Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

6 ο Συνέδριο Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. για την περίοδο 2014-2020 για την περίοδο 2014-2020 (ΔΕΥΤΕΡΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "6 ο Συνέδριο Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. για την περίοδο 2014-2020 για την περίοδο 2014-2020 (ΔΕΥΤΕΡΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 6 ο Συνέδριο Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. για την περίοδο 2014-2020 για την περίοδο 2014-2020 (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ Κ.Α.Π.) Μιχάλης Σμύρης Μιχάλης Σμύρης τηλ. 6932 801986, e-mail: gsmyris@yahoo.gr e-mail: gsmyris@yahoo.gr 12 ος /2014 12 ος /2014

2 Ενότητες παρουσίασης Α. Εισαγωγικά στοιχεία Β. Το νέο Πλαίσιο Πολιτικής- Στόχοι και Προτεραιότητες της E.E. για την Α.Α. μετά το 2013 ( ΚΑΝ. ΕΕ αριθμ.1305/2013 του Ε.Κ. και του Συμβουλίου της 17.12.2013) Γ. Χρηματοδότηση - Διαχείριση νέας περιόδου ΠΑΑ Δ. Προδιαγραφές - Καινοτομίες των νέων Π.Α.Α Ε. Aναφορά στα βασικά μέτρα-δράσεις του νέου Π.Α.Α. της χώρας μας

3 Α. Εισαγωγικά στοιχεία

4 Οι αγροτικές περιοχές της ΕΕ καλύπτουν περισσότερο από το 90% του εδάφους της ΕΕ και το 55% περίπου του συνολικού πληθυσμού της. Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει στήριξη σε αυτό το σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού και της έκτασης της ΕΕ. Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει στήριξη σε αυτό το σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού και της έκτασης της ΕΕ. Η ευρωπαϊκή ύπαιθρος παρέχει: Βασικές πρώτες ύλες (επισιτιστική ασφάλεια, βιομηχανία τροφίμων) Απασχόληση σε 40.000.000 εργαζόμενους στον αγροτικό τομέα Περιοχές ομορφιάς, ανάπαυσης και αναψυχής Αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Αναγκαιότητα της πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης

5 Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) αποτελεί την χρηματοδοτική πηγή της ΕΕ που χρησιμοποιείται από τα Κράτη Μέλη για την επίτευξη ποικίλων στόχων της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕπολιτικής αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ Το ΕΓΤΑΑ διαθέτει ένα προϋπολογισμό περίπου 96 δισεκατομμυρίων € (περίοδος 2007-2013), ο οποίος κατανέμεται στα Κράτη Μέλη μέσω των 94 διαφορετικών Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ). Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης Σε επίπεδο ΕΕ το ΕΓΤΑΑ εποπτεύεται από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

6 Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) αποτελεί ένα εργαλείο πολιτικής και έναν χρηματοδοτικό μηχανισμό, που χρησιμοποιείται από τα κράτη μέλη για την εφαρμογή της κοινοτικής πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης σε μια συγκεκριμένη περιοχή. πολιτικής αγροτικής ανάπτυξηςπολιτικής αγροτικής ανάπτυξης Η εφαρμογή ενός ΠΑΑ μπορεί να καλύπτει μια ολόκληρη χώρα ή μια συγκεκριμένη περιοχή. Στην ΕΕ λειτουργούν περισσότερα από 90 ΠΑΑ και κάθε ένα από αυτά έχει σχεδιαστεί, έτσι ώστε να παρέχει το συγκεκριμένο τύπο στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης που απαιτείται στην επικράτειά του. Στην ΕΕ λειτουργούν περισσότερα από 90 ΠΑΑ και κάθε ένα από αυτά έχει σχεδιαστεί, έτσι ώστε να παρέχει το συγκεκριμένο τύπο στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης που απαιτείται στην επικράτειά του. Τα Π.Α.Α. συνχρηματοδοτούνται και από εθνικά κονδύλια

7 B. Το νέο Πλαίσιο Πολιτικής – Στόχοι και Προτεραιότητες της E.E. για την Α.Α. μετά το 2013

8 Το νέο πλαίσιο για την Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΕ Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων Πυλώνας 1 Βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων και δράση για το κλίμα Κοινή Αγροτική Πολιτική Πυλώνας 2: Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης Ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών 6 Προτεραιότητες Ευρώπη 2020 Στρατηγική για έξυπνη, βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Επενδύσεων 11 Θεματικοί Στόχοι Horizon 2020 Αγροτική Έρευνα Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας Γεωργική Παραγωγικότητα και Βιωσιμότητα

