Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΘΗΝΑ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΘΗΝΑ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΘΗΝΑ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013

2 ΑΘΗΝΑ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000-2006 Διαμόρφωση κριτηρίων διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων, προκειμένου να υπάρχει: Ενιαίος και αντικειμενικός τρόπος αξιολόγησης της επάρκειας των δικαιούχων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 13, του Εφαρμοστικού Κανονισμού της Επιτροπής Υψηλός βαθμός αξιοπιστίας των συστημάτων και κατά συνέπεια περιορισμός αναμενόμενου σφάλματος από ελέγχους (άρθρα 16, 17 του Εφαρμοστικού Κανονισμού της Επιτροπής) Αποφυγή προβλημάτων που συνδέονται με την ουσιαστική λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και τις συνδεόμενες με αυτή ενδιάμεσες πληρωμές από την Επιτροπή (άρθρο 92, Γενικού Κανονισμού 1083/06)

3 ΑΘΗΝΑ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000-2006 Διαμόρφωση κριτηρίων διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων, με στόχους: Τη βελτίωση της ποιότητας διαχείρισης και υλοποίησης έργων (νομότυπα, έγκαιρα, στην ενδεδειγμένη ποσότητα και ποιότητα και στην καλύτερη τιμή) Την ενίσχυση των προσπαθειών για τη βελτίωση της διοικητικής αποτελεσματικότητας των δικαιούχων Τη δυνατότητα διαρκούς βελτίωσης της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων με συντονισμένες ενέργειες εφαρμογής προγράμματος υποστήριξής τους Τη δυνατότητα εφαρμογής των κριτηρίων σε χρόνους συμβατούς με τις απαιτήσεις της νέας προγραμματικής περιόδου

4 ΑΘΗΝΑ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000-2006 Τα κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων: Αφορούν τους φορείς που είναι αρμόδιοι για την έναρξη ή έναρξη και υλοποίηση των πράξεων - Δικαιούχοι βάσει του άρθρου 2, Καν.1083/06 Δεν αφορούν τους φορείς που χορηγούν ενισχύσεις (τελικοί δικαιούχοι του Γ΄ΚΠΣ) Οι φορείς αυτοί για την νέα προγραμματική περίοδο ορίζονται ως ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης και εμπίπτουν στους όρους και τις απαιτήσεις που θέτουν οι Κανονισμοί για τις Διαχειριστικές Αρχές (απαίτηση συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 71 του Γενικού Κανονισμού 1083/06 και άρθρων 21,22 του Εφαρμοστικού).

5 ΑΘΗΝΑ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000-2006 Επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των Δικαιούχων βάσει: Θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας τους Οργανωτικής δομής /διάκριση καθηκόντων Στελέχωσης Εφαρμοζόμενων διαδικασιών λειτουργίας Υλικοτεχνικής Υποδομής Ενότητες κριτηρίων διαχειριστικής επάρκειας:

6 ΑΘΗΝΑ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000-2006 Ανάλυση απαιτήσεων Δικαιούχων: 1.Το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του Δικαιούχου θα πρέπει: να παρέχει τη δυνατότητα υλοποίησης των συγκεκριμένων κατηγοριών έργων να είναι συμβατό με το κοινοτικό δίκαιο σε ότι αφορά στην ανάθεση, εκτέλεση, παρακολούθηση και διαχείριση έργων

7 ΑΘΗΝΑ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000-2006 Ανάλυση απαιτήσεων Δικαιούχων 2.Οργανωτική Δομή Δικαιούχου Ύπαρξη οργανογράμματος (επίσημα θεσμοθετημένη οργανωτική δομή) στο οποίο θα πρέπει να καθορίζονται διοικητικές ενότητες (οργανικές μονάδες),αρμοδιότητες και ιεραρχικές σχέσεις μεταξύ τους. Πρόβλεψη ειδικών διοικητικών ενοτήτων ή διακριτών αρμοδιοτήτων εντός διοικητικών ενοτήτων που καλύπτουν τις λειτουργίες: προγραμματισμού και ωρίμανσης (έργων/ενεργειών) εκτέλεσης έργων/ενεργειών (διαχείριση συμβάσεων, διαχείριση εφαρμογής έργων/ενεργειών) οικονομικής διαχείρισης Ενδείκνυται η πρόβλεψη διαδικασιών αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων διαδικασιών ανάλογα το μέγεθος του φορέα

