Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ μια ανθρωπιστική προσέγγιση της εκπαίδευσης Ανέστης Παπαδόπουλος, Εκπαιδευτήρια Πλάτων, Κατερίνη ΑΡΙΣΤΕΙΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ μια ανθρωπιστική προσέγγιση της εκπαίδευσης Ανέστης Παπαδόπουλος, Εκπαιδευτήρια Πλάτων, Κατερίνη ΑΡΙΣΤΕΙΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ μια ανθρωπιστική προσέγγιση της εκπαίδευσης Ανέστης Παπαδόπουλος, Εκπαιδευτήρια Πλάτων, Κατερίνη ΑΡΙΣΤΕΙΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ στην Εκπαίδευση: Αθήνα 13 Μαρτίου 2010

2 Βράβευση σε Συνέδριο του EDEN (European Distance and E-Learning Network)

3 Θεματικές ενότητες  Μαθησιακή υποστήριξη μέσω τεχνολογίας και καινοτόμων πρακτικών  Ανθρωπιστική προσέγγιση  Επιμόρφωση - Διαβούλευση - Διάδραση  Συμβουλευτική  Νέα διδακτική και μαθησιακή διαδικασία  Ατομικές και Ομαδικές εργασίες  Λέσχες  Εξωσχολικές δραστηριότητες  Αξιολόγηση

4 Τεχνολογία και καινοτομία στον τομέα της εκπαίδευσης  Πρώτη εφαρμογή ΤΠΕ πριν από 13 χρόνια  Μετά το έτος 2000, ανάπτυξη των Physlets ( μικροεφαρμογές Java στις φυσικές επιστήμες ) για οπτικοποίηση, διαδραστικότητα και χρήση της Lego Robotics για προγραμματισμό και μελέτη διαφόρων φαινομένων.  Από το 2006, διαδραστικός πίνακας και moodle server https://moodle.educonlinux.eu https://moodle.educonlinux.eu  Συμμετοχή σε διάφορα εθνικά ή ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα  Μέλος του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας Η προσέγγιση που αναπτύχθηκε και εφαρμόζεται το τρέχον σχολικό έτος παρουσιάζεται στη συνέχεια και περιλαμβάνει διάφορες συνιστώσες, με πιλοτικές εφαρμογές τα προηγούμενα χρόνια.

5  Οι συνιστώσες της διάστασης « Πνεύμα » αποτελούν κυρίως τη βάση της δομής των διδακτικών και μαθησιακών στόχων του σχολείου.  Για να ολοκληρωθεί η μορφωτική διαδικασία, ελήφθησαν υπόψη οι υπόλοιπες συνιστώσες της ανθρωπιστικής προσέγγισης ( Ψυχή, Σώμα, Περιβάλλον ). Τα παραπάνω καλύπτονται μέσα από ατομικές και ομαδικές εργασίες, συμβουλευτικές συναντήσεις, λέσχες και εξωσχολικές δραστηριότητες. Ανθρωπιστική προσέγγιση ( τέσσερις διαστάσεις ) Κατανόηση Μνήμη Κριτική σκέψη Δημιουργική σκέψη Αξιολόγηση Δημιουργικότητα και π ροσω π ικότητα Τέχνες Γνωρίζω το σώμα μου Σωματική υγιεινή Άθληση Διατροφή Σεξουαλική αγωγή Ηθικές αξίες Βίοι σημαντικών ανθρώ π ων Τι θα έκανες αν … Διαχείριση συναισθηματικών διεργασιών Κοινωνικά θέματα Συνεργασία με εκ π αιδευτικούς, συμμαθητές και γονείς Ε π αγγελματικός π ροσανατολισμός Γνώση του π εριβάλλοντος Περιβαλλοντικά π ροβλήματα και λύσεις Εθελοντισμός ΠεριβάλλονΨυχή Πνεύμα Σώμα

6 Διαβούλευση - Διάδραση Φάση 1 Συζήτηση καθηγητών σχετικά με τις φάσεις και τη δομή της εφαρμογής του καινοτόμου σχεδίου μάθησης (4 συναντήσεις μεταξύ Φεβρουαρίου και Α π ριλίου 2009) Συνάντηση με τους γονείς για την π αρουσίαση και ε π εξήγηση των βασικών στόχων μάθησης και τις μεθοδολογίες και διάλογος μαζί τους για τα π αρα π άνω ( Μάιος 2009) Ε π ιμόρφωση εκ π αιδευτικών και γονέων Διάλογος με τους μαθητές, υ π οβολή των π ροτάσεών τους ( Α π ρίλιος - Μάιος 2009) Οριστικές α π οφάσεις για τους στόχους και τις δραστηριότητες ( Ιούνιος 2009) Φάση 2 Συναντήσεις διευθυντή και καθηγητών με τους γονείς σε π ροσω π ικές συνεδρίες ( Σε π τέμβριος ) Ανάλυση της συγκεκριμένης εκ π αιδευτικής δράσης Συναντήσεις σύμβουλων καθηγητών με τους μαθητές (14- 18 Σε π τεμβρίου ) Καθορισμός π ροσω π ικών στόχων, συλλογή π ροτάσεων και π ροτεινόμενα θέματα για π ρογράμματα και π αράλληλες δραστηριότητες. Φάση 3 Αξιολόγηση στο τέλος του έτους α ) των μαθητών α π ό το σύμβουλο καθηγητή β ) όλης της διαδικασίας α π ό καθηγητές, μαθητές, γονείς Μια σημαντική π τυχή της π ρωτοβουλίας του σχολείου είναι η π αράλληλη συμμετοχή των γονέων, των μαθητών και του διδακτικού π ροσω π ικού με συντονισμένο τρό π ο.