9 Στόχοι και Προτεραιότητες της E.E. για την Α.Α. μετά το 2013 Στόχοι 1. Ανταγωνιστικότητα της γεωργίας 2. Βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και δράση για το κλίμα 3.Ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών Προέρχονται από τους γενικούς στόχους της ΚΓΠ όπως εκφράζονται στη Συνθήκη και περιγράφονται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής για την «ΚΓΠ προς το 2020» Προτεραιότητες Τα Κ.Μ. θα αποφασίζουν πλέον ποια μέτρα θα χρησιμοποιήσουν και πώς, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι σύμφωνα πλέον με τις έξι «Προτεραιότητες της Ένωσης για την ΑΑ» και τις υποπροτεραιότητές τους, οι οποίες αποτελούν τη βάση του προγραμματισμού Οι Προτεραιότητες αντανακλούν επίσης το περιεχόμενο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και των αντίστοιχων Θεματικών Στόχων που εφαρμόζονται σε όλα τα Ταμεία του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου 2014-2020 (Διαρθρωτικά και Επενδύσεων).

10 Οριζόντια προτεραιότητα 1η Προτεραιότητα: Προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία, τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές Με έμφαση στην (α) προώθηση της καινοτομίας και την ανάπτυξη της βάσης γνώσεων στις αγροτικές περιοχές (β) ενίσχυση των δεσµών μεταξύ γεωργίας - δασοκοµίας και έρευνας – καινοτομίας με σκοπό την βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης και της απόδοσης (γ) προώθηση της δια βίου μάθησης και της επαγγελματικής κατάρτισης στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας

11 Στόχος (1): ανταγωνιστικότητα της γεωργίας 2η Προτεραιότητα: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας και ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων Με έμφαση στην Διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με στόχο την αύξηση του βαθμού συμμετοχής στην αγορά, τον προσανατολισμό στην αγορά σε συγκεκριμένους τομείς και την γεωργική διαφοροποίηση Διευκόλυνση της ανανέωσης των γενεών στο γεωργικό τομέα και της εισόδου επαρκώς ειδικευμένων γεωργών

12 Στόχος (1): ανταγωνιστικότητα της γεωργίας 3η Προτεραιότητα: Προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων και της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία Με έμφαση στην καλύτερη ενσωμάτωση των πρωτογενών παραγωγών στην αλυσίδα τροφίμων μέσω: – συστημάτων ποιότητας (π.χ. πιστοποίηση, ιχνηλασιμότητα), –αύξησης της αξίας των προϊόντων – προώθησης σε τοπικές αγορές και βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού, – Συνεταιρισμών, ομάδων, παραγωγών και διεπαγγελματικών οργανώσεων στήριξη της πρόληψης των κινδύνων και της διαχείρισης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

13 Στόχος (2): βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και δράση για το κλίμα 4η Προτεραιότητα: Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που εξαρτώνται από τη γεωργία και τη δασοκομία Με έμφαση στην αποκατάσταση και διατήρηση της βιοποικιλότητας,αποκατάσταση και διατήρηση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών NATURA 2000, των συμπεριλαμβανομένων των περιοχών NATURA 2000, των περιοχών με φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα των ευρωπαϊκών περιοχών με φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα των ευρωπαϊκών τοπίων κλπ τοπίων κλπ βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, των λιπασμάτων καιβελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων των φυτοφαρμάκων Την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και τηνΤην πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και την βελτίωση της διαχείρισής του βελτίωση της διαχείρισής του

14 Στόχος (2): βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και δράση για το κλίμα 5η Προτεραιότητα: Προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και στήριξη της μεταστροφής προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίματος στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας Με έμφαση στην αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης νερού στη γεωργία αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης νερού στη γεωργία αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης ενέργειας στον τομέα της γεωργίας και της μεταποίησης τροφίμων. αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης ενέργειας στον τομέα της γεωργίας και της μεταποίησης τροφίμων. διευκόλυνση της προμήθειας και χρήσης ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών εκτός των τροφίμων για τους σκοπούς της βιοοικονομίας μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας από τη γεωργία προώθηση της δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα στη γεωργία και τη δασοκομία

