Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

2 αξιολόγηση Η αξιολόγηση αποκαλύπτει το βαθμό της επίτευξης των στόχων – τουλάχιστον έκδηλων – για κάθε μαθησιακό αντικείμενο, όπως αυτοί ορίζονται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Επιδιώκει την αποτίμηση του γνωστικού επιπέδου, της κριτικής ικανότητας των μαθητών και παράλληλα ανατροφοδοτεί την εκπαιδευτική πράξη, καθώς πληροφορεί το διδάσκοντα για το βαθμό αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου. Επίσης ενημερώνει τους μαθητές για το επίπεδο μάθησης τους.

3 ΣΤΑΔΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1o ΣΤΑΔΙΟ: Προσδιορισμός του κεντρικού στόχου, των κριτηρίων και των προϋποθέσεων αξιολόγησης 2ο ΣΤΑΔΙΟ: Επιλογή Τεχνικής 3ο ΣΤΑΔΙΟ: Ερμηνεία των πληροφοριών 4ο ΣΤΑΔΙΟ: Έκφραση - αποτύπωση του αποτελέσματος της αξιολόγησης 5ο ΣΤΑΔΙΟ: Ανατροφοδότηση - λήψη ενισχυτικών και διορθωτικών διδακτικών-παιδαγωγικών μέτρων

4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ α) Η αξιολόγηση της διδασκαλίας Η αξιολόγηση της διδασκαλίας πραγματοποιείται μέσω της αξιολόγησης των ερωτήσεων ή ασκήσεων που διανέμονται στους μαθητές κατά τη διάρκεια (διαμορφωτική) και μετά το πέρας της διδασκαλίας (αθροιστική), προκειμένου να εξακριβωθεί αν οι μαθητές έχουν αφομοιώσει γνωστικά τη διδαχθείσα ύλη, βάσει της οποίας αξιολογούνται. β) Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών είναι η αποτύπωση του επιπέδου των γνώσεων και των ικανοτήτων που έχει αποκτήσει ο μαθητής, ως απόρροια της διδασκαλίας. Αυτή η διακρίβωση της σχολικής επίδοσης γίνεται συνήθως μέσω ενός βαθμολογικού συστήματος.

5 ΕΙΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
Β. Διαμορφωτική αξιολόγηση Κατά την πορεία εκτέλεσης της διδασκαλίας μιας διδακτικής ενότητας, ο εκπαιδευτικός ενδιαφέρεται ιδίως για την πρόοδο μάθησης των μαθητών του. Η διαμορφωτική αξιολόγηση είναι μία συνεχής αξιολόγηση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διδασκαλίας. Παρέχει στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να εκτιμήσει αν έχουν επιτευχθεί οι διδακτικοί στόχοι. Γ. Τελική αξιολόγηση Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας μιας ενότητας ή μιας σχολικής περιόδου, ο εκπαιδευτικός ενδιαφέρεται να γνωρίζει σε ποιο βαθμό πέτυχαν οι μαθητές του τους προκαθορισμένους στόχους. ΕΙΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Α. Διαγνωστική αξιολόγηση α) Σε ποιο βαθμό οι μαθητές κατέχουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται στη συγκεκριμένη διδασκαλία. β) Σε ποιο βαθμό οι μαθητές έχουν ήδη κατανοήσει τους στόχους που επιδιώκει η συγκεκριμένη διδασκαλία.

6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ α) Ο έλεγχος της επίδοσης των μαθητών είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να αξιολογηθούν όλες οι λειτουργίες του εκπαιδευτικού συστήματος. β) Η σχολική αξιολόγηση είναι μία από τις διαδικασίες που βοηθάει στη λήψη εκπαιδευτικών αποφάσεων και στην ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής πολιτικής. ΓΟΝΕΙΣ α) Η πληροφόρηση των γονέων είναι απαραίτητη για την επίδοση των παιδιών τους για τον προγραμματισμό σε σχέση με τις μελλοντικές επιδιώξεις τους. β) Οι γονείς, ως φορολογούμενοι πολίτες, ενδιαφέρονται άμεσα για την αξιολόγηση της προσπάθειας που καταβάλλεται στο σχολείο και για την αποτελεσματικότητά του. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Επιλέγονται τα κατάλληλα άτομα σε επαγγελματικές θέσεις. Χαρακτηριστικά, οι πανελλαδικές εξετάσεις αποτελούν έναν πρόδρομο μαζικής αξιολόγησης ατόμων που θα διαμορφώσουν τη μελλοντική αγορά εργασίας, ως βασικό προαπαιτούμενο στοιχείο για την κοινωνική τους ανέλιξη.

