Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1515 ΙΟΥΝ 2016 ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1515 ΙΟΥΝ 2016 ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1515 ΙΟΥΝ 2016 ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) Υ ΠΟ Ε ΚΠΟΝΗΣΗ Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ Σ ΧΕΔΙΟ Π ΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ «ΕΚΒΟΛΕΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΕΖΟΥΣΑΣ, ΞΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΙΖΟΥ»

2 1. Διαχειριστικό Σχέδιο: Σκοπός, Περιεχόμενο 1.Εισαγωγή – περιγραφή της περιοχής. 2.Κύρια είδη και βιότοποι που χρήζουν σημασίας - ανάλυση των οικολογικών τους απαιτήσεων. 3.Είδη Χαρακτηρισμού και Ευνοϊκές Τιμές Αναφοράς (Favorable Reference Values-FRVs) για να σχηματιστούν έτσι και οι Στόχοι Διατήρησης της περιοχής. Με βάση του Στόχους Διατήρησης περιγράφονται τα μέτρα διαχείρισης που πρέπει να παρθούν. 4.Ανάλυση απειλών – κινδύνων. 5.Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι Διατήρησης (τόσο για τα είδη, όσο και για τον αναγκαίο για τη διατήρηση τους βιότοπο). 6.Μέτρα/δράσεις Διαχείρισης προς επίτευξη των Στόχων της Οδηγίας. 7.Δράσεις ενημέρωσης/διαβούλευσης των εμπλεκομένων. 8.Παραρτήματα

3 Η ΖΕΠ «Εκβολές ποταμών Εζουσας, Ξερού και Διαρίζου» καθορίστηκε ως ΖΕΠ για: 1. Δυο είδη του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας της ΕΕ για τα Άγρια Πουλιά που αναπαράγονται στην περιοχή: Τρουλλουρίδα Burhinus oedicnemus και Μαυροτράσιηλος Melanocorypha calandra 2. Δυο αποδημητικά είδη: Μαυροφάλκονο Falco vespertinus Μελισσοφάγος Merops apiaster 3. Και για την ομάδα των αποδημητικών αρπακτικών πουλιών: Pernis apivorus, Milvus migrans, Circus aeruginosus, Circus macrourus, Circus pygargus, Circus cyaneus, Buteo buteo, Falco naumanni, Falco vespertinus. 2. Αξία Περιοχής – Αντικείμενο Προστασίας

4 Τρουλλουρία Burhinus oedicnemus Γύρω στα 30 ζευγάρια φωλιάζουν στη ΖΕΠ «Εκβολές ποταμών Εζουσας, Ξερού και Διαρίζου», που είναι ανάμεσα στις πιο σημαντικές περιοχές για το είδος στην Κύπρο Νυκτόβιο είδος που φωλιάζει στο έδαφος σε ανοικτές εκτάσεις αλλά και σε καλλιεργημένες εκτάσεις. Τρέφεται κυρίως με έντομα και άλλα ασπόνδυλα. 2. Αξία Περιοχής – Αντικείμενο Προστασίας

5 Μαυροτράσιηλος Melanocorypha calandra Μέχρι 30 ζευγάρια φωλιάζουν στη ΖΕΠ «Εκβολές ποταμών Εζουσας, Ξερού και Διαρίζου», που είναι ανάμεσα στις πιο σημαντικές περιοχές για το είδος στην Κύπρο. Φτιάχνει τη φωλιά του στο έδαφος, ανάμεσα σε θάμνους ή άλλη χαμηλή βλάστηση. Τρέφεται με σπόρους, έντομα και άλλα ασπόνδυλα, και το ανοικτό τοπίου της ΖΕΠ, με μη εντατική γεωργία, παρέχει καλούς χώρους τροφοληψίας 2. Αξία Περιοχής – Αντικείμενο Προστασίας

6 Μαυροφάλκονο Falco vespertinus Απειλούμενο είδος το οποίο δε φωλιάζει στην Κύπρο αλλά περνά από το νησί μας σε σημαντικούς αριθμούς κατά τη μετανάστευση. Φωλιάζει κυρίως στην ανατολική Ευρώπη και στη Ρωσία και διαχειμάζει στην Αφρική. Είναι μικρό αρπακτικό με μήκος μέχρι 30εκ. Στην αποδημία, συχνάζει συνήθως με άλλα μεταναστευτικά φαλκόνια. Τρέφεται με μεγάλα έντομα και μυρμήγκια. Στη ΖΕΠ «Εκβολές ποταμών Εζουσας, Ξερού και Διαρίζου», υπολογίζεται ότι περνούν τακτικά 500-2,000 άτομα, κυρίως το Φθινόπωρο 2. Αξία Περιοχής – Αντικείμενο Προστασίας

