Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας Συνάντηση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας Συνάντηση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας Συνάντηση Στελεχών Δ/θμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσα 4/09/2015 Κυρατσώ Τσιόπα σχ. σύμβουλος 11 ης Περιφέρειας ΕΑΕ

2 Περιεχόμενο  Προσδιορισμός των Μαθητών με εεα ή/και Αναπηρία  Φοίτηση των Μαθητών με εεα στο γενικό σχολείο  Πρωτόκολλο Συνεργασίας Γενικής Αγωγής - Ειδικής Αγωγής - ΚΕΔΔΥ”  Τα Καθήκοντα και οι Υποχρεώσεις των Εκπαιδευτικών ΕΑΕ (ΤΕ, ΠΣ) & του ΕΒΠ  Αριθμός Μαθητών Ε.Α.Ε. ανά Τμήμα  Εγγραφή –Διάρκεια Φοίτησης Μαθητών με εεα ή/και Αναπηρία

3 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  Π.Δ 603/1982, ΦΕΚ 117 Τ.Α' 21-9-1982«Οργάνωση και λειτουργία των μονάδων ειδικής αγωγής», Άρθρο 3: «Κατάταξη ειδικών δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων»  Ν. 1566/1985, άρθρο 4, «Δομή της Π/θμιας και Δ/βάθμιας εκπαίδευσης»  2817/2000, Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις.  Υπ.Απ. Αρ. 102357/Γ6/2002, «Ένταξη, φοίτηση και αποφοίτηση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλους τους τύπους των σχολείων Ειδικής Αγωγής και τα Τμήματα Ένταξης».  ΦΕΚ 206/13-12-2006 «Ολοήμερα Σχολεία Ειδικής Αγωγής».  Ν.3699/2008 Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

4 Υπουργική Απόφαση αριθμ. 27922/Γ6, ΦΕΚ 449/3/12/2007 καθορισμός εβδομαδιαίου ωραρίου ΕΕΠ, ΕΒΠ, τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας των ΚΔΑΥ, καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετεί σε ΣΜΕΑ, Τ.Ε., Π.Σ., Δ.Κ.ΟΙ. στην ΠΕ και ΔΕ

5  Άρθρο 56 Ν.3966/24-5-2011 Θέματα Ειδικής Αγωγής (μεταξύ άλλων: Μετατροπή ΤΕΕ Ειδ. Αγωγής σε Ειδ. Επαγγελματικά Γυμνάσια και Λύκεια)  Ν. 4115/2013, Άρθρο 39 Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ίδρυση ΕΔΕΑΥ)  Ν.4186/2013, Άρθρο 28, Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις, Θέματα Ειδικής Αγωγής

6 Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο η πολιτεία αποδίδει στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση  υποχρεωτικό χαρακτήρα ως αναπόσπαστο μέρος της υποχρεωτικής και δωρεάν δημόσιας παιδείας και δεσμεύεται να διασφαλίζει  ίσες ευκαιρίες στα άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

7 Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή και Αναπηρία  Ν. 3699/2008 Μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης.

8 Μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εμφανίζουν:  νοητική αναπηρία,  αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), και ακοής  αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι),  κινητικές αναπηρίες,

9  χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα,  διαταραχές ομιλίας - λόγου  ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία,  σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα

10  διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού)  ψυχικές διαταραχές  πολλαπλές αναπηρίες  σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας  μία ή περισσότερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ανεπτυγμένα σε βαθμό που υπερβαίνει κατά πολύ τα προσδοκώμενα για την ηλικιακή τους ομάδα

11 ΠΡΟΣΟΧΗ ! «οι μαθητές που για μόνο το λόγο ότι η μητρική τους γλώσσα δεν είναι ελληνική, εμφανίζουν μειωμένη σχολική επίδοση, δεν θεωρούνται άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.» (Ν. 3699/2008, άρθρο 3, παρ. 1).

12 Φοίτηση μαθητών με εεα ή/και αναπηρία Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3699/2008 & Υ.Α. 102357/Γ6/2002 Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να φοιτούν  Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, εφόσον πρόκειται για μαθητές  με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες, υποστηριζόμενοι από τον εκπαιδευτικό της τάξης και  κατοικούν σε περιοχή που δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο ΕΑ (Τ.Ε, ΣΜΕΑΕ κλπ)  Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου με παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση εκπαιδευτικών ΕΑΕ  Σε ειδικά οργανωμένα και κατάλληλα στελεχωμένα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ)  Σε αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ.