7 Συμβουλευτική Κάθε σύμβουλος καθηγητής είναι υπεύθυνος για επτά μαθητές και έχει τα ακόλουθα καθήκοντα :  Έναρξη σχολικού έτους :  Συνολική ενημέρωση μαθητών και γονέων αναφορικά με τους στόχους της διδασκαλίας  Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους :  15 λεπτες συναντήσεις κάθε Παρασκευή για την αξιολόγηση της προόδου των μαθητών  Ενημέρωση διευθυντή και γονέων για την πρόοδο των μαθητών  Λήξη σχολικού έτους :  Ετήσια αξιολόγηση και προτάσεις για το επόμενο σχολικό έτος

8 Διδακτική και μαθησιακή προσέγγιση Διδακτικοί στόχοι ανά μήνα ΜήναςΔιδακτικός στόχοςΛεπτομέρειες ΟκτώβριοςΚατανόησηΠροσοχή Αναγνώριση πληροφορίας Αντίληψη πληροφορίας ΝοέμβριοςΜνήμηΑποθήκευση πληροφοριών Διατήρηση Ανάκληση ΔεκέμβριοςΚριτική σκέψη ( Συγκλίνουσα ) Ικανότητα Ανάλυσης Σύγκρισης Ταξινόμησης πληροφοριών Σύνδεσης πληροφοριών

9 Διδακτική και μαθησιακή προσέγγιση Διδακτικοί στόχοι ανά μήνα ΜήναςΔιδακτικός στόχοςΛεπτομέρειες ΦεβρουάριοςΔημιουργική σκέψη (Αποκλίνουσα) Αναζήτηση και παραγωγή πολλών πιθανών λύσεων Σύνθεση πληροφορίας Μετασχηματισμός πληροφορίας (για αλλαγή της χρήσης της) Επαναπροσδιορισμός πληροφορίας (επεξεργασία πληροφορίας ώστε να γίνει λειτουργική, ελκυστική) ΜάρτιοςΑξιολόγησηΙκανότητα λήψης απόφασης για πράξεις, με δεδομένα κριτήρια

10 Διδακτική και μαθησιακή προσέγγιση Καθ ’ όλη τη διάρκεια του έτους Διδακτικός στόχοςΛεπτομέρειες Διαχείριση συναισθηματικών διεργασιών ( στα πλαίσια του προγράμματος « Στηρίζομαι στα πόδια μου » ) Ικανότητα πρόσβασης σε νοητικές διεργασίες που έχουν σχέση με συναισθήματα Ικανότητα διαχείρισης και έκφρασης συναισθηματικού βιώματος - Ανεκτικότητα σε έντονα συναισθήματα Ενσυναίσθηση Ενεργητική ακρόαση Διαχείριση άγχους Υιοθέτηση θετικής στάσης στην πρόκληση και την επίλυση προβλημάτων Δημιουργικότητα και προσωπικότητα Ανοχή στην αμφιβολία Επιθυμία για εποικοδομητικές εμπειρίες Ανεξάρτητη κρίση Ενδυνάμωση αυτοπεποίθησης – αυτοεκτίμησης Ρύθμιση συμπεριφοράς μέσω εσωτερικών κινήτρων Κατανόηση επιρροών Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ( από ειδικούς επιστήμονες ) Υγιεινή σώματος Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα Αλλαγές στην εφηβεία Μέθοδοι αντισύλληψης Διαφυλικές σχέσεις

11 Διδακτική και μαθησιακή προσέγγιση Καθ ’ όλη τη διάρκεια του έτους Θεματική ενότηταΛεπτομέρειες Επιχειρηματικότητα Σύσταση εικονικής επιχείρησης Διδασκαλία οικονομικών εννοιών και αρχών Εφαρμογή των παραπάνω εννοιών και αρχών μέσω της εικονικής επιχείρησης των μαθητών Διερεύνηση ευκαιριών επαγγελματικής σταδιοδρομίας Ενίσχυση της ικανότητας λήψης αποφάσεων Επαγγελματικός προσανατολισμός Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Διαλέξεις – συζητήσεις με επαγγελματίες Επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους Εβδομάδα εργασιακής εμπειρίας (Α΄ Λυκείου)

