Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

elementary classical greek 1 (grk 101)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "elementary classical greek 1 (grk 101)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 elementary classical greek 1 (grk 101)
andrew scholtz, instructor

2 Agenda Speak Greek! (cont.) The Greek Alphabet Elements of Course
Homework, Drill-Quiz Elements of Course Greek Language A Historical Perspective

3 Important Dates! 16-Sep course add/drop/delete deadline
1-Nov course withdraw (with “W” grade)/grade change option deadline

4 Speak Greek! (cont.) Greetings

5 Speak Greek! ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΑΘΗΤΑΙ Χαίρετε, ὦ μαθηταί
Khairete, ō mathētai Greetings, O students μαθηταί-mathētai = “students” (masc., or masc. + fem.) μαθητρίδες-mathētrides = “students” fem. ΜΑΘΗΤΑΙ Χαῖρε, ὦ διδάσκαλε Khaire, ō didaskale! “Greetings, O teacher!”

6 Speak Greek! (cont.) ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ Χαῖρε ὦ (khaire ō)...
μαθητρίδι (mathētridi-“student,” fem.) μαθητά (mathētā-“student,” masc.) ΜΑΘΗΤΗΣ Χαῖρε, ὦ διδάσκαλε Khaire, ō didaskale! τὸ ὄνομά μού ἐστιν Ἀνδρεία. Τί ἐστι τὸ ὄνομά σου; to onoma mou esti Andreia. Ti esti to onoma sou? “My name is Andreias (“Andrew”). What is your name?”

7 Speak Greek! (cont.) ΜΑΘΗΤHΣ / ΜΑΘΗΤΡΙΣ τὸ ὄνομά μού ἐστι(ν)…
Γοργώ-Gorgō “The Fierce One,” name of Spartan queen in 300 Περιλκῆς-Periklēs “Pericles,” “He of wide renown,” Athenian statesman Ἐρείκη-Ereikē “Heather” Ἰωάννης-Iōannēs “John”

8 Speak Greek! (cont.) ΔΙΔΑΣΚ. τί ἐστι τὸ ὄνομα αὐτοῦ; / τί ἐστι τὸ ὄνομα αὐτῆς; ti esti to onoma autou? / ti esti to onoma autēs? “What is his/her name?” ΜΑΘΗΤ. τὸ ὄνομα αὐτοῦ/αὐτῆς ἐστι(ν).... to onoma autou/autēs esti/estin.... “His/her name is....”

9 Welcome to Greek 101! ἀσπάζομαι ὑμᾶς εἰς τὰ πρῶτα μαθήματα τὰ τοῦ ἀρχαίως ἑλληνίζειν Aspasdomai humas eis ta prōta mathēmata ta tou arkhaiōs hellēnizein “I welcome you to the first lessons in doing Greek language anciently” Andrew Scholtz, Instructor LT 1106 (office hours F 1-3 or by appointment) 7-3820

10 The Greek Alphabet Homework, Drill-Quiz

11 group 1 Αα Ββ Γγ Δδ

12 group 2 Εε Ζζ Ηη Θθ

13 group 3 Iι Kκ Lλ Mμ

14 group 4 Νν Ξξ Οο Ππ

15 group 5 Ρρ Σσ (-ς) Ττ Υυ

16 group 6 Φφ Χχ Ψψ Ωω

17 extra letters (rarely encountered)
Ϙϙ (koppa “k”), Ϝϝ (waw, “w”)

18 βαῦ βαῦ βῆ βῆ βρεκεκεκεξ κοαξ κοαξ Animals Speak Greek…
Βρεκεκεκεξ κοαξ κοαξ

19 Μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος

20 Elements of Course

21 Curriculum Greek Sequence Major Propgrams GRK 101, 102 GRK 203, 204
GRK 380A > Majors Classics Greek & Latin Latin Classical Civilization Minors Greek

22 Resources, Procedures Online Text: Athenaze vol. 1 (2 ed.) Objectives
Text: Athenaze vol. 1 (2 ed.) Objectives Alphabet, pronunciation Basic grammar morphology syntax 30-Aug 2010 Intro

23 Resources, Procedures (cont.)
Objectives (cont.) read Athenaze Greek Real Greek (quiz-quotes) civilization Attendance Assessment (grading) participation assignments quizzing testing Honesty 30-Aug 2010 Intro

24 Greek Language A Historical Perspective

25 (temet nosce)

26 Temple of Apollo, Delphi
Temple of Athena Pronaos Delphi

27 The Greek World

28 Ancient versus Modern Greek
πῶς ἔχεις; “How are you?” (Lit, “How are you holding”) ἔχω καλῶς “I’m well!” ἔχω κακῶς “I’m not well/I’m feeling poorly” τί κάνεις; “How are you?” (Lit, “How are you holding”) κάνω καλά “I’m well!” κάνω κακά “I’m not well/I’m feeling poorly”

29 Greek and English Relationships?…
angelos ~ ? angel psukhē ~ ? psychology (“psych”) mētēr ~ ? (not “meter”) mother patēr ~ ? father Derivatives versus… Cognates

30 Greek and Proto-Indo-European
Inflected, like … mētēr (Greek) mater (Latin) matar (Sanskrit) “mother” (English) English “have” etc. “(I, you) have” “(he / she / it) has” “I had,” etc. English “he” etc. “him,” “her,” “it,” “his,” “hers,” “its,” “they” etc.

31 Stages of Greek Pre-alphabetic Alphabetic Mycenean 1600-1100 BCE
Iron-age Archaic ca. 750-ca. 500 Classical ca. 500-ca. 320 Hellenistic + koine ca. 320 BCE-ca. 330 CE Medieval (aka Byzantine) ca. 330 CE-1453 Modern 1453-present


Κατέβασμα ppt "elementary classical greek 1 (grk 101)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google