Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υπουργείο Εθνικής Άμυνας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Ειδικός Λογαριασμός ΥΠΕΘΑ – Ερευνητικά Προγράμματα

2 Ειδικός Λογαριασμός για τη Χρηματοδότηση Ερευνητικών Προγραμμάτων και Μελετών του ΥΠΕΘΑ

3 Ειδικός Λογαριασμός Θεσμικό Πλαίσιο
Τίτλος: Ειδικός Λογαριασμός ΥΠΕΘΑ, για τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών του ΥΠΕΘΑ Σχετική Νομοθεσία ΚΥΑ /2007 (ΦΕΚ 846/ /τ. Β) ΚΥΑ Φ.800/78/ (ΦΕΚ 1814/ /τ. Β) ΚΥΑ Φ.800/154/ (ΦΕΚ 2689/ /τ. Β)

4 Ειδικός Λογαριασμός Σκοποί
Αξιοποίηση εσόδων του ΥΠΕΘΑ από χορηγήσεις – επιχορηγήσεις της ΕΕ, Κυβερνητικών Οργάνων, ΜΚΟ και λοιπών φορέων του εσωτερικού και εξωτερικού. Χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, της Υδρογραφικής Υπηρεσίας Ναυτικού, των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), των Ερευνητικών Κέντρων, των Νοσοκομειακών Μονάδων και των Αμυντικών Βιομηχανιών αρμοδιότητας ΥΠΕΘΑ Χρηματοδότηση υπηρεσιών που απορρέουν και παρέχονται στα πλαίσια εφαρμογής-εκτέλεσης των προγραμμάτων αυτών.

5 Ειδικός Λογαριασμός Σκοποί
Πλήρης και ουσιαστική συμμετοχή φορέων και υπηρεσιών των ΕΔ, μέσω της λειτουργίας του ΕΛ του ΥΠΕΘΑ, σε συγχρηματοδοτούμενα ερευνητικά – αναπτυξιακά (Research & Development – R&D) προγράμματα, που χρηματοδοτούνται από: Την Ε.Ε., μέσω του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (7th Framework Programme – FP7) Τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Άλλους φορείς.

6 Ειδικός Λογαριασμός Όργανα Διοίκησης & Διαχείρισης
Επιτροπή Διοίκησης του Ε.Λ. Γενικός Διευθυντής ΓΔΟΣΥ και μέχρι ορισμού του ο Διευθυντής ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ Εκτελεστικός Διευθυντής ΚΕΤΕΘΑ και μέχρι ορισμού του ο Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου Γ.Ε. Πρόεδροι Ακαδημαϊκών Θεμάτων των ΑΣΕΙ Διευθυντές ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ & ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ Προϊστάμενος Νομικής Υπηρεσίας ΥΕΘΑ Προϊστάμενος Γραμματείας του Ε.Λ. Πρόεδρος Μέλη Εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου

7 Ειδικός Λογαριασμός Όργανα Διοίκησης & Διαχείρισης
Ταμειακή Επιτροπή του Ε.Λ. Τμηματάρχης Π/Υ της ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ Δύο (2) Αξιωματικοί ειδικότητας Οικονομικού της ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ Γραμματεία του Ε.Λ. Διευθυντής ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ Υπόλογος Κεντρικός Διαχειριστής της Ειδικής Κεντρικής Διαχείρισης Χρηματικού του Ε.Λ. Μερικοί Διαχειριστές της Ειδικής Κεντρικής Διαχείρισης Χρηματικού του Ε.Λ. Λοιπό Διοικητικό Προσωπικό

8 Ειδικός Λογαριασμός Πόροι
Χορηγήσεις των χρηματοδοτικών Οργάνων της ΕΕ, στα πλαίσια εγκεκριμένων προγραμμάτων ενεργειών, δράσεων κλπ. Χορηγήσεις - Επιχορηγήσεις από Ερευνητικά Κέντρα, Κυβερνητικά Όργανα, μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, κλαδικούς φορείς, φυσικά-νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που δε συνιστούν νομικά πρόσωπα του εσωτερικού ή εξωτερικού. Έσοδα από διπλώματα ευρεσιτεχνίας και προϊόντων έρευνας, δωρεές, παροχές και επιχορηγήσεις.

