Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αθανάσιος Παναγόπουλος

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αθανάσιος Παναγόπουλος"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αθανάσιος Παναγόπουλος
Το Θέμα μας για σήμερα: Ανάλυση Λογιστικών γεγονότων Αθανάσιος Παναγόπουλος

2 Αθανάσιος Παναγόπουλος
Η έννοια Ισολογισμός ΔΕΔΟΜΕΝΑ Αθανάσιος Παναγόπουλος

3 Αθανάσιος Παναγόπουλος
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η Λογιστική κατάσταση με την οποία εμφανίζονται συνοπτικά τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και η αξία τους, σε ορισμένη χρονική στιγμή εκφρασμένα με το ίδιο νόμισμα. Αθανάσιος Παναγόπουλος

4 Αθανάσιος Παναγόπουλος
Η έννοια Ισολογισμός Οι έννοιες Ενεργητικό, Πραγματικό Παθητικό, Καθαρή Περιουσία ΔΕΔΟΜΕΝΑ Αθανάσιος Παναγόπουλος

5 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις προς τον φορέα (Καθαρή Περιουσία) Υποχρεώσεις προς τρίτους (Πραγματικό Παθητικό) Οικονομικά αγαθά ( αξίες ) Απαιτήσεις Αθανάσιος Παναγόπουλος

6 Αθανάσιος Παναγόπουλος
Η έννοια Ισολογισμός Οι έννοιες Ενεργητικό, Πραγματικό Παθητικό, Καθαρή Περιουσία Η έννοια Λογαριασμός ΔΕΔΟΜΕΝΑ Αθανάσιος Παναγόπουλος

7 Λογαριασμός είναι: Ένας πίνακας με κατάλληλη γραμμογράφηση,
στον οποίον καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά και αιτιολογημένα οι μεταβολές ενός περιουσιακού στοιχείου κατά ποσότητα και αξία (εμπορεύματα, προϊόντα) ή μόνο κατά αξία (πελάτες, προμηθευτές). Αθανάσιος Παναγόπουλος

8 Αθανάσιος Παναγόπουλος
ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ (+) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕ ΕΛΑΤΤΩΣΗ (-) ΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ (+) ΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Π.Π. & Κ.Π.) ` ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΛΑΤΤΩΣΗ (-) Αθανάσιος Παναγόπουλος

9 Αθανάσιος Παναγόπουλος
Η έννοια Ισολογισμός Οι έννοιες Ενεργητικό, Πραγματικό Παθητικό, Καθαρή Περιουσία Η έννοια Λογαριασμός Η έννοια Λογιστικό γεγονός ΔΕΔΟΜΕΝΑ Αθανάσιος Παναγόπουλος

10 Αθανάσιος Παναγόπουλος
Λογιστικά Γεγονότα Οι πράξεις οι οποίες μεταβάλλουν τα περιουσιακά στοιχεία του Ενεργητικού, του Πραγματικού Παθητικού και της Καθαρής Περιουσίας, που στηρίζονται σε δικαιολογητικά ή αποδεικτικά έγγραφα (τιμολόγια, αποδείξεις πληρωμών, συμβόλαια φορτωτικές κ.λ.π.) και είναι εκφρασμένες σε χρηματικές μονάδες. Αθανάσιος Παναγόπουλος

11 Αθανάσιος Παναγόπουλος
Η έννοια Ισολογισμός Οι έννοιες Ενεργητικό, Πραγματικό Παθητικό, Καθαρή Περιουσία Η έννοια Λογαριασμός Η έννοια Λογιστικό γεγονός ΔΕΔΟΜΕΝΑ Η ανάλυση ενός Λογιστικού γεγονότος Ο προσδιορισμός των Λογαριασμών που θα κινηθούν με τα αντίστοιχα ποσά ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ Αθανάσιος Παναγόπουλος

12 Ανάλυση Λογιστικών γεγονότων
Κάθε λογιστικό γεγονός πριν καταχωρηθεί στους λογαριασμούς, θα πρέπει να αναλυθεί, έτσι ώστε, να προσδιοριστούν οι λογαριασμοί που θα χρεωθούν και οι λογαριασμοί που θα πιστωθούν με τα αντίστοιχα ποσά. Αθανάσιος Παναγόπουλος

13 Ανάλυση Λογιστικών γεγονότων
Προσδιορίζουμε τους λογαριασμούς, οι οποίοι παρακολουθούν τα περιουσιακά στοιχεία που μεταβάλλονται Αθανάσιος Παναγόπουλος

14 Ανάλυση Λογιστικών γεγονότων
Προσδιορίζουμε το είδος της μεταβολής κάθε περιουσιακού στοιχείου που μεταβάλλεται (αύξηση ή ελάττωση). Αθανάσιος Παναγόπουλος

