Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διασυνοριακό Παραδοσιακό Μουσικό Κουτί: Ένα έργο για τη μουσική και τον πολιτισμό Ιωάννα Παπαϊωάννου, Γεωπόνος, MSc στην Αγροτική Ανάπτυξη Σύμβουλος Έργων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διασυνοριακό Παραδοσιακό Μουσικό Κουτί: Ένα έργο για τη μουσική και τον πολιτισμό Ιωάννα Παπαϊωάννου, Γεωπόνος, MSc στην Αγροτική Ανάπτυξη Σύμβουλος Έργων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διασυνοριακό Παραδοσιακό Μουσικό Κουτί: Ένα έργο για τη μουσική και τον πολιτισμό Ιωάννα Παπαϊωάννου, Γεωπόνος, MSc στην Αγροτική Ανάπτυξη Σύμβουλος Έργων Περιφερειακής Ανάπτυξης, NOISIS Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.

2 Ταυτότητα του έργου Identita del progetto Σχεδιάστηκε και υλοποιείται από τους Δήμους Κεντρικών Τζουμέρκων και Cellino San Marco Si e presentato e si realizza dai Communi di Kentrika Tzoumerka e Cellino San Marco Budget totale: 683.100,00 € Kentrika Tzoumerka: 402.550,00 € Cellino San Marco: 280.550,00 € Συνολικός π/υ: 683.100,00 € Κεντρικά Τζουμέρκα: 402.550,00 € Cellino San Marco: 280.550,00 € Si co-finanza da fondi europei e nazionali nell’ambito del Programma Europeo per la Cooperazione Territoriale GRECIA - ITALIA 2007-2013 Συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας 3 Μέτρο 3.1. «Προώθηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς» Asse prioritario 3 Misura 3.1. "Promuovere la cultura e il patrimonio naturale"

3 Στόχοι - Obbiettivi η προστασία και η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από την υπάρχουσα παράδοση στη μουσική η αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, που αποτελεί πλέον πάγιο αίτημα τόσο του τοπικού πληθυσμού όσο και των επισκεπτών στην περιοχή η προώθηση της διαπολιτισμικότητας μέσα από τη διοργάνωση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και τη δημιουργία κοινών δομών διαχείρισης στους παραπάνω τομείς η βελτίωση των τοπικών πολιτικών για τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη με γνώμονα το σεβασμό και την ανάδειξη των ιδιαίτερων πολιτιστικών χαρακτηριστικών της διασυνοριακής περιοχής η διάδοση της ιδέας και των αποτελεσμάτων του έργου σε όλη την Ευρώπη και ιδιαίτερα σε περιοχές με ανάλογα χαρακτηριστικά proteggere e preservare il patrimonio culturale della zona transfrontaliera, espressa attraverso la tradizione musicale dare una risposta alla crescente domanda di turisti e/o abitanti per l'utilizzo del patrimonio culturale promuovere l’interculturalita attraverso l'organizzazione di attivita culturali, artistiche ed educative e la creazione di strutture comuni di gestione in questo campo migliorare le politiche locali al fine di uno sviluppo locale sostenibile che rispetti e promuovagli aspetti culturali caratteristici di entrambe le aree diffondere l'idea e i risultati del progetto in tutta Europa e in particolare nelle regioni con caratteristiche simili e al di la dei Paesi partner

4 Κύριες δραστηριότητες Attivita principali Δημιουργία Κέντρου Μελέτης και Εκμάθησης Παραδοσιακής Μουσικής στα Κεντρικά Τζουμέρκα Creazione di un Centro per lo studio della musica tradizionale a Kentrika Tzoumerka Δημιουργία Κέντρου Τεκμηρίωσης της Τοπικής Μουσικής και Παράδοσης στο Celino San Marco Creazione di un Centro per la Musica e la Documentazione della Tradizione a Cellino San Marco Προμήθεια παραδοσιακών και σύγχρονων μουσικών οργάνων και εξοπλισμού πληροφορικής Acquisto di strumenti musicali tradizionali e contemporanei, nonche apparecchiature elettroniche Aνάπτυξη μίας κοινής ψηφιακής μουσικής βιβλιοθήκης, με κατάλογο μουσικών εκδόσεων, χαρακτηριστικά μουσικά κομμάτια, την ιστορία την τοπικής μουσικής, βιογραφίες ντόπιων μουσικών, φωτογραφίες παραδοσιακών μουσικών οργάνων κ.λπ. Sviluppo di una biblioteca digitale comune per la musica tradizionale che conterra i cataloghi di pubblicazioni musicali, brani musicali, la storia della musica locale, biografie di musicisti locali, le foto di strumenti musicali tradizionali, ecc… Παραγωγή ενός ντοκιμαντέρ 45 λεπτών για τη μουσική και την παράδοση των δύο περιοχών Produzione di un documentario TV commune della durata di 45 minuti dedicato alla storia della musica e alla tradizione delle due aree

