Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το Ε. Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το Ε. Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το Ε. Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων
στην προγραμματική περίοδο Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Πάτρα,

2 Εθνικά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων.
ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

3 Νόμος 4042 άρθρο 29 (ΦΕΚ Α’ 24/13-2-2012),
Νόμος 4042 άρθρο 29 (ΦΕΚ Α’ 24/ ), Ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης αποβλήτων.

4 Προτεραιότητες στη διαχείριση αποβλήτων.
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΥΨΗΛΗ ΧΑΜΗΛΗ ΠΡΟΛΗΨΗ Παρεμπόδιση παραγωγής αποβλήτων. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Μείωση παραγωγής αποβλήτων στη πηγή. Μ.Ε.Α. Ο.Ε.Δ.Α. Επαναχρησιμοποίηση προϊόντων. ΔΙΑΘΕΣΗ Περαιτέρω χρησιμοποίηση προϊόντων. ΧΥΤΥ ΠΡΟΪΟΝΤΑ / ΧΡΗΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

5 Πλεονεκτήματα & αδύνατα σημεία της πρόληψης ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ / ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ / ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι πολίτες δεν έχουν τις απαραίτητες εμπειρίες. Εθνικές, περιφερειακές και τοπικές στρατηγικές πρόληψης πρέπει να αναπτύσσονται παράλληλα. Το τεχνικό μέρος της πρόληψης περιορίζεται πολύ από οικονομικούς και κοινωνικούς παραμέτρους αλλά και από τους καταναλωτές, που συνήθως αποφεύγουν τη συμμετοχή σε προγράμματα πρόληψης. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Εξοικονόμηση πρώτων υλών, ενέργειας, νερού και περιορισμό των δαπανών. Περιορισμός συλλογής – μεταφοράς – επεξεργασίας – διάθεσης αποβλήτων. Μείωση χρήσιμων υλικών που καταλήγουν σε ΧΥΤΑ / ΧΥΤΥ. Μείωση αερίων που συμβάλουν στη κλιματική αλλαγή. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

6 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ :
ΣΤΟΧΟΙ - ΟΡΟΣΗΜΑ να περιοριστεί η υγειονομική ταφή, τα κατά κεφαλή παραγόμενα απόβλητα να φθίνουν, να εφαρμόζεται στα μέγιστα δυνατά επίπεδα, η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση να καθιερωθεί η χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων, ως πρωταρχικού βήματος του νέου συστήματος διαχείρισης, να υιοθετηθούν μέτρα για τη δημιουργία νέου δικτύου Πράσινων Σημείων και Κέντρων Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης για τη Διαλογή στην Πηγή, η ανάκτηση ενέργειας να περιορίζεται στα μη ανακυκλώσιμα υλικά.

7 Στρατηγικές για την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής διαχείρισης των βιοαποβλήτων .
Προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων: Ενθάρρυνση της χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων, για τη διευκόλυνση της κατάλληλης επεξεργασίας και ανακύκλωσής τους Περιορισμός της διάθεσης σε χώρους υγειονομικής ταφής στα μη ανακτήσιμα απόβλητα Θεώρηση της οικιακής κομποστοποίησης ως ανακύκλωση και όχι ως πρόληψη.

8 Το βασικό νομοθετικό πλαίσιο για τα βιοαπόβλητα
ΝΟΜΟΣ 4042/2012 (ΦΕΚ Α' 24/ ) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων», όπου, σε εναρμόνιση με τις Οδηγίες 2008/99/ΕΚ και 2008/98/ΕΚ : τίθενται κατ' ελάχιστον στόχοι σχετικά με τη διαχείριση των βιοαποβλήτων (άρθρο 41) : Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων : για το 2015 (5%) & (10%). ορίζονται τα κατάλληλα μέτρα και οι ελάχιστες απαιτήσεις (άρθρο 45), προκειμένου να ενθαρρυνθούν : η χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, με σκοπό την κομποστοποίηση ή και τη ζύμωση (χώνευση), η επεξεργασία των βιοαποβλήτων κατά τρόπο που να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας, η χρήση περιβαλλοντικά ασφαλών υλικών, τα οποία παράγονται από βιοαπόβλητα.