15 Ανάλυση Λογιστικών γεγονότων
Προσδιορίζουμε την κατηγορία στην οποία ανήκουν οι λογαριασμοί που μεταβάλλονται ( Ε, Π.Π, Κ.Π. ) και με βάση τους κανόνες λειτουργίας τους διαπιστώνουμε ποιοι χρεώνονται και ποιοι πιστώνονται. Αθανάσιος Παναγόπουλος

16 Ανάλυση Λογιστικών γεγονότων
Προσδιορίζουμε το ποσό της μεταβολής Αθανάσιος Παναγόπουλος

17 Ανάλυση Λογιστικών γεγονότων
Παράδειγμα Αγορά επίπλων αξίας ,00 ευρώ με πίστωση από τον προμηθευτή μας κ. Σκουρόπουλο Αθανάσιος Παναγόπουλος

18 Ανάλυση Λογιστικών γεγονότων
1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Οι λογαριασμοί οι οποίοι παρακολουθούν τα περιουσιακά στοιχεία που μεταβάλλονται είναι: Α) Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Β) Προμηθευτές Αθανάσιος Παναγόπουλος

19 Ανάλυση Λογιστικών γεγονότων
2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Α) Τα Έπιπλα αυξάνονται Β) Οι Προμηθευτές αυξάνονται Αθανάσιος Παναγόπουλος

20 Ανάλυση Λογιστικών γεγονότων
3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Α) Τα Έπιπλα είναι λογαριασμός Ενεργητικού και με την αύξηση χρεώνονται Β) Οι Προμηθευτές είναι λογαριασμός Πραγματικού Παθητικού και με την αύξηση πιστώνονται Αθανάσιος Παναγόπουλος

21 Ανάλυση Λογιστικών γεγονότων
4. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Α) Η αξία των επίπλων αυξάνεται κατά ,00 ευρώ Β) Η αξία των Προμηθευτών αυξάνεται κατά ,00 ευρώ Αθανάσιος Παναγόπουλος

22 Ανάλυση Λογιστικών γεγονότων
Άσκηση Ο Ισολογισμός της ατομικής επιχείρησης Α έχει σε ευρώ: Αθανάσιος Παναγόπουλος

23 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Γραμμάτια πληρωτέα ,00 Κεφάλαιο ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,00 Εμπορεύματα ,00 Πελάτες ,00 Ταμείο ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,00 Αθανάσιος Παναγόπουλος

24 Αθανάσιος Παναγόπουλος
Εμπορεύματα Κεφάλαιο Π (-) Χ (-) Π (+) Χ (+) ,00 ,00 Π (-) Χ (+) Ταμείο Χ (+) Πελάτες Π (-) ,00 ,00 Γραμμάτια Πληρωτέα Χ (-) Π (+) ,00 Αθανάσιος Παναγόπουλος

25 Ανάλυση Λογιστικών γεγονότων
1ο Λογιστικό γεγονός Είσπραξη από πελάτη ,00 ευρώ Αθανάσιος Παναγόπουλος

26 Αθανάσιος Παναγόπουλος
Εμπορεύματα Κεφάλαιο Π (-) Χ (-) Π (+) Χ (+) ,00 Π (-) Χ (+) Ταμείο Χ (+) Πελάτες Π (-) ,OO ,00 ,00 ,00 Γραμμάτια Πληρωτέα Χ (-) Π (+) ,00 Αθανάσιος Παναγόπουλος

27 Ανάλυση Λογιστικών γεγονότων
2ο Λογιστικό γεγονός Πληρωμή ενοικίου ,00 ευρώ Αθανάσιος Παναγόπουλος

28 Αθανάσιος Παναγόπουλος
Εμπορεύματα Κεφάλαιο Π (-) Χ (-) Π (+) Χ (+) 5.000,00 ,00 ,00 Π (-) Χ (+) Ταμείο Χ (+) Πελάτες Π (-) ,00 5.000,00 ,00 ,00 ,00 Γραμμάτια Πληρωτέα Χ (-) Π (+) ,00 Αθανάσιος Παναγόπουλος

29 Ανάλυση Λογιστικών γεγονότων
3ο Λογιστικό γεγονός Πώληση εμπορευμάτων αξίας κόστους ,00 αντί ,00 ευρώ Αθανάσιος Παναγόπουλος

30 Αθανάσιος Παναγόπουλος
Εμπορεύματα Κεφάλαιο Π (-) Χ (-) Π (+) Χ (+) 5.000,00 ,00 ,00 ,00 20.000,00 Π (-) Χ (+) Ταμείο Χ (+) Πελάτες Π (-) ,00 5.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Γραμμάτια Πληρωτέα Χ (-) Π (+) ,00 Αθανάσιος Παναγόπουλος


Κατέβασμα ppt "Αθανάσιος Παναγόπουλος"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google