Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΑΜΑ2. ΣΚΟΠΟΙ3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΩΝ4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 2014-20175. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ6. ΜΕΛΗ7.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΑΜΑ2. ΣΚΟΠΟΙ3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΩΝ4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 2014-20175. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ6. ΜΕΛΗ7."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 www.gpma.gr gpma.n.Greece@gmail.com

2 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΑΜΑ2. ΣΚΟΠΟΙ3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΩΝ4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 2014-20175. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ6. ΜΕΛΗ7. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ8. ΧΟΡΗΓΟΙ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ – ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

3 3  Να καλύπτουμε τις ανάγκες της κοινότητας των επαγγελματιών HR με το να παρέχουμε τις απαραίτητες υπηρεσίες και πηγές εξεύρεσης λύσεων στα θέματα που τους απασχολούν  Να προωθούμε και αναδεικνύουμε την εικόνα της λειτουργίας του HR μέσα στην επιχειρηματική κοινότητα και τα κέντρα αποφάσεων  Να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και βελτίωση των μελών της λειτουργίας ΗR μέσα στις επιχειρήσεις ως στρατηγικός εταίρος 1. ΟΡΑΜΑ

4 4 2. ΣΚΟΠΟΙ I. Η προαγωγή και προβολή του έργου των στελεχών και επαγγελματιών που ασχολούνται με τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού σαν ρυθμιστικού παράγοντα της επιχειρηματικής πολιτικής II. Η επαγγελματική ανάπτυξη των μελών III. Η σύσφιγξη των επαγγελματικών σχέσεων

5 5 1. Ανταλλαγή απόψεων, γνωμών και εμπειριών, μελέτη και διερεύνηση θεμάτων σχετικών με HR 2. Επιμόρφωση των στελεχών και επαγγελματιών που ασχολούνται με HR στην Ελλάδα, δημιουργία νέων στελεχών και επαγγελματιών HR 3. Δημιουργία και ανάπτυξη σχέσεων στην Ελλάδα, σε άλλες χώρες της Ε.Ε. και διεθνώς, με αντιστοίχους φορείς ομοειδών ή συναφών σκοπών 4. Παρακολούθηση των εξελίξεων σε θέματα και υποθέσεις HR των επιχειρήσεων εντός της Ελλάδας και διεθνώς, καθώς και ενημέρωση των ενδιαφερομένων 3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΩΝ

6 6 5. Διερεύνηση και θέσπιση διαδικασιών για πιστοποίηση των επαγγελματιών του κλάδου 6. Συμμετοχή σε δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα 7. Συνεργασία με ανώτατα και ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με θεσμικούς φορείς, καθώς και με τα Υπουργεία, αλλά και με Οργανισμούς και φορείς που ασχολούνται με τον ανθρώπινο παράγοντα 8. Δημιουργία και πραγματοποίηση επιστημονικής έρευνας και επαγγελματικής τεκμηρίωσης επί των θεμάτων και υποθέσεων που αφορούν τον εργασιακό χώρο του ιδιωτικού τομέα, σχηματισμός και συντονισμός ομάδων επιστημονικής και επαγγελματικής τεκμηρίωσης για το σκοπό αυτό 3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΩΝ

7 7 4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 2014-2017 1. Αύξηση αριθμού μελών 2. Οικονομική Ανάπτυξη 3. Βελτίωση Οργάνωσης & Λειτουργίας 4. Ενίσχυση Θεσμικού Ρόλου & Εξωστρέφειας 5.Αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα μέλη

8 8 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ Η οικονομική θέση του Συνδέσμου στις 31/12/2014 ήταν θετική

