Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Φιλοσοφία Ενσωμάτωσης των ΤΠΕ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Φιλοσοφία Ενσωμάτωσης των ΤΠΕ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αναλυτικό Πρόγραμμα για την Πληροφορική στα Πλαίσια της Πιλοτικής Φάσης Εφαρμογής

2 Φιλοσοφία Ενσωμάτωσης των ΤΠΕ
Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) είναι σημαντικό μαθησιακό εργαλείο που έχει, σε επιλεγμένες διδακτικές περιπτώσεις, δυνατότητες προστιθέμενης μαθησιακής αξίας.

3 ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΠΕ ΣΤΑ Α.Π. Δ.Ε.
ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΠΕ ΣΤΑ Α.Π. Δ.Ε. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ – ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟΣ Ενισχυτικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες ΤΠΕ για ενδυνάμωση της μαθησιακής διαδικασίας προσθετικά με τις υπόλοιπες δραστηριότητες ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ – ΘΕΜΕΛΙΑΚΟΣ Εναλλακτικό εργαλείο ερμηνείας και μετουσίωσης του Α.Π με κεντρικό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία Εκπόνηση συλλογικών διαθεματικών δημιουργικών εργασιών από το μαθητή με κύριο εργαλείο δημιουργίας και διεκπεραίωσης τις ΤΠΕ

4 Γενικός Σκοπός Γενικός σκοπός των ΤΠΕ στο Σχολείο είναι ο/η μαθητής/τρια να αναπτύξει δεξιότητες, γνώσεις και στάσεις σε σχέση με τη χρήση των ΤΠΕ για να προσεγγίζει κριτικά την κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας στα πλαίσια της ανθρωπιστικής παιδείας. Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα (ΑΠ) για τις ΤΠΕ περιγράφονται διαβαθμισμένα οι δεξιότητες ΤΠΕ τις οποίες οι μαθητές πρέπει να αποκτήσουν σταδιακά μέσα από τη χρήση των ΤΠΕ ως εργαλείου

5 Γ. Επιμέρους Στόχοι Οι επιμέρους στόχοι σε σχέση με τις ΤΠΕ διακρίνονται σε τρεις άξονες: Προώθηση πνευματικής, ηθικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης των μαθητών μέσω ΤΠΕ (Άξονας Α) Ανάπτυξη δεξιοτήτων μαθητών μέσω ΤΠΕ (Άξονας Β΄) Προώθηση στόχων μαθημάτων και άλλων θεμάτων του ΑΠ μέσω ΤΠΕ (Άξονας Γ΄)

6 Προώθηση πνευματικής, ηθικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης των μαθητών μέσω ΤΠΕ (Άξονας Α)
Πνευματική ανάπτυξη Κατανόηση των περιορισμών των ΤΠΕ και αναγνώριση της ανθρώπινης δυνατότητας για δημιουργία και φαντασία Ανάπτυξη θετικών στάσεων έναντι των ΤΠΕ για θέματα δια βίου εκπαίδευσης και δημιουργικότητας

7 Ηθική ανάπτυξη Κατανόηση των ηθικών ζητημάτων που προκύπτουν από πιθανή κακή χρήση των ΤΠΕ (π.χ. δικαιώματα για πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα) και αναγνώριση της ανάγκης για υπευθυνότητα στη χρήση των ΤΠΕ Υπεύθυνη χρήση των συστημάτων ΤΠΕ, της πληροφορίας και του λογισμικού

8 Κοινωνική ανάπτυξη Πολιτιστική ανάπτυξη
Κατανόηση των κοινωνικών επιδράσεων της χρήσης των ΤΠΕ ως μέσου επικοινωνίας και μετάδοσης πληροφοριών στην ανθρώπινη ζωή, την εργασία και στις κοινωνικές σχέσεις ευρύτερα Κατανόηση κοινωνικών θεμάτων που άπτονται των ΤΠΕ Ανάπτυξη θετικών στάσεων έναντι των ΤΠΕ για θέματα δια βίου εκπαίδευσης και δημιουργικότητας Πολιτιστική ανάπτυξη Κατανόηση συμβολής των ΤΠΕ, ιδιαίτερα του Διαδικτύου, στη διασύνδεση των κοινωνιών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και στη γνωριμία με άλλους πολιτισμούς μέσω της πληροφορίας και του Διαδικτύου Κατανόηση πολιτιστικών θεμάτων που άπτονται των ΤΠΕ

