 69, ΠΑΠΑΓΟΥ

2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Copyright © 2007 by ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ 73, 156 69, ΠΑΠΑΓΟΥ

3 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Η πιστή τήρηση των ανωτέρω σταδιακών ενεργειών αποτελούν ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ διαδικασία με σκοπό την ΑΡΤΙΑ υλοποίηση έκαστου έργου ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (δηλ. προϋπολογισμού) 1.Συλλογή και καθορισμός αναγκών πελάτη 2.Σύνταξη προσχεδίων 3.Επιβεβαίωση αρχιτεκτονικών και λειτουργικών λύσεων από τον πελάτη 4.Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών (υλικών – εργασιών) 5.Σύνταξη οργανογράμματος & χρονοδιαγράμματος του έργου 6.Σύνταξη προϋπολογισμού 7.Σύνταξη διαγράμματος πληρωμών (ποσά / φάσεις / χρόνοι υλοποίησης) 8.Εξεύρεση συμφέρουσας χρηματοδότησης (σε περίπτωση που ζητηθεί από τον πελάτη) 9.Υπογραφή εργολαβικής σύμβασης συνεργασίας 10.Έκδοση οικοδομικής άδειας 11.Υλοποίηση έργου Copyright © 2007 by ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ 73, 156 69, ΠΑΠΑΓΟΥ

4 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 1. Συλλογή και καθορισμός αναγκών πελάτη •Καταγραφή οικογενειακών δεδομένων (πλήθος κατοίκων) •Ιδιαιτερότητες – ανάγκες ενοίκων •Ειδικές απαιτήσεις ενοίκων •Αρχιτεκτονικές επιθυμίες και σκέψεις πελάτη για τον καθορισμό της αρχιτεκτονικής σύνθεσης Copyright © 2007 by ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ 73, 156 69, ΠΑΠΑΓΟΥ

5 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 2. Σύνταξη προσχεδιών •Συλλογή απαραίτητων εγγράφων (τίτλοι ιδιοκτησίας κ.λ.π.) από πελάτη •Επιβεβαίωση όρων δόμησης •Τοπογραφικός έλεγχος ή σύνταξη νέου τοπογραφικού διαγράμματος •Αρχιτεκτονική επίλυση – αρχιτεκτονική σύνθεση – πρόταση Copyright © 2007 by ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ 73, 156 69, ΠΑΠΑΓΟΥ

6 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 3. Επιβεβαίωση αρχιτεκτονικών και λειτουργικών λύσεων από πελάτη •Παρουσίαση αρχιτεκτονικών λύσεων •Επεξήγηση αποτελεσμάτων σύνθεσης – αρχιτεκτονικών λύσεων •Συζήτηση με τον πελάτη σε δεδομένο πλέον πλαίσιο σχεδιασμού •Πιθανή τροποποίηση επιμέρους λεπτομερειών Copyright © 2007 by ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ 73, 156 69, ΠΑΠΑΓΟΥ

7 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 4. Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών (υλικών – εργασιών) •Συζήτηση με τον πελάτη σε θέματα όψεων και υλικών •Καθορισμός τεχνικών απαιτήσεων από πελάτη (ή συμβουλευτική καθοδήγηση από τους μηχανικούς μας) •Συλλογή – κατηγοριοποίηση – ταξινόμηση υλικών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο έργο Copyright © 2007 by ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ 73, 156 69, ΠΑΠΑΓΟΥ

8 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 5. Σύνταξη οργανογράμματος & χρονοδιαγράμματος του έργου •Καθορισμός των επιμέρους φάσεων του έργου (οργανόγραμμα έργου) •Χρονική προδιαγραφή των επιμέρους φάσεων •Σύνθεση χρονοδιαγράμματος έργου Copyright © 2007 by ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ 73, 156 69, ΠΑΠΑΓΟΥ

9 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 6. Σύνταξη προϋπολογισμού •Ενδεικτική κοστολόγηση επιμέρους φάσεων έργου •Σύνθεση ενδεικτικού προϋπολογισμού ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το έργο δύναται να επιμεριστεί σε 3 επιμέρους βασικές φάσεις : 1.Εκσκαφές (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ) 2.Φέρον οργανισμός – Τοιχοποιίες – Η/Μ δίκτυα – Επιχρίσματα (σοβάδες) (ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ) 3.Αποπεράτωση έργου (βαφές, δάπεδα, κουφώματα κ.λ.π.) (ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ) Copyright © 2007 by ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ 73, 156 69, ΠΑΠΑΓΟΥ

10 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 7. Σύνταξη διαγράμματος πληρωμών (ποσά / φάση / χρόνο) •Οικονομικός και χρονικός επιμερισμός φάσεων έργου •Σύνταξη διαγράμματος – ροής πληρωμών •Συνολική ανάλυση κόστους έργου στο χρόνο Copyright © 2007 by ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ 73, 156 69, ΠΑΠΑΓΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Η σύνταξη μελέτης εφαρμογής (με το ανάλογο κόστος) παρέχει τη δυνατότητα καλύτερης προσέγγισης του αναμενόμενου τελικού κόστους κατασκευής