15 Στόχος (3): ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών 6η Προτεραιότητα: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές διευκόλυνση της διαφοροποίησης προς μη γεωργικές δραστηριότητες (πχ. τουρισμός, γυναικεία επιχειρηματικότητα), της δημιουργίας νέων μικρών επιχειρήσεων και της δημιουργίας θέσεων εργασίας προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της χρήσης και της ποιότητας των νέων τεχνολογιών (ΤΠΕ) στις αγροτικές περιοχές

16 Συμπληρωματικότητα των Π.Α.Α. με τον Πυλώνα 1 Πρασίνισμα Στήριξη στους νέους αγρότες Στήριξη στους μικρούς αγρότες Στήριξη περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε αγρότες

17 Γ. Χρηματοδότηση - Διαχείριση νέας περιόδου ΠΑΑ

18 Χρηματοδότηση - Διαχείριση νέας περιόδου ΠΑΑ Συνολική χρηματοδότηση ΕΓΤΑΑ για τα 28 Κ.Μ. 95,577 δισ. Ευρώ (τρέχουσες τιμές). 5,5 δισ. ευρώ (6,5% του συνόλου του πυλώνα 2) αποτελούν διακριτά κονδύλια και κατευθύνονται επιλεκτικά σε Κ.Μ. με ιδιαίτερες διαρθρωτικές προκλήσεις ή σημαντικές επενδύσεις στην Α.Α. (π.χ. Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία, Φιλανδία) Δυνατότητα μεταφοράς από κάθε κράτος μέλος ποσοστού έως 15% των πόρων του πυλώνα 1 στον πυλώνα 2 και αντίστροφα Συνολική χρηματοδότηση ΕΓΤΑΑ για την χώρα μας περίπου 4,3 δισ. Ευρώ (σε τρέχουσες τιμές). Εθνική συμμετοχή περίπου 1δισ. ευρώ

19 Χρηματοδότηση - Διαχείριση νέας περιόδου ΠΑΑ Ελάχιστο ποσοστό συνεισφοράς ΕΓΤΑΑ 20% Μέγιστα ποσοστά συνεισφοράς ΕΓΤΑΑ έως 100% ανάλογα με το μέτρο/δράση και την περιοχή εφαρμογής ανάλογα με το μέτρο/δράση και την περιοχή εφαρμογής Τουλάχιστον 30% από τα κονδύλια του ΕΓΤΑΑ πρέπει να κατανεμηθούν σε μέτρα για το μετριασμό της αλλαγής του κλίματος, την προσαρμογή και τη διαχείριση γης (γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές ενισχύσεις, βιολογική γεωργία, ενισχύσεις σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα), και (γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές ενισχύσεις, βιολογική γεωργία, ενισχύσεις σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα), και Τουλάχιστον 5% στο LEADER

20 Χρηματοδότηση - Διαχείριση νέας περιόδου ΠΑΑ (συνέχεια) Το 2014 μεταβατικό έτος Έγκριση των νέων Π.Α.Α. των Κ.Μ. κατά το 2014 (μέχρι τέλους του έτους έλάχιστα Π.Α.Α. θα έχουν εγκριθεί). (μέχρι τέλους του έτους έλάχιστα Π.Α.Α. θα έχουν εγκριθεί). Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις και μεταβατικές διατάξεις θα εφαρμόζονται χωρίς διακοπή Καν.COM(2013)521(κατά παρέκκλιση αύξηση της συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ έως το 95% της επιλέξιμης Δ.Δ. έως το 2016 στα Κ.Μ. που εφαρμόζουν πολιτικές δημοσιονομικής εξυγίανσης)

21 Δ. Προδιαγραφές-Καινοτομίες των νέων Π.Α.Α

22 1. Περιεχόμενο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης Απαίτηση για: 1. Περιεχόμενο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης Απαίτηση για: Εκ των προτέρων αξιολόγηση Ανάλυση των πλεονεκτημάτων, αδυναμιών, ευκαιριών και απειλών (SWOT) γύρω από τις προτεραιότητες για την αγροτική ανάπτυξη Περιγραφή της στρατηγικής: καθορισμός στόχων για καθένα από τους κύριους τομείς προτεραιοτήτων της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη και αναμενόμενη συνεισφορά των επιλεγέντων μέτρων για την επίτευξη των προτεραιοτήτων και των αντίστοιχων στόχων Εκτίμηση των εκ των προτέρων προϋποθέσεων και ορόσημων Περιγραφή καθενός από τα μέτρα που θα επιλεγούν Περιγραφή των μηχανισμών συντονισμού μεταξύ των διαφορετικών εργαλείων σε σχέση με την τοπική ανάπτυξη Περιγραφή της προσέγγισης για την καινοτομία και τις ΕΣΚ Ανάλυση των αναγκών για την παρακολούθηση και αξιολόγηση Σχέδιο χρηματοδότησης Πληροφορίες σχετικά με την συμπληρωματικότητα με μέτρα που χρηματοδοτούνται από άλλα μέσα της ΚΓΠ (από τα υπόλοιπα ταμεία)