9 Ανάπτυξη δεξιοτήτων μαθητών μέσω ΤΠΕ (Άξονας Β΄)
Δεξιότητα επικοινωνίας Ανάγνωση και επιλογή πληροφοριών μέσα από διάφορες πηγές Σχεδιασμός, γραφή και διαφοροποίηση κειμένων με διαφορετική μορφή και σκοπό Αξιοποίηση τηλεπικοινωνιών για προώθηση συνεργασίας και επικοινωνίας με ποικίλα ακροατήρια (συμμαθητές, γονείς αρχές κλπ) Χρήση διαφόρων μέσων και μορφών επικοινωνίας για τη μετάδοση πληροφοριών, ιδεών σε ποικίλα ακροατήρια

10 Δεξιότητα διερεύνησης θεμάτων και διαχείρισης πληροφορίας
Διερεύνηση θεμάτων και διαχείριση πληροφορίας εφαρμόζοντας τα παρακάτω τα στάδια Πρόσβαση στη Πληροφορία Εντοπισμός Πληροφορίας Ανάκληση Πληροφορίας Συλλογή Πληροφορίας Ανάλυση Πληροφορίας Οργάνωση Πληροφορίας Σύγκριση Πληροφορίας Σύνθεση Πληροφορίας Αξιολόγηση Πληροφορίας Παρουσίαση Πληροφορίας μέσα από τη χρήση διαφόρων πηγών Χρήση ΤΠΕ στην επεξεργασία δεδομένων και παρουσίαση αποτελεσμάτων (ψηφιακός εγγραμματισμός) Αξιολόγηση και επιλογή νέας πληροφορίας μέσα από τεχνολογικά μέσα με βάση κριτήρια και συγκεκριμένο σκοπό

11 Δεξιότητα αριθμητικής εφαρμογής Συνεργατικότητα
Επεξεργασία ποσοτικών δεδομένων Συνεργατικότητα Συζήτηση με κριτικό πνεύμα για την εργασία του και για την εργασία άλλων Έκφραση και ανταλλαγή ιδεών Συνεργασία με άλλους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείο και διαδικτύου Δεξιότητα δημιουργίας και έκφρασης Αύξηση παραγωγικότητας Έκφραση ιδεών και προαγωγή δημιουργικότητας μέσω ΤΠΕ

12 Δεξιότητα λύσης προβλήματος και μεταγνώσης
Μοντελοποίηση πραγματικών καταστάσεων Ανάπτυξη λύσεων σε προβλήματα μέσω ΤΠΕ Αξιοποίηση ΤΠΕ στην λύση προβλήματος και λήψη αποφάσεων Επίλυση προβλημάτων μέσα από στρατηγικών σχεδιασμού, ελέγχου, ανατροφοδότησης και διορθωτικής παρέμβασης Αναθεώρηση, διαφοροποίηση και αυτο-αξιολόγηση της εργασίας και της προόδου της Δεξιότητα έρευνας Εφαρμογή και εκτέλεση μικρών ερευνών ακολουθώντας τα στάδια ερευνητικής διαδικασίας Διατύπωση ερευνητικού ερωτήματος Επιλογή μεθόδων εργασίας Εξεύρεση πληροφοριών Συλλογή δεδομένων Ανάλυση αποτελεσμάτων και Εξαγωγή συμπερασμάτων

13 2. Διερεύνηση θεμάτων και διαχείριση της πληροφορίας
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 1. Επικοινωνία 2. Διερεύνηση θεμάτων και διαχείριση της πληροφορίας 3. Αριθμητική εφαρμογή 4. Συνεργατικότητα 5. Δημιουργία και έκφραση 6. Λύση προβλήματος και μετάγνωση 7. Έρευνα Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 1.1. 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7.1

