Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

6/2/2015Βασίλης Γ. Χατζόπουλος1 V. Συμπληρωματικά μέτρα για την ενίσχυση της κινητικότητας Βασίλης Γ. Χατζόπουλος Επίκ. Καθηγητής ΔΠΘ Επισκ. Καθηγητής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "6/2/2015Βασίλης Γ. Χατζόπουλος1 V. Συμπληρωματικά μέτρα για την ενίσχυση της κινητικότητας Βασίλης Γ. Χατζόπουλος Επίκ. Καθηγητής ΔΠΘ Επισκ. Καθηγητής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 6/2/2015Βασίλης Γ. Χατζόπουλος1 V. Συμπληρωματικά μέτρα για την ενίσχυση της κινητικότητας Βασίλης Γ. Χατζόπουλος Επίκ. Καθηγητής ΔΠΘ Επισκ. Καθηγητής στο Κολέγιο της Ευρώπης, Μπρυζ Δικηγόρος

2 6/2/2015Βασίλης Γ. Χατζόπουλος2 Διάγραμμα ύλης 1. Περί αμοιβαίας αναγνώρισης 1.1 Η άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας 1.2 Ο ρόλος της αμοιβαίας αναγνώρισης 2. Αναγνώριση των τίτλων σπουδών 2.1 Γενικά 2.2 Οι τομεακές οδηγίες 2.3 Τα γενικά συστήματα 3. Αναγνώριση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 3.1 Γενική προβληματική 3.2 Αρχές του ΚΔ της κοινωνικής ασφάλισης 4. Μεταφορά των δικαιωμάτων υγειονομικής περίθαλψης 4.1 Σύμφωνα με την αρχή της προηγούμενης έγκρισης 4.2 Χωρίς προηγούμενη έγκριση

3 6/2/2015Βασίλης Γ. Χατζόπουλος3 1. Περί αμοιβαίας αναγνώρισης 1.1 Η άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας – Με τα προσόντα (τίτλους σπουδών, εμπειρία κτλ) του κράτους προέλευσης – Σύμφωνα με τους όρους του κράτους υποδοχής (δικαιώματα & υποχρεώσεις) – Παρεκκλίσεις: Όταν οι απαιτήσεις του κράτους υποδοχής εκμηδενίζουν το δικαίωμα κυκλοφορίας Όταν παροχή υπηρεσιών για περιορισμένο χρονικό διάστημα – Υποβοήθηση: αμοιβαία αναγνώριση

4 6/2/2015Βασίλης Γ. Χατζόπουλος4 1. Περί αμοιβαίας αναγνώρισης (2) 1.2 Αμοιβαία αναγνώριση – Βάση: Η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ ΚΜ Η ύπαρξη κοινών ή παράλληλων μηχανισμών, δεδομένων, εντύπων, οργάνων Η ανάγκη πραγμάτωσης της ενιαίας αγοράς – Αντικείμενο: Αναγνώριση τυπική: ισχύς των εγγράφων, πιστοποιητικών κλπ Αναγνώριση ουσιαστική: αξία της πιστοποιούμενης ιδιότητας

5 6/2/2015Βασίλης Γ. Χατζόπουλος5 2. Αναγνώριση των τίτλων σπουδών 2.1 Γενικά Έλλειψη αρμοδιοτήτων σε θέματα εκπαίδευσης (μέχρι Άμστερνταμ) ΑΛΛΑ σύνδεση εκπαίδευσης με αγορά εργασίας Έκδοση οδηγιών για την αμοιβαία αναγνώριση  ΜΟΝΟΝ σε ό, τι αφορά στην επαγγελματική χρήση των τίτλων σπουδών  Διαχωρισμός μεταξύ επαγγελματικής – ακαδημαϊκής χρήσης πολύ ασαφής

6 6/2/2015Βασίλης Γ. Χατζόπουλος6 2. Αναγνώριση των τίτλων σπουδών (2) 2.2 Οι τομεακές οδηγίες Ακολουθούμενο σύστημα – Ζεύγη οδηγιών Εναρμόνιση του σκοπού και του περιεχομένου των μαθημάτων Αυτόματη αναγνώριση των αντίστοιχων πτυχίων Δυνατότητα ΚΜ να επιλέγουν μεταξύ «ευρωπαϊκών» ή «εθνικών» πτυχίων Τομείς Υγείας: γιατροί, νοσοκόμες, μαίες, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί Τεχνικός: αρχιτέκτονες Νομικός: δικηγόροι