13  Μαθητές που δεν αυτοεξυπηρετούνται φοιτούν ή σε αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ ή σε σχολεία της γενικής εκπαίδευσης ή σε ΤΕ με την ανάλογη στήριξη και την παρουσία Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), ανάλογα με το είδος της αναπηρίας τους και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που απορρέουν από αυτή.

14 Φοίτηση Μαθητών στο ΤΕ  Τα παιδιά και οι έφηβοι που φοιτούν και στο Τ.Ε. ανήκουν στις ομάδες που αυστηρά καθορίζονται από το Ν. 3699/2008, άρθρ. 3, παρ. 1,2,3.  Οι μαθητές από διαπολιτισμικό περιβάλλον, απαιτείται να διαθέτουν γνωμάτευση από ΚΕΔΔΥ ή άλλη επίσημη Ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία προκειμένου να φοιτήσουν ως άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

15 Φοίτηση Μαθητών στο ΤΕ  Ν. 3699/2008  Φ. 3/543/85333/Γ1/31-8-2005 Δ/νση Σπουδών Π.Ε./ΥΠΕΠΘ.  Στo Τμήμα Ένταξης φοιτούν μαθητές με εισήγηση του ΚΕΔΔΥ ή την εισήγηση του Σx. Συμβούλου ΕΑΕ, όταν εκκρεμεί και μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του.  Για την εγγραφή του σε αυτό (Αρ. 27922/Γ6, ΦΕΚ 449/3-4- 07)  Ενημέρωση του/της σχ. συμβούλου γενικής αγωγής  Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα  η προσκόμιση από τους γονείς, ενός αρ. πρωτοκόλλου των αντίστοιχων υπηρεσιών  η σύμφωνη γνώμη της/του σχολικού συμβούλου ΕΑΕ

16 ΠΡΟΣΟΧΗ ! Η μειωμένη σχολική επίδοση ή μια συμπτωματικού τύπου διαταρακτική συμπεριφορά δεν εντάσσεται στις περιπτώσεις που ο μαθητής έχει ανάγκη υποστήριξης από εκπ/κό ΕΑΕ. (Ν. 3699/2008, άρθρ. 3, παρ. 1). Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εξατομικευμένη διδασκαλία και παρέμβαση από το δάσκαλο της τάξης είναι η προσφορότερη υπόδειξη. O ρόλος του εκπαιδευτικού ΕΑΕ είναι συμβουλευτικός και λιγότερο ενεργητικός.

17 Διαδικασίες Ίδρυσης Τ.Ε (Ν.3699/2008, άρθρο 6, παρ. 2αα). O/η Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/η της σχολικής μονάδας: 1. Βεβαιώνει ότι η σχολική μονάδα διαθέτει κατάλληλη ελεύθερη αίθουσα διδασκαλίας που θα μπορούσε να φιλοξενήσει το Τ.Ε. αποκλειστικά. 2. Συγκεντρώνει το σύνολο των μαθητών με εεα με γνωμάτευση από ΚΕΔΔΥ ή πιστοποιημένο ΙΠΚ. Επιπλέον, «για την ίδρυση Τ.Ε. απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχουν κατ’ ελάχιστον τρεις μαθητές» (Ν.3699/2008, άρθρο 6, παρ. 2αα). 3. Καλεί σε συνεδρίαση το Σύλλογο Διδασκόντων με θέμα συζήτησης: «Ίδρυση Τμήματος Ένταξης στη σχολική μονάδα». 5. Ενημερώνει τον οικείο Σύλλογο Γονέων ζητώντας μέσα από Πρακτικό του συλλόγου τους να συνηγορήσουν στην ίδρυση Τ.Ε. 6. Εισηγείται προς το ΚΕΔΔΥ την ίδρυση του νέου Τ.Ε. κοινοποιώντας το αίτημα στο Σχολικό Σύμβουλο, στο Σχολικό Σύμβουλο ΕΑΕ καθώς και τον Διευθυντή Εκπαίδευσης.