7 Μελισσοφάγος Merops apiaster Εντομοφάγο πουλί μεσαίου μεγέθους Δεν είναι είδος του Παραρτήματος 1 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ, αλλά είναι είδος το οποίο περνά από Κύπρο σε σημαντικούς αριθμούς (σημαντικό ποσοστό του Ευρωπαϊκού πληθυσμού περνά από το νησί) Είναι κοινωνικό είδος το οποίο μεταναστεύει σε σμήνη και τρέφεται κυρίως με Υμενόπτερα (όχι μόνο μέλισσες) τα οποία πιάνει στον αέρα. Η ΖΕΠ «Εκβολές ποταμών Εζουσας, Ξερού και Διαρίζου» είναι σημαντικός χώρος τροφοληψίας και ξεκούρασης για το είδος, και υπολογίζεται ότι περνούν τακτικά 2,500-7,500 άτομα κατά την αποδημία, κυρίως το Φθινόπωρο 2. Αξία Περιοχής – Αντικείμενο Προστασίας

8 Ομάδα των μεταναστευτικών αρπακτικών πουλιών Pernis apivorus, Milvus migrans, Circus aeruginosus, Circus macrourus, Circus pygargus, Circus cyaneus, Buteo buteo, Falco naumanni, Falco vespertinus Τα αρπακτικά αυτά φωλιάζουν σε Ευρώπη και Ασία και περνούν από τη ΖΕΠ σε σημαντικούς αριθμούς, κυρίως κατά το Φθινόπωρο, χρησιμοποιώντας την ΖΕΠ «Εκβολές ποταμών Εζουσας, Ξερού και Διαρίζου» για τροφοληψία ή/και ξεκούραση. Βάση των καταγραφών του Πτηνολογικού Συνδέσμου και της Υπηρεσίας Θήρας & Πανίδας υπολογίζεται ότι περνούν τακτικά 2,000- 5,000 αρπακτικά κατά την αποδημία από τη ΖΕΠ το Φθινόπωρο 2. Αξία Περιοχής – Αντικείμενο Προστασίας

9 Καθορισμός ΕΤΑ για είδη χαρακτηρισμού Στόχος των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τη Φύση είναι η διατήρηση ή αποκατάσταση των ειδών και οικοτόπων των περιοχών Natura 2000 σε ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης (Favourable Conservation Status, FCS). Για να μπορεί να γίνει αυτό για τα είδη χαρακτηρισμού των περιοχών ΖΕΠ, πρέπει να εξακριβωθεί το πληθυσμιακό επίπεδο του είδους που να ανταποκρίνεται σε ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης. Το επίπεδο αυτό είναι η Ευνοϊκή Τιμή Αναφοράς (ΕΤΑ) ή Favourable Reference Value (FRV), και καθορίζεται πρώτα σε επίπεδο Κύπρου και μετά για κάθε σχετική περιοχή ΖΕΠ. 3. Ευνοϊκές Τιμές Αναφοράς

10 Μεθοδολογία για ΕΤΑ Τα εργαλεία στη διάθεση μας για καθορισμό των ΕΤΑ είναι: 1.Μέθοδος βιοτόπου (Habitat method) για υπολογισμό μέγιστου αναπαραγωγικού πληθυσμού (ποια πυκνότητα μπορεί να υποστηρίξει ο διαθέσιμος βιότοπος?) 2.Ανάλυση βιωσιμότητας πληθυσμού (PVA) για υπολογισμό του ελάχιστου βιώσιμου πληθυσμού (βάση βιολογικών δεδομένων του είδους) 3.Γνώμη ειδικών: για καθορισμό μιας εφικτής ΕΤΑ με γνώμονα το τι μπορεί να επιτευχθεί από άποψη διαχείρισης 3. Ευνοϊκές Τιμές Αναφοράς

11 ΕΤΑ – Αποτελέσματα ανάλυσης ΕΙΔΟΣ ΕΥΝΟΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΤΑ) Σε επίπεδο Κύπρου (αριθμός ζευγαριών) ΖΕΠ «Εκβολές ποταμών Εζουσας, Ξερού και Διαρίζου» (αριθμός ζευγαριών) Burhinus oedicnemus 2,00050 Melanocorypha calandra 4,00050