23 2. Βελτιωμένη- απλοποιημένη δέσμη Μέτρων Εξασφαλίζεται η συνέχεια με την παρούσα προγραμματική περίοδο, αλλά προβλέπονται: – Μειωμένος αριθμός μέτρων (ομαδοποιούνται με βάση την τυπολογία των παρεμβάσεων) με στόχο την απλοποίηση της οικονομικής διαχείρισης – Μειωμένος αριθμός μέτρων (ομαδοποιούνται με βάση την τυπολογία των παρεμβάσεων) με στόχο την απλοποίηση της οικονομικής διαχείρισης – Διόρθωση των ανακολουθιών (κανόνες επιλεξιμότητας, πεδίο εφαρμογής, κλπ) για να αντιμετωπιστούν τα αδιέξοδα στην υλοποίηση – Διόρθωση των ανακολουθιών (κανόνες επιλεξιμότητας, πεδίο εφαρμογής, κλπ) για να αντιμετωπιστούν τα αδιέξοδα στην υλοποίηση – Νέα μέτρα για την κάλυψη επειγουσών αναγκών (π.χ. εργαλεία διαχείρισης για να αντιμετωπιστούν περιβαλλοντικοί και οικονομικοί κίνδυνοι παραγωγής, προώθηση της συνεργασίας και σύνολο εργαλείων εκκίνησης για το LEADER) – Νέα μέτρα για την κάλυψη επειγουσών αναγκών (π.χ. εργαλεία διαχείρισης για να αντιμετωπιστούν περιβαλλοντικοί και οικονομικοί κίνδυνοι παραγωγής, προώθηση της συνεργασίας και σύνολο εργαλείων εκκίνησης για το LEADER) Ευελιξία στην επιλογή μέτρων εντός κάθε προτεραιότητας με σκοπό να αξιοποιηθούν πλήρως οι τυχόν συνέργειές τους για την επίτευξη των στόχων.

24 3.Πρόβλεψη μέτρων/ενισχύσεων για: ΚαινοτομίαΓνώση Αναδιάρθρωση/επενδύσεις/εκσυγχρονισμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων Νέους αγρότες ( μέχρι 70.000 ευρώ για εκκίνηση) Μικροκαλλιεργητές (μέχρι 15.000 ευρώ για εκκίνηση) Εργαλεία διαχείρισης κινδύνου Ομάδες /οργανώσεις παραγωγών (σύσταση με βάση επιχειρηματικό σχέδιο) Γεωργοπεριβαλλοντικά/κλίμα Βιολογική γεωργία Δασοκομία Ορεινές/περιοχές με περιορισμούς Συνεργασία (τεχνολογική, εμπορική, περιβαλλοντική) Μη γεωργικές δραστηριότητες (εκκίνηση επιχειρήσεων) Διαχείριση κινδύνου (αποζημιώσεις για απώλειες από καιρικά φαινόμενα ή σοβαρή μείωση εισοδήματος) Βασικές υπηρεσίες και ανανέωση χωριών Leader

25 4. Ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας (ΕΣΚ) για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας (νέο) Στοχεύει στην προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων, στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της έρευνας και της πρακτικής και γενικά στην ενθάρρυνση της καινοτομίας Ενεργοποιείται μέσω επιχειρησιακών ομάδων που είναι υπεύθυνες για καινοτόμα σχέδια και υποστηρίζεται από ένα δίκτυο Επιχειρησιακές ομάδες: συστήνονται από αγρότες, ερευνητές, συμβούλους, επιχειρήσεις και άλλους φορείς που ενδιαφέρονται για την καινοτομία στο γεωργικό τομέα Το ΕΓΤΑΑ συνεισφέρει με: - Τη στήριξη των ΕΣΚ επιχειρησιακών ομάδων και του Δικτύου ΕΣΚ - Άλλα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, π.χ. Συνεργασία, επένδυση σε υλικά στοιχεία ενεργητικού, ανάπτυξη επιχειρήσεων, μεταφορά γνώσεων και συμβουλευτικών υπηρεσιών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