12 Ατομικές και Ομαδικές εργασίες Θεματικές ενότητες ανά τάξη Α ’ ΓυμνασίουΒ ’ Γυμνασίου 1 ο τετράμηνο 2 ο τετράμηνο 1 ο τετράμηνο 2 ο τετράμηνο ΤέχνεςΟικιακή ζωήΗθικές αξίεςΙστορία με εναλλακτικό τρόπο Υγιεινή διατροφήΟδική ασφάλεια και συμπεριφορά Βιογραφίες σπουδαίων ατόμων Αθλητισμός Πρώτες βοήθειεςΑσφαλές διαδίκτυοΓνώση του περιβάλλοντος Μουσική Μαθαίνω το σώμα μου Αξιολόγηση τηλεοπτικών προγραμμάτων Λειτουργικότητα και αισθητική τόπων και ανθρώπων Εθελοντισμός

13 Ατομικές και Ομαδικές εργασίες Θεματικές ενότητες ανά τάξη Γ’ ΓυμνασίουΑ’ Λυκείου 1 ο τετράμηνο2 ο τετράμηνο1 ο τετράμηνο2 ο τετράμηνο Ιστορία με εναλλακτικό τρόπο Ανάδειξη και αντιμετώπιση ενός σημαντικού τοπικού θέματος Επιστήμη και καθημερινή ζωή Ιστορία με εναλλακτικό τρόπο Βιογραφίες σημαντικών ατόμων ΚινηματογράφοςΠαγκόσμιο περιβαλλοντικό πρόβλημα Καταχρήσεις Τοπικό περιβαλλοντικό πρόβλημα ΕυρώπηΣχεδιασμός εκπαιδευτικού ηλεκτρονικού παιχνιδιού

14  Η διάρκεια δραστηριοτήτων κάθε λέσχης είναι δύο ώρες σε εβδομαδιαίο επίπεδο Λέσχες Σαββάτου Λέσχες ΟρχήστραΧορωδίαΣκάκι Φυσικές Ε π ιστήμες Μαθηματικά και καθημερινή ζωή Πληροφορικ ή ΚεραμικήΘέατρο

15 Ετήσιο πρόγραμμα εξωσχολικών δραστηριοτήτων ΗμερομηνίαΤίτλοςΑντικείμενοΔραστηριότηταΠαιχνίδιΔιατροφήΤοποθεσία 27 Σεπτεμβρίου « Άνθρωπος στη θάλασσα …» Άμεση αντιμετώπιση επικίνδυνων καταστάσεων στο υγρό στοιχείο. Διαγωνισμός γλυπτικής στην άμμο. Beach football - beach volley BΒQBΒQ Παραλία Κατερίνης 8 Νοεμβρίου Τα « μυστικά » της Φωτιάς … Η σωστή χρήση της φωτιάς και τι να προσέχουμε. Διαγωνισμός : « Ανάβω φωτιά όπως οι αρχαίες φυλές ». Παράξενες και αστείες σκυταλοδρομ ίες Πικ - νικΠλατανόδασος 5-7 Φεβρουαρίου « Σαν τα χιόνια …» Επιβίωση στο χιόνι. Κατασκευή χιονοπαπουτσιώ ν. Σκι και έλκηθρο. Ζεστή Σοκολάτα και κρουασάν στο Σαλέ Ελατοχώρι 18 Απριλίου « Η Άνοιξη μας έφτασε …» Προσανατολισμός και ανάγνωση χάρτη. Παρακολούθηση σειράς σλάιντς για τον Όλυμπο και περιήγηση σε περιβαλλοντικό μονοπάτι. Κυνήγι χαμένου Θησαυρού. « Ορειβατικό » γεύμα στο καταφύγιο. Καταφύγιο Κρεβάτια 9 Μαΐου « Ή στραβός είν ’ ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε …» Εισαγωγή στα μυστικά της Ιστιοπλοΐας. Μικρή βόλτα με Ιστιοπλοϊκό σκάφος. Ερωτήσεις για τη Θάλασσα – ελεύθερο παιχνίδι Μεζέδες της θάλασσας. Πλαταμώνας

16 Διαδικασία αξιολόγησης Καθορισμός στόχων : Σε π τέμβριος : μαθητής, γονείς, σύμβουλος καθηγητής, διευθυντής. Καθορισμός π ροσω π ικών στόχων για το τρέχον σχολικό έτος Συμβουλευτική : κάθε Παρασκευή : μαθητής, σύμβουλος καθηγητής Διαμορφωτική Αξιολόγηση : τέσσερις φορές κατά τη διάρκεια του έτους - μαθητής, γονείς, σύμβουλος καθηγητής, διευθυντής Τελική Αξιολόγηση : Ιούνιος : μαθητής, γονείς, σύμβουλος καθηγητής, διευθυντής. Ανασκό π ηση της σχολικής χρονιάς Έγγραφα : Ιούνιος : σύμβουλος καθηγητής, μαθητής. Φάκελος μαθητή π ου π εριλαμβάνει βαθμούς, ε π ί π εδο ξένων γλωσσών, εργασίες, συμμετοχή σε λέσχες και δραστηριότητες, διακρίσεις, βραβεία


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ μια ανθρωπιστική προσέγγιση της εκπαίδευσης Ανέστης Παπαδόπουλος, Εκπαιδευτήρια Πλάτων, Κατερίνη ΑΡΙΣΤΕΙΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google