Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Elementary classical greek 1 (grk 101) andrew scholtz, instructor.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Elementary classical greek 1 (grk 101) andrew scholtz, instructor."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 elementary classical greek 1 (grk 101) andrew scholtz, instructor

2 Agenda Speak Greek! (cont.) The Greek Alphabet –Homework, Drill-Quiz Elements of Course Greek Language –A Historical Perspective

3 Important Dates! 16-Sep course add/drop/delete deadline 1-Nov course withdraw (with “W” grade)/grade change option deadline

4 Speak Greek! (cont.) Greetings

5 Speak Greek! ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ –Χαίρετε, ὦ μαθηταί  Khairete, ō mathētai  Greetings, O students μαθηταί-mathētai = “students” (masc., or masc. + fem.) μαθητρίδες-mathētrides = “students” fem. ΜΑΘΗΤΑΙ –Χαῖρε, ὦ διδάσκαλε  Khaire, ō didaskale! “Greetings, O teacher!”

6 Speak Greek! (cont.) ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ –Χαῖρε ὦ (khaire ō)...  μαθητρίδι (mathētridi-“student,” fem.)  μαθητά (mathētā-“student,” masc.) ΜΑΘΗΤΗΣ –Χαῖρε, ὦ διδάσκαλε  Khaire, ō didaskale! ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ –τὸ ὄνομά μού ἐστιν Ἀνδρεία. Τί ἐστι τὸ ὄνομά σου;  to onoma mou esti Andreia. Ti esti to onoma sou?  “My name is Andreias (“Andrew”). What is your name?”

7 Speak Greek! (cont.) ΜΑΘΗΤHΣ / ΜΑΘΗΤΡΙΣ –τὸ ὄνομά μού ἐστι(ν)…  Γοργώ-Gorgō o “The Fierce One,” name of Spartan queen in 300  Περιλκῆς-Periklēs o “Pericles,” “He of wide renown,” Athenian statesman  Ἐρείκη-Ereikē o “Heather”  Ἰωάννης-Iōannēs o “John”

8 Speak Greek! (cont.) ΔΙΔΑΣΚ. τί ἐστι τὸ ὄνομα αὐτοῦ; / τί ἐστι τὸ ὄνομα αὐτῆς; –ti esti to onoma autou? / ti esti to onoma autēs? –“What is his/her name?” ΜΑΘΗΤ. τὸ ὄνομα αὐτοῦ/αὐτῆς ἐστι(ν).... –to onoma autou/autēs esti/estin.... –“His/her name is....”

9 Welcome to Greek 101! ἀσπάζομαι ὑμᾶς εἰς τὰ πρῶτα μαθήματα τὰ τοῦ ἀρχαίως ἑλληνίζειν –Aspasdomai humas eis ta prōta mathēmata ta tou arkhaiōs hellēnizein –“I welcome you to the first lessons in doing Greek language anciently” Andrew Scholtz, Instructor LT 1106 (office hours F 1-3 or by appointment) 7-3820 ascholtz@binghamton.edu Andrew Scholtz, Instructor LT 1106 (office hours F 1-3 or by appointment) 7-3820 ascholtz@binghamton.edu

10 The Greek Alphabet Homework, Drill-Quiz

11 Αα Ββ Γγ Δδ group 1

12 Εε Ζζ Ηη Θθ group 2

13 Iι Kκ Lλ Mμ group 3

14 Νν Ξξ Οο Ππ group 4

15 Ρρ Σσ (-ς) Ττ Υυ group 5

16 Φφ Χχ Ψψ Ωω group 6

17 (koppa “k”), Ϝ (waw, “w”) extra letters (rarely encountered)

18 βα ῦ βα ῦ β ῆ β ῆ βρεκεκεκεξ κοαξ κοαξ Animals Speak Greek…

19 Μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος

20 Elements of Course

21 Curriculum Greek Sequence GRK 101, 102 GRK 203, 204 GRK 380A > Major Propgrams Majors – Classics Greek & Latin – Latin – Classical Civilization Minors – Greek – Latin – Classical Civilization

22 Resources, Procedures Online –http://bingweb.binghamton.edu/~grk101http://bingweb.binghamton.edu/~grk101 –http://blackboard.binghamton.eduhttp://blackboard.binghamton.edu Text: Athenaze vol. 1 (2 ed.) Objectives –Alphabet, pronunciation –Basic grammar  morphology  syntax 30-Aug 2010Intro22

23 Resources, Procedures (cont.) Objectives (cont.) –read  Athenaze Greek  Real Greek (quiz-quotes) –civilization Attendance Assessment (grading) – participation – assignments – quizzing – testing Honesty 30-Aug 201023Intro

24 Greek Language A Historical Perspective

25 (temet nosce)

26 Temple of Apollo, Delphi Temple of Athena Pronaos Delphi

27 The Greek World

28 Ancient versus Modern Greek Ancient πῶς ἔχεις; – “How are you?”  (Lit, “How are you holding”) ἔχω καλῶς – “I’m well!” ἔχω κακῶς – “I’m not well/I’m feeling poorly” Modern τί κάνεις; – “How are you?”  (Lit, “How are you holding”) κάνω καλά “I’m well!” κάνω κακά – “I’m not well/I’m feeling poorly”

29 Greek and English Relationships?… angelos ~ ? –angel psukhē ~ ? –psychology (“psych”) mētēr ~ ? (not “meter”) –mother patēr ~ ? –father Derivatives versus… Cognates

30 Greek and Proto-Indo-European Proto-Indo-European mētēr(Greek) mater(Latin) matar(Sanskrit) “mother”(English) Inflected, like … English “have” etc. – “(I, you) have” – “(he / she / it) has” – “I had,” etc. English “he” etc. – “him,” “her,” “it,” “his,” “hers,” “its,” “they” etc.

31 Stages of Greek Pre-alphabetic Mycenean 1600-1100 BCE Iron-age Alphabetic Archaic – ca. 750-ca. 500 Classical – ca. 500-ca. 320 Hellenistic + koine – ca. 320 BCE-ca. 330 CE Medieval (aka Byzantine) – ca. 330 CE-1453 Modern – 1453-present


Κατέβασμα ppt "Elementary classical greek 1 (grk 101) andrew scholtz, instructor."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google