Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Ορισμός του Λογαριασμού Λογαριασμός είναι η κατηγορία: –η οποία περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα στοιχεία μιας οικονομικής μονάδας τα οποία έχουν κάποιο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Ορισμός του Λογαριασμού Λογαριασμός είναι η κατηγορία: –η οποία περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα στοιχεία μιας οικονομικής μονάδας τα οποία έχουν κάποιο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Ορισμός του Λογαριασμού Λογαριασμός είναι η κατηγορία: –η οποία περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα στοιχεία μιας οικονομικής μονάδας τα οποία έχουν κάποιο κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα Επίσης Λογαριασμός είναι το μέσο: –δια του οποίου παρακολουθούνται κατά χρονολογική σειρά οι μεταβολές των στοιχείων αυτών

2 2 Ορισμός του Λογαριασμού Τα στοιχεία αυτά μπορεί να ανήκουν: –στο Ενεργητικό –στο Παθητικό –στην Καθαρή Θέση –στα Έξοδα –στα Έσοδα

3 3 Ορισμός του Λογαριασμού Έτσι συμπεραίνεται ότι: –τα μεγέθη που διαμορφώνουν την χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή καθώς και –εκείνα που προσδιορίζουν το οικονομικό αποτέλεσμα μιας λογιστικής περιόδου πρέπει να παρακολουθούνται με λογαριασμούς

4 4 Βασικά μέρη ή στοιχεία του λογαριασμού Ο Τίτλος Η Χρονολογία Η Αιτιολογία Τα Ποσά

5 5 Τίτλος Λέγοντας Τίτλο εννοούμε: –το όνομα της κατηγορίας του στοιχείου ή των στοιχείων που έχουν κάποιο κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα Ο Τίτλος του λογαριασμού πρέπει να είναι σύντομος, σαφής και ακριβής

6 6 Χρονολογία Στον λογαριασμό πρέπει να υπάρχει θέση: –για τη αναγραφή της ημερομηνίας κατά την οποία λαμβάνουν χώρα οι μεταβολές

7 7 Αιτιολογία Για κάθε μεταβολή που καταχωρείται στον λογαριασμό πρέπει να υπάρχει και κατάλληλη επεξήγηση. Η επεξήγηση αυτή ονομάζεται αιτιολογία και πρέπει να περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή του λογιστικού γεγονότος που προκάλεσε την μεταβολή.

8 8 Ποσά Στον λογαριασμό πρέπει να υπάρχουν δύο στήλες για την καταχώρηση των μεταβολών: –η μία για τα ποσά των αυξήσεων και –η άλλη για τα ποσά των μειώσεων

9 9 Κανόνες λειτουργίας των Λογαριασμών Ο λογαριασμός παίρνει την μορφή του σχήματος «Τ». Σε κάθε λογαριασμό: –η αριστερή στήλη ονομάζεται χρέωση και –η δεξιά στήλη ονομάζεται πίστωση

10 10 Κανόνες λειτουργίας των λογαριασμών Όταν καταχωρούμε ένα ποσό στην χρέωση κάποιου λογαριασμού: –τότε λέμε ότι ο λογαριασμός χρεώνεται Όταν καταχωρούμε ένα ποσό στην πίστωση κάποιου λογαριασμού: –τότε λέμε ότι λογαριασμός πιστώνεται

11 11 Κανόνες λειτουργίας των λογαριασμών Οι λογαριασμοί του ενεργητικού και των εξόδων: –χρεώνονται με τις αυξήσεις και –πιστώνονται με τις μειώσεις

12 12 Κανόνες λειτουργίας των λογαριασμών Οι λογαριασμοί του παθητικού και των εσόδων: –πιστώνονται με τις αυξήσεις και –χρεώνονται με τις μειώσεις

13 13 Κανόνες λειτουργίας των λογαριασμών Κάθε λογιστικό γεγονός: –μεταβάλλει δύο τουλάχιστον λογαριασμούς Από τους λογαριασμούς αυτούς: –ο ένας χρεώνεται και –ο άλλος πιστώνεται Δηλαδή κάθε λογιστικό γεγονός προκαλεί: –μία τουλάχιστον χρέωση και –μια τουλάχιστον πίστωση