9 Ειδικός Λογαριασμός Χρηματοδοτούμενες Δαπάνες
Δαπάνες που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων του Ε.Λ. (εφόσον προβλέπονται από τα εγκεκριμένα ερευνητικά προγράμματα): Προμήθεια εξοπλισμού Προμήθεια αναλωσίμων Συμμετοχές σε συναντήσεις εργασίας σε εξωτερικό - εσωτερικό Διοργανώσεις επιστημονικών ημερίδων – συνεδρίων Δαπάνες λοιπών δραστηριοτήτων, εφόσον προβλέπονται σε κάθε εγκεκριμένο πρόγραμμα ή μελέτη Δαπάνες για τη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων ή ημερίδων Δαπάνες για μελέτες σε θέματα ενδιαφέροντος των ΕΔ

10 Framework Programme 7 FP7

11 Framework Programme 7 Πλαίσιο
Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης Συγκεντρώνει όλες τις πρωτοβουλίες της Ε.Ε. που σχετίζονται με την έρευνα και την ανάπτυξη κάτω από ενιαίο πλαίσιο. Τέσσερις βασικές κατηγορίες δράσεων: Συνεργασία Ιδέες Άνθρωποι Δυνατότητες Προγράμματα σύμφωνα με τις κύριες περιοχές της ευρωπαϊκής πολιτικής για την έρευνα.

12 Framework Programme 7 Τομείς Έρευνας

13 Framework Programme 7 Τομείς Έρευνας

14 Framework Programme 7 Π/Υ Τομέων Έρευνας

15 Framework Programme 7 Συνεργασία (Cooperation)
Ασφάλεια Υγεία Τρόφιμα, Γεωργία και Ιχθυοτροφία, Βιοτεχνολογία Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Νανοτεχνολογίες, Νανοεπιστήμες, Υλικά και Νέες Τεχνολογίες Παραγωγής Περιβάλλον (και Κλιματική Αλλαγή) Μεταφορές (και Αεροναυπηγική) Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες Διάστημα

16 Framework Programme 7 Π/Υ Τομέα Συνεργασίας

17 Framework Programme 7 Εξέλιξη Δαπάνης για R&D στην Ε.Ε.

18 Framework Programme 7 Συμμετοχή σε Προγράμματα
Δικαίωμα συμμετοχής σε συνάρτηση με κανόνες του προγράμματος Έκδοση προσκλήσεων με βάση πολιτικές έρευνας της ΕΕ Υποβολή προτάσεων (συνήθως από συμπράξεις – Consortia) σε συνάρτηση με υπάρχουσες προσκλήσεις Χρηματοδότηση σε ποσοστό 50% έως και 100%. Η εθνική συμμετοχή δύναται να είναι σε είδος (ΕΩ προσωπικού, Διάθεση Μέσων κλπ) Δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα συνεργασίας: Εταιρίες Πανεπιστημιακά ιδρύματα Ερευνητικά Κέντρα Οργανισμοί (Δημόσιοι – Ιδιωτικοί) Φυσικά πρόσωπα

19 Framework Programme 7 Αξιολόγηση Προτάσεων
Αξιολόγηση με βοήθεια ειδικών (experts) που καλούνται από την ΕΕ Ανταγωνιστική αξιολόγηση μεταξύ προτάσεων Κριτήρια αξιολόγησης σε τρεις (3) κατηγορίες με ίδια βαρύτητα: Επιστημονική και Τεχνολογική αρτιότητα (S&T) Ποιότητα Σύμπραξης (Consortium) Επίπτωση και σημασία (Impact) Επιτυχής αξιολόγηση: ~10% των προτάσεων (ανάλογα με κατηγορία)

20 Framework Programme 7 Μέλλον & Προοπτικές
HORIZON 2020

21 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Φορέας Διαχείρισης & Παρακολούθησης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΥΠΕΘΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

22 ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ Λειτουργία
Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΔΙΔΕΑΠ) υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης (ΓΔΟΣΥ). Είναι αρμόδια για τη διαχείριση και τον έλεγχο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΥΠΕΘΑ. Ιστοσελίδα:

23 ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ Οργάνωση

24 ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ Ερευνητικά Προγράμματα
Χρημ/ση Τίτλος Έργου Π/Υ (€) Κατάσταση FP7 - Protection of European Borders and Seas through the intelligent Use of Surveillance (PERSEUS) ,80 Σε εξέλιξη FP7 - Interoperability of Data and procedures in large-scale multinational Disaster Response Actions (IDIRA) ,60 ΓΓΕΤ - Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Κλιματικής Πληροφορίας (ΓΕΩΚΛΙΜΑ) ,70