12 3. Ευνοϊκές Τιμές Αναφοράς ΕΤΑ – ‘Τιμές Στόχου’ για αποδημητικά ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΧΟΥ (άτομα) ΖΕΠ «Εκβολές ποταμών Εζουσας, Ξερού και Διαρίζου» Κύπρος Merops apiaster 1,000-3,000 (Άνοιξη) 1,500-3,000 (Φθινόπωρο) 2,000-4,000 (Άνοιξη) 5,000-10,000 (Φθινόπωρο) Falco vespertinus 50-200 (Άνοιξη) 500-1,000 (Φθινόπωρο) 250-750 (Άνοιξη) 750-5,000 (Φθινόπωρο) Pernis apivorus500-1,500 (Φθινόπωρο)2,000-5,000 (Φθινόπωρο) Milvus migrans 5-25 (Φθινόπωρο)50-250(Φθινόπωρο) Circus aeruginosus10-50 (Φθινόπωρο)100-500 (Φθινόπωρο) Circus macrourus 10-20 (Άνοιξη) 5-50 (Φθινόπωρο) 50-500 (Άνοιξη) 80-350 (Φθινόπωρο) Circus pygargus1-10 (Φθινόπωρο)50-250 (Φθινόπωρο) Circus cyaneus1-10 (Φθινόπωρο)20-150 (Φθινόπωρο) Buteo buteo15-65 (Φθινόπωρο)100-1,000 (Φθινόπωρο) Falco naumanni20-100 (Φθινόπωρο)100-500 (Φθινόπωρο)

13 Η βιοποικιλότητα [=φύση] είναι η ασφάλεια ζωής μας, καθώς μας παρέχει τρόφιμα, γλυκό νερό και καθαρό αέρα, καταφύγιο και φαρμακευτικές ουσίες, μετριάζει τις φυσικές καταστροφές, τους επιβλαβείς οργανισμούς και τις ασθένειες και συμβάλλει στη ρύθμιση του κλίματος. Η βιοποικιλότητα αποτελεί επίσης το φυσικό μας κεφάλαιο, καθώς παρέχει οικοσυστημικές υπηρεσίες στις οποίες στηρίζεται η οικονομία μας. Η υποβάθμιση και η απώλεια βιοποικιλότητας θέτει σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών αυτών: χάνουμε είδη και ενδιαιτήματα, στερούμαστε τον πλούτο και την απασχόληση που προκύπτουν από τη φύση και διακινδυνεύουμε την ίδια την ευημερία μας. Οι τρέχοντες ρυθμοί εξαφάνισης ειδών δεν έχουν προηγούμενο. Εξαιτίας κυρίως των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, ο ρυθμός απώλειας ειδών είναι σήμερα εκατονταπλάσιος έως χιλιαπλάσιος του φυσικού… Στρατηγική της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα…

14 4. Σημαντικότερες Απειλές και Ευκαιρίες

15 Όνομα ΠΖΚωδικός Πολεοδομικής Ζώνης Ποσοστό ΠΖ στην Περιοχή ΖΕΠ (%) ΣΥΝΟΛΟ (%) Προστασίας Ζ137 59,2 Ζ316 Δα16 Δα30,2 Αγροτική Γα240 Κατοικία Η50,2 0,8 Κα6α0,6

16

17 4. Σημαντικότερες Απειλές και Ευκαιρίες Γεωργική δραστηριότητα -Η σημαντικότερη ανθρωπογενής δραστηριότητα αφορά τη γεωργία και κυρίως σιτηρά και εσπεριδοειδή. -Πιο μικρές εκτάσεις αφορούν καλλιέργειες ελιάς πατατών και λαχανικών. -Οι καλλιέργειες αυτές ευνοούν σε σημαντικό βαθμό την πτηνοπανίδα, όμως η συμβατική μέθοδος καλλιέργειας απαιτεί τη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων. -Πρακτικές καψαλίσματος – πυρκαγιές. -Εγκατάλειψη της παραδοσιακής γεωργίας.

18 4. Σημαντικότερες Απειλές και Ευκαιρίες Κτηνοτροφική δραστηριότητα -Εντός της ΖΕΠ η κτηνοτροφική δραστηριότητα είναι περιορισμένη καθώς έχουν καταγραφεί 5 υποστατικά αιγοπροβάτων στο πρώτο τμήμα μόνο. -Ανάμεσα στα δύο τμήματα παρατηρείται μεγάλος αριθμός κτηνοτροφικών υποστατικών. -Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΟΑΠ 8,5 εκτάρια δηλώθηκαν ως βοσκοτόπια το 2015. -Η ήπια βόσκηση συντηρεί τις φρυγανικές κοινότητες, καθώς παρεμποδίζει την ανάπτυξη υψηλών θαμνώνων, -Όμως η έντονη βόσκηση και η επακόλουθη διαχείριση με καύση, μια πρακτική που εφαρμόζεται ευρέως, υποβαθμίζουν τη χλωριδική σύνθεση των κοινοτήτων και παράλληλα δημιουργούν και κίνδυνο πυρκαγιάς.