14 14 Κανόνες λειτουργίας των λογαριασμών Βασική προϋπόθεση για την λειτουργία των λογαριασμών είναι η διατήρηση της λογιστικής ισότητας: –οι χρεώσεις και οι πιστώσεις λογαριασμών που δημιουργούνται από ένα λογιστικό γεγονός θα πρέπει να μεταβάλλουν τα μέρη της λογιστικής ισότητας κατά το ίδιο ποσό ώστε να μην παραβιάζεται η ισχύ της ισότητας αυτής

15 15 Λογαριασμοί Ισολογισμού Στην Χρέωση των Λογαριασμών αυτών εμφανίζεται: –Η αύξηση των στοιχείων του Ενεργητικού –Η μείωση των Υποχρεώσεων –Η μείωση των Ιδίων Κεφαλαίων

16 16 Λογαριασμοί Ισολογισμού Στην Πίστωση των Λογαριασμών αυτών εμφανίζεται: –Η μείωση των στοιχείων του Ενεργητικού –Η αύξηση των υποχρεώσεων –Η αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων

17 17 Λογαριασμοί Αποτελέσματος Στην Χρέωση των Λογαριασμών αυτών εμφανίζεται: –Η μείωση των Εσόδων –Η αύξηση των Εξόδων –Οι Ζημίες

18 18 Λογαριασμοί Αποτελέσματος Στην Πίστωση των Λογαριασμών αυτών εμφανίζονται: –Η αύξηση των Εσόδων –Η μείωση των Εξόδων –Τα Κέρδη

19 19 Παραδείγματα Η Χρέωση του Λογαριασμού «πελάτες»: –εμφανίζει τις πωλήσεις της επιχείρησης με πίστωση Η Πίστωση του Λογαριασμού «πελάτες»: –εμφανίζει τα ποσά τα οποία οι πελάτες έχουν καταβάλλει στην επιχείρηση για την εξόφληση των οφειλών τους

20 20 Παραδείγματα Η Χρέωση του Λογαριασμού «εμπορεύματα»: –εμφανίζει τις αγορές που πραγματοποίησε η επιχείρηση τοις μετρητοίς ή με πίστωση Η Πίστωση του Λογαριασμού «εμπορεύματα»: –εμφανίζει τις πωλήσεις που πραγματοποίησε η επιχείρηση τοις μετρητοίς ή με πίστωση

21 21 Άνοιγμα Λογαριασμού Με τον όρο αυτό εννοούμε: –την δημιουργία ενός νέου λογαριασμού ή –την επαναδημιουργία ενός λογαριασμού που είχε κλείσει στο παρελθόν Το άνοιγμα λογαριασμών γίνεται στην αρχή κάθε νέας χρήσης: –με την μεταφορά των υπολοίπων των λογαριασμών του ισολογισμού της προηγούμενης χρήσης

22 22 Καταχώρηση λογιστικών γεγονότων στον λογαριασμό Η καταχώρηση των λογιστικών γεγονότων στην χρέωση ή στην πίστωση του λογαριασμού θα πραγματοποιείται με βάση την χρονολογική σειρά με την οποία έχουν συμβεί τα γεγονότα.

23 23 Εξίσωση Λογαριασμού Κατά την καταχώρηση των διαφόρων ποσών που αντιστοιχούν στα επιμέρους λογιστικά γεγονότα, τα αθροίσματα των ποσών της χρέωσης και της πίστωσης συνήθως δεν είναι ίσα.

24 24 Εξίσωση Λογαριασμού Στην περίπτωση που το άθροισμα της χρέωσης είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα της πίστωσης: –τότε ο λογαριασμός θα παρουσιάζει χρεωστικό υπόλοιπο ίσο με τη διαφορά των δύο αθροισμάτων Εάν το άθροισμα των ποσών της πίστωσης είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των ποσών της χρέωσης: –τότε ο λογαριασμός θα παρουσιάζει πιστωτικό υπόλοιπο