18 Πρωτόκολλο Συνεργασίας

19

20  Τα παραπάνω επίπεδα συνεργασίας, ακυρώνονται αυτομάτως και προχωρούμε άμεσα στο τέταρτο επίπεδο καλώντας το Σχολικό Σύμβουλο γενικής αγωγής και εκείνος το Σχολικό Σύμβουλο ειδικής αγωγής και το ΚΕΔΔΥ, όταν υπάρχει μια δυναμική συμπεριφορά ή γεγονός (π.χ. εναντιωματική προκλητική συμπεριφορά, επιθετικότητα, αυτισμός) που χρήζει άμεσης παρέμβασης. Διατηρείται μόνο η συγγραφή της Κλείδας Παρατήρησης και της Περιγραφικής Παιδαγωγικής Έκθεσης από τους εκπ/κους της τάξης και του Τ.Ε.

21 Υποστήριξη Μαθητών με ΠΣ  Ν 3699/ 2008 Άρθρο 7  90911/Δ3-09/06/2015, Θέμα : «Εγκύκλιος για την Παράλληλη Στήριξη μαθητών, την στήριξη μαθητών από Ειδικό Βοηθό, την στήριξη μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται (Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό) και την στήριξη μαθητών από Σχολικό Νοσηλευτή για το Διδακτικό Έτος 2015-2016»

22  Ν.4186/2013, Άρθρο 28, Θέματα Ειδικής Αγωγής  Παρ. 14. Τα ΚΕΔΔΥ έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα αναφορικά με την κατάταξη, εγγραφή, μετεγγραφή και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα ΕΑΕ, καθώς και για το κατάλληλο πλαίσιο υποστήριξης στο γενικό σχολείο.  Παρ. 15. Όπου υπάρχει διαφωνία με τους γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή είτε προσωπική είτε διότι υπάρχει διάσταση μεταξύ της γνωμάτευσης που τελικώς εξεδόθη από το ΚΕΔΔΥ και εκείνης που ενδεχομένως οι γονείς ή οι κηδεμόνες του μαθητή έλαβαν από Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο οι γονείς ή κηδεμόνες δύνανται να προσφύγουν στη Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ της οποίας η απόφαση είναι οριστική.

23  παρ.17. Όλες οι γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ και των Ιατρο− παιδαγωγικών Κέντρων για οποιονδήποτε λόγο, έχουν μόνιμη ισχύ. Κατ’ εξαίρεση, οι προτάσεις για κατάλληλο πλαίσιο φοίτησης, για παροχή παράλληλης στήριξης, για κατ’ οίκον διδασκαλία, για παροχή ειδικού βοηθού, για καθορισμό εξατομικευμένου προγράμματος, καθώς και αυτές που αφορούν σε αλλαγή σχολικής βαθμίδας, θα επανακαθορίζονται σε χρονικά διαστήματα, που θα προκύπτουν υποχρεωτικά με τη γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ.

24 Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών ΕΑΕ (ΣΜΕΑΕ, ΤΕ, ΠΣ), του ΕΕΠ & ΤΟΥ ΕΒΠ.  ΥΑ αριθμ. 27922/Γ6, ΦΕΚ 449/3/12/2007

25 Εκπαιδευτικός Τμήματος Ένταξης Η εκπαιδευτική παρέμβαση ειδικής αγωγής πραγματοποιείται από τον εκπαιδευτικό του Τ.Ε. σε διαφορετικό χώρο σε ομαδική κυρίως βάση ή και σε ατομική και εντός της κοινής τάξης που φοιτά ο μαθητής, σε επίπεδο συνεκπαίδευσης, αποφεύγοντας τη διαφοροποίηση και το στιγματισμό, στοχεύοντας  στη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της γενικής αγωγής και  στη λειτουργική ένταξη-συμπερίληψη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο πλαίσιο της τάξης φοίτησης.

26  Την ευθύνη της εκπαίδευσης του μαθητή που φοιτά στο Τμήμα Ένταξης έχουν από κοινού ο εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης και ο εκπαιδευτικός της συνήθους σχολικής τάξης του μαθητή. Οι δύο εκπαιδευτικοί συνεργάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την παρακολούθηση του προγράμματος του μαθητή, για τις σχετικές προσαρμογές και τροποποιήσεις της διδασκαλίας καθώς και για την αξιολόγηση της προόδου του.