19 4. Σημαντικότερες Απειλές και Ευκαιρίες Οδικό δίκτυο -Το οδικό δίκτυο αποτελείται στο μεγαλύτερο του μέρος από χωμάτινους αγροτικούς δρόμους, μέρος του οποίου δεν είναι εγγεγραμμένο -Εξυπηρετεί τις εντός της ΖΕΠ διάσπαρτες καλλιέργειες και υποστατικά. -Απώλεια φυσικών οικοτόπων -Παροχή πρόσβασης σε οχήματα με αποτέλεσμα την αύξηση της και ενάσκησης παράνομων δραστηριοτήτων.

20 4. Σημαντικότερες Απειλές και Ευκαιρίες Διάνοιξη χωμάτινων δρόμων -Μεγάλο ποσοστό των αγροτικών δρόμων εντός της περιοχής ΖΕΠ, δεν είναι εγγεγραμμένοι και διανοίχτηκαν με σκοπό να παρέχουν ευκολότερη πρόσβαση προς ιδιωτικά τεμάχια στην περιοχή. -Αυτό αυξάνει την πρόσβαση σε διάφορα σημεία της περιοχής, συνεισφέρει στην αύξηση της όχλησης των ειδών και οδηγεί σε απώλεια των οικοτόπων της περιοχής. Λαθροθηρία -Στην περιοχή καταγράφονται περιστατικά λαθροθηρίας -Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ειδών, προστατευόμενων αλλά και θηρεύσιμων, ενώ παράλληλα οδηγεί σε σημαντική όχληση και απώλεια οικοτόπων. Παράνομες Δραστηριότητες

21 4. Σημαντικότερες Απειλές και Ευκαιρίες Παράνομες γεωτρήσεις -Στην περιοχή παρατηρείται σημαντικός αριθμός παράνομων γεωτρήσεων -Υποβάθμιση των παρόχθιων οικοτόπων και ειδών χλωρίδας με συνεπακόλουθες επιπτώσεις στα είδη πανίδας τα οποία βασίζονται σε αυτά για εξεύρεση τροφής και νερού. Ανέγερση παράνομων υποστατικών -Στην περιοχή παρατηρείται σημαντικός αριθμός παράνομων υποστατικών τα οποία ανεγείρονται για την εξυπηρέτηση κυρίως γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων. -Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια οικοτόπων, ενώ παράλληλα οδηγεί σε σημαντική όχληση στην πτηνοπανίδα. Παράνομες Δραστηριότητες Παράνομη απόρριψη αδρανών -Στην περιοχή παρατηρούνται αρκετοί χώροι όπου έχουν απορριφθεί μπάζα ή άλλα ογκώδη αντικείμενα.

22 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  Η ΖΕΠ «Εκβολές ποταμών Έζουσας, Ξερού και Διαρίζου» αποτελεί μια πολύ σημαντική περιοχή για την πτηνοπανίδα αφού φιλοξενεί σημαντικούς πληθυσμούς ειδών του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ, τα οποία αναπαράγονται στην περιοχή.  Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει οικότοπους τροφοληψίας και αναπαραγωγής για τα είδη αυτά, και αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές περιοχές φωλεοποίησης τους στην Κύπρο.  Η περιοχή βρίσκεται σε καλή κατάσταση, όμως υπάρχουν προβλήματα που αφορούν την όχληση, τον κατακερματισμό και απώλεια βιοτόπων και τη λαθροθηρία.  Αναγνωρίζεται η ανάγκη αποτελεσματικής διαχείρισης της περιοχής και η προοπτική αύξησης των πληθυσμών ειδών καθορισμού σε αυτή. 4. Σημαντικότερες Απειλές και Ευκαιρίες

23 6. Μέτρα Διαχείρισης Τα προτεινόμενα Διαχειριστικά Μέτρα διαχωρίστηκαν στις εξής 4 κατηγορίες: Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων τους  Αφορούν μέτρα με άμεσο στόχο τη διατήρηση και προστασία των ειδών χαρακτηρισμού και των οικοτόπων τους. Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων  Αφορούν μέτρα τα οποία στοχεύουν στην ρύθμιση και περαιτέρω διαχείριση των χρήσεων γης και δραστηριοτήτων της περιοχής με έμμεσο στόχο τη διατήρηση και προστασία των ειδών χαρακτηρισμού και των οικοτόπων τους. Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη  Αφορούν μέτρα τα οποία στοχεύουν έμμεσα στην διατήρηση και προστασία των ειδών χαρακτηρισμού και των οικοτόπων τους μέσω της περιβαλλοντικής ανάδειξης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης. Δ. Μέτρα Παρακολούθησης Ειδών και Οικοτόπων τους  Αφορούν μέτρα παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων, έτσι ώστε να αξιολογείται η κατάσταση των ειδών, των οικοτόπων τους και της προστατευόμενης περιοχής εν γένει.