25 25 Εξίσωση του Λογαριασμού Με τον όρο εξίσωση του λογαριασμού ονομάζουμε: –την καταχώρηση του υπολοίπου του λογαριασμού στην πλευρά (χρέωση ή πίστωση) που έχει το μικρότερο άθροισμα ποσών

26 26 Καταχώρηση λογιστικών γεγονότων στους λογαριασμούς (Παράδειγμα) 1) Ο Δημητριάδης εισφέρει 1.800 μετρητά για τη ίδρυση μιας ατομικής επιχείρησης 2) Αγοράζονται δύο αριθμομηχανές αντί 140 ευρώ επί πιστώσει 3) Καταβάλλονται στον δικηγόρο Ανδρέου 45 ευρώ για υπηρεσίες που προσέφερε στην επιχείρηση 4) Καταθέτονται σε λογαριασμό όψεως στην Ε.Τ.Ε 650 ευρώ 5) Αγοράζονται εμπορεύματα αντί 380 ευρώ. Το 1/2 επί πιστώσει και το υπόλοιπο με αποδοχή συναλλαγματικής.

27 27 Καταχώρηση λογιστικών γεγονότων στους λογαριασμούς (Παράδειγμα) 6) Καταβάλλονται 60 ευρώ για ο ενοίκιο του καταστήματος 7) Ο Γεωργίου καταβάλλει στην επιχείρηση 100 ευρώ ως προκαταβολή για την παραγγελία που έχει διαβιβάσει στην επιχείρηση 8) Εισπράττονται από προμήθειες 420 ευρώ 9) Αγοράζονται εμπορεύματα αντί 200 ευρώ με έκδοση επιταγής εις διαταγή του πωλητή 10) Εξοφλείται η παραπάνω συναλλαγματική αποδοχής της επιχείρησης ονομαστικού ποσού 190 ευρώ.

28 28 Άσκηση 1 Ο Γιάννης Μπουρμπούλης αποφάσισε να ιδρύσει φροντιστήριο στις 1/3/2002. Το Μάρτιο του 2002 το φροντιστήριο είχε τις ακόλουθες συναλλαγές. 1) Ο Γιάννης εισέφερε 60000 ευρώ σε μετρητά 2) Ο Γιάννης εισέφερε έπιπλα που αποτιμήθηκαν σε 60000 ευρώ 3) Δανείστηκε από την Εθνική Τράπεζα 35000 ευρώ 4) Αγόρασε εποπτικά μέσα αξίας 20000 ευρώ σε μετρητά 5) Αγόρασε έπιπλα γραφείου αξίας 1500 ευρώ με πίστωση

29 29 Άσκηση 1 (συνέχεια) 6) Ο Γιάννης έμαθε ότι το διπλανό φροντιστήριο Παπαδόπουλος θα κλείσει γιατί μάλωσαν μεταξύ τους οι ιδιοκτήτες του 7) Πώλησε έπιπλα αξίας 1000 ευρώ αντί 1000 ευρώ με πίστωση 8) Κατέβαλε στους προμηθευτές 400 ευρώ 9) Εισέπραξε απαιτήσεις ύψους 100 ευρώ Ζητείται να ανοίξετε τους λογαριασμού και να καταχώρησε την επίδραση των λογιστικών γεγονότων

30 30 Πρωτοβάθμιοι Λογαριασμοί Απλοί –απλός λογαριασμός είναι εκείνος ο οποίος δεν αναλύεται ή δεν χρειάζεται να αναλυθεί σε άλλους λογαριασμούς –Ταμείο, Ίδια Κεφάλαια, Οικόπεδα Περιληπτικοί ή Γενικοί –περιληπτικός ή γενικός λογαριασμός είναι εκείνος που αναλύεται σε άλλους λογαριασμούς οι οποίοι καλούνται αναλυτικοί ή ειδικοί λογαριασμοί –Πελάτες, Προμηθευτές

31 31 Δευτεροβάθμιοι Λογαριασμοί Οι αναλυτικοί ή ειδικοί λογαριασμοί παρέχουν αναλυτικότερες πληροφορίες από ότι οι περιληπτικοί. Έτσι οι πληροφορίες των διαφόρων πελατών δίνουν πληροφορίες για τις απαιτήσεις που έχει η επιχείρηση έναντι του κάθε πελάτη ενώ ο λογαριασμός πελάτες εμφανίζει το σύνολο των απαιτήσεων έναντι των πελατών Πελάτες Αττικής, Πελάτες Νησιών, Πελάτες Λοιπής Ελλάδος