27 Εκπαιδευτικός Παράλληλης Στήριξης – Συνεκπαίδευσης  Υλοποιεί το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσα και έξω από την τάξη και είναι συνολικά υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες της σχολικής ζωής (διαλείμματα, επισκέψεις, εκδηλώσεις κ.λπ.) στις οποίες συμμετέχει ο μαθητής.  Δεν λειτουργεί στο διηνεκές ως προσωπικός δάσκαλος για τον μαθητή/τρια, αλλά ως διευκολυντής για τη μετάβαση από την κατάσταση εξάρτησης στην αυτόνομη λειτουργία στη πλαίσια της τάξης.  Ο εκπ/κός της γενικής τάξης έχει την ευθύνη της τάξης και του περιεχομένου του εκπ/κού προγράμματος, ενώ ο εκπ/κός της Π.Σ.-Συν. έχει την ευθύνη της προσαρμογής του Α.Π., στις ανάγκες του μαθητή.

28 Εκπαιδευτικός Παράλληλης Στήριξης – Συνεκπαίδευσης  Προοδευτικά ο εκπ/κός της Π.Σ.-Συν. οφείλει να απομακρυνθεί και να λειτουργεί ως ισότιμος συνεργάτης του εκπ/κού της τάξης.  Οι ρόλοι αυτοί πρέπει να εναλλάσσονται. Η εναλλαγή των ρόλων συμβάλλει ώστε ο μαθητής με εεα να αισθάνεται ισότιμο μέλος της ομάδας.

29 Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό 3. Συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς, το λοιπό προσωπικό του σχολείου και τους γονείς για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την προώθηση του εκπαιδευτικού έργου. 4. Ασκούν τα καθήκοντά τους παράλληλα με το διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών, σε ιδιαίτερο χώρο ή μέσα στην τάξη, όταν χρειάζεται, σε προγραμματισμένη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της τάξης. Σε καμιά, όμως, περίπτωση δεν τους υποκαθιστούν. 5. Ενημερώνουν συστηματικά τον ατομικό φάκελο του κάθε μαθητή και σε προγραμματισμένες συνεργασίες ανταλλάσσουν απόψεις με το λοιπό εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου, τηρώντας πάντοτε τις σχετικές με το επαγγελματικό απόρρητο διατάξεις, όπως διατυπώνονται στο άρθρο 16 του ν.1143/1981.

30 Ο ρόλος του Διευθυντή/ντριας- Προϊσταμένης/ου Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων Φροντίζουν για την απρόσκοπτη λειτουργία των πλαισίων ΕΑΕ α) για τον εξοπλισμό και την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Τ.Ε., ύστερα από εισήγηση των υπεύθυνων εκπαιδευτικών και ενημέρωση του σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής, β) μεριμνούν για την απρόσκοπτη λειτουργία των ΤΕ & ΠΣ, δεν απασχολούν τους εκπαιδευτικούς αυτών σε άλλες δραστηριότητες και δεν αναστέλλουν τη λειτουργία τους χωρίς την έγκριση του σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής  Για να επιτυγχάνεται η συνεργασία του εκπαιδευτικού Ε.Α.Ε με τον Διευθυντή, τους εκπαιδευτικούς της τυπικής τάξης, τις ειδικότητες, τους γονείς και φορείς, στο πρόγραμμά του να έχει κενά.

31 Αριθμός Μαθητών Ε.Α.Ε. ανά Τμήμα στο Γενικό Σχολείο  Νόμος 4186/17-09-2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», Άρθρο 28- ΘΕΜΑΤΑ Ειδικής Αγωγής, παράγρ. 15:  102357/Γ6/1.10.2002 Υ.Α, ΦΕΚ 1319/τ. Β΄/ 10.10.2002 μέρος Α παράγραφος 3 «Ένταξη, φοίτηση και αποφοίτηση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλους τους τύπους των σχολείων Ειδικής Αγωγής και τα Τμήματα Ένταξης»  Ν.3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» Άρθρο 6:

32 Ελάχιστος Αριθμός Μαθητών Ε.Α.Ε. ανά Τμήμα Στο Γενικό Σχολείο  Στα τμήματα που φοιτούν μαθητές με αναπηρία και εεα, και στα οποία έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός μαθητών, ο αριθμός αυτός μειώνεται σε αναλογία, για κάθε μαθητή με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά τρεις (3) μαθητές λιγότερους και οι μαθητές κατανέμονται εξίσου στα τμήματα της ίδιας τάξης κατόπιν απόφασης του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας και έγκρισης του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου».