9 Υφιστάμενη παραγωγή βιοαποβλήτων (2011) Μη επικίνδυνα απόβλητα
Κατηγορία αποβλήτων Μη επικίνδυνα απόβλητα (χιλ. τόνοι) Επικίνδυνα απόβλητα Σύνολο αποβλήτων (χιλ τόνοι) Αστικά στερεά απόβλητα 5.569 6,5 5.575 Βιοαπόβλητα (44%) 2.470 2011 Ανάκτηση (R) : (2%) 2020 Βιοαπόβλητα Ανάκτηση (R) : % ; (35 %)

10 Δήμοι/ Παραγωγοί βιοαποβλήτων (iii) Δήμοι σε συνεργασία με ΦοΔΣΑ
Προβλεπόμενες δράσεις για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων στο πλαίσιο του ΕΣΔΑ Δράση Περιγραφή δράσης Φορέας υλοποίησης Ανάπτυξη προγραμμάτων οικιακής και επιτόπιας κομποστοποίησης Ανάπτυξη προγραμμάτων οικιακής κομποστοποίησης. Προγράμματα επιτόπιας κομποστοποίησης. Δήμοι/ Παραγωγοί βιοαποβλήτων Ανάπτυξη δικτύου μονάδων ανάκτησης προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων Κατασκευή μονάδων επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων των ΠΕΣΔΑ. Μετατροπή γραμμών υφιστάμενων ΜΕΑ. Κατασκευή μονάδων δημοτικής κομποστοποίησης. (i,ii) ΦοΔΣΑ (iii) Δήμοι σε συνεργασία με ΦοΔΣΑ Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων Εξυπηρέτηση των προβλεπόμενων μονάδων ανάκτησης βιοαποβλήτων ή και των μονάδων δημοτικής κομποστοποίησης. Δήμοι/ ΦοΔΣΑ

11 Δράσεις Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Ε.Σ. 26) 2014-2020
Δράσεις Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Ε.Σ. 26) Δημόσια δαπάνη Πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση, χωριστή συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης. 1η Δράση Προώθηση δράσεων πρόληψης παραγωγής αποβλήτων. 2η Δράση Προώθηση οικιακής κομποστοποίησης. 3η Δράση Ανάπτυξη συστημάτων χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων και βιοαποβλήτων. 4η Δράση Κομποστοποίηση βιοαποβλήτων (μικρές μονάδες). 5η Δράση Δημιουργία "Πράσινων Σημείων" και δικτύωσή τους.. 6η Δράση Παρακολούθηση και υποστήριξη εφαρμογής Οδηγίας 2008/98/ΕΚ και των εθνικών σχεδίων πρόληψης και διαχείρισης αποβλήτων. Δημόσια δαπάνη: 120 εκατ. ευρώ

12 Ενέργειες ΕΠΠΕΡΑΑ για ωρίμανση έργων διαχείρισης βιοαποβλήτων
Ι. Πρότυπη οριστική μελέτη & τεύχη δημοπράτησης μονάδων αερόβιας επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων. ΙΙ. Οδηγός εφαρμογής προγραμμάτων ΔσΠ & συστημάτων διαχείρισης των βιοαποβλήτων. ΙΙΙ. Οδηγός λειτουργίας ανοιχτών εγκαταστάσεων κομποστοποίησης (αερόβια επεξεργασία) προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων >>>> Δημοσιότητα >>>> Εκδόσεις.

