Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Elementary classical greek 1 (grk 101) andrew scholtz, instructor.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Elementary classical greek 1 (grk 101) andrew scholtz, instructor."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 elementary classical greek 1 (grk 101) andrew scholtz, instructor

2 μηδ ὲ ν ἄ γαν

3 Speak Greek!

4 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ –Χαίρετε, ὦ μαθηταί / ὦ μαθητρίδες ΜΑΘΗΤΑΙ (καὶ μαθηταὶ καὶ μαθητρίδες) –Χαῖρε, ὦ διδάσκαλε... ὦ _____· τί ποιεῖς; – φ έ ρω τ ὸ ἄ ροτρον – καθε ύ δω – καθ ί ζω – ἑ λα ύ νω το ὺ ς βο ῦ ς ὦ _____· τί ποιεῖ ὁ / ἡ _____; – φ έ ρει τ ὸ ἄ ροτρον – καθε ύ δει – καθ ί ζει – ἑ λα ύ νει το ὺ ς βο ῦ ς

5 Speak Greek! (cont.) ἆρα ἐλαύνει τοὺς βοῦς ὁ / ἡ ______; –ναί· ἐλαύνει τοὺς βοῦς –οὐχί· οὐκ ἐλαύνει τοὺς βοῦς ὦ ____· (μὴ) –ἔλαυν_ τοὺς βοῦς –φέρ_ τὸ ἄροτρον τί ἐστιν ὁ Δικαιόπολις; ποῦ ἐστὶν δοῦλος;

6 Oral Quiz. ἐ λαυνω personverb paradigmDOtranslation ἐγὼἐγὼ το ὺ ς βο ῦ ς Ι drive the cattle. σὺσὺ το ὺ ς βο ῦ ς You drive the cattle. ὁ Δικαι ό π ολιςτο ὺ ς βο ῦ ς D. drives the cattle. ὦ Δικαι ό π ολι ! το ὺ ς βο ῦ ς ! D.! Drive the cattle!

7 Oral Quiz. ε ἰ μ ί personverb paradigmDOtranslation ἐγώἰσχυρά / ἰσχυρός I am strong! σὺἰσχυρά / ἰσχυρός You are strong! ὁ ΔικαιόπολίςἀργόςD. is lazy. ὦ Δικαιόπολι!ἰσχυρόςD.! Be strong!

8 Oral Quiz. ἐ λαυνω personverb paradigmDOtranslation ἐγὼἐγὼ το ὺ ς βο ῦ ς Ι drive the cattle. σὺσὺ το ὺ ς βο ῦ ς You drive the cattle. ὁ Δικαι ό π ολιςτο ὺ ς βο ῦ ς D. drives the cattle. ὦ Δικαι ό π ολι ! το ὺ ς βο ῦ ς ! D.! Drive the cattle!

9 Elements of Course

10 Curriculum Greek Sequence GRK 101, 102 GRK 203, 204 GRK 380A > Major Propgrams Majors – Classics Greek & Latin – Latin – Classical Civilization Minors – Greek – Latin – Classical Civilization

11 Resources, Procedures Online –http://bingweb.binghamton.edu/~grk101http://bingweb.binghamton.edu/~grk101 –http://blackboard.binghamton.eduhttp://blackboard.binghamton.edu Text: Athenaze vol. 1 (2 ed.) Objectives –Alphabet, pronunciation –Basic grammar  morphology  syntax 30-Aug 2010Intro11

12 Resources, Procedures (cont.) Objectives (cont.) –read  Athenaze Greek  Real Greek (quiz-quotes) –civilization Attendance Assessment (grading) – participation – assignments – quizzing – testing Honesty 30-Aug 201012Intro

13 Greek Language A Historical Perspective

14 (temet nosce)

15 Temple of Apollo, Delphi Temple of Athena Pronaos Delphi

16 The Greek World

17 Ancient versus Modern Greek Ancient πῶς ἔχεις; – “How are you?”  (Lit, “How are you holding”) ἔχω καλῶς – “I’m well!” ἔχω κακῶς – “I’m not well/I’m feeling poorly” Modern τί κάνεις; – “How are you?”  (Lit, “How are you holding”) κάνω καλά “I’m well!” κάνω κακά – “I’m not well/I’m feeling poorly”

18 Greek and English Relationships?… angelos ~ ? –angel psukhē ~ ? –psychology (“psych”) mētēr ~ ? (not “meter”) –mother patēr ~ ? –father Derivatives versus… Cognates

19 Greek and Proto-Indo-European Proto-Indo-European mētēr(Greek) mater(Latin) matar(Sanskrit) “mother”(English) Inflected, like … English “have” etc. – “(I, you) have” – “(he / she / it) has” – “I had,” etc. English “he” etc. – “him,” “her,” “it,” “his,” “hers,” “its,” “they” etc.

20 Stages of Greek Pre-alphabetic Mycenean 1600-1100 BCE Iron-age Alphabetic Archaic – ca. 750-ca. 500 Classical – ca. 500-ca. 320 Hellenistic + koine – ca. 320 BCE-ca. 330 CE Medieval (aka Byzantine) – ca. 330 CE-1453 Modern – 1453-present


Κατέβασμα ppt "Elementary classical greek 1 (grk 101) andrew scholtz, instructor."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google