33 Αριθμός Μαθητών Ε.Α.Ε. ανά Τμήμα στο Ειδικό Σχολείο  ΥΑ ΦΕΚ 2105/τ.Β΄/30-102007 «Ελάχιστος Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής»  Π.Δ. 603/82

34  Τα ειδικά δημοτικά σχολεία κατατάσσονται, ως εξής ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων του διδακτικού προσωπικού και του αριθμού των μαθητών, κατά τάξη.

35 ΔΑΣΚΑΛΟΙΜΑΘΗΤΕΣΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ 15-8Μονοθέσιο 29-16Διθέσιο 317-24Τριθέσιο 425-32Τετραθέσιο 533-40Πενταθέσιο 641-48Εξαθέσιο

36  «Στις αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης ο ελάχιστος αριθμός των φοιτούντων μαθητών για τη λειτουργία τμήματος, μπορεί να μειωθεί από τον προβλεπόμενο στο Π.Δ. 603/82 στους τρεις μαθητές.  Η μείωση του αριθμού αφορά τις περιπτώσεις, στις οποίες οι μαθητές παρουσιάζουν διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές ή πολλαπλές αναπηρίες και γίνεται ύστερα από εισήγηση του ΚΔΑΥ και τη σύμφωνη γνώμη του σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής».

37 «Εγγραφή –Διάρκεια Φοίτησης μαθητών με εεα ή/και αναπηρία»  Ν.3699/2008, Άρθρο 8 «Σχολικές μονάδες»  Ν.3966/24-5-2011 Άρθρο 56 Θέματα Ειδικής Αγωγής (μεταξύ άλλων: Μετατροπή ΤΕΕ Ειδ. Αγωγής σε Ειδ. Επαγγελματικά Γυμνάσια και Λύκεια)  Ν.4186/2013, Άρθρο 28, Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις, Θέματα Ειδικής Αγωγής

38 ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΣΜΕΑΕ) Ως ΣΜΕΑΕ ορίζονται: Α) Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση: αα) τα νηπιαγωγεία ΕΑΕ για μαθητές μέχρι το έβδομο (7ο) έτος της ηλικίας τους και ββ) τα δημοτικά σχολεία ΕΑΕ για μαθητές μέχρι το δέκατο τέταρτο (14ο) έτος της ηλικίας τους.  Παράταση της φοίτησης μπορεί να γίνει μέχρι το δέκατο πέμπτο (15ο) έτος της ηλικίας των μαθητών, μετά από εισήγηση του οικείου ΚΕΔΔΥ.

39 Β) οι δομές της δευτεροβάθμιας ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι οι κάτωθι: α) Τα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια (ΕΕΓ), στα οποία εγγράφονται απόφοιτοι δημοτικού σχολείου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης και η φοίτηση περιλαμβάνει πέντε τάξεις. Στα γυμνάσια αυτά εφαρμόζεται πρόγραμμα για την ολοκλήρωση της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και την παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης. Στο πέρας της Δ’ τάξης τίτλο Απολυτηρίου Γυμνασίου και στην Ε’ τάξη, πτυχίο με Επαγγελματικά δικαιώματα επιπέδου 2β. Στην Ε’ τάξη θεσμοθετείται η πρακτική άσκηση, με την υποστήριξη των σχολικών συνεταιρισμών. Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησής του στο ΕΕΓ, μπορεί να εγγραφεί στο Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο ή το Γενικό Επαγγελματικό Λύκειο (ημερήσιο ή εσπερινό).

40 β) Τα Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΕΛ), στα οποία εγγράφονται απόφοιτοι του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου και των Ειδικών και Γενικών Γυμνασίων και Λυκείων. Στα ΕΕΛ αυτά η φοίτηση περιλαμβάνει τέσσερις τάξεις και στους αποφοίτους χορηγείται τίτλος Απολυτηρίου Λυκείου και πτυχίο με επαγγελματικά δικαιώματα επιπέδου 3.

41 γ) Τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), στα οποία η φοίτηση διαρκεί 6 χρόνια. Σε αυτά εγγράφονται απόφοιτοι δημοτικών σχολείων γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης. Τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. είναι σχολικές μονάδες διαβαθμισμένες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

42  Ο αναγκαίος αριθμός των μαθητών για τη λειτουργία ειδικού δημοτικού σχολείου και ΕΕΕΕΚ δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πέντε (5) και αποτελεί την προϋπόθεση ίδρυσής τους.