13 Πρότυπη οριστική μελέτη & τεύχη δημοπράτησης μονάδων αερόβιας επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων. ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (εξοπλισμός / προμήθειες). ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔσΠ

14 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Οδηγός εφαρμογής προγραμμάτων ΔσΠ & συστημάτων διαχείρισης των βιοαποβλήτων. 1Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2Η ΕΝΟΤΗΤΑ (Δήμους / δημότες & επιχειρήσεις) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3Η ΕΝΟΤΗΤΑ (Κεντρικές υπηρεσίες) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

15 Αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (& πολίτες / επιχειρήσεις)
2η Ενότητα Οδηγού : Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης των βιοαποβλήτων Αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (& πολίτες / επιχειρήσεις) Συστήματα οικιακής κομποστοποίηση, οφέλη, τεχνικές, κατάλληλα υλικά, επιλογή & είδη κάδων, σχεδιασμός προγραμμάτων, κόστος εφαρμογής, καλές πρακτικές. Συστήματα ΔσΠ, παράμετροι & σχεδιασμός συστημάτων ΔσΠ από Δήμους, εκτίμηση κόστους υλοποίησης, καλές πρακτικές. Επεξεργασία σε κεντρικά συστήματα διαχείρισης, παράμετροι & σχεδιασμός εγκαταστάσεων, βιολογικές μέθοδοι επεξεργασίας, κόστος υλοποίησης. Χρηματοδότηση προγραμμάτων & υποδομών.

16 Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των πολιτών.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ – ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΗΜΑ 1Ο Διαθέσιμες ποσότητες αποβλήτων προς οικιακή κομποστοποίηση. ΒΗΜΑ 2Ο Στόχοι εκτροπής, μέσω προγραμμάτων οικιακής κομποστοποίησης. ΒΗΜΑ 3Ο Κατάλληλες ομάδες δημοτών και περιοχές εφαρμογής. ΒΗΜΑ 4Ο Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των πολιτών. ΒΗΜΑ 5Ο Επιλογή και διανομή κάδων & κίνητρα προς τους πολίτες. ΒΗΜΑ 6Ο Παρακολούθηση του προγράμματος.

17 Σχεδιασμός συστημάτων ΔσΠ των βιοαποβλήτων σε επίπεδο Δήμου.
ΒΗΜΑ 1Ο Στοιχεία παραγωγής & ρυθμός εξέλιξης των βιοαποβλήτων. ΒΗΜΑ 2Ο Υπολογισμός διαθέσιμης ποσότητας βιοαποβλήτων προς διαχείριση. ΒΗΜΑ 3Ο Στόχοι εκτροπής, μέσω προγραμμάτων ΔσΠ. Εφαρμογή προγραμμάτων ΔσΠ βιοαποβλήτων ανά τομέα παραγωγής τους (οικίες, βιομηχανίες τροφίμων, εμπορικές επιχειρήσεις). ΒΗΜΑ 4Ο ΒΗΜΑ 5Ο Επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού συλλογής. ΒΗΜΑ 6Ο Επιλογή οχημάτων συλλογής. ΒΗΜΑ 7Ο Σχεδιασμός της συχνότητας συλλογής. Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση πολιτών. ΒΗΜΑ 8Ο Παρακολούθηση προγράμματος. ΒΗΜΑ 9Ο Βήματα εφαρμογής

18 Επεξεργασία βιοαποβλήτων σε κεντρικά συστήματα διαχείρισης.
Ι. Συστήματα αερόβιας επεξεργασίας ΙΙ. Συστήματα αναερόβιας επεξεργασίας Κριτήρια επιλογής του τύπου επεξεργασίας Κόστος υλοποίησης ενός προγράμματος ΔσΠ σε Δήμο

19 Οδηγός λειτουργίας ανοιχτών εγκαταστάσεων κομποστοποίησης (αερόβια επεξεργασία) προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων Οδηγός λειτουργίας ανοιχτών εγκαταστάσεων κομποστοποίησης (αερόβια επεξεργασία) προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

20 Περιεχόμενα Οδηγού

21 Πρόσκληση 4.10 του ΕΠΠΕΡΑΑ ( σε αναστολή)
Αιτήσεις ένταξης «Ώριμες» προτάσεις Είδος ‘Ώριμων» προτάσεων Αρ. Π/υ (εκ. €) 129 (π/υ 133 εκ. € περίπου) 45 (π/υ 43 εκ. € περίπου) Οικιακή κομποστοποίηση Διαλογή στη Πηγή Μονάδες κομποστοποίησης 14 11 20 3 4 36

22 Ευχαριστώ για την προσοχή σας !


Κατέβασμα ppt "Το Ε. Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google