32 32 Ισοζύγιο Γενικού Καθολικού Είναι ένας πίνακας: –στον οποίο καταχωρούνται όλοι οι λογαριασμοί του γενικού καθολικού με τα σχετικά ποσά τους και –ελέγχει την ισότητα μεταξύ των χρεώσεων και των πιστώσεων των λογαρισμών

33 33 Ισοζύγιο Γενικού Καθολικού Το Ισοζύγιο αποτελεί: –ένα όργανο ελέγχου των καταχωρήσεων στους λογαριασμούς και –ένα όργανο με το οποίο παρέχονται στην διοίκηση των οικονομικών μονάδων σημαντικές πληροφορίες, αφού σε αυτό περιλαμβάνονται συγκεντρωμένοι όλοι οι λογαριασμοί του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί μέχρι τη στιγμή της καταρτίσεως του

34 34 Προσωρινό Ισοζύγιο Προσωρινό Ισοζύγιο καλείται το ισοζύγιο: –το οποίο καταρτίζεται κατά την διάρκεια της χρήσεως και –σε τακτά χρονικά διαστήματα π.χ. μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο ή έτος

35 35 Προσαρμοσμένο Ισοζύγιο Προσαρμοσμένο ονομάζεται το ισοζύγιο: –το οποίο καταρτίζεται στο τέλος της χρήσεως μετά την μεταφορά στους λογαριασμούς του γενικού καθολικού των εγγραφών προσαρμογής των λογαριασμών

36 36 Προσαρμοσμένο Ισοζύγιο Το ισοζύγιο αυτό λέγεται επίσης και δεύτερο προσωρινό ισοζύγιο εφόσον: –η σύνταξή του προηγείται της εξίσωσης και μεταφοράς των υπολοίπων των λογαριασμών εσόδων, εξόδων, κερδών και ζημιών στον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης

37 37 Προσαρμοσμένο Ισοζύγιο Τα χαρακτηριστικά του προσαρμοσμένου ισοζυγίου είναι τα εξής: –πρώτον, τα υπόλοιπα των λογαριασμών αντανακλούν τα δεδομένα της πραγματικής απογραφής και –δεύτερον, εμφανίζουν όλους τους λογαριασμούς εσόδων, εξόδων, κερδών και ζημιών με τα αντίστοιχα συνολικά ποσά τους

38 38 Οριστικό Ισοζύγιο Οριστικό ισοζύγιο καλείται το ισοζύγιο: –το οποίο καταρτίζεται στο τέλος της χρήσεως μετά την μεταφορά στους λογαριασμούς του γενικού καθολικού των εγγραφών προσδιορισμού του αποτελέσματος της χρήσεως (δηλαδή μετά την εξίσωση των λογαριασμών εσόδων, εξόδων, κερδών και ζημιών)

39 39 Οριστικό Ισοζύγιο Το ισοζύγιο αυτό λέγεται οριστικό, διότι η σύνταξή του συμπίπτει με το τέλος της ετήσιας λογιστικής διαδικασίας. Στο ισοζύγιο αυτό όλοι οι λογαριασμοί εσόδων, εξόδων, και αποτελέσματος είναι εξισωμένοι εφόσον έχουν κλείσει. Οι μόνοι λογαριασμοί που εμφανίζονται είναι οι λογαριασμοί του ισολογισμού.

40 40 Συμπέρασμα Επομένως από τις στήλες των χρεωστικών και πιστωτικών υπολοίπων των λογαριασμών, που εμφανίζονται στο προσαρμοσμένο ισοζύγιο και στο οριστικό ισοζύγιο, μπορούν να καταρτιστούν η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και ο τελικός ισολογισμός της επιχείρησης.


Κατέβασμα ppt "1 Ορισμός του Λογαριασμού Λογαριασμός είναι η κατηγορία: –η οποία περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα στοιχεία μιας οικονομικής μονάδας τα οποία έχουν κάποιο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google