14 Προώθηση στόχων μαθημάτων και άλλων θεμάτων του ΑΠ μέσω ΤΠΕ (Άξονας Γ΄)
Οι ΤΠΕ αξιοποιούνται από τους μαθητές ως εργαλεία σκέψης, έκφρασης και οικοδόμησης της γνώσης ως εργαλεία κριτικής ανάλυσης και εξέτασης περιεχομένου ως εργαλεία μάθησης για την εκπόνηση διαθεματικών εργασιών (projects)

15 Λογισμικά Βασικές Έννοιες της Τεχνολογίας της Πληροφορικής
Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Πακέτα κλειστού τύπου για εξοικείωση Εγκυκλοπαίδεια Ζωγραφική (Paint) Επεξεργαστής κειμένου (Word) Λογιστικά Φύλλα (Excel) Επεξεργαστής παρουσιάσεων (PowerPoint) Χαρτογράφηση εννοιών (Kidspiration) Xαρτογράφηση εννοιών (Ιnspiration) Βάσεις δεδομένων (Αccess) Διαδίκτυο (Internet) Hλεκτρονικό Ταχυδρομείο ( ) Διαχείριση μαθημάτων (Moodle) Δημιουργία ταινιών (MovieMaker) Λογισμικό Προσομοιώσεων (Microworlds Ex) Λογισμικό Προσομοιώσεων (StageCast)

16 Κριτήρια Επιλογής Ενοτήτων
Καταλληλότητα για προσέγγιση με τη μέθοδο Project Μαθητοκεντρική προσέγγιση που οργανώνει ολόκληρη τη μαθησιακή διαδικασία γύρω από ένα θέμα. Μία μικρή εργασία είναι δυνατό να περιλαμβάνει ένα ή συνδυασμό των πιο κάτω: πρακτικές εργασίες για να υλοποιηθεί κάποια ιδέα ή σχέδιο λύση ενός προβλήματος καλλιέργεια μίας δεξιότητας ή την οικοδόμηση της γνώσης Συνάφεια με καταστάσεις της πραγματικής ζωής Συνάφεια με τα υφιστάμενα Αναλυτικά Προγράμματα για το Δημοτικό Σχολείο

17 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Στην εκπαιδευτική πρακτική ξεχωρίζουν τέσσερις προσεγγίσεις χρήσης των ΤΠΕ: 1. ο υπολογιστής αντικείμενο μάθησης(μαθαίνω για τον υπολογιστή) 2. ο υπολογιστής σε ρόλο δασκάλου(μαθαίνω από τον υπολογιστή) 3. ο υπολογιστής συνεργάτης του μαθητή(μαθαίνω με τον υπολογιστή) 4. ο υπολογιστής υποκείμενο μάθησης(μαθαίνω τον υπολογιστή να εκτελεί εντολές)

18 Η πρώτη προσέγγιση(μαθαίνω για τον υπολογιστή) καλλιεργεί τον πληροφορικό αλφαβητισμό και καθιστά τον υπολογιστή αντικείμενο εκμάθησης. Η προσέγγιση αυτή εκφράζει το τεχνοκεντρικό μοντέλο ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Η δεύτερη προσέγγιση(μαθαίνω από τον υπολογιστή) τοποθετεί τον υπολογιστή σε ρόλο δασκάλου και ελέγχει τις γνώσεις του μαθητή/τριας με προγράμματα διδασκαλίας μέσω υπολογιστή, πρακτικής και εξάσκησης, προγράμματα εκμάθησης, και έμπειρα διδακτικά συστήματα. Η τρίτη προσέγγιση(μαθαίνω με τον υπολογιστή) τοποθετεί τον υπολογιστή σε ρόλο γνωστικού εργαλείου, σύντροφο του μαθητή στην ανακάλυψη της γνώσης και  εκφράζει τη  μάθηση με τη βοήθεια του υπολογιστή. Η τέταρτη προσέγγιση(μαθαίνω τον υπολογιστή να εκτελεί εντολές) τοποθετεί τον υπολογιστή σε ρόλο μαθητή, ο μαθητής προγραμματίζει τον υπολογιστή με τη γλώσσα logo και μ' αυτόν τον τρόπο τον "διδάσκει".


Κατέβασμα ppt "Φιλοσοφία Ενσωμάτωσης των ΤΠΕ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google