Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Miscelánea II.   - y, aún, también  Pues, esto también yo digo.  Aún los niños conocen la ley. 

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Miscelánea II.   - y, aún, también  Pues, esto también yo digo.  Aún los niños conocen la ley. "— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Miscelánea II

2   - y, aún, también  Pues, esto también yo digo.  Aún los niños conocen la ley.   - y no, ni, ni siquiera Juan 1:13 - ο ἳ ο ὐ κ ἐ ξ α ἱ μάτων ο ὐ δ ὲ ἐ κ θελήματος σαρκ ὸ ς ο ὐ δ ὲ ἐ κ θελήματος ἀ νδρ ὸ ς ἀ λλ' ἐ κ θεο ῦ ἐ γεννήθησαν. Juan 3:27 - ἀ πεκρίθη Ἰ ωάννης κα ὶ ε ἶ πεν, Ο ὐ δύναται ἄ νθρωπος λαμβάνειν ο ὐ δ ὲ ἓ ν ἐὰ ν μ ὴ ᾖ δεδομένον α ὐ τ ῷ ἐ κ το ῦ ο ὐ ρανο ῦ.

3   - pero, pues, y Es pospositivo: no va en primero lugar en el enunciado. Juan 10:2 - ὁ δ ὲ ε ἰ σερχόμενος δι ὰ τ ῆ ς θύρας ποιμήν ἐ στιν τ ῶ ν προβάτων. 4  - por un lado... por el otro Lucas 3:16 - Ἐ γ ὼ μ ὲ ν ὕ δατι βαπτίζω ὑ μ ᾶ ς: ἔ ρχεται δ ὲ ὁ ἰ σχυρότερός μου....   - pero (más fuerte que  ) Juan 10:1 - ὁ μ ὴ ε ἰ σερχόμενος δι ὰ τ ῆ ς θύρας ε ἰ ς τ ὴ ν α ὐ λ ὴ ν τ ῶ ν προβάτων ἀ λλ ὰ ἀ ναβαίνων ἀ λλαχόθεν ἐ κε ῖ νος κλέπτης ἐ στ ὶ ν κα ὶ λ ῃ στής:

4 6.  - pues, como (pospositivo) Juan 3:16 - Ο ὕ τως γ ὰ ρ ἠ γάπησεν ὁ θε ὸ ς τ ὸ ν κόσμον   - porque, que, introduce citas directas o indirectas   - pues, por lo tanto Ε ἶ πεν ο ὖ ν πάλιν ὁ Ἰ ησο ῦ ς, Ἀ μ ὴ ν ἀ μ ὴ ν λέγω ὑ μ ῖ ν ὅ τι ἐ γώ ε ἰ μι ἡ θύρα τ ῶ ν προβάτων.   - por lo tanto Mateo 27:8 - δι ὸ ἐ κλήθη ὁ ἀ γρ ὸ ς ἐ κε ῖ νος Ἀ γρ ὸ ς Α ἵ ματος ἕ ως τ ῆ ς σήμερον.

5 10  - cuando Juan 10:4 - ὅ ταν τ ὰ ἴ δια πάντα ἐ κβάλ ῃ, ἔ μπροσθεν α ὐ τ ῶ ν πορεύεται 11.  - si Juan 10:24 - ε ἰ σ ὺ ε ἶ ὁ Χριστός, ε ἰ π ὲ ἡ μ ῖ ν παρρησί ᾳ.

6 Las partículas son palabras pequeñas que agregan algún énfasis.   - ciertamente - Juan 10:1   - introduce incertidumbre;  =    - enfatiza la palabra que le acompaña, de hecho   - frecuentemente no se traduce, divide las frases del enunciado -   - jamás, entonces

7 Identificar los pronombres, las conjunciones y las partículas en Juan 10

8 Trabajar en traducir Juan 3:16-21

9 Se consistirá de algunos versículos sencillos de Juan que tendrán que traducir, identificando todas las palabras. Se podrá utilizar todas las herramientas escritas y electrónicas menos Biblias e interlineales.


Κατέβασμα ppt "Miscelánea II.   - y, aún, también  Pues, esto también yo digo.  Aún los niños conocen la ley. "

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google