9 9 I. Τακτικά μέλη: εν ενεργεία διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού ή και διοικητικού σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, εν ενεργεία HR στελέχη με ετήσια τουλάχιστον προϋπηρεσία στον κλάδο και απασχολούνται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις II. Επίτιμα μέλη: (i) τα μέλη των προηγούμενων Δ.Σ. τα οποία έχουν διατελέσει μέλη τουλάχιστον μια ολόκληρη θητεία και που σήμερα δεν εργάζονται στον τομέα αυτόν η έχουν συνταξιοδοτηθεί, (ii) φυσικά πρόσωπα που κατέχουν μία διακεκριμένη θέση, δεν πληρούν υποχρεωτικά τους όρους της παρ.1, αποδέχονται τους σκοπούς του Σ.Δ.Α.Δ.Ε. και επιθυμούν και μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά με τη δράση τους στην εκπλήρωσή τους III. Δόκιμα μέλη: φοιτητές ή πτυχιούχοι ΑΕΙ που επιθυμούν να ακολουθήσουν τον κλάδο HR, αποδέχονται τους σκοπούς του Σ.Δ.Α.Δ.Ε. και μπορούν να συμβάλλουν στην εκπλήρωσή τους IV. Συνεργαζόμενα μέλη: (i) εν ενεργεία επαγγελματίες του χώρου του HR, (ii) νομικά πρόσωπα, που αποδέχονται τους σκοπούς του Σ.Δ.Α.Δ.Ε. και επιθυμούν και μπορούν να συμβάλλουν στην εκπλήρωσή τους, (iii) εν ενεργεία επαγγελματίες του χώρου του HR που δεν έχουν την ιδιότητα του στελέχους, αποδέχονται τους σκοπούς του Συνδέσμου και επιθυμούν να συμβάλουν στην εκπλήρωσή τους I. Τακτικά μέλη: εν ενεργεία διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού ή και διοικητικού σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, εν ενεργεία HR στελέχη με ετήσια τουλάχιστον προϋπηρεσία στον κλάδο και απασχολούνται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις II. Επίτιμα μέλη: (i) τα μέλη των προηγούμενων Δ.Σ. τα οποία έχουν διατελέσει μέλη τουλάχιστον μια ολόκληρη θητεία και που σήμερα δεν εργάζονται στον τομέα αυτόν η έχουν συνταξιοδοτηθεί, (ii) φυσικά πρόσωπα που κατέχουν μία διακεκριμένη θέση, δεν πληρούν υποχρεωτικά τους όρους της παρ.1, αποδέχονται τους σκοπούς του Σ.Δ.Α.Δ.Ε. και επιθυμούν και μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά με τη δράση τους στην εκπλήρωσή τους III. Δόκιμα μέλη: φοιτητές ή πτυχιούχοι ΑΕΙ που επιθυμούν να ακολουθήσουν τον κλάδο HR, αποδέχονται τους σκοπούς του Σ.Δ.Α.Δ.Ε. και μπορούν να συμβάλλουν στην εκπλήρωσή τους IV. Συνεργαζόμενα μέλη: (i) εν ενεργεία επαγγελματίες του χώρου του HR, (ii) νομικά πρόσωπα, που αποδέχονται τους σκοπούς του Σ.Δ.Α.Δ.Ε. και επιθυμούν και μπορούν να συμβάλλουν στην εκπλήρωσή τους, (iii) εν ενεργεία επαγγελματίες του χώρου του HR που δεν έχουν την ιδιότητα του στελέχους, αποδέχονται τους σκοπούς του Συνδέσμου και επιθυμούν να συμβάλουν στην εκπλήρωσή τους 6. ΜΕΛΗ

10 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 10 7. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

11 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η επιμόρφωση των στελεχών και επαγγελματιών που ασχολούνται με τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα και την ανάπτυξη νέων στελεχών και επαγγελματιών που θα διαθέτουν τις κατάλληλες ικανότητες, δεξιότητες και την πιο σύγχρονη κατάρτιση για αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους. 11 ΣΤΟΧΟΙ  Διοργάνωση ή συνδιοργάνωνση τακτικών & έκτακτων επιμορφωτικών προγραμμάτων  Συνεργασία με ανώτατα και ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με θεσμικούς φορείς, καθώς και με τα Υπουργεία, αλλά και με Οργανισμούς και φορείς που ασχολούνται με την εκπαίδευση & επιμόρφωση  Δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης  Έκδοση ηλεκτρονικών οδηγών / δικτυακών εφαρμογών συγκεκριμένης θεματολογίας  Διερεύνηση δυνατότητας σύστασης εκπαιδευτικού ιδρύματος προπτυχιακών / μεταπτυχιακών σπουδών / επαγγελματικής επιμόρφωσης - ενδεχόμενη τροποποίηση καταστατικού 7. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

12 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ανταλλαγή απόψεων, γνωμών και εμπειριών, η μελέτη, διερεύνηση και παρακολούθηση των εξελίξεων σε θέματα και υποθέσεις διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα και διεθνώς, η ενημέρωση των ενδιαφερομένων, η συμμετοχή σε δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα. 12 ΣΤΟΧΟΙ  Διοργάνωση ή συνδιοργάνωνση τακτικών & έκτακτων συναντήσεων και εκδηλώσεων μελών (εκτός επιμορφωτικού περιεχομένου)  Ενίσχυση Προβολής & Προώθησης  Ανάπτυξη Εσωτερικής Επικοινωνίας  Ανάπτυξη δράσεων Κοινωνικής Ευθύνης και Επιχειρηματικής Ηθικής σε τομείς 7. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

13 ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η δημιουργία και διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας & επαγγελματικής τεκμηρίωσης επί των θεμάτων και υποθέσεων που αφορούν τον εργασιακό χώρο του ιδιωτικού τομέα καθώς και η διερεύνηση και θέσπιση διαδικασιών για πιστοποίηση των επαγγελματιών του κλάδου. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 13 ΣΤΟΧΟΙ  Ανάπτυξη δράσεων Ερευνών & Μελετών  Συνέργειες με εταιρείες, φορείς, οργανισμούς, ιδρύματα εθνικής και διεθνούς εμβέλειας για κοινές δράσεις και έργα Επαγγελματικής Τεκμηρίωσης  Προαγωγή γόνιμου διαλόγου με την Κυβέρνηση, τους αρμόδιους κρατικούς παράγοντες και άλλους Ελληνικούς και Διεθνείς Οργανισμούς, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη θεμάτων απασχόλησης, κοινωνικής ασφάλειας & πρόνοιας  Διερεύνηση και θέσπιση διαδικασιών για πιστοποίηση των επαγγελματιών του κλάδου 7. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

14 14 8. ΧΟΡΗΓΟΙ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ – ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

15 15 Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας www.gpma.gr gpma.n.greece@gmail.com gpma.n.greece


Κατέβασμα ppt "1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΑΜΑ2. ΣΚΟΠΟΙ3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΩΝ4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 2014-20175. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ6. ΜΕΛΗ7."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google