7 6/2/2015Βασίλης Γ. Χατζόπουλος7 2. Αναγνώριση των τίτλων σπουδών (3) 2.3 Τα γενικά συστήματα Ποια είναι; – Οδγ. 89/48 για τριτοβάθμια 3+: π.δ. 165/2000 – Οδγ. 92/51 για «μεταδευτεροβάθμια» & εμπειρία: π.δ. 231/98 – Οδγ. 1999/42 για ειδικά τεχνικά επαγγέλματα: π.δ. 69/2003 – Οδγ. 2001/19 που τροποποιεί τις 2 πρώτες: π.δ. 385/2002 – Οδγ. 2005/36: κωδικοποιεί και αντικαθιστά ΟΛΕΣ Ακολουθούμενο σύστημα – ΌΧΙ εναρμόνιση του κύκλου σπουδών – ΑΛΛΑ Διαπίστωση ικανότητας εργασίας σε ένα ΚΜ Επέκταση του δικαιώματος στα λοιπά ΚΜ ΚΑΙ εναρμόνιση συμπληρωματικών μέτρων που εξασφαλίζουν ισοτιμία

8 6/2/20158 2. Αναγνώριση των τίτλων σπουδών (4) 2.4 Η οδηγία 2005/36 για την επαγγελματική αναγνώριση Αναγνώριση με επιβολή αντισταθμιστικών μέτρων – Τίτλοι που αναγνωρίζονται Βεβαίωση επάρκειας: Α/ΒΒάθμια ή άλλη εκπαίδευση ή 3ετή εμπειρία Πιστοποιητικό ΒΒάθμιας + επαγγελματική εκπαίδευση Δίπλωμα μετάΒΒάθμιας 1 έτους Δίπλωμα μεταΒΒάθμιας 3ετή Δίπλωμα μεταΒΒάθμιας 4ετή + – Αντισταθμιστικά μέτρα: Το ΚΜ υποδοχής μπορεί να ζητήσει άσκηση προσαρμογής (3 max) ή δοκιμασία επάρκειας αν Η διάρκεια εκπαίδευσης του ενδιαφερόμενου είναι μικρότερη κατά τουλάχιστον 1 έτος από την αντίστοιχη του κράτους υποδοχής Τομείς γνώσης ουσιωδώς διαφορετικοί Δραστηριότητες που ασκούνται στα πλαίσια του επαγγέλματος διαφορετικές Η επιλογή ανήκει στον ενδιαφερόμενο (όχι νομικά)

9 6/2/20159 2. Αναγνώριση των τίτλων σπουδών (5) 2.4 Η οδηγία 2005/36 για την επαγγελματική αναγνώριση Σύστημα αναγνώρισης επαγγελματικής εμπειρίας Αυτόματη αναγνώριση ύστερα από εναρμόνιση κύκλου σπουδών – Ιατροί – Νοσοκόμοι – Οδοντίατροι – Κτηνίατροι – Μαίες – Φαρμακοποιοί – Αρχιτέκτονες

10 6/2/201510 2. Αναγνώριση των τίτλων σπουδών (6) 2.4 Η οδηγία 2005/36 για την επαγγελματική αναγνώριση Λοιπές αρχές – Αναγνώριση τίτλων, πιστοποιητικών κτλ, – Το κράτος υποδοχής δε μπορεί να ελέγξει τις συνθήκες και τους όρους εκπαίδευσης στο ΚΜ προέλευσης – Διαδικασία σύντομη (3 μήνες) ελεγχόμενη δικαστικά – Χρήση επαγγ. Τίτλου του ΚΜ υποδοχής – Διοικητική συνεργασία και «Σημεία Επαφής» μεταξύ των αρχών των ΚΜ

11 6/2/2015Βασίλης Γ. Χατζόπουλος11 3. Αναγνώριση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 3.1 Γενική προβληματική Πρόβλημα προϋπάρχον του ΚΔ, επιλύεται μερικώς με διμερείς συμβάσεις ή μέσα στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης Υιοθέτηση Καν. 1408/71 (+1390/81), Τώρα 883/2004 – ΌΧΙ εναρμόνιση αλλά συντονισμός των εθνικών συστημάτων – Κοινές κατευθυντήριες γραμμές