43 β) Για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: α) Τα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια (ΕΕΓ), στα οποία εγγράφονται απόφοιτοι δημοτικού σχολείου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης και στα οποία η φοίτηση περιλαμβάνει πέντε τάξεις. Αξιολόγηση μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία

44 Αξιολόγηση μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία  Υ.A. 102357/Γ6, ΦΕΚ 1319/2002  Υ.A. 21072α/Γ2, ΦΕΚ 303Β/2003  Π.Δ. υπ. αρ. 60, ΦΕΚ 65/2006  Υ.A. 27922/Γ6, ΦΕΚ 449/2007  Ν. 3699, ΦΕΚ 199 Α’ /2008  Υ.A. 23519/Γ2, ΦΕΚ 258/2010  Υ.A. 28722/Γ2(3), ΦΕΚ 276/2010  Ν. 4074, ΦΕΚ 88/2012  Ν. 4186, ΦΕΚ 193Α/2013

45 Ενδοσχολικές Εξετάσεις:  Οι γονείς των μαθητών υποβάλλουν αίτηση στο σχολείο για προφορική ή γραπτή εξέταση.  Μεικτός τρόπος: οι μαθητές που δίνουν προφορικά, εφόσον το επιθυμούν μπορούν να απαντήσουν κάποια θέματα γραπτώς.  Η προφορική εξέταση αφορά: τις ολιγόλεπτες δοκιμασίες, τις ωριαίες δοκιμασίες των τριμήνων-τετραμήνων, τις προαγωγικές, απολυτήριες εξετάσεις.

46  Οι μαθητές με αναπηρίες (ΑΜΕΑ) αξιολογούνται με βάση τις γενικές αρχές της αξιολόγησης. Όσον αφορά τους σκοπούς της αξιολόγησης των ατόμων αυτών, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στις δυνατότητες που ανέπτυξε και αξιοποιεί ο μαθητής σε σχέση με την καθημερινή ζωή.

47  ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται α) στην αρχή της ολόπλευρης εκτίμησης της παρουσίας του μαθητή, ώστε η αξιολόγηση να μην εστιάζεται μόνο στις αδυναμίες του, β) στην παρωθητική αρχή της αξιολόγησης (ενθάρρυνση της προσπάθειας) και γ) στην συσχέτιση των δεδομένων της αξιολόγησης με το εξατομικευμένο πρόγραμμα του κάθε μαθητή».

48  «Τα θέματα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των Λυκείων περιλαμβάνουν ποικιλία ερωτήσεων (π.χ. σύντομης απάντησης, ελεύθερης ανάπτυξης), οι οποίες είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας και αφορούν ευρεία έκταση της εξεταστέας ύλης».

49  Για τις προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης προβλέπεται ότι «Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατόν να δοθούν χωριστά θέματα, εάν συντρέχει αποχρών λόγος, ο οποίος αναγράφεται σε σημείωση στο έγγραφο που περιέχει τα θέματα και παράλληλα συντάσσεται και και σχετική πράξη στο βιβλίο πράξεων του Διευθυντή του σχολείου».

50  Οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί των Τμημάτων Ένταξης και της Τάξης Φοίτησης έχουν τη δυνατότητα μέσω του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου και μέσω της παιδαγωγικής τους συγκρότησης και κατάρτισης να διαμορφώσουν από κοινού ένα πρόσφορο εξεταστικό περιβάλλον για τους/τις μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία, όπως και για όλους/λες τους/τις μαθητές/τριες.

51  Η παρουσία στις εξετάσεις συναδέλφων του θεσμού της Παράλληλης Στήριξης κοντά στους μαθητές/τριες που υποστηρίζουν θεωρείται αναγκαία και απαραίτητη, έχει χαρακτήρα συναισθηματικής υποστήριξης και όχι καθοδήγησης και επίλυσης των εξεταστικών θεμάτων και συνιστά δικαιωματική πρόσβαση στο γνωστικό αγαθό.

52 ΣΜΕΑΕ και ΠΣ- Συν/ση Ν. Καρδίτσας  Ειδικό Ν/γ. Καρδίτσας  Ειδικό Δημ. Καρδίτσας  EEΓ Σοφάδων (1ο Τ.Ε.Ε. Ε.Α)  Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σοφάδων Τμήματα Ένταξης Γυμνασίων : 7 Τμήματα Ένταξης Λυκείου: 1

53  Ευχαριστώ για την Προσοχή σας!  Καλή Σχολική Χρονιά!


Κατέβασμα ppt "Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας Συνάντηση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google