24 Μέτρα Διαχείρισης Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων Κατηγορία Μέτρου: Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων τους Κωδικός Μέτρου:Α.1Είδος Μέτρου:Μελέτη - ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:2 Τίτλος Μέτρου:Αναγνώριση των σημαντικότερων περιοχών φωλεοποίησης Περιγραφή: Εκπόνηση οικολογικής μελέτης για να αναγνωριστούν οι σημαντικότερες περιοχές φωλεοποίησης για την Τρουλλουρίδα και τον Μαυροτράσιηλο, με ταυτόχρονη ενδυνάμωση των διαχειριστικών μέτρων για τη διατήρηση των οικοτόπων τους. Παράλληλα θα πρέπει να συσταθούν μακροπρόθεσμες μελέτες της αναπαραγωγικής βιολογίας και οικολογίας των ειδών αυτών με σκοπό να παρέχουν την απαιτούμενη πληροφορία για μελλοντικές διαχειριστικές δράσεις που θα έχουν ως στόχο την αύξηση αναπαραγωγικού πληθυσμου, έτσι που να φτάσουν τους στόχους διατήρησης. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€12 000 – €15 000 εφάπαξ Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

25 Μέτρα Διαχείρισης Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων Κατηγορία Μέτρου: Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων τους Κωδικός Μέτρου:Α.2Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:3 Τίτλος Μέτρου:Τοποθέτηση ποτίστρων Περιγραφή: Η τοποθέτηση ποτίστρων θα βοηθήσει τα είδη πτηνοπανίδας που απαντούν στην περιοχή να ανταπεξέλθουν καλύτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο καθώς και κατά τις περιόδους ξηρασίας. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€2 000 – €3 000 εφάπαξ Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

26 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων B. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κατηγορία Μέτρου:Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κωδικός Μέτρου:Β.1Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου:Εφαρμογή θεσμού Δέουσας Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον Περιγραφή: Κάθε σχέδιο ή έργο (π.χ. οικιστική ή τουριστική ανάπτυξη) που εμπίπτει ή γειτνιάζει με την περιοχή Natura 2000, μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση της περιοχής Natura 2000, θα πρέπει να εξετάζεται η αδειοδότηση του υπό το θεσμό της Δέουσας Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον. Ειδικότερα, θα πρέπει να διασφαλίζεται μέσω της διαδικασίας αυτής ότι οποιαδήποτε τυχόν μελλοντική ανάπτυξη στη ΖΕΠ δεν θα επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τα είδη και τους οικότοπους της, καθώς και τους στόχους διατήρησης της περιοχής Natura 2000. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€0 Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

27 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων B. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κατηγορία Μέτρου:Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κωδικός Μέτρου:Β.2Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου: Διατήρηση του μωσαϊκού τοπίου και της χαμηλής έντασης αγροτικών πρακτικών για τις γεωργικές περιοχές εντός της ΖΕΠ Περιγραφή: Η επέκταση γεωργίας εντός ακαλλιέργητων περιοχών θα πρέπει να αποτραπεί. Αποτροπή μετατροπής καλλιεργειών εντός της ΖΕΠ σε πιο εντατικές μορφές καλλιέργειας Μ12M, 10.1.11. Εφαρμογή προνοιών της Πολλαπλής Συμμόρφωσης. Προστασία και διατήρηση όλων των απομειναριών φυσικής βλάστησης και των ξερολιθιών Μ10.1.6, M10.1.7, M10.1.11. Το 15% κάθε αγροτεμαχίου εντός ΖΕΠ να τυγχάνει ειδικής διαχείρισης ως ‘Ενισχυμένη Περιοχή Οικολογικής Εστίασης’ (ΕΠΟιΕ) Μ10.1.6, M10.1.7, Μ12, M10.1.11. Απαγόρευση της χρήσης ποντικοφάρμακων δεύτερης γενιάς σ’ όλη την ΖΕΠ Μ12. Περιορισμός της χρήσης εντομοκτόνων και ζιζανιοκτόνων σε καλλιέργειες εντός περιοχών ΖΕΠ Μ10.1.1, Μ12, Μ10.1.3, Μ. 10.1.1. Ενθάρρυνση της βιολογικής καλλιέργειας εντός της ΖΕΠ M11. Εφαρμογή υποχρεωτικής τριετούς αμειψισποράς για σιτηρά Μ10.1.2 και Μ10.1.2.Β2. Εφαρμογή της πρόνοιας της ασυγκόμιστης παραγωγής του 10% του ΠΑΑ 2014-2020 Μ12 Δημιουργία ‘Οδηγού Γεωργίας εντός περιοχών Νatura 2000’ Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €10000 - €15000 εφάπαξ Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