7 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ α) Η εγκυρότητα: Το αποτέλεσμα μιας εξεταστικής δοκιμασίας είναι έγκυρο όταν προσμετρά αυτό ακριβώς που ο εξεταστής είχε πρόθεση να αξιολογήσει Eγκυρότητα περιεχομένου Εγκυρότητα συμφωνίας Eγκυρότητα πρόγνωσης Eγκυρότητα όψης β) Η αξιοπιστία: Mία διαδικασία εξέτασης θεωρείται αξιόπιστη όταν, όσες φορές και αν επαναληφθεί, συνάγεται το ίδιο αποτέλεσμα. γ) Η αντικειμενικότητα: Ως αντικειμενική εκτιμάται η βαθμολογία που δεν επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες που δεν έχουν άμεση σχέση με την αξία και την επίδοση του εξεταζόμενου. δ) H διακριτικότητα: Μια εξέταση έχει διακριτική ικανότητα « όταν κατατάσσει τους μαθητές στις κατηγορίες, ως προς την επίδοση, όπου ανήκουν». ε) Η πρακτικότητα: Εννοούμε την ευκολία κατασκευής, χρήσης, οικονομίας, διόρθωσης ενός εξεταστικού μέσου.

8 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α) Οι παραδοσιακές τεχνικές αξιολόγησης α) Προφορική Εξέταση β) Γραπτή Εξέταση γ) Εργασίες στο σπίτι δ) Εργασίες στη τάξη Β) Εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης των μαθητών α) Συστηματική παρατήρηση β) Συνθετικές ερευνητικές εργασίες γ) Ατομικός φάκελος (portfolio) δ) Μαθητική Αυτοαξιολόγηση, Ετεροαξιολόγηση ε) Περιγραφική αξιολόγηση στ) Ρουμπρίκες αξιολόγησης

9 Η ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Σφάλματα αναφοράς Η επίδραση της «αυλής» Η επίδραση της επιείκειας ή της αυστηρότητας Η πλάνη της εγγύτητας Η επίδραση των προσδοκιών Τάση παλινδρόμησης προς τον μέσο όρο Λάθη κοινωνικής αντίληψης

10 Σκοπός Σκοπός της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας είναι να διερευνήσει τις αντιλήψεις και τις πρακτικές των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το μάθημα των Μαθηματικών στο Λύκειο, σε θέματα που σχετίζονται με την αξιολόγηση (κριτήρια, τεχνικές, χρήση αποτελεσμάτων) των μαθητών τους

11 Στόχοι Α) Οι πρακτικές των καθηγητών που διδάσκουν Μαθηματικά στο Λύκειο σε θέματα που αφορούν: α) Τα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία χρησιμοποιούν για την τελική διαμόρφωση της βαθμολογίας του μαθήματος των Μαθηματικών β) Τις τεχνικές αξιολόγησης που χρησιμοποιούν γ) Τον τρόπο αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης Β) Οι στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν: α) Διαφορετικές μορφές εξετάσεων όπως είναι οι ενδοσχολικές και οι πανελλαδικές εξετάσεις. β) Το σκοπό που εξυπηρετεί η αξιολόγηση των μαθητών γ)Την επίδραση αξιολόγησης στη σχέση εκπαιδευτικού - μαθητή δ) Το σημερινό σύστημα αξιολόγησης ε) Το φαινόμενο «πληθωρισμού βαθμών»

12 ΦΥΛΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑ
Άνδρας 61,1 % Δημόσιο 129 [0,10] (31,5%) Γενικό Λύκειο 103 (78,7%) [10,20] (41,4%) Γυναίκα 38,9 % Ιδιωτικό 2 [20,30] (22,2%) ΕΠΑΛ 28 (21,3%) [30,35] (3,9%) Σύνολο 100 % 131

13 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Στις Πανεπιστημιακές Σπουδές
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Ποτέ 42% Μια Ημέρα Μια Εβδομάδα 20,6% 12,2 % Όχι 4,6 % Στις Πανεπιστημιακές Σπουδές 25,2 % Σύνολο 100 % Ναι 95,4 %

14 ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Μηδενικός Ελάχιστος Μεγάλος Πολύ Μεγάλος (Βαθμός) ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΤΑΞΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Mέσος 3,31 3,30 3,27 3,25 2,23 2,21 2,06 Τυπική Απόκλιση ,869 ,720 ,893 ,778 1,012 ,942 ,959 Σύνολο 131

15 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΤΑΞΗ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Μηδενικός Ελάχιστος Μεγάλος Πολύ Μεγάλος ( Βαθμός ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ N Μέσος Τυπική Απόκλιση ΓΡΑΠΤΗ 131 3,40 0,642 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΤΑΞΗ 3,37 0,705 ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ 3,34 0,708 ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 3,16 0,773 ΦΑΚΕΛΟΣ 2,77 0,780 ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 2,73 0,833 ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ 2,64