25 Ερευνητικά Προγράμματα ΥΠΕΘΑ υπό εξέλιξη

26 Νέα Ερευνητικά Προγράμματα Διαδικασίες Συμμετοχής
Νέα Ερευνητικά Προγράμματα Διαδικασίες Συμμετοχής Απαιτούμενες ενέργειες φορέων ΥΠΕΘΑ για συμμετοχή σε νέα ερευνητικά προγράμματα (ενδεικτικά): Συνεργασία με ΑΕΙ / λοιπούς φορείς (Ελληνικούς ή Ευρωπαϊκούς) για λεπτομερή καθορισμό ερευνητικού αντικειμένου. Δημιουργία σύμπραξης (consortium) για τη συγγραφή της ερευνητικής πρότασης Προσδιορισμός ρόλου φορέα ΕΔ (π.χ. 251 ΓΝΑ) εντός του προτεινόμενου ερευνητικού έργου Εξεύρεση πρόσκλησης στα πλαίσια της οποίας θα υποβληθεί το έργο προς χρηματοδότηση (FP7,ΓΓΕΤ κλπ) Ενημέρωση ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ προκειμένου να δρομολογηθεί διαδικασία έγκρισης για την υποβολή της πρότασης

27 Νέα Ερευνητικά Προγράμματα Διαδικασίες Συμμετοχής
Νέα Ερευνητικά Προγράμματα Διαδικασίες Συμμετοχής Επίσημη ενημέρωση (αποστολή εγγράφων) για λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού και για δυνατότητες συμμετοχής φορέων και υπηρεσιών των Ε.Δ. σε ερευνητικά προγράμματα: Φορείς ΥΠΕΘΑ (ΑΣΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Νοσοκομεία, ΕΜΥ, ΓΥΣ, ΥΥΝ κλπ). Δυνατότητα διοργάνωσης σύντομων επιτόπιων ενημερώσεων από ΔΙΔΕΑΠ Σύνολο Ελληνικών ΑΕΙ – ΤΕΙ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) – Αίτημα για ενημέρωση εποπτευομένων φορέων και για ανάρτηση συνδέσμου (link) σε ιστοσελίδα ΓΓΕΤ Κρατική (ΕΑΒ, ΕΛΒΟ, ΕΑΣ, ΕΝΑΕ) και Ιδιωτική Αμυντική Βιομηχανία (μέσω ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ) Δίκτυο PRAXIS - Εθνικό Σημείο Επαφής FP7 (FP7 National Contact Point)

28 Νέα Ερευνητικά Προγράμματα Διαδικασίες Συμμετοχής
Νέα Ερευνητικά Προγράμματα Διαδικασίες Συμμετοχής Καθορισμός ευέλικτων διαδικασιών έγκρισης συμμετοχής φορέων ΥΠΕΘΑ σε νέα ερευνητικά προγράμματα: Υποβολή πρότασης συμμετοχής γίνεται με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση Απαιτείται επισύναψη σχετικής ενημερωτικής φόρμας που περιέχει δεδομένα για: Στοιχεία Πρότασης Στοιχεία Φορέα Ρόλο, αντικείμενο και οφέλη φορέα από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Σχετικές πληροφορίες και υπόδειγμα φόρμας στοιχείων στην ηλεκτρονική διεύθυνση Έγκριση με μέριμνα ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ

29 Νέα Ερευνητικά Προγράμματα Διαδικασίες Συμμετοχής
Νέα Ερευνητικά Προγράμματα Διαδικασίες Συμμετοχής

30 Νέα Ερευνητικά Προγράμματα Συμβολή ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ
Νέα Ερευνητικά Προγράμματα Συμβολή ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ Τι μπορεί να κάνει η ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ για τα ερευνητικά προγράμματα; Υποστήριξη συνολικά της διαδικασίας σχηματισμού και υποβολής της ερευνητικής πρότασης, σε «τεχνικά - διαχειριστικά» θέματα. Ανάληψη της διαχείρισης του έργου (project management), το οποίο θα ανατεθεί για εκτέλεση στο φορέα των ΕΔ που συμμετέχει, σε περίπτωση έγκρισης χρηματοδότησης

31 Σημεία Επικοινωνίας ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ
Legal Entity Appointed Representative (LEAR): - Ασμχος (ΜΗ) Γεώργιος Δελής, PhD, Δντής ΔΙΔΕΑΠ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Τηλ.: Τμηματάρχης Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων: - Ασμχος (ΜΑ) Γεώργιος Καντεράκης, PhD Τηλ.: Υπεύθυνοι διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων: - Σγος (ΜΗ) Ιωάννης Ζορμπάς Τηλ.: - ΜΥ (ΠΕ) Αθανασία Καραπαναγιώτου, MBA Τηλ.:

32 Ειδικός Λογαριασμός ΥΠΕΘΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Ευχαριστούμε για την προσοχή σας Είμαστε στη διάθεσή σας για απορίες και διευκρινίσεις


Κατέβασμα ppt "Υπουργείο Εθνικής Άμυνας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google