28 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων B. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κατηγορία Μέτρου:Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κωδικός Μέτρου:Β.3Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:2 Τίτλος Μέτρου:Έλεγχος των παράνομων πρακτικών και των μη- αδειοδοτημένων δραστηριοτήτων Περιγραφή: 1.Η λαθροθηρία με τη χρήση όπλων, δικτύων και ξόβεργων αποτελεί μια απειλή για την περιοχή. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένου περιπολιών ενάντια της λαθροθηρίας. 2.Αυστηρός έλεγχος ιδιαίτερα την περίοδο της αναπαραγωγής από την εξάσκηση κυνηγετικών σκύλων (κάθε χρόνο). 3.Αυστηροί έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται και στους κυνηγούς με σκοπό τη διακρίβωση της εγκατάλειψης κυνηγετικών σκύλων μετά το πέρας της κυνηγετικής περιόδου και επιβολή αντίστοιχων ποινών. 4.Έλεγχος, καταγραφή και σφράγιση παράνομων γεωτρήσεων. 5.Περιορισμός του φαινομένου απόρριψης αδρανών υλικών και σκουπιδιών σε διάφορα σημεία της ΖΕΠ, μέσω της αύξησης περιπολιών και της αυστηρής εφαρμογής της νομοθεσίας. 6.Περιορισμός της ανεξέλεγκτης διάνοιξης αγροτικών δρόμων. 7.Απαγόρευση κυκλοφορίας τετράτροχων μοτοσυκλετών (γουρούνων) σε χωματόδρομους και μη εγγεγραμμένους δρόμους. 8.11.Έλεγχος και καταγραφή όλων των παράνομων δραστηριοτήτων και εφαρμογή μέτρων επαναφοράς της νομιμότητας. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€4000- €5000 ετησίως Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

29 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων B. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κατηγορία Μέτρου:Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κωδικός Μέτρου:Β.4Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου:Επαναξιολόγηση του καθορισμού της περιοχής ως παραλία σκύλων. Περιγραφή: Επαναξιολόγηση μέσω της Επιτροπής Παραλιών του καθορισμού της περιοχής ως ‘παραλία σκύλων’, και είτε πλήρης απαγόρευση, είτε απαγόρευση για συγκεκριμένη χρονική περίοδο (Δεκέμβριος – Ιούνιος). Ο καθορισμός αυτός έγινε πολύ πρόσφατα από τον ΚΟΤ & την Επιτροπή Παραλιών. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€0€0 Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

30 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων B. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κατηγορία Μέτρου:Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κωδικός Μέτρου:Β.5Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:2 Τίτλος Μέτρου: Πλήρης απαγόρευση του ψεκασμού με εντομοκτόνα σε όλα τα υδάτινα σώματα (συμπεριλαμβανομένου φραγμάτων, λιμνίων και ποταμών), εντός της ΖΕΠ. Περιγραφή: Η παρουσία εφήμερων ποταμών αλλά και σημείων με παρουσία νερού για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την περιοχή και πολύτιμη πηγή νερού για την πτηνοπανίδα. Ως εκ τούτου θα πρέπει να απαγορευτεί ο ψεκασμός όλων των υδάτινων σωμάτων με εντομοκτόνα. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€0 Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

31 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων B. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κατηγορία Μέτρου:Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κωδικός Μέτρου:Β.6Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:3 Τίτλος Μέτρου: Τοποθέτηση αντανακλαστικής σήμανσης στα ηλεκτρικά καλώδια που περνούν πάνω από τη ΖΕΠ (για τη μείωση ρίσκου σύγκρουσης των πτηνών) Περιγραφή: Η παρουσία δικτύου καλωδίων της ΑΗΚ εντός της ΖΕΠ αυξάνει το ρίσκο πρόσκρουσης πτηνών σε αυτά. Για τη μείωση ρίσκου θανάτωσης πτηνών προτείνεται η τοποθέτηση ειδικών ανακλαστικών σημάνσεων κατά μήκος των καλωδίων. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€3000 - €5000 εφάπαξ Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