16 ΤΟ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

17 ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

18 1. Μηδενικός 2. Ελάχιστος 3. Μεγάλος 4.Πολύ Μεγάλος ( Βαθμός )
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1. Μηδενικός Ελάχιστος Μεγάλος Πολύ Μεγάλος ( Βαθμός )

19 ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

20 ΛΑΜΒΑΝΩ ΥΠΟΨΗ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
ΛΑΜΒΑΝΩ ΥΠΟΨΗ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

21 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1. Μηδενικό 2 Ελάχιστο 3. Μεγάλο 4. Πολύ Μεγάλο Βαθμό

22 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕΣΩ ΓΡΑΠΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

23 ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΩ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΩ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΩ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΩ

25 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

26 ΛΑΜΒΑΝΩ ΥΠΟΨΗ ΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

27 ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΑΞΙΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1. Διαφωνώ απόλυτα Μάλλον διαφωνώ Μάλλον συμφωνώ Συμφωνώ απόλυτα

28 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΛΗΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΛΗΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

29 ΣΚΟΠΟ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΣΚΟΠΟ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Διαφωνώ απόλυτα Μάλλον διαφωνώ Μάλλον συμφωνώ Συμφωνώ απόλυτα

30 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ – ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ (ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ)
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ – ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ (ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ)

31 Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΟΡΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

32 ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

33 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΑΝΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

34 Ο ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΙΝΗΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
Ο ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΙΝΗΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

35 H ΥΨΗΛΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΟΗΘΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

36 ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΩΝ – ΣΧΕΣΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΩΝ – ΣΧΕΣΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ

37 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΜΑΘΗΤΗ

38 Συμπεράσματα Οι εκπαιδευτικοί δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στη διόρθωση των γραπτών: α) στον τρόπο που σκέπτεται ένας μαθητής για τη λύση ενός θέματος β) στην επιστημονική ορθότητα που παρουσιάζει το γραπτό δοκίμιο γ) στην οργάνωση του γραπτού και στην τεκμηρίωση των προτάσεων και σε μικρότερο βαθμό άλλους παράγοντες όπως: υπολογιστικά λάθη, «εικόνα γραπτού» και ορθογραφικά λάθη Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί αν και ακολουθούν κυρίως παραδοσιακές μορφές αξιολόγησης αναγνωρίζουν συγχρόνως την ανάγκη τους για επιμόρφωση σε θέματα αξιολόγησης των μαθητών.

39 Συμπεράσματα Ο σκοπός της αξιολόγησης είναι ανατροφοδοτικός σε όσους εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί). Oι εκπαιδευτικοί είναι αντίθετοι με την έννοια της «κατάταξης» των μαθητών και της σύγκρισης → σε αντίφαση με τις τεχνικές αξιολόγησης που κυρίως χρησιμοποιούν. Έχουν την τάση να προσκολλώνται στις παραδοσιακές μορφές αξιολόγησης (μετρήσιμα αριθμητικά σύνολα) και διστάζουν να εφαρμόσουν εναλλακτικές τεχνικές αξιολόγησης. Πιστοποιούν τις βασικές γνώσεις που έχει αποκτήσει κάθε μαθητής μέσω κυρίως της προφορικής και γραπτής αξιολόγησης.

40 Συμπεράσματα Οι προτιμήσεις στις εναλλακτικές τεχνικές αξιολόγησης είναι αυξημένες στις κατηγορίες των εκπαιδευτικών που έχουν λίγα χρόνια προϋπηρεσίας. Τα ερευνητικά ευρήματα ανέδειξαν ότι οι άνδρες εκπαιδευτικοί στηρίζονται περισσότερο στην γραπτή εξέταση για την εξαγωγή του αξιολογικού αποτελέσματος, ενώ οι γυναίκες εκπαιδευτικοί δίνουν βαρύτητα περισσότερο στην προφορική αξιολόγηση.

41 Συμπεράσματα Ως προς τους τρόπους αξιοποίησης της αξιολόγησης οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης με σκοπό: α) να βελτιώσουν τη μάθηση των μαθητών τους μέσω της ανατροφοδότησης β) να τροποποιήσουν τη διδασκαλία τους αν τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα γ) να επανεξετάσουν τους διδακτικούς στόχους και την καταλληλότητα των ερωτήσεων που δίνουν στους μαθητές να απαντήσουν δ) να συγκεντρώσουν πληροφορίες τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν στην προαγωγή των μαθητών και στην ενημέρωση των γονέων Σας Ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google