12 6/2/201512 3. Αναγνώριση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 3.2 Αρχές του ΚΔ της κοινωνικής ασφάλισης 3.2.1 Αρχή – του συνυπολογισμού των ασφαλιστικών περιόδων Σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον δίκαιο ορίζεται –Και η ασφαλιστική αξίωση –Και το ύψος της ασφαλιστικής παροχής – και της κατανομής του ασφαλιστικού βάρους – Κατανομή βάρους ανάμεσα στα ΚΜ όπου έχει εισφέρει ο εργαζόμενος Συνολική παροχή = άθροισμα παροχών κρατών Η συνολική παροχή –Μπορεί να είναι μεγαλύτερη από εκείνης των ημεδαπών –ΔΕΝ μπορεί να είναι μικρότερη από αυτήν που εξασφαλίζεται από το «χαμηλότερο» των εμπλεκομένων κρατών

13 6/2/2015Βασίλης Γ. Χατζόπουλος13 3. Αναγνώριση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (3) 3.2 Αρχές του ΚΔ της κοινωνικής ασφάλισης (2) 3.2.2 Μερική απαγόρευση της συρροής ασφαλιστικών παροχών – ΌΧΙ παροχές από περισσότερα Κράτη για την ίδια περίοδο – Εξαιρέσεις + δυνατότητα συμπληρωματικών παροχών (Rossi) 3.2.3 Αμοιβαία αναγνώριση της συνδρομής ασφαλιστικών προϋποθέσεων >> Σε επίπεδο πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κτλ

14 6/2/2015Βασίλης Γ. Χατζόπουλος14 3. Αναγνώριση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (4) 3.2 Αρχές του ΚΔ της κοινωνικής ασφάλισης (3) 3.2.4 Αρχή της ίσης κοινωνικοασφαλιστικής μεταχείρισης ημεδαπών και κοινοτικών αλλοδαπών Απαγόρευση προϋποθέσεων προηγούμενης κατοικίας, ελάχιστου χρόνου παραμονής, κτλ Ισότητα και στην ηλικία συνταξιοδότησης 3.2.5 Αρχή της κοινωνικοασφαλιστικής ισότητας των φύλων (οδγ. 79/7, 86/613 & 86/378) 3.2.6 Πληρωμή των παροχών στο ΚΜ διαμονής του δικαιούχου 3.2.7Τεκμήριο υπέρ του ασφαλισμένου

15 6/2/2015Βασίλης Γ. Χατζόπουλος15 3. Αναγνώριση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (4) 3.2 Αρχές του ΚΔ της κοινωνικής ασφάλισης (3) ΧΩΡΑΧΡΟΝΟΣ% συνταξίμων Εισφορά ετήσια Μηνιαία Σύνταξη Δικαίωμα Ελλάδα5 χρόνια1/61.500 ευρώ5.000 ευρώ833,33 Σουηδία10 χρόνια2/63.000 ευρώ15.000 ευρώ 5.000 Ιταλία15 χρόνια3/62.000 ευρώ8.000 ευρώ4.000 Ελλάδα Σύνταξη 9.833,33 ευρώ

16 6/2/201516 4. «Μεταφορά» των δικαιωμάτων υγειονομικής περίθαλψης 4.1. Με βάση την αρχή της «προηγούμενης έγκρισης» Για κάλυψη άμεσων αναγκών: – Έκδοση κάρτας υγείας (πρώην Ε 111), υποχρεωτικά από τον φορέα ασφάλισης – Ειδικά για τους συνταξιούχους το Ε 111 καλύπτει και μη επείγοντα περιστατικά Για την αντιμετώπιση ήδη υπαρχουσών και γνωστών ασθενειών: – Έκδοση Ε112 από φορέα, προαιρετικά εκτός εάν στην χώρα της ασφάλισης Δεν προσφέρεται η κατάλληλη θεραπεία Δεν μπορεί να προσφερθεί σε εύλογο χρόνο (λίστα αναμονής) >> Κάλυψη σύμφωνα με τα ισχύοντα στο κράτος (υποδοχής) όπου πραγματοποιείται η θεραπεία

17 6/2/2015Βασίλης Γ. Χατζόπουλος17 4. «Μεταφορά» των δικαιωμάτων υγειονομικής περίθαλψης 4.2. Κατ’ εξαίρεση: χωρίς προηγούμενη έγκριση >> Κάλυψη (επιστροφή εξόδων) σύμφωνα με τα ισχύοντα στο κράτος της ασφάλισης – όχι παραπάνω ΑΛΛΑ μόνον για θεραπείες οι οποίες προσφέρονται εκτός νοσοκομειακών υποδομών


Κατέβασμα ppt "6/2/2015Βασίλης Γ. Χατζόπουλος1 V. Συμπληρωματικά μέτρα για την ενίσχυση της κινητικότητας Βασίλης Γ. Χατζόπουλος Επίκ. Καθηγητής ΔΠΘ Επισκ. Καθηγητής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google