11 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 8. Εξεύρεση συμφέρουσας χρηματοδότησης (σε περίπτωση που ζητηθεί από τον πελάτη) •Έρευνα αγοράς στον τραπεζικό χώρο •Πρόταση συμφέρουσας επιλογής προς τον πελάτη •Τελική επιλογή από τον πελάτη Copyright © 2007 by ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ 73, 156 69, ΠΑΠΑΓΟΥ

12 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 9. Υπογραφή εργολαβικής σύμβασης •Καθορισμός σταδίου παράδοσης του έργου στον πελάτη (επιχρίσματα, «με το κλειδί στο χέρι» κ.λ.π) •Καθορισμός παραμέτρων συνεργασίας •Τύπος συνεργασίας (κατ’ αποκοπή αμοιβή επίβλεψης, αυτεπιστασία με Ε.Ο. %, εργολαβία κ.λ.π) Copyright © 2007 by ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ 73, 156 69, ΠΑΠΑΓΟΥ

13 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 10. Έκδοση οικοδομικής άδειας •Συγκρότηση – οργάνωση μελετών •Οργάνωση – συλλογή – ταξινόμηση λοιπών απαιτούμενων εγγράφων •Διακίνηση φακέλου •Έκδοση οικοδομικής άδειας Copyright © 2007 by ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ 73, 156 69, ΠΑΠΑΓΟΥ

14 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 11. Υλοποίηση έργου Copyright © 2007 by ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ 73, 156 69, ΠΑΠΑΓΟΥ

15 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Copyright © 2007 by ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ 73, 156 69, ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (παράδειγμα κατοικίας στην Αρτέμιδα)

16 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Copyright © 2007 by ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ 73, 156 69, ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (παράδειγμα κατοικίας στην Αρτέμιδα) 1. Εκσκαφή θεμελίωσης

17 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Copyright © 2007 by ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ 73, 156 69, ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (παράδειγμα κατοικίας στην Αρτέμιδα) 2. Μπετά καθαριότητας

18 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Copyright © 2007 by ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ 73, 156 69, ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (παράδειγμα κατοικίας στην Αρτέμιδα) 3. Τοποθέτηση αγκυρίων θεμελίωσης μεταλλικού φορέα

19 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Copyright © 2007 by ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ 73, 156 69, ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (παράδειγμα κατοικίας στην Αρτέμιδα) 4. Θεμελίωση

20 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Copyright © 2007 by ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ 73, 156 69, ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (παράδειγμα κατοικίας στην Αρτέμιδα) 5. Μεταλλικός σκελετός

21 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Copyright © 2007 by ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ 73, 156 69, ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (παράδειγμα κατοικίας στην Αρτέμιδα) 6. Πλάκες ορόφων

22 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Copyright © 2007 by ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ 73, 156 69, ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (παράδειγμα κατοικίας στην Αρτέμιδα) 7. Πάνελ τοιχοποιίας

23 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Copyright © 2007 by ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ 73, 156 69, ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (παράδειγμα κατοικίας στην Αρτέμιδα) 8. Σωληνώσεις Η/Μ δικτύων

24 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Copyright © 2007 by ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ 73, 156 69, ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (παράδειγμα κατοικίας στην Αρτέμιδα) 9. Επιχρίσματα

25 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Copyright © 2007 by ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ 73, 156 69, ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (παράδειγμα κατοικίας στην Αρτέμιδα) 10. Σκεπή

26 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Copyright © 2007 by ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ 73, 156 69, ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (παράδειγμα κατοικίας στην Αρτέμιδα) 11. Λοιπές εργασίες

27 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Copyright © 2007 by ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ 73, 156 69, ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (παράδειγμα κατοικίας στην Αρτέμιδα) 12. Λοιπές εργασίες

28 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Copyright © 2007 by ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ 73, 156 69, ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ανάλογα έργα με την ίδια μέθοδο κατασκευής)

29 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Copyright © 2007 by ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ 73, 156 69, ΠΑΠΑΓΟΥ Έργα σύμμεικτων κατασκευών σε εξέλιξη 1. Συγκρότημα κατοικιών στην ανατολική Αττική 2. Μονοκατοικία στον Αγ. Σπυρίδωνα - Πικέρμι 3. Συγκρότημα κατοικιών στο Λιβάδι Παρνασσού

30 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Copyright © 2007 by ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ 73, 156 69, ΠΑΠΑΓΟΥ Έργα σύμμεικτων κατασκευών σε εξέλιξη 4. Κατασκευή πολυκατοικίας στου Παπάγου


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Copyright © 2007 by ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google