32 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Κατηγορία Μέτρου:Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Κωδικός Μέτρου:Γ.1Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου:Υποδομές Πρόσβασης Περιγραφή: Η ανάδειξη της περιοχής ΖΕΠ εξ’ υπακούει την κατασκευή υποδομών οι οποίες θα είναι συμβατές με το τοπίο και τους στόχους διαχείρισης, οι οποίες θα εξυπηρετούν τους επισκέπτες και θα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για προσέλκυση επισκεπτών. Οι υποδομές αυτές περιλαμβάνουν: Κατασκευή και λειτουργία περιπτέρου ενημέρωσης επισκεπτών. Δημιουργεία μονοπατιών εντός της περιοχής και αν κριθεί αναγκαίο να επεκταθούν ώστε να συνδέουν τα ελκυστικότερα σημεία της περιοχής και που θα επιτρέπουν στους επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένου των πτηνοπαρατηρητών και των φωτογράφων, να απολαύσουν την περιοχή χωρίς να προκαλείται όχληση στα είδη πτηνοπανίδας. Τοποθέτηση πινακίδων ενημέρωσης για τα είδη της περιοχής και τους στόχους διατήρησης σε διαφορά σημεία της ΖΕΠ. Συντήρηση των πιο πάνω υποδομών Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €10 000- €15 000 εφάπαξ και €2 000 ετησίως Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

33 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Κατηγορία Μέτρου:Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Κωδικός Μέτρου:Γ.2Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου: Παραγωγή υλικού και σχεδιασμός στρατηγικής για την προώθησης της περιοχής Natura 2000 και υλοποίηση ιστοσελίδας και σελίδων κοινωνικής δικτύωσης Περιγραφή: Για σκοπούς προώθησης και ανάδειξης της αξίας της περιοχής στο ευρύ κοινό προτείνεται: Παραγωγή ενημερωτικού υλικού, όπως τηλεοπτικό φιλμάκι, ενημερωτικό φυλλάδιο, οδηγός για την περιοχή, εκπαιδευτικό υλικό που θα διαμοιραστεί σε σχολεία. Χρήση διαδικτύου (ιστοσελίδα και σελίδων κοινωνικής δικτύωσης) για περαιτέρω προβολή και ανάδειξη της περιοχής. Προβολή της περιοχής ως μέρος ενός δικτύου περιοχών πτηνοπαρατήρησης σημαντικών για τα πουλιά. Μια ομάδα περιοχών μπορεί να προσελκύσει μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών και θα προωθείται ως πακέτο προς ενδιαφερόμενους επισκέπτες και πτηνοπαρατηρητές, ενισχύοντας την επισκεψιμότητα και της υπό μελέτη περιοχής. Επιπλέον, η προσπάθεια αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει το έναυσμα έτσι ώστε να δημιουργηθούν και περαιτέρω συνεργασίες σε σχέση με τη διαχείριση των περιοχών μεταξύ των Τοπικών Αρχών εντός των οποίων εμπίπτουν τα οικοσυστήματα αυτά. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €5 000 εφάπαξ και €1 000- €2 000 ετησίως Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

34 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Κατηγορία Μέτρου:Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Κωδικός Μέτρου:Γ.3Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου:Εργοδότηση λειτουργού ενημέρωσης Περιγραφή: Για την ανάδειξη της περιοχής κρίνεται απαραίτητο να εργοδοτηθεί ένας λειτουργός ενημέρωσης σε συνεχή βάση, ο οποίος θα έχει καθήκοντα εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ανάδειξης της πτηνοπανίδας της ΖΕΠ. Μπορεί να έχει τη βάση του στις εγκαταστάσεις ενός από τους υφιστάμενους φορείς της προστατευόμενης περιοχής και θα μπορεί να συμμετέχει σε εθνικές/τοπικές δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ανάδειξης και παράλληλα να οργανώνει δράσεις ανάδειξης της περιοχής σε σχολεία και άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες. Θα έχει την ευθύνη της τήρησης μητρώου με την καθημερινή καταμέτρηση των επισκεπτών και των σχολικών ομάδων στο περίπτερο ενημέρωσης. Επίσης, μπορεί στα καθήκοντά του να περιλαμβάνεται και η επόπτευση της περιοχής και η μερική εφαρμογή μέτρων παρακολούθησης, καθώς και η άμεση επικοινωνία και συνεργασία με τους τοπικούς φορείς. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €12 000 - €15 000 ετησίως Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