26 5.Θεματικά υποπρογράμματα (νέο) Δυνατότητα σχεδιασμού θεματικών υποπρογραμμάτων που συμπεριλαμβάνονται στα Π.Α.Α. με σκοπό την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών τομέων, γεωγραφικών περιοχών ή τύπων δικαιούχων, με ιδιαίτερη σημασία, όπως συμπεριλαμβάνονται στα Π.Α.Α. με σκοπό την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών τομέων, γεωγραφικών περιοχών ή τύπων δικαιούχων, με ιδιαίτερη σημασία, όπως οι νέοι αγρότες, οι νέοι αγρότες, οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι ορεινές περιοχές οι ορεινές περιοχές οι βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και οι βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και οι γυναίκες στις ακριτικές περιοχές οι γυναίκες στις ακριτικές περιοχές Προβλέπονται: Προβλέπονται: – Υψηλότερα ποσοστά στήριξης (εντάσεις ενίσχυσης) – Υψηλότερα ποσοστά στήριξης (εντάσεις ενίσχυσης) – Ειδική ανάλυση "SWOT" για την αναγνώριση των αναγκών – Ειδική ανάλυση "SWOT" για την αναγνώριση των αναγκών – Ειδικοί στόχοι σε επίπεδο υποπρογράμματος και επιλογή – Ειδικοί στόχοι σε επίπεδο υποπρογράμματος και επιλογή μέτρων μέτρων Δεν απαιτείται ξεχωριστή οικονομική διαχείριση για τα ΘΥ Δεν απαιτείται ξεχωριστή οικονομική διαχείριση για τα ΘΥ

27 6. Ευρωπαϊκό δίκτυο για την Αγροτική Ανάπτυξη -Εθνικά αγροτικά δίκτυα Στόχοι Ενίσχυση συμμετοχής των ενδιαφερόμενων στην υλοποίηση της Α.Α. Βελτίωση ποιότητας των Π.Α.Α. Συμβολή στην ευρύτερη ενημέρωση για την Α.Α. Δραστηριότητες: διάδοση πληροφοριών, ορθών πρακτικών, ανταλλαγή εμπειρογνωσίας, μελέτες, ανάπτυξη συνεργασιών, σεμινάρια διάδοση πληροφοριών, ορθών πρακτικών, ανταλλαγή εμπειρογνωσίας, μελέτες, ανάπτυξη συνεργασιών, σεμινάρια

28 Ε. Αναφορά σε βασικά μέτρα του νέου Π.Α.Α. της χώρας μας (με κριτήριο το ύψος της δημόσιας δαπάνης)

29 Συνοπτική παρουσίαση των μέτρων του νέου Π.Α.Α. α/α Κωδικός μέτρου Τίτλος μέτρου Κοινοτική συμμετοχή (εκατ. Ε) Εθνική συμμετοχή (εκατ. Ε) Σύνολο Δ.Δ (εκατ. Ε) 1Μ1 Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και Κατάρτισης 79,98,988,8 2Μ2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 124,937,2162,1 3Μ3 Συστήματα ποιότητας Γεωργικών προϊόντων 42,712,00 54,7 4Μ4 Επενδύσεις σε υλικά Στοιχεία του ενεργητικού 12613781639 5Μ5 Αποκατάσταση Γεωργικού Παραγωγικού Δυναμικού από Φυσικές Καταστροφές και Ανάληψη Κατάλληλων Προληπτικών Δράσεων 45 13,4 58,5 6Μ6 Ανάπτυξη Γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων 632,3138,9771,3

30 Συνοπτική παρουσίαση των μέτρων του νέου Π.Α.Α. α/α Κωδικός μέτρου Τίτλος μέτρου Κοινοτική συμμετοχή (εκατ. Ε) Εθνική συμμετοχή (εκατ. Ε) Σύνολο Δ.Δ (εκατ. Ε) 7 Μ7 Βασικές Υπηρεσίες και Ανάπλασης Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές 107,331,6138,9 8 Μ8 Επενδύσεις στην Ανάπτυξη Δασικών Περιοχών και στη Βελτίωση της Βιωσιμότητας των δασών 257,386,3343,6 9 Μ9 Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων παραγωγών 27,343,0630,40 10 Μ10 Ενισχύσεις για τη γεωργία και το περιβάλλον 259,5 11 Μ11 Βιολογική γεωργία 502,3 12 Μ12 Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της οδηγίας για τα ύδατα 7,52,510