8 ΑΘΗΝΑ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000-2006 Ανάλυση απαιτήσεων Δικαιούχων 3. Στελέχωση Δικαιούχου Ποιοτική και ποσοτική επάρκεια δικαιούχου κατά λειτουργία 4. Υλικοτεχνική υποδομή Εξειδίκευση κατά λειτουργία: Απαιτήσεων εξοπλισμού πληροφορικής Συστημάτων ηλεκτρονικής παρακολούθησης, καταχώρησης Χώρων/τρόπων ασφαλούς τήρησης πληροφοριών

9 ΑΘΗΝΑ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000-2006 Ανάλυση απαιτήσεων Δικαιούχων 5. Εφαρμοζόμενες διαδικασίες, στις βασικές λειτουργίες: Προγραμματισμός και ωρίμανση έργων – ενεργειών Εκτέλεση έργων – ενεργειών (διαχείριση συμβάσεων, διαχείριση εφαρμογής έργων – ενεργειών) Οικονομική διαχείριση Εσωτερικός έλεγχος Για κάθε μία από τις παραπάνω λειτουργίες εξετάζονται: οι γραπτές εφαρμοζόμενες διαδικασίες και η αντίστοιχη αναγκαία υποδομή

10 ΑΘΗΝΑ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000-2006 Επιβεβαίωση συμμόρφωσης διαχειριστικής επάρκειας Δικαιούχων Κατηγοριοποίηση της επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων σε τρία επίπεδα ανάλογα τον αριθμό έργων και τον π/υ των έργων που προβλέπεται να διαχειριστεί ο δικαιούχος Επίπεδο Α: Περιορισμένος αριθμός έργων και χαμηλός π/υ έργων Επίπεδο Β: Μέσος π/υ έργων ή μεγάλος αριθμός έργων Επίπεδο Γ: Υψηλός π/υ έργων

11 ΑΘΗΝΑ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000-2006 Επιβεβαίωση συμμόρφωσης διαχειριστικής επάρκειας Δικαιούχων Μετά από αίτημα του δικαιούχου εκδίδεται γνώμη: Θετική Θετική υπό προϋποθέσεις (προσδιορισμός σχεδίου δράσης) Αρνητική

12 ΑΘΗΝΑ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000-2006 Προβλεπόμενες επόμενες ενέργειες 1.Προσδιορισμός ορίων για κάθε επίπεδο επιβεβαίωσης επάρκειας (Α, Β, Γ) 2.Για κάθε επίπεδο επάρκειας μετά από διαβούλευση θα εξειδικευτούν: Τα κριτηρία στελέχωσης κατά λειτουργική περιοχή και κατά τύπο έργων Τα αναγκαία εγχειριδία διαδικασιών κατά λειτουργική περιοχή και κατά τύπο έργων Η αναγκαία ελάχιστη υλικοτεχνική υποδομή κατά λειτουργική περιοχή και κατά τύπο έργων 3.Θα γίνει πιλοτική εφαρμογή των εξειδικευμένων κριτηρίων σε αντιπροσωπευτικούς φορείς.

13 ΑΘΗΝΑ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000-2006 Προβλεπόμενες επόμενες ενέργειες 3. Οριστικοποίηση του συστήματος αξιολόγησης και παροχή οδηγού – εγχειριδίου των απαιτήσεων από το ΥΠΟΙΟ για κάθε επίπεδο επάρκειας. 4. Διάχυση πληροφορίας, ευρεία ενημέρωση δυνητικών δικαιούχων. 5. Προδιαγραφές του μηχανισμού που θα εξετάσει τη διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων (κεντρικός συντονισμός για όλους τους δικαιούχους, ομαδοποίηση φορέων κλπ). 6. Προσδιορισμός μηχανισμού υποστήριξης των δικαιούχων που θα κριθούν επαρκείς υπό προϋποθέσεις (χρονοδιάγραμμα διορθωτικών δράσεων). 7. Προσδιορισμός εναλλακτικών δυνατοτήτων για τους φορείς που δεν θα κριθούν επαρκείς


Κατέβασμα ppt "ΑΘΗΝΑ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google