35 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Κατηγορία Μέτρου:Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Κωδικός Μέτρου:Γ.4Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου:Εκστρατεία ενημέρωσης για την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Κονδυλίων Περιγραφή: Η Ε.Ε. παρέχει αριθμό χρηματοδοτικών οργάνων τα οποία παρέχουν ευκαιρίες χρηματοδότησης για τη δημιουργία οικοτουριστικής και άλλου τύπου υποδομής, ανάπτυξης και προώθησης τοπικών προϊόντων, τα οποία μπορεί να παρέχουν επιπλέον ευκαιρίες αξιοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος και προσέλκυσης επισκεπτών. Ως εκ τούτου προτείνεται η υλοποίηση εκστρατείας ενημέρωσης των κατοίκων και των τοπικών φορέων για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που υπάρχουν για την περιοχή με ταυτόχρονη παραγωγή σχετικού ενημερωτικού υλικού. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €3 000 - €5 000 εφάπαξ Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

36 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Παρακολούθησης Ειδών και Οικοτόπων τους Δ. Μέτρα Παρακολούθησης Ειδών και Οικοτόπων τους Κατηγορία Μέτρου:Δ. Μέτρα Παρακολούθησης Ειδών και Οικοτόπων τους Κωδικός Μέτρου:Δ.1Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου:Πρόγραμμα παρακολούθησης ειδών χαρακτηρισμού Περιγραφή: Ένα σύστημα καταγραφών με γραμμικές διαδρομές (συμπεριλαμβανομένου και νυκτερινών καταγραφών) θα πρέπει να εφαρμοστεί στην περιοχή για την καταγραφή των αναπαραγομένων ειδών καθορισμού. Θα πρέπει επίσης να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα πτηνοπαρατήρησης προκειμένου να καταγράφονται το πέρασμα των αρπακτικών κατά τις 2 μεταναστευτικές περιόδους (Απρίλιο–Μάιο και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο). Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €3 000 – €5 000 ετησίως Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

37 Τρόποι και εργαλεία προώθησης και ωφέλειας περιοχης Η Ε.Ε προβλέπει τη διάθεση κονδυλίων μέσω διαφόρων χρηματοδοτικών προγραμμάτων, για την προστασία και διατήρηση των περιοχών Natura 2000 με την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων διαχείρισης, τη δημιουργία πράσινων υποδομών, την ανάδειξη των περιοχών αυτών, τη ενίσχυση των οικοτουριστικού προϊόντων των περιοχών αυτών και την ενίσχυση των χρηστών στις περιπτώσεις εφαρμογής περιβαλλοντικών πρακτικών. Πρόγραμμα LIFE Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 για την Έρευνα και την Καινοτομία.

38 Στη συνέχεια: -«Διαβούλευση - Ερωτήσεις - Απαντήσεις / Συζήτηση» Η συζήτηση θα ηχογραφείται, παρακαλώ κάθε παρέμβαση να συνοδεύεται από Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα και Φορέα που εκπροσωπείτε. Το Προκαταρκτικό Διαχειριστικό Σχέδιο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.iaco.com.cy www.iaco.com.cy Παρακαλούμε όπως μας στείλετε ειδικότερες παρεμβάσεις εντός ενός μηνός στα εξής: ΤΑΧΥΔΡ. ΘΥΡΙΔΑ 28401, Στρόβολος 2035, Λευκωσία Email: info@iaco.com.cyinfo@iaco.com.cy Τηλεομοίοτυπο: 22519904 Τηλέφωνο: 22429444 Διαβούλευση - Ερωτήσεις - Απαντήσεις / Συζήτηση Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας, Υπουργείο Εσωτερικών, 1453 Λευκωσία E-mail: wildlife.thira@cytanet.com.cy

39 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΤΑΧΥΔΡ. ΘΥΡΙΔΑ 28401, Στρόβολος 2035, Λευκωσία Email: info@iaco.com.cyinfo@iaco.com.cy Τηλεομοίοτυπο: 22519904 Τηλέφωνο: 22429444 Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας, Υπουργείο Εσωτερικών, 1453 Λευκωσία E-mail: wildlife.thira@cytanet.com.cy

40 Θέματα Συζήτησης Στόχος/Σκοποί Διαχειριστικού Σχεδίου Απειλές / Πιέσεις Περιοχής Προγραμματιζόμενα Έργα / Δράσεις στην περιοχή Μέτρα διαχείρισης περιοχής Ευκαιρίες/Προοπτικές Ανάδειξης της περιοχής κ.τ.λ. ΤΑΧΥΔΡ. ΘΥΡΙΔΑ 28401, Στρόβολος 2035, Λευκωσία Email: info@iaco.com.cyinfo@iaco.com.cy Τηλεομοιότυπο: 22519904 Τηλέφωνο: 22429444 Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας, Υπουργείο Εσωτερικών, 1453 Λευκωσία E-mail: wildlife.thira@cytanet.com.cy


Κατέβασμα ppt "1515 ΙΟΥΝ 2016 ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google