31 Συνοπτική παρουσίαση μέτρων του νέου Π.Α.Α. α/α Κωδικός μέτρου Τίτλος μέτρου Κοινοτική συμμετοχή (εκατ. Ε) Εθνική συμμετοχή (εκατ. Ε) Σύνολο Δ.Δ. (εκατ. Ε) 13 Μ13 Ενισχύσεις Περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα 415138,3553,3 14 Μ14 Καλή μεταχείριση των Ζώων 307,337,3 15 Μ16 Συνεργασία 11713130 16 Μ17 Διαχείριση κινδύνων 102,912,9 17 Μ19 Η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων. Βασισμένη στην προσέγγιση LEADER 22525,2250, 2

32 Μέτρο 4 : Επενδύσεις σε πάγια στοιχεία ενεργητικού (περίπου 27% του συνόλου της συνδρομής της Ε.Ε.) 4.1Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 466.5 εκατ. ευρώ 11 % 4.2 Επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων 254 εκατ. ευρώ 6 % 4.3 Επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας 540 εκατ. ευρώ 10,3% 4.4 Μη παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται με την επίτευξη γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών στόχων 0.5 εκατ. ευρώ 0,01%

33 Μέτρο 6 : Ανάπτυξη γεωργικών επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων (περίπου 15% του συνόλου της συνδρομής της Ε.Ε.) 6.1Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς 632.5 εκατ. ευρώ 15% 6.2 Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για μη γεωργικές δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές 6.3 Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων 6.4 Επενδύσεις για τη δημιουργία και την ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων

34 Μέτρο 13:Ενισχύσεις περιοχών με φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα ( περίπου 10% του συνόλου της συνδρομής της Ε.Ε.) 13.1Αντισταθμιστική ενίσχυση σε ορεινές περιοχές 415 εκατ. ευρώ 9,82% 13.2 Αντισταθμιστική ενίσχυση σε άλλες περιοχές που αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα 13.3 Αντισταθμιστική ενίσχυση σε άλλες περιοχές που πλήττονται από ειδικά μειονεκτήματα

35 Μέτρο 11 : Βιολογική Γεωργία (περίπου 12% του συνόλου της συνδρομής της Ε.Ε.) 11.1 Ενίσχυση για στροφή σε πρακτικές και μεθόδους βιολογικής γεωργίας 502.5 εκατ. ευρώ 12 % 11.2 Ενίσχυση για διατήρηση πρακτικών και μεθόδων βιολογικής γεωργίας

36 Μέτρο 19:Στήριξη τοπικής ανάπτυξης Leader (5,3 % του συνόλου της συνδρομής της Ε.Ε.) 19.1Προπαρασκευαστική στήριξη 225.000.0005,33% 19.2 Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤΚ 19.3 Προετοιμασία και υλοποίηση των δραστηριοτήτων συνεργασίας της ομάδας τοπικής δράσης 19.4Στήριξη για λειτουργικά έξοδα και συντονισμό

37 Μέτρο 16:Συνεργασία (περίπου 2,8 % του συνόλου της συνδρομής της Ε.Ε.) 16.1 Ίδρυση και τη λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων των ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας 117 εκατ. ευρώ 2,77% 16.2 Πιλοτικά έργα και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών 16.3 Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων, καθώς και για την ανάπτυξη και εμπορική προώθηση του τουρισμού 16.4 Στήριξη για οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία και ανάπτυξη των βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού και των τοπικών αγορών, καθώς και στήριξη για δραστηριότητες προώθησης σε τοπικό πλαίσιο σχετικά με την ανάπτυξη βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού και τοπικών αγορών 16.5 Στήριξη για κοινή δράση που αναλαμβάνεται με σκοπό τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος ή την προσαρμογή σε αυτή, καθώς και στήριξη για κοινές προσεγγίσεις στα περιβαλλοντικά έργα και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές

38 Ευχαριστώ πολύ Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "6 ο Συνέδριο Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. για την περίοδο 2014-2020 για την περίοδο 2014-2020 (ΔΕΥΤΕΡΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google