5 Εξέλιξη του έργου Evoluzione del progetto Με τη σημερινή ημερίδα ολοκληρώνονται οι εναρκτήριες δράσεις προβολής του έργου στην Ιταλία και την Ελλάδα Έχει ήδη σχεδιαστεί και εκτυπωθεί ένα σημαντικό μέρος του πληροφοριακού υλικού του έργου Το έργο έχει λογότυπο, σλόγκαν και ιστοσελίδα σε 3 γλώσσες Ελληνικά - Αγγλικά - Ιταλικά http://www.music-box.grit.eu Έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και είναι σε εξέλιξη οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την αποκατάσταση του παλιού σχολείου που θα στεγαστεί το Κέντρο Μελέτης και Εκμάθησης Παραδοσιακής Μουσικής στα Κεντρικά Τζουμέρκα, για την προμήθεια μουσικών οργάνων, εκπαιδευτικού υλικού, Η/Υ κ.λπ. Έχει ήδη ξεκινήσει η καταγραφή παραδοσιακών τραγουδιών με στόχο η πρώτη ηχογράφηση να γίνει στις αρχές Ιανουαρίου 2013 Con questa conferenza si concludono le azioni di presentazione del progetto in Italia e in Grecia E gia dissegnato e imprimato una grande parte del materiale informativo del progetto Il progetto a un logo, un slogan e un sit web in 3 lingue Greco - Inglese – Italiano http://www.music-box.grit.eu Gli studi relativi alla rinovazione della vecchia scuola dove si operera il Centro di Studio di Musica Tradzionale a Kentrika Tzoumerka, nonche alla acquisto degli strumenti musicali, del materiale educativo e delle apparecchiature elettroniche sono stati finalizzati e le procedure di gara sono in corso E gia comminciata la ricerca delle canzoni tradizionali e la registrazione dei primi canzoni si pianifica per il gennaio 2013

6 Αναμενόμενα αποτελέσματα Risultati attesi η υλοποίηση του έργου αναμένεται να οδηγήσει •στην ενίσχυση της ελκυστικότητας των περιοχών παρέμβασης •στη συγκράτηση του νεανικού πληθυσμού μέσα από την πρόταση εναλλακτικών προτάσεων δραστηριοποίησής τους •στην αποτελεσματική προβολή των περιοχών παρέμβασης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο •στη διατήρηση και ανάδειξη της τοπικής μουσικής παράδοσης •στην αύξηση του τουρισμού στην περιοχή παρέμβασης, χάρη στη σύνδεση των πολιτιστικών και λαογραφικών στοιχείων όπως η τοπική μουσική παράδοση, με τον πολιτιστικό τουρισμό •στην αύξηση της εξωστρέφειας των τοπικών μουσικών και εν γένει καλλιτεχνικών σχημάτων και τη δημιουργία ενός διασυνοριακού δικτύου συνεργασίας, ως αποτέλεσμα της ενεργού συμμετοχής τους σε όλες τις φάσεις του έργου si prevede che a realizzazione del progetto produrra: •la promozione della capacita di attrazione delle aree di intervento •la riduzione della minaccia esistente di un aumento delle migrazioni verso altri luoghi, soprattutto per quanto riguarda i giovani •piu ampia promozione delle aree di intervento a livello nazionale e internazionale •la conservazione e la valorizzazione dell’ulteriore tradizione locale musicale •l'incremento del turismo nella zona di intervento in una percentuale significativa, grazie al collegamento dei beni culturali e del folklore come la tradizione musicale locale con il turismo culturale •l'aumento di creativita dei musicisti locali e la creazione di una rete transfrontaliera di cooperazione a seguito della loro partecipazione attiva in tutte le fasi del progetto

7 Συνοψίζοντας… A concludere… Le persone al centro dell'attenzione: Gli anziani raccontano con canzoni e i giovani scoprono il passato del loro territorio con mezzi moderne Οι άνθρωποι στο επίκεντρο: Οι παλιότεροι αφηγούνται με στίχους και οι νεώτεροι ανακαλύπτουν το παρελθόν του τόπου τους με σύγχρονα μέσα MUSIC BOX: Un progetto con ritmo, con suoni, con colori, che utilizza il pentagramma come ponte di communicazione tra due territori con molti elementi communi ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΥΤΙ: Ένα έργο με ρυθμό, με ήχους, με χρώματα που χρησιμοποιεί το πεντάγραμμο ως γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ δύο τόπων με τόσα κοινά στοιχεία Πρόκειται για ένα έργο που έχει ενεργοποιήσει ήδη όλον τον τοπικό πληθυσμό, τα στελέχη των Δήμων τους τοπικούς φορείς, και η ενεργή συμμετοχή τους είναι αυτή που εγγυάται και την επιτυχία του. Si tratta di un progetto che ha già attivato tutta la popolazione locale, i dirigenti dei comuni e i enti locali, e la loro partecipazione attiva garantisce il successo del progetto.


Κατέβασμα ppt "Διασυνοριακό Παραδοσιακό Μουσικό Κουτί: Ένα έργο για τη μουσική και τον πολιτισμό Ιωάννα Παπαϊωάννου, Γεωπόνος, MSc στην Αγροτική Ανάπτυξη Σύμβουλος Έργων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google